Saturday, 10 August 2013

017. ആസു്പത്രി ജാലകം. ആസു്പത്രി ജാലകം അവസാന കവിത

ആസു്പത്രി ജാലകം

ആസു്പത്രിജാലകം കവിത 8

പി. എസ്സു്. രമേശു് ചന്ദ്ര൯ആസു്പത്രി ജാലകം

കുറുപുഴനിന്നൊരു ശാന്തയെ പ്രസവത്തി-
നാസു്പത്രിയിലു്ക്കൊണ്ടു പോയി,
ആളില്ലാവീട്ടിലു്നിന്നലമുറ കേട്ടപ്പോ-
ളയലു്പക്കക്കാരുടെയൗദാര്യം.

ഭ൪ത്താവു പേ൪ഷ്യയിലുദ്യോഗമെന്നുപറ-
ഞ്ഞപ്പംപല൪നോട്ടമിട്ടു,
കൂട്ടിന്നൊരാളില്ല കൂടെയിരിക്കുവാ൯
കൂനനാം മുത്തച്ഛ൯മാത്രം.

ഈ.സീ.ജീ. യെക്സ്റേ,യെന്നെന്തിന്നു നിസ്സാരം
ഡ്രിപ്പു കൊടുക്കുവാ൯ കുപ്പി-
ഓടിവന്നോരോരോ ഇംഗ്ലീഷു വാക്കുകളു്
നഴ്സുപെങ്കൊച്ചുവന്നോതും.

ഒരാളിന്നുപൈസ കൊടുത്താലു്മതി,യെന്ന-
തെന്നെന്നുമോ൪മ്മകണ്ടീടും,
മറ്റൊരാളിന്നുപൈസ്സ ദിനസ്സരികൊണ്ടു
കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കേണം.

ഇതാണന്നുവ്യത്യാസം നഗരത്തിലു്രണ്ടു
ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുകളു് തമ്മിലു്,
അന്നോടിച്ചുവിട്ടവ൪ മറ്റുള്ളോരെ 'സ്പെഷ്യലി-
സ്റ്റോവ൪ക്ക്രൗഡി'ങ്ങെന്ന പേരിലു്.
കുഞ്ഞി൯റ്റെ ശ്വാസകോശതി൯റ്റെയുള്ളിലേ-
യ്ക്കാദ്യത്തെ വായുപ്രവാഹം,
കടന്നുകയറുന്ന സീലു്ക്കാരമാണുക-
രച്ചിലായു് നമ്മളു്കേളു്ക്കുന്നു.

ആന്തര-ബാഹ്യ സമ്മ൪ദ്ദനത്തത്ത്വമ-
നുസ്സരിച്ചാദ്യംമുതലു്ക്കേ,
കുഞ്ഞു കരഞ്ഞില്ലയെങ്കിലു്ത്തലകീഴായ്-
ത്തൂക്കിക്കറക്കീടും നമ്മളു്.

ആസു്പത്രിയ്ക്കെതി൪മുറിയിലതു നേരത്തേകാലത്തേ
കൊണ്ടുക്കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലു്,
ഇതൊന്നുംനടക്കില്ലീച്ചൊന്നതുപോലെത-
ന്നൊന്നുംനടന്നില്ലയന്നും.

വീട്ടിലു്മടങ്ങിയ രോഗിയതാ ഹെഡ്ഡു-
ലൈറ്റിട്ടകാറിലു് വരുന്നു,
റോക്കറ്റുവേഗത്തിലു് ഡോക്ട൪മാ൪കൂടെച്ചെ-
ന്നുയരെയൊരാസു്പത്രിയിലാക്കുന്നു.

പീപ്പീയെസ്സോപ്രേഷ൯ കഴിഞ്ഞിട്ടിന്നോളവുമി-
ല്ലിങ്ങനെയുണ്ടോ തുള്ളിച്ചാട്ടം?
എന്തുണ്ടുകാരണ,മെന്തല്ലകാരണ,
മെന്നുതിരഞ്ഞവ൪ ഗ്രന്ഥംമുഴുവ൯.

മാന്ത്രികമാമൊരദൃശ്യകരംവന്നു
തൂക്കിയെറിഞ്ഞതുപോലെ,
രോഗി കിടക്കയിലു്നിന്നുമുയ൪ന്നു
പറന്നുനിലത്തുവീഴുന്നു.
പൊള്ളുന്നജന്നിയിലു് പിച്ചുംപറഞ്ഞു
പുലമ്പിമറിഞ്ഞുവീഴുന്നു,
കണ്ണുനീ൪തിങ്ങുമാക്കണ്ണിലു്നിന്നോമന-
ക്കുഞ്ഞി൯റ്റെരൂപവും മാഞ്ഞു.

മാസംമൂന്നായപ്പം മുലയൂട്ടാ൯കഴിയാതെ
കുഞ്ഞി൯റ്റെജീവ൯ മറഞ്ഞു,
പിന്നെയുമരവ൪ഷ'മവിട്ടം തിരുന്നാളി'-
ലലമുറയിട്ടവളു് കിടന്നു.

ഒടുവിലാ ദീനദുരിതത്തിനറുതിയായു്
മരണം കടന്നുവന്നെത്തി;
ഒരുദിനംപോകണം, പോകണമിരുളി൯റ്റെ
പുറകിലാപ്പൊ൯വെളിച്ചത്തിലു്.

ആസു്പത്രിമരണത്തിനു പോസ്റ്റു്മോ൪ട്ടമില്ലെങ്കിലും
കാരണമതുകണ്ടെത്താനായി,
അവിടത്തെ ഡോക്ട൪മാരതുചെയ്യുന്നതിവിരള-
മപൂ൪വ്വമൊരുപഠനക്കേസ്സായി.

വയറി൯റ്റെയുമുള്ളിലു് പെരിറ്റോണിസു്പ്പാടയുടെയു-
മുള്ളിലു്നിന്നതപൊങ്ങിവരുന്നു,
രക്തംപുരണ്ട തുണിക്കെ!ട്ടതു കണ്ടവ൪ സക-
ലരുമൊരുപോലു്സ്തംഭിച്ചുനിന്നു!!

ക്രൂരമാമറുകൊലകളനേകമുണ്ടവയെല്ലാ-
മൊന്നൊന്നായു് ഞാനിവിടെഴുതീടാം;
കരയല്ലേയൊരുവരുമിവിടതുവരെയുമിയാസു്പത്രി
ജാലകം ഞാനടച്ചീടാം.Foto Courtesy: Deror Avi, Jerusalem. Via Wikimedia Commons.

This poem was,
 
From Aaspathri Jaalakam.

If you wish, you can buy the book Aaspathri Jaalakam here:
https://www.amazon.com/dp/B07C76Y3VY

Kindle eBook
LIVE
$1.19 USD
Submitted on April 16, 2018
ASIN: B07C76Y3VY
Length: 56 Pages
Kindle Price (US$): $1.12
Kindle Price (INR): Rs. 80.00


No comments:

Post a Comment