Thursday, 8 August 2013

011. തിരിച്ചു വരുന്ന കുയില്, ചിരിക്കുന്ന ജൂഡാസ്.

തിരിച്ചു വരുന്ന കുയില്, ചിരിക്കുന്ന ജൂഡാസ്. 
പി.എസ്സ്.രമേഷ് ചന്ദ്ര 

തിരിച്ചു വരുന്ന കുയിലിന്ടെ മുഖവുര
അല്പം ചരിത്രം

സായുധ കലാപങ്ങളും സത്യഗ്രഹങ്ങളും ലോകമെങ്ങും പല രാജ്യങ്ങളിലെയും ദേശീയ വിമോചന പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ വമ്പിച്ച രീതിയില് സ്വാധീനിയ്ക്കുകയും വഴിതിരിച്ചു വിടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സത്യാഗ്രഹത്തില്നിന്നും സായുധകലാപത്തിലേയ്ക്കും സായുധകലാപത്തില്നിന്നും സത്യാഗ്രഹത്തിലേയ്ക്കുമുള്ള വ്യതിയാനങ്ങള് ഇന്ത്യന് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്ടെയും സവിശേഷതയായിരുന്നു. 'മുന്നിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോട് തുല്യത പാലിയ്ക്കുന്നതിലാണ് ധൈര്യം കുടികൊള്ളുന്നത്'. ഗാന്ധി നക്സലൈറ്റ് ആവുമ്പോഴും നക്സലൈറ്റ് ഗാന്ധിയാവുമ്പൊഴും പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിയ്ക്കപ്പെടുന്നില്ല. സമൂഹത്തിന്ടെ തന്നെ സമരമുറ മാറുന്നതാണ് സമൂലപരിവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ആധാരം. സത്യഗ്രഹതിന്ടെ സൃഷ്ടികര്ത്താവായ ബാരിസ്റ്റര് എം.കെ.ഗാന്ധി അര്ദ്ധ രാത്രി നടന്ന ഇന്ട്യന് അധികാരക്കൈ മാറ്റത്തിനു ശേഷം ദക്ഷിണ ആഫ്രിക്കയിലേയ്ക്കു തന്ടെ സമരായുധവുമായി തിരികെപ്പോയില്ല. സത്യഗ്രഹതില്നിന്നു സായുധ സമരത്തിലേയ്ക്കാണ് ആഫ്രിക്കന്മനസ്സു് വികസിച്ചത്.

ആഫ്രിക്കന് ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ കറുപ്പിന്ടെ കരുത്തിയന്ന കലാപങ്ങള് അനേകം ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്കുകളുടെ ഉദയത്തില് കലാശിച്ചു. വര്ഗ്ഗോല്പ്പത്തി, വര്ണ്ണ വ്യവസ്ഥ, വന്യ സാമൂഹ്യാവസ്ഥ, വിദേശി വാഴ്ച്ച എന്നിവയിലെല്ലാം ഇന്ത്യയോട് ഏറ്റവും സാധര്മ്മ്യം പുലര്ത്തുന്ന ആഫ്രിക്കയിലെ ഈ ജനകീയ വിജയങ്ങള്ക്ക് സായുധ വിപ്ലവത്തിന്ടെ തന്നെ ബഹുജന പ്രക്ഷോഭ മാര്ഗ്ഗം, ഗറില്ലാ സമര മുറകള് എന്നീ രണ്ട് മുഖങ്ങളും ഒരേപോലെ സ്വീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അംഗോള റിപ്പബ്ലിക്കിന്ടെ സ്ഥാപക പ്രസിഡണ്ടും കവിയുമായിരുന്ന ഡോ.അഗസ്റ്റിനോ നെറ്റോ, മൊസാംബിക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്ടെ സ്ഥാപക പ്രസിഡണ്ടും കവിയുമായിരുന്ന, സി ഐ എ സഹായത്തോടെ ദക്ഷിണ ആഫ്രിക്കയിലെ വര്ണ്ണവെറിയന് ഭരണകൂടം നടത്തിയ വിമാന അട്ടിമറിയില് 1986 ഒക്ടോബറില് തകര്ന്നു വീണ സഖാവ് സമോരാ മാഷേല്, അദ്ദേഹത്തിന്ടെ പത്നിയും ഗറില്ലാ സേനാനിയും കവയിത്രിയുമായിരുന്ന, സായുധ സമരത്തില് അകാല മൃത്യു വരിച്ച സഖാവ് ജൊസീനാ മാഷേല് എന്നിവര് ആഫ്രിക്കന് വിപ്ലവ വിഹായസ്സില് പ്രഭ ചൊരിഞ്ഞ് നക്ഷത്രങ്ങളായി വിരാജിക്കുന്നു. 'ജനനമെന്ന സംഭവത്തെക്കാള് മഹത്തായതാണ് ജനനകാരണ'മെന്നത് അത്യഗാധമായ അര്ത്ഥമുള്ള ഒരു ആഫ്രിക്കന് സൂക്തമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്.

സായുധ ഗറില്ലാ സമരമുറകളുടെ ഉജ്ജ്വല വിജയത്തിന്ടെ ലക്ഷണമൊത്ത ഉദാഹരണം ക്യൂബന് വിപ്ലവമാണ്. അമേരിക്കന് വന്കരയില്നിന്നും കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞാല്ക്കൊള്ളുന്ന ദൂരത്തില് നിന്ന് ആ വന്കരയിലെ മര്ദ്ദക ഭരണകൂടത്തെ വെല്ലുവിളിച്ച ചേരിചേരാ നേതൃരാജ്യമാണ് കൊച്ചു ദ്വീപായ ക്യൂബ. ലോകമെങ്ങും മര്ദ്ദിതരുടെ പടയണികളുടെ മുന്നില് ഉയര്ത്ത പ്പെടുന്ന ചിത്രമാണ് ക്യൂബയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ നായകനായിരുന്ന ചെ ഗുവേരയുടെത്. [ക്യൂബന് ഭാഷയില് 'ചെ' എന്നതിനര്ത്ഥം 'പ്രിയപ്പെട്ടവന്'] ജീവിത സായാഹ്നത്തില് ഗാന്ധിയെക്കൈയ്യൊ ഴിഞ്ഞ മഹത്വം മുപ്പതു വയസ്സില്ത്തന്നെ ഗുവേരയെ പുല്കി. തന്ടെ ഉറ്റതോഴനായ ഫിദല് കാസ്ട്രോയോടൊപ്പം ഗറില്ലാ യുദ്ധ മുറയില് ക്യൂബയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിക്കൊടുത്ത് കാസ്ട്രോയെ പ്രസിഡണ്ടായി അവരോധിച്ചതിനുശേഷം രാഷ്ട്ര പിതാവാകുവാന് നില്ക്കാതെ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച തന്ടെ ഒളിപ്പോരാളികളോടൊപ്പം ചെ ഗുവേര പൊരുതുന്ന ബൊളീവിയന് ജനതയ്ക്ക് നേതൃത്വം നല്കുവാനായി പോയി. ബൊളീവിയന് കാടുകളില് വെച്ചു പിടിക്കപ്പെട്ട ആ ക്യൂബന് വിപ്ലവകാരിയെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലുമ്പോള് ശത്രു സൈനിക നിരയിലെ എല്ലാ തോക്കുകള്ക്കും ഉന്നം പിഴച്ചുവത്രെ!

സത്യഗ്രഹ സമരങ്ങളില് സമര ശേഷി തന്നെ ഹോമിച്ചതിന്ടെ അനുഭവം പഠി ക്കുവാന് അയര് ലണ്ടി ലേയ്ക്കു ശ്രദ്ധിച്ചാല് മതി. സൂര്യനസ്തമിയ്ക്കാത്ത സാമ്രാജ്യതിന്ടെ പോയകാല പ്രൌഡി നിലനിര്ത്താനായി, യാത്രക്കാര് വളരെ വിരളമായിട്ടും കനത്ത സാമ്പത്തിക നഷ്ടം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ആഭ്യന്തര     സറ്വീസുകള്ക്കുപോലും ചെലവേറിയ കോണ്‍കോഡ്‌ വിമാനങ്ങളുപയോഗിക്കുന്ന ബ്രിട്ടന്ടെ ചൂഷണഭൂമിയാണ്‌ അയര്ലണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷ് തടവറകളില് മനുഷ്യോചിതമായ സൗകര്യങ്ങളേര്പ്പെടുത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ട് 1981ല് അയര്ലണ്ടിന്ടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഐറിഷ് റിപ്പബ്ലിക്കന് അര്മി സായുധ കലാപങ്ങള് മാറ്റിവെച്ച് തടവറകളില് സത്യഗ്രഹത്തിലേയ്ക്കു നീങ്ങി. മെയിസ് തടവറയില് വിപ്ലവകാരികളുടെ നേതാവും കവിയുമായ ബോബി സാന്ഡേഴ്സണ്‍ എന്ന ഇരുപത്തേഴുകാരന് നിരാഹാര സമരം ആരംഭിച്ചു. സത്യഗ്രഹത്തില് ആയിരിക്കുമ്പോള്ത്തന്നെ ഉത്തര അയര്ലണ്ടിലെ സൗത്ത് ടൈറോണ്‍ പ്രവിശ്യയില് നിന്നും ഐറിഷ് പാര്ലമെന്ടിലേയ്ക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാന് അനുവദിക്കപ്പെട്ടില്ല. മകനെ തടവറയില് സത്യഗ്രഹത്തില്നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കണമെന്ന് അമ്മ റോസലിന് സാന്ഡ്സിനോട് ജോണ്‍ പോള് രണ്ടാമന് മാറ്പ്പാപ്പ അഭ്യര്ത്ഥിച്ചു നോക്കിയെങ്കിലും ആ വീരമാതാവ് അതിനു വഴങ്ങിയില്ല. തടവറകളില് കൂടുതല് സൗകര്യങ്ങളേര്പ്പെടുത്താനാകട്ടെ മാറ്പ്പാപ്പ ബ്രിട്ടനെ നിറ്ബ്ബന്ദ്ധിച്ചുമില്ല. സത്യഗ്രഹതിന്ടെ അമ്പത്തഞ്ചാം ദിവസം ശരീരത്തിലെ തൊലി ഉരിഞ്ഞുപോകാതിരിക്കാന് സത്യഗ്രഹിയെ വെള്ളം നിറച്ച ബാഗുകളിലേയ്ക്കു മാറ്റി. അറുപത്തഞ്ചാമത്തെ ദിവസം [1981 മേയ് 5] സത്യഗ്രഹി അന്ത്യശ്വാസം വലിച്ചു. തുടര്ന്നു സമരമേറ്റെടുത്ത ഇരുപത്തഞ്ചുകാരന് ഫ്രാന് സിസ് ഹ്യൂസ് മെയിസും വീണ്ടും മറ്റേഴുപേരും ആ റിലേ സത്യഗ്രഹത്തില് ഒരേ തടവറയില് മരിച്ചു വീണു. ഐറിഷ് റിപ്പബ്ലിക്കനാര്മിയിപ്പോള് ഒളിപ്പോരിലേയ്ക്കു നീങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്.

പ്രതിബദ്ധത പ്രസംഗിക്കുന്നവര്ക്ക് ഉള്പ്പെടലിന്ടെ ഉജ്ജ്വലത പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ബോബിയുടേത്. ബോബി സാന്ഡ്സ് എന്ന കലാപ കവിയുടെ ദുരന്തം വാക്കുകളുടെ തടവില്ക്കഴിയുന്ന കവികള്ക്കും കലാപകാരികള്ക്കും ഉഗ്രമായ ഒരു താക്കീതാണ്.In Search Of Silver Stars

P.S.Remesh Chandran

She looked at
She touched at
She called called in vain,
He won't look
He won't laugh
Ha had gone with pain.

She bowed at
She kissed at
His lovely lovely face,
She stretched it
She pulled it
His curly curly curls.

She looked up
At all face
To see them red with rage,
But how could
A soul barred
That fly far way from cage?

The sunrise
And sunset
As usual played outside,
So thirsty
A laughter
The twinkling stars displayed.

And violence
That sweeps out
At all times like a tide,
Has not one 
But thousand
Colours in lap it hide.

Of one charm
One console
And one has yet been veiled,
And one balm
Of one stroke
Will pull that silence out.

And life blood
Like long rills
-In bowels of mind it fill,
And out flood
And foam spills
O'er bowers of Ireland still.

Oh Belfast,
Be thou fast,
Be not a feast by fast!
In ashes
Flames splashes
In search of silver stars.

   

തിരിച്ചു വരുന്ന കുയില്, ചിരിക്കുന്ന ജൂഡാസ്.

പി.എസ്സ്.രമേഷ് ചന്ദ്ര

1. തിരിച്ചു വരുന്ന കുയില്.

കാലത്തിന് തേരില് നിന്നും
കുഴലൂത്തുയര്ന്നപ്പോ-
ളോര്ത്തുപോയ്, മണിസ്വനം
ബോബി സാന്ഡ്സോ? വര്ഷങ്ങള്

ഇരുപത്തേഴല്ലിരു-
ന്നൂറു നൂറ്റാണ്ടിന് ഭാവം
ചൂടിയാക്കുയില് ദൂരെ
ദൂരെയായ്പ്പറന്നു പോയ്‌.

തേങ്ങിയില്ലൊരിക്കലും,
വിതുമ്പും ചുണ്ടാല് നിന്ടെ
തോഴരാം സഖാക്കള് നിന്
മൂകമാം ചുണ്ടില്ച്ചുംബി-

ച്ചോരിയ്ക്കല്പ്പോലും യാത്ര
ചൊല്ലിയില്ലവര്, മൂകം
കൊടുങ്കാറ്റുറങ്ങീടും
ചെപ്പുകള് തുറന്നുകൊ-

ണ്ടണയാസ്സൂര്യന് കോടി-
ക്കരങ്ങള് നീട്ടിപ്പിഴി-
ഞ്ഞുണക്കും കരിയില-
കാടുകള് തേടിപ്പോയി.

ആളൊഴിഞ്ഞെങ്ങും നിത്യം
പറക്കും കോണ്‍കോഡിന് പൂ-
ഞ്ചിറകില്ക്കൊഴിഞ്ഞൊരാ
വസന്തം തേടിത്തേടി,

കുയില്ക്കൂടുകള്തകറ്-
ത്തെറിഞ്ഞും കിളിക്കഴു-
ത്തറുത്തും രസിയ്ക്കുമീ-
യണയാസ്സൂര്യന്, മേലേ

മാനതിന്മടിയില് നി-
ന്നൊഴുകിയെത്തും കൊച്ചു-
രാക്കുയില് രാഗം കേട്ടി-
ന്നെന്തിനേ നടുങ്ങുന്നു?

വാനവും മറച്ചുകൊ-
ണ്ടുയരും കാറ്മ്മേഖക്കൂ-
ട്ടങ്ങളില് വിദ്യുത്ശരം
പോലെയാക്കുയില്, പുത്തന്

ഊറ്ജ്ജധാരയായ്, തപ്ത
ബാഷ്പവും ചെന്തീമഴ
യാക്കുവാന് പറ,ഞ്ഞെന്തേ
തിരികെപ്പറക്കുന്നു?

സംഘഗാനങ്ങള് പാടും
ശ്യാമമേഘങ്ങള് കൊടു-
ങ്കാറ്റുമായ്ക്കൈകോറ്ത്തെന്തേ-
യോതിടുന്നതേ മന്ത്രം:

"സത്യമായ്, സത്യം കാക്കും
ജ്വാലയായ്, വെളിച്ചമാ-
യഗ്നിയായൊഴുകട്ടെ-
യക്ഷരമനറ്ഗ്ഗളം.

അസ്ഥിവേരുകള് തോണ്ടി-
യമറ്ഷം പറിച്ചെറി-
ഞ്ഞുറങ്ങാന് പഠിപ്പിക്കാ-
നെഴുതാതിരിക്കുക.

അറിവാകുന്നൂ ദൈവം,
അജ്ഞത ചെകുത്താനും;
നേറ്ക്കുനേരവരുടെ
പടയോട്ടം ജീവിതം."

2. ചിരിക്കുന്ന ജൂഡാസ്.

ജൂഡാസ്സു ചിരിക്കുന്നു,
സി. ഐ. എ. ചിരിക്കുന്നു,
ശ്വാസത്തിന് പെരുമ്പറ
മുഴക്കം മുടങ്ങുന്നു.

"ശരപഞ്ജരങ്ങളില്
പിടയും കരള് കരി-
ഞ്ഞുയരും കൊടുങ്കാറ്റില്
ഞങ്ങള് പുല്ക്കാടാണത്രെ!"

അമറ്ഷം വിഷാദമായ്
മാറ്റുവാനെല്ലാം സഹി-
ച്ചീടുവാന് വിലങ്ങുകള്
ക്രിസ്തുപോല് സ്വയം ചൂടി

ആത്മപീഡനത്തിന്ടെ
കാട്ടുപാതകള് തോറു-
മാനന്ദം തേടാന് മൂന്നാം
ലോകരാജ്യങ്ങള് പഠി-

ച്ചീടുവാന് പരീശന്മാറ്-
ക്കായുധം ബൈബിള്! ജൂഡാസ്സ്
ഇളകിച്ചിരിക്കുന്നു
നെടുങ്കന് ളോഹയ്ക്കുള്ളില്.

റോക്ക് ഫെല്ലറ് നീട്ടും കൈയ്യായ്,
യുണിസെഫ് ഗോതമ്പായി,
ഡെലിഗേഷനായ്, സ്ടുടന്-
ടെക്സ്‌ചേഞ്ച്ചായ്, ബ്രെയിന് ഡ്രെയിനായ്,

അസ്ഥി വാരങ്ങള് തോറും
ചിരിക്കുന്നു സി.ഐ.എ;
ബലിപീടങ്ങള് ചരി-
ത്രത്തിന്ടെയത്താണികള്.


പ്രസിദ്ധീകരണ രചനാ ചരിത്രം.

തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള നിയമസഭാ സാമാജികരുടെ ഹോസ്റ്റലിലെ രണ്ട് മുറികളില് ഞാന് പോകുമായിരുന്നു. ഒന്ന് പുതിയ, എന്നാല് നാല് നിലമാത്രം അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന മന്ദിരത്തിലെ ഒരു മുറിയിലും പിന്നൊന്ന് പുരാതനമായ ഓടിട്ട ഒരു ഒറ്റനിലക്കെട്ടിടത്തിലെ അനെക്സ് 10 എന്ന മുറിയിലും. ഈ മുറിയില് പാറ്ട്ടി ജില്ലാ സെക്രെട്ടറി ശ്രീ കാട്ടായിക്കോണം വി. ശ്രീധറാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത്- കുത്തക പ്പാട്ടം പോലെ. അവിടെവെച്ച് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ദിനപ്പത്രത്തില്, ദി ഹിന്ദുവിലോ ഇന്ത്യന് എക്സ്പ്രസ്സിലോ ആണ് ബോബി സാന്ഡ്സിന്ടെ രക്തസാക്ഷിത്വ വാറ്ത്ത ആദ്യമായി വായിക്കുന്നത്. അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന, തോരണം ഉണ്ടാക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന, ഉള്ളിത്തൊലി പോലത്തെ റോസ് കടലാസില് അപ്പോള്ത്തന്നെ അതിന്ടെ പ്രസക്ത ഭാഗം കുറിച്ചെടുത്തു. ഈ രചനയുടെ ആദ്യരൂപമായ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള 'ഇന് സേറ്ച്ച്‌ ഓഫ് സില്വറ് സ്റ്റാഴ്സ്' അപ്പോള് അവിടെവെച്ചാണ് ഉണ്ടായത്, അനെക്സ് 10 ല് 1981 ല്. അത് ഇവിടെ അതേപടി ചേറ്ത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരാഴ്ച്ചയ്ക്കുള്ളില് 'തിരിച്ചു വരുന്ന കുയില്, ചിരിക്കുന്ന ജൂഡാസ്സും' രചിക്കപ്പെട്ടു, അവിടെവെച്ചല്ലാതെ. അയറ്ലണ്ടില് നടന്നുവരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാനിടയായതും ഇതിലൂടെയാണ്. എനിയ്ക്ക് സ്വന്തമായി പാടി ആസ്വദിയ്ക്കാന് വേണ്ടിയാണ് എന്ടെ എല്ലാ ഗാനങ്ങളും രൂപം കൊള്ളുന്നതെങ്കിലും, പ്രസിദ്ധീകരണ യോഗ്യമെന്നു തോന്നിയതിനാല് ദേശാഭിമാനി വാരിക, ചിന്ത വാരിക എന്നിവയ്ക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു. അവ അതേ വേഗതയില് മടങ്ങി വന്നു. ഒരു റിജെക്ഷന് സ്ലിപ്പില് ശ്രീ.വി.എസ്സ്. അച്ച്യുതാനന്ദന്ടെ പച്ച മഷിയിലുള്ള ഒപ്പാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കലാ കൗമുദി വാരികയില് നല്കിയത് അന്വേഷിച്ചപ്പോള്, അതിന്ടെ ഒരു സബ് എഡിറ്ററ്- അന്നത്തെ സബ് എഡിറ്ററ്, പക്ഷേ പിന്നീടു് ചീഫ് എഡിറ്ററായി- മേശയുടെ വിരിപ്പിനടിയില് നിന്നും എടുത്തു കാണിച്ചിട്ട്, 'ഇത് ഇവിടെ ഭദ്രമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെ'ന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നൊരിക്കല് ഫോണ്‍ ചെയ്തു ചോദിച്ചപ്പോള് 'അത് ഇവിടെ ഭദ്രമായി കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടെ'ന്നു പറഞ്ഞു. കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കില് പൊടിക്കണമല്ലോ, വളക്കൂറുള്ള മണ്ണാണെങ്കില്, എന്നു ഞാനും കരുതി പിന്നീടങ്ങോട്ടു പോയില്ല. അവിടെപ്പറ്റിയത് എന്തെന്നാല് ചീഫ് എഡിറ്ററെ നേരിട്ട് കാണുന്നതിനു പകരം സ്വന്തം നാട്ടുകാരനായ സബ്ബ് എഡിറ്ററെ കണ്ടു. തിരിച്ചു വരുന്ന കുയില്,ചിരിക്കുന്ന ജൂഡാസ് മാതൃഭൂമി വാരികയില് നിന്നും ഒരിക്കല് മടങ്ങി വന്നു എന്നാനെന്ടെ ഓര്മ്മ. മലയാള മണ്ണ് വാരികയാണ് ഇതില് ആദ്യമായി അച്ചടിമഷി പുരട്ടിയത്. ഇംഗ്ലീഷ് രൂപത്തിന് കേരളത്തില് യാതൊരു പ്രസക്തിയും പ്രസിദ്ധീകരണ സാദ്ധ്യതയും അക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 1999 ഫെബ്രുവരി 10 ന് തിരുവനന്തപുരം പ്രസ്സ് ക്ലബ്ബില് ശ്രീ. സുകുമാറിന് ആദ്യപ്രതി നല്കി ശ്രീ. ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് പ്രകാശനം ചെയ്ത സഹ്യാദ്രി ബുക്ക്സ്സിന്ടെ 'കാലം ജാലക വാതിലില്' എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലാണ് ഈ രചന മുഖവുരയും മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും രൂപങ്ങളോടും കൂടെ അതിന്ടെ പൂറ്ണ്ണ രൂപത്തില് പുറത്തു വന്നത്.
No comments:

Post a Comment