Wednesday, 9 October 2019

215. കണ്ണൂരിലു് ശ്രീ. ജയരാജ൯ ഈ വഴിക്കാണെങ്കിലു് അദ്ദേഹം ഒരു മനുഷ്യ൯റ്റെ വഴിക്കുതന്നെയാണു് നീങ്ങുന്നതെന്നേ പറയേണു്ടതുള്ളൂ

215

കണ്ണൂരിലു് ശ്രീ. ജയരാജ൯ ഈ വഴിക്കാണെങ്കിലു് അദ്ദേഹം ഒരു മനുഷ്യ൯റ്റെ വഴിക്കുതന്നെയാണു് നീങ്ങുന്നതെന്നേ പറയേണു്ടതുള്ളൂ

പി. എസ്സു്. രമേശു് ചന്ദ്ര൯

Article Title Image By Emka Nice Pic. Graphics: Adobe SP.

പല ഗ്രാമങ്ങളിലും മാ൪കു്സിസു്റ്റുപാ൪ട്ടിക്കും ആറെസ്സെസ്സിനുമിടയു്ക്കു് ഇതുപോലുള്ള പാലങ്ങളുണു്ടു്. യുവജനങ്ങളുടെ രക്ഷക൪ത്താക്കളു് അതാഗ്രഹിക്കുന്നു. താ൯ സ്വന്തം മകനെ ഒരു ഗുണു്ടയായാണു് വള൪ത്താ൯ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നു് അഭിമാനപൂ൪വ്വം വിളംബരം ചെയ്യുന്ന രക്ഷക൪ത്താക്കളു് കണു്ടേക്കാം, പക്ഷേയതു് മക്കളുടെ ജനനത്തിലു് സംശയമുള്ള അച്ഛ൯മാരായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള പാലങ്ങളു് ഉള്ളതുകൊണു്ടാണു് ആ ഗ്രാമങ്ങളു് സംഘ൪ഷങ്ങളിലു്നിന്നും രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളിലു്നിന്നും മുക്തമായിരിക്കുന്നതു്. രണു്ടുകൂട്ടരും തമ്മിലെന്തെങ്കിലും പ്രശു്നങ്ങളു് വരാ൯പോകുന്നുവെന്നു് തോന്നുമ്പോളു് ഈ പാലങ്ങളെയാണു് സമീപിക്കുന്നതു്. അവ൪ രണു്ടുകൂട്ടരോടുമുള്ള സൗഹൃദം അല്ലെങ്കിലു് സഹകരണം മുതലെടുത്തു് ആ പ്രശു്നം ഉണു്ടാകുന്നതിനുമുമ്പേ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു, ആ നാട്ടിലു് സമാധാനം പുലരുന്നു.


Article Title Image By HMauck. Graphics: Adobe SP.

ഇതൊന്നും രണു്ടു് പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലെയും വമ്പ൯ നേതാക്ക൯മാ൪ക്കു് ഇഷ്ടമല്ല, അവരതിലു് അസ്വസ്ഥരുമാണു്, അവരുടെ വാലാട്ടികളും. പക്ഷേ ഇത്തരം ഗ്രാമങ്ങളിലു് അവരുടെ ഭാഷയിലു് പറഞ്ഞാലു് 'അവ൯മാരെ' ആരും വകവെക്കുന്നില്ല. ആ നേതാക്ക൯മാ൪ക്കു് ആ നാട്ടിലു് അണികളു് വേണമെങ്കിലു് മര്യാദക്കു് അടങ്ങിയൊതുങ്ങി പ്രാദേശിക നിലപാടിനൊത്തു് നിന്നുകൊള്ളണം. അല്ലെങ്കിലു് ആ നേതാക്ക൯മാ൪ അവരുടെ മക്കളെക്കൊണു്ടുവന്നു് അടിപ്പിക്കട്ടെ, കൊല്ലിക്കട്ടെ, അവരെ ജയിലിലടപ്പിക്കട്ടെ. അതാണു് ഇത്തരം ഗ്രാമങ്ങളിലെ നിലപാടു്. ഈ നിലപാടിപ്പോളു് കേരളത്തിലു് വളരുകയാണു്, പടരുകയാണു്, പ്രത്യേകിച്ചും മാ൪കു്സിസു്റ്റുപാ൪ട്ടി വിദേശമുതലാളിമാരുടെ പുറകേയും ബീജേപ്പീ റിലയ൯സ്സുമുതലാളിയുടെ പുറകെയും പോയതിലു്പിന്നെ. അതായതു് നേതാക്കളു്ക്കുവേണു്ടി പരസു്പരം കുത്തിയും വെട്ടിയും കൊല്ലാനും കൊല്ലപ്പെടാനും ജയിലിലു്പ്പോയിക്കിടക്കാനുമൊന്നും ഇനി പഴയപോലെ പുതിയ തലമുറയിലു്നിന്നും ആളെക്കിട്ടുകയില്ല. രക്തദാഹികളായ പിന്തിരിപ്പ൯ നേതാക്ക൯മാരേക്കാളു് അതിജീവനത്തി൯റ്റെ പല അഭ്യാസങ്ങളും പഠിച്ചവരാണു് ഇന്നത്തെ അണികളു് പലയിടത്തും, കാരണം അവ൪ നേതാക്കളിലു്നിന്നു് വ്യത്യസു്തമായി ജോലിചെയു്തു് ജീവിക്കുന്നവരാണു്. അതൊരു വലിയ വ്യത്യാസം തന്നെയല്ലേ? അതൊരു സ്വാഗതാ൪ഹമായ വള൪ച്ചയല്ലേ? നേതാക്ക൯മാരുടെ രക്തദാഹം തീ൪ക്കാ൯ മറ്റുള്ളവരുടെ വാളിന്നൂണായിത്തീരാ൯ ദൃഢവ്രതമെടുത്തു് സ്വന്തം കുടുംബത്തെ വഞു്ചിച്ചു് നടക്കുന്നവരല്ലാതെ മറ്റാരിതു് സമൂഹത്തി൯റ്റെ തക൪ച്ചയാണെന്നു് പറയും? കണ്ണൂരിലു് ശ്രീ. ജയരാജ൯ ഈ വഴിക്കാണെങ്കിലു് അദ്ദേഹം ഒരു മനുഷ്യ൯റ്റെ വഴിക്കുതന്നെയാണു് നീങ്ങുന്നതെന്നേ പറയേണു്ടതുള്ളൂ.

Article Title Image By HMauck. Graphics: Adobe SP.

[Based on news reports on Mr. Jayarajan, CPIM leader visiting RSS leader at home and holding talks on 08 September 2019]

Written and first published on: 09 September 2019
214. ഒരു രാഷ്ട്രീയപ്പാ൪ട്ടിയല്ല നിരങ്കുശമായ ഒരു വ്യവസായഗ്രൂപ്പാണു് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നതെന്നു് ഓരോ പ്രവൃത്തിയും തെളിയിക്കുന്നു

214

ഒരു രാഷ്ട്രീയപ്പാ൪ട്ടിയല്ല നിരങ്കുശമായ ഒരു വ്യവസായഗ്രൂപ്പാണു് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നതെന്നു് ഓരോ പ്രവൃത്തിയും തെളിയിക്കുന്നു

പി. എസ്സു്. രമേശു് ചന്ദ്ര൯

Article Title Image By . Graphics: Adobe SP.

1

ഒരു രാഷ്ട്രീയപ്പാ൪ട്ടിയല്ല നിരങ്കുശമായ ഒരു വ്യവസായഗ്രൂപ്പാണു് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നതെന്നു് ഓരോ പ്രവൃത്തിയും തെളിയിക്കുന്നു. ഒരു രാഷ്ട്രീയപ്പാ൪ട്ടിയും ഒരിക്കലും ചെയ്യാ൯ ധൈര്യപ്പെടാത്തതും യാതൊരു തത്വദീക്ഷയും മര്യാദയുമില്ലാത്ത വ്യവസായഗ്രൂപ്പുകളു് എവിടെയും എപ്പോഴും ചെയു്തുവരുന്നതുമായ പ്രവൃത്തികളാണു് ഇന്നു് ഇ൯ഡൃയിലു് നടന്നുകൊണു്ടിരിക്കുന്നതു്. ഓരോ പ്രവൃത്തിയുമെടുത്തു് പരിശോധിച്ചുനോക്കൂ, അവ ഒരു വ്യവസായ ഗ്രൂപ്പി൯റ്റെമാത്രം ലാഭേച്ഛയോടെയും ആധിപത്യമോഹത്തോടെയുമുള്ള ഒരുമ്പെട്ട പ്രവൃത്തികളാണെന്നു് കാണാം. പ്രതിരോധം ചമക്കുന്നവ൪ ഭരണത്തിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയപ്പാ൪ട്ടിക്കെതിരെയാണു് പ്രതിരോധം ചമക്കുന്നതു്. അതുകൊണു്ടാണു് അവരുടെ പ്രതിരോധം ചീറ്റിപ്പോകുന്നതു്, കാരണം അവരുദ്ദേശിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയപ്പാ൪ട്ടിയല്ല ഭരണത്തിലുള്ളതു്. ഭരണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യവസായഗ്രൂപ്പിനെതിരെയല്ല അവ൪ പ്രതിരോധം ചമക്കുന്നതു്. അതവ൪ ഒരിക്കലും ചെയ്യാതിരിക്കാ൯ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുമുണു്ടു്. കുറേക്കൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാലു്, പ്രതിരോധമെല്ലാം ബീജേപ്പീക്കെതിരെയാണു്, റിലയ൯സ്സിനെതിരെയല്ല. ഇതൊന്നും ഇന്ത്യയിലെ ഇടതുപക്ഷപ്പാ൪ട്ടികളു്ക്കും കോണു്ഗ്രസ്സിനും അറിയാത്തതല്ല, അവ൪ ഇതൊന്നും അറിയില്ലെന്നു് അഭിനയിക്കുകയാണു്, കാരണം അവ൪ കൂട്ടുപ്രതികളാണു്- The Great Indian Drama!

2

സ്വന്തം പണംമുടക്കി തലമുറകളായി വ്യവസായം നടത്തുന്നവ൪ക്കു് കുറഞ്ഞതു് സ്വന്തം കുടുംബത്തി൯റ്റേതെങ്കിലുമായ ചില സാമാന്യമര്യാദകളു് കാണും. അതിനുപുറമേ ആദരണീയമായ ഒരു പാരമ്പര്യവും. റ്റാറ്റാസ്സും ബി൪ളാസ്സും ഗോയങ്കാസ്സുമൊക്കെ എത്രയോ ദശാബ്ദങ്ങളു് ഇന്ത്യ൯ രാഷ്ട്രീയത്തെയും ഇന്ത്യ൯ ജനാധിപത്യസ്ഥാപനങ്ങളെയുമൊന്നും അട്ടിമറിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചു് ചിന്തിക്കുകപോലുംചെയ്യാതെതന്നെ വ്യവസായം നടത്തിയില്ലേ, ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുംപോലും? സ്വന്തമായി പണമൊന്നും മുടക്കാതെ ജനങ്ങളിലു്നിന്നും ഷെയ൪പിരിച്ചു് ജനങ്ങളുടെയും ബാങ്കുകളുടെയും പണംകൊണു്ടു് വ്യവസായം നടത്തുന്ന, തലമുറകളായുള്ള പാരമ്പര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവരിലു്നിന്നും, റ്റാറ്റാസ്സി൯റ്റെയും ബി൪ളാസ്സി൯റ്റെയും ഗോയങ്കാസ്സി൯റ്റെയും സാമാന്യമര്യാദകളു് പ്രതീക്ഷിക്കാനാവുമോ? ലോകപ്പ്രശസു്തമായ റീഡേഴു്സ്സു് ഡൈജസു്റ്റു് മാഗസീ൯റ്റെ ഇ൯ഡ്യാ വിഭാഗം റ്റാറ്റായുടേതായിരുന്നു അനേകവ൪ഷം. അവരുടെ ലാഭത്തി൯റ്റെ ഒരുഭാഗം സ്ഥിരം വായനക്കാ൪ക്കു് തിരിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിനായി റീഡേഴു്സ്സു് ഡൈജസു്റ്റു് ലോകത്തെവിടെയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഈടുറ്റ പുസു്തകങ്ങളു് അവ അവിടെ പുറത്തിറങ്ങുന്ന അപ്പോളു്ത്തന്നെ അവ൪ അവരുടെ വായനക്കാ൪ക്കു് വ൪ഷങ്ങളോളം വളരെ വിലകുറച്ചുനലു്കി, ഓരോരുത്തരുടെയും വീടുകളിലെത്തിച്ചുകൊടുത്തു. റീഡേഴു്സ്സു് ഡൈജസു്റ്റു് ഇ൯ഡൃയെ റ്റാറ്റാസ്സിലു്നിന്നും ഇ൯ഡ്യാ റ്റുഡേ ഗ്രൂപ്പു് ഏറ്റെടുത്തതോടെ എന്തു് സംഭവിച്ചുവെന്നു് അന്വേഷിച്ചുനോക്കൂ. അത്തരം പുസു്തകവിതരണമൊക്കെ അപ്പഴേ നിന്നു. അതു് പരസ്യംകൊണു്ടു് നിറഞ്ഞു, ഇന്ത്യയിലു് വെറുമൊരു ചവറു് പ്രസിദ്ധീകരണമായി, ആ൪ക്കും വേണു്ടാതായി. റീഡേഴു്സ്സു് ഡൈജസു്റ്റു് യൂക്കേയും യൂയെസ്സും ജപ്പാനും ആസു്ട്രേലിയയുമൊക്ക ഇപ്പോഴും പഴയ അന്തസ്സിലു്ത്തന്നെ നടക്കുന്നു. റീഡേഴു്സ്സു് ഡൈജസു്റ്റു് ഇ൯ഡൃമാത്രം ലോകദൃഷ്ടിയിലു് വെറുമൊരു വിലകുറഞ്ഞ പാതാണിയായി. അവിടെയാണു് പാരമ്പര്യം വ്യവസായത്തിലു് പ്രസക്തമാവുന്നതു്.

3

ഒരു ശക്തിക്കെതിരെ യുദ്ധംചെയ്യുമോ അതോ ആ ശക്തിയുടെ നിഴലിനെതിരെ യുദ്ധംചെയ്യുമോ എന്നതു് സമരരംഗത്തെ ഒരു ചോദ്യമാണു്. ഇന്ത്യയുടെ ഭരണത്തി൯റ്റെപേരിലു് ബീജേപ്പീയെ അതിനിശിതമായി വിമ൪ശ്ശിക്കുന്നവരെല്ലാംതന്നെ അതോടുകൂടി ആ സമരത്തിനു് പേരുകൊടുക്കുകയാണു്. പിന്നെ അതിലു്നിന്നും ഒഴിവില്ല. പക്ഷേ ഈ വ്യക്തികളും സംഘടനകളും രാഷ്ട്രീയപ്പാ൪ട്ടികളുമെല്ലാമിപ്പോളു് ആ യഥാ൪ത്ഥ ഭരണശക്തിക്കും ജനങ്ങളു്ക്കുമിടയിലു് ഒരു പുകമറ സൃഷ്ടിച്ചു് ആ ശക്തിക്കു് താതു്ക്കാലികമായി ഒരു രക്ഷാമതിലു് പണിതു് ജനങ്ങളുടെ കോപത്തിലും ആക്രമണത്തിലും നിന്നു് അവരെ രക്ഷിക്കുന്നതിലു് വ്യാപ്രുതരാണു്. അതു് അവരുടെ വ്യക്തിപരവും സംഘടനാപരവും രാഷ്ട്രീയനേതൃത്വപരവും ഒക്കെയായ ഒരു തീരുമാനമാണു്, അല്ലാതെ അബോധപൂ൪വ്വം ഒറ്റയു്ക്കൊറ്റക്കു് സംഭവിക്കുന്നതു് അനിയതമായി കൂടിച്ചേരുന്നതല്ല. സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിലു് അവരുടെവകയായി ബീജേപ്പീക്കെതിരെ പോസു്റ്റുകളുടെ ഒരു പെരുമഴതന്നെ ഉണു്ടായിക്കൊണു്ടിരിക്കുകയാണു്. അതിലു് തൊണ്ണൂറ്റെട്ടു് ശതമാനവും 'സഖാക്ക'ളുടെ വക! പക്ഷേ ഇതിലൊരൊറ്റയെണ്ണംപോലും യഥാ൪ത്ഥ ഭരണശക്തിയെ, യഥാ൪ത്ഥ ഭരണാധികാരിയെ, ഹിന്ദു കോ൪പ്പറേറ്റോക്ക്രസിയെ, ആ റിലയ൯സ്സു് നയിക്കുന്ന വ്യവസായ ഗ്രൂപ്പിനെ പരാമ൪ശ്ശിക്കുന്നില്ല. അതി൯റ്റെ കാരണം നമ്മളു്ക്കു് അറിയാത്തതല്ല. അവരിതൊക്കെ എഴുതിയും നി൪മ്മിച്ചുംവിടുന്ന ആ ആ൯ഡ്രോയിഡു് ഫോണുകളൊന്നു് ബലംപ്രയോഗിച്ചു് പിടിച്ചുവാങ്ങി പരിശോധിച്ചുനോക്കൂ, അവ ഒന്നൊഴിയാതെ റിലയ൯സ്സി൯റ്റേതാണെന്നു് കാണാം- ജിയോയുടെ നെറ്റു്വ൪ക്കും മിക്കപ്പോഴും ഫോണും. റിലയ൯സ്സു് അണ്ണാക്കിലു് കൊണു്ടുചെന്നു് തള്ളിക്കൊടുക്കുന്ന ഓരോ ഓഫറും അവ൪ വെട്ടിവിഴുങ്ങുന്നു, റിലയ൯സ്സി൯റ്റെ പമ്പിലു്നിന്നേ പെട്രോളടിക്കുകയുള്ളൂ, റിലയ൯സ്സി൯റ്റെ മാളിലും സൂപ്പ൪ മാ൪ക്കറ്റിലും കടയിലുംനിന്നേ അവ൪ പച്ചക്കറിയും പലവ്യഞു്ജനവും വാങ്ങുകയുള്ളൂ. ഇവരാണു്, ഇന്ത്യമുഴുവനുമുള്ള ഇത്തരം സഖാക്കളും കോണു്ഗ്രസുകാരുമാണു്, ഇന്ത്യയിലു് ഹിന്ദു കോ൪പ്പറേറ്റോക്ക്രസിയെ നിലനി൪ത്തുന്നതും, പച്ചപിടിപ്പിക്കുന്നതും, അതിലൂടെ ജനാധിപത്യം തകരാ൯ ഇടയാക്കിയതും ജനങ്ങളെ ഒറ്റുക്കൊടുത്തതും.

Written and first published on: 06 October 2019
213. പാ൪ട്ടി നേതാക്ക൯മാ൪ക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥ൯മാ൪ക്കും പണമെറിഞ്ഞു് നിയമവിരുദ്ധമായി കെട്ടിപ്പൊക്കിയ ഫു്ളാറ്റുകളു് വാങ്ങരുതേ.....!

213

പാ൪ട്ടി നേതാക്ക൯മാ൪ക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥ൯മാ൪ക്കും പണമെറിഞ്ഞു് നിയമവിരുദ്ധമായി കെട്ടിപ്പൊക്കിയ ഫു്ളാറ്റുകളു് വാങ്ങരുതേ.....!

പി. എസ്സു്. രമേശു് ചന്ദ്ര൯

Article Title Image By Colin Watts. Graphics: Adobe SP.

1

കേരളത്തിലെ എല്ലാ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലും നൂറിനടുത്തു് ബഹുനില ഫ്ലാറ്റു് സമുച്ചയങ്ങളു്വീതം ഇപ്പോളു് നി൪മ്മാണത്തിലാണു്. ആറുനിലയു്ക്കു് അനുമതിയുള്ളവ൪ പന്ത്രണു്ടുനില കെട്ടുന്നു. പത്തു് നിലയു്ക്കു് അനുമതിയുള്ളവ൪ പതിനഞു്ചുനില കെട്ടുന്നു. ഈ പന്ത്രണു്ടും പതിനഞു്ചും നിലകളു്വരെയും വിലു്പ്പനപോലും നടന്നിരിക്കുകയാണു്. എണു്പതു് ലക്ഷം മുതലു് രണു്ടരക്കോടിവരെ രൂപയാണു് ഓരോന്നിനും വില. പണം വാങ്ങിയിട്ടും ഫ്ലാറ്റു് നി൪മ്മാണം പൂ൪ത്തിയാക്കി കൈമാറാത്തതിനു് കേരളത്തിലെ പോലീസ്സു് സു്റ്റേഷനുകളിലു് നൂറുകണക്കിനു് കേസ്സുകളു് നിലവിലുണു്ടു്. അനുമതിയില്ലാത്ത നിലകളിലു് ഫു്ളാറ്റുകളു് വിറ്റു് പണം വാങ്ങിയതിനും പല കോടതികളും കേസ്സുകളു് അതിനുംപുറമെയുണു്ടു്. അതുകൂടാതെ ഉപഭോക്തൃക്കോടതികളിലും കേസ്സുകളുണു്ടു്.


Article Title Image By Mostafa Meraji. Graphics: Adobe SP.

ഇത്രയും കാലം ഗവണു്മെ൯റ്റും അന്വേഷണ ഏജ൯സ്സികളും എന്തുനോക്കിക്കൊണു്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു? എത്രയായിരം കോടി രൂപയുടെ വെട്ടിപ്പും തട്ടിപ്പും കോഴയുമാണു് ഈ മേഖലയിലു് നടക്കുന്നതെന്നു് ഊഹിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. ഒറ്റ കേസ്സന്വേഷണവും പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിനപ്പുറത്തേക്കു് കടക്കുന്നില്ല. കാരണം പണം വാങ്ങിയിരിക്കുന്നതും ഫ്ലാറ്റു് നലു്കാമെന്നു് വാഗു്ദാനം നലു്കിയിരിക്കുന്നതും മുഴുവ൯ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്ക൯മാരുടെയും വ൯കിട ഉദ്യോഗസ്ഥ൯മാരുടെയും മക്കളോ മരുമക്കളോ ബന്ധുക്കളോ ഒക്കെയാണു്. പല ഫു്ളാറ്റുസമുച്ചയങ്ങളോടനുബന്ധിച്ചും പണം നലു്കിയവരുടെയും ചതിക്കപ്പെട്ടവരുടെയും സംഘടനകളു് നിലവിലു്വന്നുകഴിഞ്ഞു. ഒരു ആളു് കേരളാ ഫ്ലാറ്റു് ഓണേഴു്സ്സു് അസ്സോസ്സിയേഷ൯ ഉട൯ പ്രതീക്ഷിക്കാം.

Article Title Image By DevoKit. Graphics: Adobe SP.

2

മുഴുവ൯ അനുമതിരേഖകളും കൈയ്യിലു്വെക്കാതെ ഇവിടെയാ൪ക്കും ഒരു ചെറ്റക്കുടിലുപോലും കെട്ടാനാകില്ലല്ലോ. അപ്പോളു് സകല രേഖകളും കൈയ്യിലു് വെച്ചുകൊണു്ടുതന്നെയാകണം ഈ ഫു്ളാറ്റുകളെല്ലാം കെട്ടിപ്പൊക്കിയതു് എന്നേ നമുക്കു് കരുതാനാവുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ രേഖകളു് നലു്കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരെല്ലാം അവ നിയമാനുസൃതമായിത്തന്നെയാണു് നലു്കിയതെങ്കിലു് മരടിലെപ്പോലെ ഒടുവിലു് സുപ്രീംകോടതി ഇടപെടാനും ഉടമകളെ പുറത്താക്കാനും സമുച്ചയം ഇടിച്ചുനിരത്താനും ഇടവരുമായിരുന്നില്ലല്ലോ.


Article Title Image By PIRO4D. Graphics: Adobe SP.
 
രണു്ടേരണു്ടുദിവസംമതി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവ൯രേഖകളും പിടിച്ചെടുത്തു് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥ൯മാരെമുഴുവ൯ അറസു്റ്റുചെയ്യാ൯. പിന്നെന്തിനാണു് അതിനു് മൂന്നുമാസം സമയംവേണമെന്നു് ഡീജേപ്പീ പറഞ്ഞതു്? ഇതു് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥ൯മാ൪ക്കും നേതാക്ക൯മാ൪ക്കും ബിലു്ഡേഴു്സ്സിനും രേഖകളു് നശിപ്പിക്കാനും തിരിമറിയും തിരുത്തലുകളും വരുത്താനും വേണമെങ്കിലു് പുതിയ ഫയലുകളു്തന്നെ ഒന്നുകൂടി നി൪മ്മിക്കാനും സമയം നലു്കാനല്ലാതെ മറ്റെന്തിനാണു്? സിറ്റി കോ൪പ്പറേഷനുകളു്, ടൗണു് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളു്, ഗ്രാമപ്പഞു്ചായത്തുകളു് എന്നിവയോടു് ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകളു് നോക്കി കെട്ടിടനി൪മാണാനുമതിപത്രങ്ങളു് നലു്കിയ അവിടങ്ങളിലെയും പരിസ്ഥിതി-മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോ൪ഡിലെയും ഫയ൪ ഫോഴു്സ്സിലെയും വൈദ്യുതി ബോ൪ഡിലെയും വാട്ട൪ അതോറിറ്റിയിലെയുമൊക്കെ ഉദ്യോഗസ്ഥ൯മാരെ പിടികൂടാ൯ എന്തിനാണിത്ര താമസം?

Article Title Image By Art Tower. Graphics: Adobe SP.

Written and first published on: 29 September 2019


Other images for this article:

Article Title Image By Max Waidhas. Graphics: Adobe SP.


 212. തിരുവനന്തപുരം മേയറെപ്പോലെ ഓരോരുത്തരിങ്ങനെ തത്സു്ഥാനം രാജിവെക്കാതെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പുചെലവു് കൊടുക്കാതെയും മത്സരിക്കുന്നതു് ശരിയാണോ?

212

തിരുവനന്തപുരം മേയറെപ്പോലെ ഓരോരുത്തരിങ്ങനെ തത്സു്ഥാനം രാജിവെക്കാതെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പുചെലവു് കൊടുക്കാതെയും മത്സരിക്കുന്നതു് ശരിയാണോ?

1

വട്ടിയൂ൪ക്കാവു് മണ്ഡലത്തിലു് മത്സരിപ്പിക്കാനായി മാ൪കു്സിസു്റ്റുപാ൪ട്ടിയുടെ കമ്മിറ്റികളിലു്നിന്നുയ൪ന്നുവന്നതു് തിരുവനന്തപുരം നോ൪ത്തിലു് പലപ്രാവശ്യം ജയിച്ചിട്ടു് പിന്നെ മുഴുവ൯ സ്ഥലങ്ങളിലും ജനങ്ങളു് കൈവിട്ട എം. വിജയകുമാ൪, ഇപ്പോളു് ജില്ലാപ്പഞു്ചായത്തു് പ്രസിഡ൯റ്റായിരിക്കുന്ന വി. കെ. മധു, പാളയം ഏരിയാ സെക്രട്ടറിയായ പ്രസന്നകുമാ൪, അരുവിക്കര സുനിലെന്നറിയപ്പെടുന്ന കെ. എസ്സു്. സുനിലു്ക്കുമാ൪ എന്നീപ്പേരുകളായിരുന്നു. ഇവരെല്ലാം മഹാനേതാക്ക൯മാരാണെന്നോ വളരെ നല്ല ജനമാതൃകകളാണെന്നോ പ്രവ൪ത്തക൪ക്കോ ജനങ്ങളു്ക്കോ അഭിപ്രായമില്ല. ശ്രീ. പിണറായി വിജയനോടും അദ്ദേഹത്തി൯റ്റെ സംഘത്തോടും ആത്മാവും ശരീരവുംകൊണുടു് കൂറും വിധേയത്വവും പ്രഖ്യാപിച്ചു് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നതല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും മഹത്വം പ്രവ൪ത്തകരോ ജനങ്ങളോ ഇവരിലു്ക്കാണുന്നില്ല. ഇത്തരം ഗ്രൂപ്പിസം പാ൪ട്ടിവിരുദ്ധവും കേരളം മുഴുവനുമുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പു് തോലു്വികളു്ക്കുള്ള ഒരു യഥാ൪ത്ഥകാരണവുമാണെന്നു് അറിഞ്ഞുകൊണു്ടുതന്നെ മറ്റു് യാതൊരുവഴിയുമില്ലാതെ വ്യക്തിബന്ധ ഗ്രൂപ്പുകളു്ക്കു് കീഴു്പ്പെട്ടവരാണിവരിലു് പലരുമെന്നതും ആ൪ക്കും അറിയാത്തതല്ല. ഇവരെക്കാളൊക്കെ എത്രയോ സത്യസന്ധരും നേ൪വഴിക്കു് ചിന്തിക്കുന്നവരും പാ൪ട്ടിയിലുള്ള സ്ഥാനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വഴിവിട്ടു് ഒറ്റയൊരു രൂപയുടെപോലും സ്വത്തു് സമ്പാദിക്കുന്നതിലു് താതു്പര്യമില്ലാത്തവരുമായ എത്രയോ നല്ല ആളുകളു് സ്ഥാനാ൪ത്ഥിയാക്കുന്നതിനു് യോഗ്യതയുള്ളവരായി ഈപ്പ്രദേശത്തുണു്ടു്!

2

ജയിക്കാ൯ പറ്റിയ സ്ഥാനാ൪ത്ഥിയായാണു് പ്രശാന്തിനെ പരിഗണിച്ചതെന്നാണു് പാ൪ട്ടിയുടെ പ്രചരണം. ജയിക്കാ൯ പറ്റിയ ആളുകളായിത്തന്നെയല്ലേ ചെറിയാ൯ ഫിലിപ്പിനെയും ടി. എ൯. സീമയെയും ഇതേ മണ്ഡലത്തിലു് കണു്ടുപിടിച്ചു് കൊണു്ടുവന്നതും മത്സരിപ്പിച്ചതും, ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുനിന്നും രണു്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കിറങ്ങിവന്നു് തോറ്റതും? ഇപ്പോളു് മേയറായിരിക്കുന്ന ഒറ്റയൊരാളു് മാത്രമേ വട്ടിയൂ൪ക്കാവിലു് മാ൪കു്സിസു്റ്റു് പാ൪ട്ടിക്കു് മത്സരിപ്പിക്കാനായുള്ളോ? ഇവിടെയുണു്ടായിരുന്ന പ്രഗത്ഭരായ വേറെ ജോലിയൊന്നുമില്ലാത്ത മറ്റു് നേതാക്ക൯മാരൊക്കെ എവിടെപ്പോയി? പ്രശാന്തുതന്നെ പറഞ്ഞതു് ത൯റ്റെ സ്ഥാനാ൪ത്ഥിത്വത്തോടെ ഇക്കുറി ജാതിചിന്തകളിലു്നിന്നും ഈ മണ്ഡലം വിമുക്തമായിരിക്കുകയാണെന്നാണു്. എക്കുറിയാണു് ജാതിചിന്തകളിലു്നിന്നും ഈ മണ്ഡലം വിമുക്തമായിരുന്നതു്? എന്നെസ്സെസ്സി൯റ്റെ വോട്ടുപിടിക്കാ൯ പറ്റിയയാളെയാണു് 'ജയിക്കാ൯പറ്റിയ' സ്ഥാനാ൪ത്ഥിയെന്നു് മാ൪കു്സിസു്റ്റു് പാ൪ട്ടിയും കോണു്ഗ്രസ്സും ബീജേപ്പീയും കരുതാത്ത ഏതു് തെരഞ്ഞെടുപ്പാണു് അടുത്തകാലങ്ങളിലു് ഇവിടെ വട്ടിയൂ൪ക്കാവിലു്, അതായതു് പഴയ തിരുവനന്തപുരം നോ൪ത്തു് മണ്ഡലത്തിലു്, ഉണു്ടായിട്ടുള്ളതു്? വട്ടിയൂ൪ക്കാവെന്നു് പെരുമാറ്റിയതുതന്നെ എന്തിനായിരുന്നു? ശാസു്തമംഗലമെന്നിടുന്നതു് തീരെ പ്രകടമായിപ്പോകുമെന്നുള്ളതുകൊണു്ടല്ലേ വട്ടിയൂ൪ക്കാവെന്നിട്ടതു്?

3

എപ്പഴും ജനങ്ങളെ മുടിപ്പിക്കാ൯ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലു് ജനങ്ങളു് തെരഞ്ഞെടുത്തു് ഒരു നിയോഗമേലു്പ്പിച്ചുവിട്ട ആളിനെത്തന്നെ തലു്സ്ഥാനത്തുനിന്നും രാജിവെപ്പിക്കാതെ മറ്റൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലു് മത്സരിപ്പിച്ചു് വിജയിപ്പിക്കാ൯ നോക്കിക്കോണം! ജയിച്ചില്ലെങ്കിലു് പഴയ കസേരയെങ്കിലുമുണു്ടാവുമല്ലോ ഇരിക്കാ൯. ഇവരെല്ലാം രാജിവെച്ചിട്ടല്ല മത്സരിക്കുന്നതു്, മത്സരിച്ചിട്ടു് ജയിച്ചെങ്കിലു്മാത്രമാണു് രാജിവെക്കുന്നതു്. ഒരു അന്തസ്സും അഭിമാനവുമില്ലായു്മയും വൃത്തികേടുമാണു് ജനങ്ങളതിലു് കാണുന്നതു്. പിടിച്ചതുകിട്ടിയില്ലെങ്കിലു് കടിച്ചതെങ്കിലും കാണണമല്ലോയെന്നു്! ഇത്തരക്കാ൪ക്കു് പിടിച്ചതും കടിച്ചതും പോവുകയല്ലേ വേണു്ടതു്? വട്ടിയൂ൪ക്കാവിലു് ജനങ്ങളു് തെരഞ്ഞെടുത്തു് എമ്മെല്ലേയാക്കിവിട്ട മുരളീധര൯ ആ സ്ഥാനം രാജിവെക്കാതെ മറ്റൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലു് മത്സരിച്ചു് എംപീയായിട്ടു് എമ്മെല്ലേ സ്ഥാനം രാജിവെച്ചു് വട്ടിയൂ൪ക്കാവിലെ ജനങ്ങളെ ഇളിഭ്യരാക്കി. ആ ഒഴിവിലേക്കുവന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലു് തിരുവനന്തപുരം മേയ൪ സ്ഥാനത്തേക്കു് ജനങ്ങളു് തെരഞ്ഞെടുത്തു് ഒരു നിയോഗമേലു്പ്പിച്ചുവിട്ട പ്രശാന്തു് മത്സരിക്കുന്നു. ജയിച്ചാലു് മേയ൪സ്ഥാനം രാജിവെക്കും. ജയിച്ചില്ലെങ്കിലു് മേയ൪ക്കസേരയിലു് വീണു്ടുംപോയിയിരിക്കും. തിരുവനന്തപുരത്തെ ജനങ്ങളെ മുഴുവ൯ ഒന്നുകൂടി ഇളിഭ്യരാക്കുന്നു.

തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടൊരു ജനപ്പ്രതിനിധി കാലാവധി തീരുന്നതിനുമുമ്പു് മറ്റൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലു് മത്സരിക്കുന്നുണു്ടെങ്കിലു് അയാളു് തതു്സ്ഥാനം രാജിവെച്ചിട്ടു് മത്സരിക്കണം. അതോടൊപ്പം കാലാവധി പൂ൪ത്തിയാക്കാതെപോകുന്ന സ്ഥാനത്തേക്കു് അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പു് നടത്തേണു്ടതി൯റ്റെ ചെലവും അയാളു് അപ്പോളു്ത്തന്നെ കെട്ടിവെക്കണം. പുതിയൊരുദ്യോഗം, വിവാഹം, വിദേശയാത്ര, എന്നിങ്ങനെ എന്തുതന്നെ കാരണംകൊണു്ടു് ഒരാളു് രാജിവെച്ചാലും ഇപ്രകാരം തെരഞ്ഞെടുപ്പുചെലവു് അയാളു് കെട്ടിവെക്കേണു്ടതാണു്, കാരണം ജനാധിപത്യവും തെരഞ്ഞെടുപ്പുപ്രക്രിയകളും ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം രേഖപ്പെടുത്തലുകളുമൊന്നും സ്വന്തം താതു്പര്യങ്ങളു്ക്കു് ദുരുപയോഗംചെയ്യുന്നതു് അനുവദിക്കപ്പെടാവുന്നവയല്ല. അതിനുള്ള നിയമമൊന്നും തതു്ക്കാലം ഇതേ സ്വഭാവംതന്നെയുള്ള ജനപ്പ്രതിനിധികളു് പാസ്സാക്കി നമുക്കു് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലു്പ്പോലും അതുവരെ അങ്ങനെചെയ്യുന്നതു് ഒരു വ്യക്തിമാന്യതയും രാഷ്ട്രീയമാന്യതയുമാണു്.

Comments on this article:

അതേ, തുല്യനിലയിലു് മനുഷ്യവംശത്തെ കാണാനുള്ള കമ്മ്യൂണിസു്റ്റു് പരിശീലനമില്ലാത്തതുകൊണു്ടാണു് പക്ഷേ സ്വന്തം ജാതിയെന്ന ചിന്തയും അതിനൊപ്പിച്ച പരിഗണകളും കമ്മ്യൂണിസു്റ്റു് പാ൪ട്ടികളെ പിടികൂടിയതു്. ഇനിയവ൪ക്കതിലു്നിന്നും മോചനം വേണമെങ്കിലു് നേതൃത്വത്തിലെ ഒരുതലമുറ മുഴുവ൯ മാറണം.

കമ്മ്യൂണിസു്റ്റു് സോഷ്യലിസു്റ്റു് പാ൪ട്ടികളു് മാത്രമല്ല, ബീജേപ്പീ മുന്നിട്ടിറങ്ങി വംശപരിഗണനാരാഷ്ട്രീയം ഇ൯ഡൃമുഴുവനും ഇന്നു് നടപ്പാക്കിയിട്ടുണു്ടെന്നുള്ളതു് നേരുതന്നെ. രാഷ്ട്രീയസ്വയംസേവക സംഘത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണവംശ പിന്തുണയിലൂടെയാണു് ഗുജറാത്തും ഉത്ത൪പ്പ്രദേശ്ശും പോലുള്ളിടങ്ങളിലു് ദളിതരെയും ക്രൂരമായ ചവിട്ടിത്തേയു്ക്കലു്കാരണം നിവൃത്തിയില്ലാതെ ഹിന്ദുത്വത്തിലു്നിന്നും മതംമാറിയവരെയും അവ൪ ആദ്യം ചട്ടുകങ്ങളും പിന്നെ അടിമകളും ആക്കിയിട്ടു് അപ്പപ്പോഴത്തെ ആവശ്യം കഴിയുന്നമുറക്കു് കൊന്നുതള്ളുന്നതെന്നതും ഇന്നു് ഇ൯ഡൃയിലു് ഒരു യാഥാ൪ത്ഥ്യമാണു്- ബ്രാഹ്മണരെ ആര്യ൯മാരായി ജ൪മ്മനിയിലടക്കമുള്ള വംശശുദ്ധിയവകാശപ്പെടുന്ന ആര്യ൯മാരൊന്നുംതന്നെ കരുതുന്നില്ലെങ്കിലും. പക്ഷേ ആ വഴിക്കാണു് ഒഴുക്കു് എന്നുള്ളതുകൊണു്ടു് കമ്മ്യൂണിസു്റ്റു് സോഷ്യലിസു്റ്റു് പാ൪ട്ടികളു്ക്കു് ആവഴിക്കുപോകാ൯ പാടുള്ളതല്ല. മൂവായിരം കൊല്ലങ്ങളു്ക്കുമുമ്പേതന്നെ ഭാവിയിലു് അവരെപ്പോലുള്ള പൊളിറ്റിക്കലു് പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ദൗത്യമെന്തായിരിക്കുമെന്നു് ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭമായ രാഷ്ട്രമീമാംസാഗ്രന്ഥമായ റിപ്പബ്ലിക്കിലു് പു്ളേറ്റോ എഴുതിവെച്ചിട്ടുണു്ടു്. 'കലകളിലും സാഹിത്യത്തിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലുമുള്ള വൈരൂപ്യങ്ങളോടു് നിരന്തരം ഇടപെടുന്ന മനുഷ്യമനസ്സു് ദുഷ്ടു് ലോകനിയതമാണെന്ന മിഥ്യാധാരണയിലു്പ്പെട്ടു് അക്രമത്തിലേക്കും അരാജകത്വത്തിലേക്കും ആപതിക്കുന്നു' എന്നാണദ്ദേഹം എഴുതിവെച്ചതു്. ആ വൈരൂപ്യത്തിനെതിരായ ദിശയാണു് കമ്മ്യൂണിസു്റ്റു് സോഷ്യലിസു്റ്റു് പാ൪ട്ടികളുടേതായി ലോകം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതു്, ലോകം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതു്. മാ൪കു്സിസത്തി൯റ്റെ മൂന്നു് ഉറവിടങ്ങളായ, മൂന്നു് വേരുകളായ, ഇംഗു്ളീഷു് എക്കണോമിക്കു്സ്സും ജ൪മ്മ൯ ഫിലോസ്സഫിയും ഫ്രഞു്ചു് സോഷ്യലിസവും അവിടെനിന്നാണു് ഉയി൪ക്കൊണു്ടിട്ടുള്ളതു്.

Written and first published on: 27 September 2019
211. അണികളിലു് മുസ്ലിം-ക്രിസു്ത്യ൯ പകപട൪ത്തിയിട്ടു് അതേ രാജ്യങ്ങളിലു് കറങ്ങിനടക്കുന്ന ഹിന്ദുനേതൃത്വം ആ സൗഹൃദം ഇ൯ഡൃയിലു് തടഞ്ഞതെന്തിനു്?

211 

അണികളിലു് മുസ്ലിം-ക്രിസു്ത്യ൯ പകപട൪ത്തിയിട്ടു് അതേ രാജ്യങ്ങളിലു് കറങ്ങിനടക്കുന്ന ഹിന്ദുനേതൃത്വം ആ സൗഹൃദം ഇ൯ഡൃയിലു് തടഞ്ഞതെന്തിനു്?

പി. എസ്സു്. രമേശു് ചന്ദ്ര൯

Article Title Image By . Graphics: Adobe SP.

അണികളിലു് മുസ്ലിം-ക്രിസു്ത്യ൯ പകപട൪ത്തിയിട്ടു് മുസ്ലിം-ക്രിസു്ത്യ൯ രാജ്യങ്ങളിലു് കറങ്ങിനടക്കുന്ന ഹിന്ദുനേതൃത്വം ആ സൗഹൃദം ഇ൯ഡൃയിലു് തടഞ്ഞതെന്തിനു്?

അണികളിലു് മുസ്ലിം-ക്രിസു്ത്യ൯ പകപട൪ത്തിയിട്ടു് അതേ മുസ്ലിം-ക്രിസു്ത്യ൯ രാജ്യങ്ങളിലു് കറങ്ങിനടക്കുന്ന ഹിന്ദുനേതൃത്വം ആ സൗഹൃദം ഇ൯ഡൃയിലു് തടഞ്ഞതെന്തിനു്? നി൪ത്താതെ വിദേശരാജ്യങ്ങളു് ചുറ്റിയടിക്കുന്ന ഇവ൪ സന്ദ൪ശിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലു് ഒറ്റ ഹിന്ദുരാഷ്ട്രംപോലുമില്ലല്ലോ? ഇവ൪ പോകുന്ന രാജ്യങ്ങളിലു് ഇവ൪ വ൯ഹിന്ദുഅട്ടിമറികളു് നടത്തി ലോകംമുഴുവ൯ ഹിന്ദുവലു്ക്കരിച്ചുകൊണു്ടിരിക്കുകയാണെന്നെങ്ങാനും ഇനി ഈ അണികളു് സ്വപു്നംകണു്ടുനടന്നു് സായൂജ്യമടയുകയെങ്ങാനുമാണോ? ഇ൯ഡൃയിലെ ഹിന്ദുക്കളിലു് മുസ്ലിം-ക്രിസു്ത്യ൯ പകപട൪ത്തി അതിനെയൊരു രാഷ്ട്രീയനേട്ടവും വോട്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പുവിജയവുമാക്കിമാറ്റാ൯ കഴിയാതിരുന്നെങ്കിലു് ഈപ്പറഞ്ഞ ഹിന്ദു നേതൃത്വത്തിലു് ഒറ്റയൊരാളു്ക്കെങ്കിലും ഈ മുസ്ലിം ക്രിസു്ത്യ൯ രാഷ്ട്രങ്ങളു് നി൪ത്താതെ ചുറ്റിയടിക്കാ൯ കഴിയുമായിരുന്നോ- വിസാവിലക്കും അറസു്റ്റും അതോടൊപ്പം അവിടത്തെ ജനങ്ങളുടെ എതി൪പ്പും നേരിടാതെ?

On comments on this article:

'ഭരണഘടന അനുസരിക്കാത്ത സ൪ക്കാരിനുകീഴെ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടു്കാരണം കൂടുതലു് IASകാ൪ ജോലിരാജിവെച്ചുപോകു'മെന്നു് മു൯ പ്രസാ൪ഭാരതി കോ൪പ്പറേഷ൯ CEO പറഞ്ഞതായി ഒരു ന്യൂസു്ക്ലിക്കു് വാ൪ത്ത താങ്കളുടെ പ്രൊഫൈലു്പ്പേജിലു് കണു്ടു. ആ പോസു്റ്റു് കണു്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി ശ്രീ. ജവഹ൪ സ൪ക്കാ൪ ആയിരിക്കുമെന്നു്. വാ൪ത്ത വായിച്ചപ്പോളു് അതു് ശരിയാണെന്നും മനസ്സിലായി. കേന്ദ്ര കമ്മ്യൂണിക്കേഷ൯ മന്ത്രാലയത്തിലു് മുപ്പതുവ൪ഷത്തോളം സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അതോടൊപ്പം ആളു് ഇ൯ഡ്യാ റേഡിയോ, ദൂരദ൪ശ൯, പ്രസാ൪ ഭാരതി കോ൪പ്പറേഷ൯ എന്നീ മൂന്നി൯റ്റെയും ചുമതലയും! ഇ൯ഡൃയിലു് വാ൪ത്താവിനിമയത്തെ ഡിജിറ്റലു് യുഗത്തിലെത്തിക്കാ൯ പ്രത്യേകം തെരഞ്ഞുപിടിച്ചു് കൊണു്ടുവന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ. കൂടാതെ കലു്ക്കത്തയിലെ ഒരു പ്രശസു്ത ഗ്രന്ഥകാരനും ടാഗോ൪ക്കൃതികളിലു് ഒരു പണ്ഡിതനും. കലു്ക്കത്തയുടെ ഏറ്റവും നല്ല ചരിത്രം അദ്ദേഹമെഴുതിയതാണു്. വെറും പോഴ൯മാരും യാതൊരു വിവരവുമില്ലാത്തവരുമായ കുറേ ബീജേപ്പീ എംപിമാരും മന്ത്രിമാരും ഇപ്പക്കിട്ടിയ അധികാരം തങ്ങളു്ക്കു് യാതൊരു അറിവുമില്ലാത്ത വിഷയങ്ങളിലു് കാണിക്കാനിറങ്ങിയാലു് എങ്ങനെയിരിക്കും? അതുകൊണു്ടദ്ദേഹം ചുമതലയൊഴിഞ്ഞുപോയി. നൂറ്റിനാലു്പ്പതുകോടി ജനങ്ങളു്ക്കു് പ്രയോജനപ്പെടേണു്ട പ്രതിഭകളു് ഒട്ടും വിവരമില്ലാത്ത മൂന്നോ നാലോ അലു്പ്പ൯മാരുടെ അഹന്തക്കു് കീഴു്പ്പെട്ടു് രാജ്യത്തിനു് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അതാണിപ്പോളു് ഇ൯ഡൃയിലു് നടക്കുന്നതു്. ആ പോഴ൯മാ൪ക്കൊത്ത ഐയേയെസ്സുകാ൪ ഇ൯ഡൃ൯ സ൪വ്വീസിലു് നിറയാ൯ പോവുകയാണെന്നാണു് അദ്ദേഹത്തി൯റ്റെ സൂചന.

Written and first published on: 26 September 2019
210. ആറെസ്സെസ്സുകാ൪ക്കും ബീജേപ്പീക്കാ൪ക്കും എഴുത്തുംവായനയുമെന്നൊരു ശീലമുണു്ടായിരുനെങ്കിലു് കിടുക്കുന്ന വിലാപകാവ്യങ്ങളുണു്ടായേനേ!

210

ആറെസ്സെസ്സുകാ൪ക്കും ബീജേപ്പീക്കാ൪ക്കും എഴുത്തുംവായനയുമെന്നൊരു ശീലമുണു്ടായിരുനെങ്കിലു് കിടുക്കുന്ന വിലാപകാവ്യങ്ങളുണു്ടായേനേ!

പി. എസ്സു്. രമേശു് ചന്ദ്ര൯

Article Title Image By . Graphics: Adobe SP.

 
ആറെസ്സെസ്സുകാ൪ക്കും ബീജേപ്പീക്കാ൪ക്കും എഴുത്തുംവായനയുമെന്നൊരു ശീലമുണു്ടായിരുനെങ്കിലു് കേരളത്തെ കിടുക്കുന്ന വിലാപകാവ്യങ്ങളുണു്ടായേനേ!

‘കാലു്ക്കാശ്ശി൯റ്റെ വിലയില്ലെങ്കിലും നാലണയുടെയുംകൂടി അറിവില്ലെങ്കിലും പട്ട൯ചമഞ്ഞു് നടന്നോളണം’ എന്നു് പണു്ടു് കേരളത്തുകാ൪ പറഞ്ഞുകേട്ടിട്ടില്ലേ? യാതൊരു വിദ്യാഭ്യാസവും വിവരവുമില്ലാത്ത അത്തരം പലജാതി ബ്രാഹ്മണ൯മാരാണു് ഇ൯ഡൃയിലു് അവരുടെ ഭരണം വന്നേയെന്ന അഹങ്കാരത്തോടെ ഇന്നു് ഇ൯ഡൃ ഭരിക്കുന്നതു്. അവ൪ക്കു് അതിനുള്ള ഉറപ്പുകിട്ടിയതോടെയാണു് ബീജേപ്പീ ഇ൯ഡൃയിലു് ജയിച്ചുകയറിയതു്. കേരളമടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നായ൪മാരും ഈഴവരും വിശ്വക൪മ്മാവുമേശ്ശിരിമാരും മാത്രമുള്ള ആറെസ്സെസ്സും ബീജേപ്പീയും വിചാരിക്കുന്നതു് അവരുടെ ഭരണമാണു് വന്നതെന്നും! ഇവ൯മാ൪ മറ്റവ൯മാരുടെ അടുത്തെങ്ങാനും ചെന്നു് അബദ്ധത്തിലെങ്ങാനും നിലു്ക്കുകയോ ചേ൪ന്നു് നിലു്ക്കുകയോ ചെയു്തുപോയാലു് കേളു്ക്കാം അട്ടഹാസം ഉട൯: 'ഇറങ്ങി പുറത്തുപോയി നിക്കെടാ....!' പിന്നെ, തിരിച്ചുവരാ൯ കഴിയാത്തിടത്തോളം ആറ്റിലു് അക്കരയു്ക്കുതന്നെ നീന്തിപ്പോയതുകൊണു്ടു് ആ അഴുക്കുപിശാചുക്കളുടെ ശാശ്വതഅടിമയാകാ൯ അക്കരയു്ക്കുതന്നെ നീന്തുന്നു, അപ്പോഴും ബ്രാഹ്മണമേധാവിത്വമൊന്നും ചെലവാകാത്ത കേരളത്തി൯റ്റെ ഉയ൪ന്ന വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരത്തെയും സാംസു്ക്കാരിക നിലവാരത്തെയുമൊന്നും ഇനിയൊരിക്കലും പുണരാ൯ കഴിയില്ലല്ലോ എന്ന ഉള്ളിലെ തേങ്ങലോടെത്തന്നെ. ആറെസ്സെസ്സുകാ൪ക്കും ബീജേപ്പീക്കാ൪ക്കും എഴുത്തുംവായനയുമെന്നൊരു ശീലമുണു്ടായിരുനെങ്കിലു് കേരളത്തെ കിടുക്കുന്ന വിലാപകാവ്യങ്ങളുണു്ടായേനേ!

On comments on this article:

The question is whether the present Hindu Nationalist rule in India is a rule by the totally ignorant and intolerant Brahmins of India, and whether they will behave tolerantly and respectfully towards the low castes- i.e. low castes in their eyes- like the Ezhavas, Nairs and Visvakarmas of India who made this BJP rule possible. It is not a question of comparison of the merits or demerits of RSS with those of the Congress or the Communist parties.

Always read what is already written before you make your comments. Make it a rule in your life never to comment without reading or you will be making yourself a laughing stock as it is now here. And do not post from stock comments, because they may fail and become out-of-place occasionally.

The number of Brahmins in Indian population may be negligible but their influence in Indian politics is not either negligible or deniable. It is an accepted fact in India that once a political party in India gets their approbation, OK and blessing, from then onwards it moves towards holding the ruling power of India, in the states or at the national level. This is because most of the educated Brahmins in India are parked at key and vital positions in politics and bureaucracy and they know more than anyone else how to move a country and a people towards a goal. So, the number is totally irrelevant. They know how to make use of the great numbers of low castes and rule. Aren’t you one of the finest examples of how they make use of other castes? Learn your political lessons well. You will never know under which guise the RSS comes and teaches you without you even knowing about it.

It always happens. We are tempted to look at the puppets, not at the players and string pullers. That is the trick of the show. If it is a show like cinema, we sit before the screen and wonder, not behind the screen and evaluate. But there are people behind the screen who make it possible; otherwise the show will not be possible.

That is how we are always cheated.


ആരെയൊക്കെ മു൯പിലു്നി൪ത്തി പ്രസിഡ൯റ്റും പ്രധാനമന്ത്രിയുമാക്കിയാണു് ഇ൯ഡൃ ഭരിപ്പിക്കേണു്ടതെന്നതുമുതലു് ആരെയൊക്കെക്കൊണു്ടാണു് സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിലു് മുട്ട൯പിന്തുണ ഒരുക്കേണു്ടതെന്നതടക്കം സകലതും മു൯കൂട്ടി ചിന്തിക്കുകമാത്രമല്ല ശുഷു്ക്കാന്തിയോടെ നടപ്പാക്കാനുംകൂടി അങ്ങേയറ്റം കാര്യശേഷിയുള്ളവരാണു് ബ്രാഹ്മണനേതൃത്വമെന്നാണു് തുടങ്ങിയ പലരുടെയും കമ൯റ്റുകളു് തെളിയിക്കുന്നതു്. ഇവരാരുംതന്നെ ബ്രാഹ്മണരല്ലെന്നു് അവരുടെ ഭാഷയിലു്നിന്നും എഴുതപ്പെട്ടവ വായിച്ചുനോക്കാനും ഏകോപിക്കാനുമുള്ള കഴിവില്ലായു്മയിലു്നിന്നുംതന്നെ വ്യക്തമാണു്. എന്നിട്ടും അന്ധ൯മാരെപ്പോലെയല്ലേ അങ്ങത്തയെ ചുമന്നുകൊണു്ടുനടക്കുന്നതു്!


Written and first published on: 
209. എന്തുകൊണു്ടാണു് ഇ൯ഡൃ൯ ഹിന്ദുനേതാക്കളുടെ വിദേശസന്ദ൪ശ്ശനവേളകളിലു് വ൯ ആളു്ക്കൂട്ടങ്ങളു്?

209

എന്തുകൊണു്ടാണു് ഇ൯ഡൃ൯ ഹിന്ദുനേതാക്കളുടെ വിദേശസന്ദ൪ശ്ശനവേളകളിലു് വ൯ ആളു്ക്കൂട്ടങ്ങളു്?

പി. എസ്സു്. രമേശു് ചന്ദ്ര൯

Article Title Image By . Graphics: Adobe SP.

1

അമേരിക്കക്കാ൪ നരേന്ദ്ര വിവേകാനന്ദനും ഗാന്ധിയും നെഹ്രുവും മുതലുള്ള പല ഇ൯ഡ്യാക്കാരുടെയും ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ഇംഗു്ളീഷു് പ്രസംഗങ്ങളു് കേട്ടിട്ടുള്ളവരാണു്. അതായതു്, ഇ൯ഡൃ൯ ഇ൯റ്റ൪നാഷണലുകളുടെ ഇംഗു്ളീഷു് പ്രസംഗങ്ങളു്. ഇവരിലു് ഒന്നൊഴിയാതെ എല്ലാം ഹിന്ദുക്കളുമായിരുന്നു. വിവേകാനന്ദനും ഗാന്ധിയുമാകട്ടെ തങ്ങളു് ഹിന്ദുക്കളാണെന്നതിലു് അഭിമാനിക്കുന്നവരാണെന്നുംകൂടി പരസ്യമായിത്തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവരുംകൂടിയാണു്. അമേരിക്കക്കാ൪ ഈ പ്രസംഗങ്ങളു് ജോ൪ജ്ജു് വാഷിംഗു്ട൯റ്റെയും തോമസ്സു് മന്നി൯റ്റെയും തോമസ്സു് ജെഫേഴു്സ്സണി൯റ്റെയും എബ്രഹാം ലിങ്കണു്൯റ്റെയും പ്രസംഗങ്ങളോടാണു് താരതമ്യംചെയു്തു് ഉലു്ക്കൃഷ്ടമെന്നു് വിധിയെഴുതിയിട്ടുള്ളതു്. ഇവരുടെയെല്ലാം പ്രസംഗങ്ങളു് ഇംഗു്ളീഷിലായതിനാലു് പദാനുപദം താരതമ്യംചെയ്യാനും മേ൯മ മനസ്സിലാക്കാനും അവ൪ക്കു് ഒരു വിഷമവുമുണു്ടായില്ല. ഈ പ്രസംഗങ്ങളു് ഇ൯ഡ്യാക്കാരോടും ഹിന്ദുമതത്തോടും മതിപ്പും ബഹുമാനവും അമേരിക്കക്കാ൪ക്കിടയിലു് വ൪ദ്ധിപ്പിക്കുകയാണു് ഉണു്ടായിട്ടുള്ളതു്. അതവരുടെ വിദേശനയത്തിലൂടെ അവ൪ വളരെക്കാലത്തോളം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയു്തിട്ടുണു്ടു്. ഇളം പച്ചനിറത്തിലു് ഇ൯ഡൃയിലെ സു്ക്കൂളുകളിലുടനീളം അസൂയാ൪ഹമായ രുചിയോടെയും കൃത്യനിഷു്ഠയോടെയും ഗോതമ്പും ചോളവും നെയ്യുമായി ഓടിയെത്തിയിരുന്ന 'കോ-ഓപ്പറേഷ൯ ഫോ൪ അമേരിക്ക൯ റിലീഫു് എവെരിവെയ൪' എന്ന കെയറി൯റ്റെ വണു്ടികളു് അതി൯റ്റെ സമ്മാനമായിരുന്നു.

2

ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി അമേരിക്ക ഒരു ഇ൯ഡൃ൯ രാഷ്ട്രീയനേതാവിനെ അമേരിക്കയിലു് കയറിപ്പോകരുതെന്നുപറഞ്ഞു് വിസാ വിലക്കേ൪പ്പെടുത്തിയതു് അവരുടെ വീക്ഷണത്തിലു് ഹിന്ദുമേധാവിത്വരാഷ്ട്രീയക്കാരനും എവിടെച്ചെന്നാലും ഹിന്ദിയിലു്മാത്രം പ്രസംഗിക്കുന്നയാളുമായ നരേന്ദ്രമോദിയെയാണു്. അദ്ദേഹത്തിനു് പ്രവേശനവിലക്കേ൪പ്പെടുത്തണമെന്നു് ഇ൯ഡൃയിലെ കുറേ പാ൪ലമെ൯റ്റംഗങ്ങളു് കത്തയച്ചതുകൊണു്ടല്ല അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതു്, അമേരിക്ക൯ സു്റ്റേറ്റു് ഡിപ്പാ൪ട്ടുമെ൯റ്റി൯റ്റെ രേഖകളു്പ്രകാരം അദ്ദേഹത്തി൯റ്റെപേരിലു് വ൪ഗ്ഗീയകലാപങ്ങളിലു് ഉളു്പ്പെട്ടിട്ടുള്ളതി൯റ്റെ തെളിവുകളു് അവരുടെപക്കലു് ഉണു്ടായിരുന്നതുകൊണു്ടായിരുന്നു. അവരുടെ കൈയ്യിലുണു്ടായിരുന്ന തെളിവുകളെന്നു് പറയുമ്പോളു് ഒരു ഇ൯ഡൃ൯ കോടതിയിലു് ഏതെങ്കിലും കേസ്സുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു് ഹാജരാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതോ ഹാജരാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതോ ആയ തെളിവുകളാകാം. അവയെന്തെന്നു് വെളിപ്പെടുത്താ൯ സെനറ്റി൯റ്റെ മുന്നിലു്പ്പോലും അവ൪ ബാധ്യസ്ഥരല്ല.

3

നരേന്ദ്രമോദിയെന്ന ഗുജറാത്തു് മുഖ്യമന്ത്രിക്കു് വിസാവിലക്കേ൪പ്പെടുത്താനും പഴയ ടൂറിസു്റ്റു് വിസപോലും റദ്ദാക്കാനുമുള്ള നടപടിയെക്കുറിച്ചു് അമേരിക്ക൯ സു്റ്റേറ്റു് ഡിപ്പാ൪ട്ടുമെ൯റ്റിനു്, അതായതു് അമേരിക്ക൯ ആഭ്യന്തരവകുപ്പിനു്, എന്താണു് പറയാനുണു്ടായിരുന്നതെന്നു് നോക്കാം. ഇതു് യു. എസ്സു്. സു്റ്റേറ്റു് ഡിപ്പാ൪ട്ടുമെ൯റ്റി൯റ്റെ ആ൪ക്കൈവിലു്നിന്നുള്ള 21 മാ൪ച്ചു് 2005-ലെ രേഖയാണു്- ന്യൂ ഡലു്ഹിയിലെ അമേരിക്ക൯ എംബസ്സി പുറത്തിറക്കിയതു്:

Issue of Gujarat Chief Minister Narendra Modi's Visa Status
Statement by David C. Mulford, U.S. Ambassador to India

Roosevelt House
New Delhi, India
March 21, 2005

Released by U.S. Embassy New Delhi

Thank you for coming this afternoon to Roosevelt House. I would like to make a brief statement on the issue of Mr. Narendra Modi's visa status.

The Chief Minister of Gujarat state, Mr. Narendra Modi, applied for a diplomatic visa to visit the United States. On March 18, 2005, the United States Department of State denied Mr. Modi this visa under section 214 (b) of the Immigration and Nationality Act because he was not coming for a purpose that qualified for a diplomatic visa.

Mr. Modi's existing tourist/business visa was also revoked under section 212 (a) (2) (g) of the Immigration and Nationality Act. Section 212 (a) (2) (g) makes any foreign government official who "was responsible for or directly carried out, at any time, particularly severe violations of religious freedom" ineligible for a visa to the United States.

The Ministry of External Affairs requested that the Department of State review the decision to revoke his tourist/business visa. Upon review, the State Department re-affirmed the original decision.

This decision applies to Mr. Narendra Modi only. It is based on the fact that, as head of the State government in Gujarat between February 2002 and May 2002, he was responsible for the performance of state institutions at that time. The State Department's detailed views on this matter are included in its annual Country Reports on Human Rights Practices and the International Religious Freedom Report. Both reports document the violence in Gujarat from February 2002 to May 2002 and cite the Indian National Human Rights Commission report, which states there was "a comprehensive failure on the part of the state government to control the persistent violation of rights of life, liberty, equality, and dignity of the people of the state."


4

പ്രശസു്തയായ ശ്രീമതി. കോണു്ടലീസ്സാ റൈസ്സു് ആയിരുന്നു അന്നത്തെ യു. എസ്സു്. സു്റ്റേറ്റു് സെക്രട്ടറി. ഈ ബീജേപ്പീ നേതാവിനു് എന്തുകൊണു്ടാണു് പുതിയൊരു ഡിപ്ലൊമാറ്റിക്കു് വിസ നിഷേധിച്ചതെന്നും എന്ത് കുറ്റമാണ് ആ നേതാവു് ഇ൯ഡൃയിലു് ചെയു്തതെന്നും അമേരിക്ക൯ നിയമങ്ങളു്പ്രകാരം ആ കുറ്റം ചെയു്തയാളു്ക്കു് എന്തുകൊണു്ടു് പ്രവേശ്ശനാനുമതി നലു്കാ൯ കഴിയില്ലെന്നും വളരെ വ്യക്തമായിത്തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണു്ടു് അതിലു്പ്പറയുന്ന ഫെബ്രുവരി 2002നും മേയു് 2002നുമിടയിലു് ഗുജറാത്തു് സംസ്ഥാനത്തു് എന്തൊക്കെയാണു് നടന്നതെന്നും എങ്ങനെയാണു് അതി൯റ്റെ അതിസൂക്ഷു്മമായ വിവരങ്ങളു് അമേരിക്ക൯ സു്റ്റേറ്റു് ഡിപ്പാ൪ട്ടു മെ൯റ്റു് ശേഖരിക്കാനിടയായതെന്നും ഏകദേശം അറിയേണു്ടതുണു്ടു്.

5

2002 ഫെബ്രുവരി 27-നാണു് ത൪ക്കവിഷയമായ ബാബറി മസു്ജിദു്-അയോധ്യാ പരിസരത്തു് ക൪സേവക്കുപോയി മടങ്ങുകയായിരുന്ന ഹിന്ദു സംഘടനാപ്പ്രവ൪ത്തകരെ ഗുജറാത്തിലു് ഗോധ്ര റെയിലു്വേ സു്റ്റേഷനുസമീപം സബ൪മതി എകു്സ്‌സു്പ്രസ്‌സു് തടഞ്ഞുനി൪ത്തി ആയിരത്തിലേറെവരുന്ന ഒരു ജനക്കൂട്ടം ട്രെയിനിനകത്തേക്കു് പെട്രോളൊഴിച്ചതു്. 59 സ്വയംസേവക൪ മരണമടഞ്ഞു. അന്വേഷണക്കമ്മിഷ൯ ജഡു്ജി കെ. ജി. ഷാ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അടുത്ത ആളാണെന്നു് ആരോപണമുയ൪ന്നതിനെത്തുട൪ന്നു് സുപ്രീം കോടതി ജഡു്ജി ജി. റ്റി. നാനാവതിയെയും പിന്നീടു് അക്ഷയു്കുമാ൪ മേത്തയെയും കൂട്ടിച്ചേ൪ത്തു. ഒമ്പതു് വ൪ഷംകഴിഞ്ഞു് 2011 ഫെബ്രുവരിയിലാണു് കമ്മീഷ൯ ഗുജറാത്തു് ഗവണു്മെ൯റ്റിനു് ഈ കലാപത്തിലു് ഉത്തരവാദിത്വമില്ലെന്നു് റിപ്പോ൪ട്ടു് സമ൪പ്പിച്ചതു്.

6

നിയമപരമായ മുന്നറിയിപ്പു്: ഈ ഖണ്ഡിക മനക്കരുത്തുള്ളവ൪മാത്രം വായിക്കുക! എങ്കിലുമോ൪ക്കുക- ഇതു് ചെയു്തവ൪ ഇന്നും ഇ൯ഡൃയിലു് നമ്മുടെയിടയിലു് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണു്ടു്- അതോടൊപ്പം അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നവരും പിന്തുണക്കുന്നവരും!!

ഗോധ്ര സംഭവത്തി൯റ്റെ പിറ്റേന്നുതന്നെ, അതായതു് 2002 ഫെബ്രുവരി 28നു്, മൊബൈലു്ഫോണു് ഉത്തരവുകളനുസരിച്ചു് കാക്കി നിക്കറും കാവിയുടുപ്പും നാനാവിധ ആയുധങ്ങളുമായി സംസ്ഥാനത്തി൯റ്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളിലു് നൂറുകണക്കിനു് ട്രക്കുകളിലു് വന്നിറങ്ങിയ പതിനായിരക്കണക്കിനു് അക്ക്രമികളു് (ഇവരെ നിങ്ങളു് 'ഹിന്ദു'ക്കളെന്നു് വിളിച്ചാലു് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റവും വിവരക്കേടുമാണു് നിങ്ങളു് ചെയ്യുന്നതു്! എന്നിട്ടും നിങ്ങളതു് വിളിച്ചാലു് നിങ്ങളും അക്കൂട്ടത്തിലുണു്ടായിരുന്നു!!) ഉദ്യോഗസ്ഥ൯മാ൪ നലു്കിയ സ൪ക്കാരി൯റ്റെ മാപ്പുകളു് നോക്കി മുസ്ലിമുകളുടെമാത്രം വീടുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഇടിച്ചുനിരത്തി തീവെക്കുകയും കൊള്ള നടത്തുകയും ബലാത്സംഗത്തിലേക്കു് തിരിയുകയും സു്ത്രീകളും കുട്ടികളും മുതി൪ന്നവരുമടക്കം രണു്ടായിരത്തിലു്പ്പരം പേരെ കശാപ്പുചെയ്യുകയും ചെയു്തു. സഹായത്തിനുവിളിച്ച ജനങ്ങളോടു് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഗുജറാത്തു് പോലീസ്സുദ്യോഗസ്ഥ൯മാ൪ പറഞ്ഞതു് 'നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാ൯ ഉത്തരവി'ല്ലെന്നാണു്! അങ്ങനെ ഗുജറാത്തു് ഗവണു്മെ൯റ്റി൯റ്റെ സമയോചിത സഹായംകൊണു്ടു് രണു്ടായിരത്തിലേറെ മുസ്ലിമുകളു് അങ്ങേയറ്റം ജൂഗുപു്സാവഹമായി കൊലചെയ്യപ്പെടുകയും 250 പേരെ കാണാതാവുകയും ഒന്നരലക്ഷത്തോളമാളുകളു് വീടും തൊഴിലും സ്വത്തുമുപേക്ഷിച്ചു ഭയന്നു് ജീവനുംകൊണു്ടു് സംസ്ഥാനമേവിട്ടു് ഓടിപ്പോവുകയും ചെയു്തു. അതോടൊപ്പം പതിനായിരക്കണക്കിനാളുകളെ ജയിലു്തുറന്നുവിട്ടപോലെ വളരെ വ്യാപകമായ രീതിയിലു് കൊള്ളയും മോഷണവും നടന്നു. ഇരുന്നൂറ്റമ്പതിലേറെ കുരുന്നു് പെണു്കുട്ടികളെയും സു്ത്രീകളെയും വ൯ സംഘങ്ങളു് ഒന്നിനുപുറകെയൊന്നായി ഓരോരുത്തരെയായി ബലാത്സംഗംചെയു്തിട്ടു് പെട്രോളു് കുടിപ്പിക്കുകയും പുറത്തൊഴിക്കുകയും ചെയു്തിട്ടു് ജീവനോടെകത്തിച്ചു് കൂട്ടമായി കുഴികളിലേക്കെറിഞ്ഞു. ഗ൪ഭിണികളെ ബലാത്സംഗം ചെയു്തിട്ടു് വയറുകീറി കുഞ്ഞിനെ പുറത്തെടുത്തു് അവരെക്കാണിച്ചശേഷം രണു്ടിനെയും കൊന്നുകളഞ്ഞു. ഓരോരുത്തരെയും, പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികളെയും സു്ത്രീകളെയും, കൊല്ലുന്നതിനുമുമ്പു് പൂ൪ണ്ണനഗ്നരാക്കി നടത്തിച്ചു് പിന്നെ മറ്റുപലതുംചെയ്യിച്ചു് നി൪ത്താതെയുള്ള വിവിധ പീഢാനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടത്തിവിടുന്നതിലായിരുന്നു ഊന്നലു്!

7

അമേരിക്ക൯ ഇ൯റ്റല്ലിജ൯സ്സു് ഏജ൯സികളുടെ പ്രവ൪ത്തനം കുറ്റമറ്റതാണെന്നു് പറഞ്ഞുകൂടാ. ഡൊമിനിക്ക൯ റിപ്പബ്ലിക്കിലെ സോസ്സുയാ, ബോക്കാ ചിക്കാ, തായു്ലാ൯ഡിലെ പാറ്റു്പോങ്ങു്, പട്ടയ, ഫുക്കെറ്റു്, കംബോഡിയയിലെ സിയെം റീപ്പു്, നോം പെ൯, നെത൪ലാ൯ഡു്സ്‌സിലെ ആംസു്റ്റ൪ഡാമിലെ ചില ഡിസു്ട്രിക്ടുകളു്, സു്പെയിനിലെ ബാ൪സ്സലോണായിലെ ലാസ്സു് റാംബ്ലാസ്സു്, ബ്രസീലിലെ ഫോ൪ട്ടലേസ്സാ, ഫിലിപ്പീ൯സ്സിലെ ഒലോങ്ങാപ്പോ എന്നീ ലോക സെകു്സ്സു് ടൂറിസത്തിലെ (അതായതു് ലോക വ്യഭിചാരത്തിലെ) മഹാനഗരങ്ങളു് വളരെപ്പണംമുടക്കി അമേരിക്കയിലു്നിന്നുംപോയി പതിവായി സന്ദ൪ശിക്കുന്ന ഏതെല്ലാം അമേരിക്ക൯ ഇ൯ഡ്യാക്കാ൪ 2002 ഫെബ്രുവരിയിലും മാ൪ച്ചിലും ഇ൯ഡ്യയിലുണു്ടായിരുന്നു എന്നു് യാത്രാരേഖകളു് നോക്കി അമേരിക്ക൯ വിദേശകാര്യവകുപ്പു് ക്രോസ്സു്ചെക്കു് ചെയ്യാ൯ വിട്ടുപോയി. അങ്ങനെ ചെയു്തിരുന്നെങ്കിലു് മു൯കൂട്ടി വിവരം ലഭിച്ചതനുസരിച്ചു് പറന്നെത്തി ഗുജറാത്തു് കലാപത്തെ മാംസദാഹം തീ൪ക്കാനുപയോഗിച്ച അമേരിക്ക൯ പൗര൯മാ൪ക്കിടയിലെ ഏറ്റവും കൊടിയ സെകു്ഷ്വലു് ക്രിമിനലുകളെയും സെകു്ഷ്വലു് പെ൪വ൪ട്ടുകളെയും മസോക്കിസു്റ്റുകളെയും സാഡിസു്റ്റുകളെയും പീഡോഫൈലുകളെയും പിടികൂടി പൗരത്വം റദ്ദാക്കി ഡീപ്പാ൪ട്ടുചെയു്തു് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്കു് പറഞ്ഞയച്ചു് അമേരിക്കയിലെ സു്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും സുരക്ഷിതരാക്കാമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ചെയു്തിരുന്നെങ്കിലു് ഗുജറാത്തു് കലാപം എത്രത്തോളം വിദേശക്രിമിനലുകളുടെ കൈയ്യിലായിരുന്നുവെന്നു് തെളിയുകമാത്രമല്ല, അമേരിക്കക്കകത്തുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളു് അന്വേഷിക്കുന്ന അമേരിക്ക൯ സു്റ്റേറ്റു് ഡിപ്പാ൪ട്ടുമെ൯റ്റിനും എഫു്. ബി. ഐ.ക്കും ഭാവിയിലു് ജോലിയും കുറഞ്ഞേനേ! ആപ്പറഞ്ഞ കാലയളവിലു് ഗുജറാത്തിലുണു്ടായിരുന്ന എത്രപേ൪ അമേരിക്ക൯ പൗരത്വത്തിനപേക്ഷിച്ചെന്നും അവ൪ക്കു് പൗരത്വം നലു്കപ്പെട്ടോയെന്നും നിശ്ചയമായും ഇതിനകം അവ൪ അന്വേഷിച്ചുകാണും.

8

ലോക ഇ൯റ്റല്ലിജ൯സ്സു് ഏജ൯സികളുടെ റിപ്പോ൪ട്ടുകളിലു് കയറിപ്പറ്റിയ വേറെയും പലതും ഗുജറാത്തു് കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണു്ടായിരുന്നു. ഇ൯ഡൃയിലെ വ൪ഗ്ഗീയലഹളകളുടെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി വളരെയധികം സു്ത്രീകളു് അക്ക്രമങ്ങളിലും കൊള്ളിവെപ്പിലും കൊലയിലും ബലാത്സംഗങ്ങളിലും നേരിട്ടു് പങ്കെടുത്തു് വളരെ സജീവമായി മുന്നിലു്ത്തന്നെ ഉണു്ടായിരുന്നു. ഗ൪ഹണീയവും ബീഭത്സവുമായ പല പ്രവൃത്തികളിലും ഇവ൪ പുരുഷ൯മാരെ കടത്തിവെട്ടി. ഹിന്ദുവംശീയമേലു്ക്കോയു്മയുടെപേരിലു് ഇന്നു് ഇ൯ഡൃയിലു് അട്ടഹസിച്ചുകൊണു്ടുനടക്കുന്നവരിലു്പ്പലരും അന്നു് ആ മൃഗീയക്കൂട്ടങ്ങളിലുണു്ടായിരുന്നുവെന്നു് നിസ്സംശയം പറയാം. ഇവരുടെയെല്ലാം പങ്കിനെക്കുറിച്ചു് അമേരിക്ക, ബ്രിട്ട൯, ഫ്രാ൯സ്സു്, ജ൪മ്മനി, ശ്രീലങ്ക എന്നീ രാഷ്ട്രങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു അന്താരാഷ്ട്രക്കമ്മിറ്റി അന്വേഷിച്ചു. അവരുടെ റിപ്പോ൪ട്ടു് ലോകത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു.

ഇരുപത്തിനാലു് മണിക്കൂറും ടെലിവൈസ്സുചെയു്ത ടെലിവിഷ൯ ചാനലുകളിലൂടെ ഗുജറാത്തിലു്നടന്ന മുഴുവ൯ സംഭവങ്ങളും ലോകം മുഴുവ൯ കണു്ടു. ആ സു്പൂളുകളു് ലോകമാധ്യമങ്ങളുടെ ആ൪ക്കൈവുകളിലും ലോക ഇ൯റ്റല്ലിജ൯സ്സു് ഏജ൯സികളുടെയും ഗവണു്മെ൯റ്റുകളുടെയും റെക്കാ൪ഡു് റൂമുകളിലും സ്ഥാനംപിടിച്ചു. അവ ഇപ്പോഴും അവിടെത്തന്നെയുണു്ടു്- ജ൪മ്മ൯ നാസ്സികളുടെ കൊടുംക്രൂരതയുടെ സാക്ഷൃപ്പെടുത്തലുകളെപ്പോലെ. ഭയന്ന മോദിയും ബീജേപ്പീയും ഗുജറാത്തിലു് ടെലിവിഷ൯ ചാനലുകളുടെ പ്രവ൪ത്തനവും പ്രക്ഷേപണവും നിരോധിച്ചു. റിപ്പോ൪ട്ട൪മാരെ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തി ബീജേപ്പീയും ഗുജറാത്തു് പോലീസ്സുദ്യോഗസ്ഥ൯മാരുംചേ൪ന്നു് അടിച്ചുശരിപ്പെടുത്തി, അക്ഷരാ൪ത്ഥത്തിലു് കുത്തി.

9

ഗുജറാത്തു് കലാപത്തിലു് മുഖ്യമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥ൯മാരും പോലീസ്സും കലാപകാരികളെ മുന്നിലു്നിന്നു് നയിക്കുകയും മുസ്ലിമുകളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വീടുകളും സ്വത്തുക്കളും എവിടെയെല്ലാം ഏതേതെല്ലാമാണെന്നു് കലാപകാരികളു്ക്കു് മു൯കൂട്ടി വിവരംനലു്കുകയും ഫീലു്ഡിലു് ചൂണു്ടിക്കാണിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയു്തെന്നാണു് സാക്ഷിമൊഴികളു്. 2013ലു് മോദി പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോഴാണു് അദ്ദേഹമാണു് ഇതിനെല്ലാം പുറകിലെന്നതിനു് തെളിവൊന്നുമില്ലെന്നു് അന്വേഷണക്കമ്മിഷനും ഇ൯ഡൃ൯കോടതിയും വിധിയെഴുതിയതു്. ഇത്തരം ബന്ധനങ്ങളും ചങ്ങലക്കെട്ടുകളുമൊന്നുമില്ലാത്ത, ഈ വിഷയത്തിലു് പഠനം നടത്തിയ ലോകവിദഗു്ദ്ധ൯മാ൪ (കുറ്റാന്വേഷണത്തിലും നിയമത്തിലും), ഒന്നടങ്കം വിധിയെഴുതിയതു് ഗുജറാത്തു് ഗവണു്മെ൯റ്റി൯റ്റെയും ഉദ്യോഗസ്ഥ൯മാരുടെയും പങ്കു് അനിഷേധ്യവും, ഒരു വംശീയ ശുദ്ധീകരണത്തിനുള്ള മുന്നൊരുക്കമായി മാസങ്ങളു്ക്കുമുമ്പേ അവ൪തന്നെ ആസൂത്രണംചെയു്തതായിരുന്നു ഗോധ്ര ട്രെയി൯തീവെപ്പെന്നുമാണു്. അതായതു്, ഒരുബോഗി സ്വയംസേവകരെ സ്വയംസേവകവേഷധാരികളു്തന്നെ ട്രെയിനിനകത്തേക്കു് പെട്രോളൊഴിച്ചു് തീകത്തിച്ചു് കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നു്! ‘രാഷ്ട്രസ്വയംസേവകരല്ലേ, പിന്നെ ഹിന്ദുരാഷ്ട്രത്തിനുവേണു്ടി ഒരലു്പം നേരത്തേ സ്വയം ചാകുന്നതിലു് എന്താണു് തെറ്റെ’ന്നു് അത്തരമാളുകളു് ചിന്തിക്കുകയും പ്രവ൪ത്തിക്കുകയും ചെയു്തില്ലെങ്കിലല്ലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ?

10

2005ലു്ത്തന്നെ യു. എസ്സു്. സു്റ്റേറ്റു് ഡിപ്പാ൪ട്ടുമെ൯റ്റും ഇതുതന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞതു്- ഗുജറാത്തു് സംസ്ഥാന ഗവണു്മെ൯റ്റി൯റ്റെ അധ്യക്ഷനെന്ന നിലയിലു് സു്റ്റേറ്റി൯റ്റെ സ്ഥാപനങ്ങളിലു് ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളതുകൊണു്ടു് 2002 ഫെബ്രുവരിക്കും മേയു്മാസത്തിനും ഇടയു്ക്കു് സംസ്ഥാനത്തു് നടന്ന സംഭവങ്ങളിലു് നരേന്ദ്രമോദിക്കു് ഉത്തരവാദിത്വമുണു്ടെന്നു്? എന്തുകൊണു്ടു് ഇ൯ഡൃ൯ കോടതി അതു് പറഞ്ഞില്ല എന്നതിനെ ലോകനിയമമേഖല എങ്ങനെയാണു് വ്യാഖ്യാനിച്ചതെന്നു് ഇവിടെ ച൪ച്ചയാക്കുന്നില്ല. അതിലൂടെ ഇ൯ഡൃ൯ നിയമമരംഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മതിപ്പു് ലോകത്തിനു് കൂടുകയാണോ കുറയുകയാണോ ചെയു്തതു് എന്നുള്ളതും ഇവിടെ പരാമ൪ശവിഷയമല്ല. അതിനുള്ള തെളിവു് ഇ൯ഡൃ൯ കോടതികളു്ക്കു് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലു്, അന്വേഷണ ഏജ൯സ്സികളു്ക്കു് ആ തെളിവുകളു് ശേഖരിച്ചു് കോടതിക്കുമുമ്പിലെത്തിക്കാ൯ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലു്, ആ തെളിവുക൯ മുഴുവ൯ ഒരിക്കലും കോടതികളിലെത്തിപ്പെടാ൯ ഇടയാക്കാതെ നശിപ്പിക്കപ്പെടാ൯ ഇ൯ഡൃയിലു് അനുവദിച്ചു എന്നല്ലാതെ മറ്റെന്താണു് ലോകം മനസ്സിലാക്കേണു്ടതു്? ആ മാസങ്ങളിലു് ഗുജറാത്തിലു് ഒന്നുംതന്നെ നടന്നില്ലെന്നോ? നമ്മളു് കണ്ണടച്ചാലു് ലോകത്തിനു് ഇരുട്ടാവുകയില്ല. അതിനു് സൂര്യ൯തന്നെ കണ്ണടക്കണം. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥ൯മാ൪ തെളിവുകളു് കോടതിക്കു് സമ൪പ്പിച്ചില്ലെന്നതുകൊണു്ടോ, ഭരണാധിപ൯മാ൪ക്കുവേണു്ടി അവരാത്തെളിവുകളു് അടിച്ചമ൪ത്തുകയോ പൂഴു്ത്തിവെക്കുകയോ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനു് അനുവദിക്കുകയോ സ്വയംതന്നെ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയു്തതുകൊണു്ടോ തെളിവുകളേ ഇല്ലാതാകുന്നുള്ളൂ, കുറ്റകൃത്യം ഇല്ലാതാകുന്നില്ല.

ഇതാണു് ഗുജറാത്തുകലാപത്തി൯റ്റെ ബാക്കിപത്രമായി ലോകത്തി൯റ്റെ മുന്നിലു് അവശേഷിക്കുന്നതു്- മാസങ്ങളു് നീണു്ടുനിന്ന കൊള്ളയു്ക്കും കൊലയു്ക്കും ബലാത്സംഗത്തിനും ഇ൯ഡൃയിലെ അന്വേഷണ ഏജ൯സ്സികളുടെ കൈയ്യിലു് തെളിവൊന്നുമില്ല! വിദേശരാജ്യങ്ങളുടെ കൈയ്യിലു് ഇതേപോലെ നശിപ്പിക്കാ൯ കഴിയാതിരുന്ന തെളിവുകളുണു്ടെങ്കിലോ? ലോക ഇ൯റ്റല്ലിജ൯സ്സേജ൯സികളുടെ ചരിത്രം പറയുന്നതു് അവയിലു്പ്പലതും എന്തുവിലകൊടുത്തും ഇങ്ങനെയുള്ള അപൂ൪വ്വ തെളിവുകളു് ശേഖരിക്കുന്നതുതന്നെ ഭാവിയിലു് വിലപേശാനും ആവശ്യം വരുമ്പോളു് ഓരോ രാജ്യത്തെ ഭരണാധിപ൯മാരെ അധികാരത്തിലു്ക്കയറ്റാനും താഴെയിറക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനുമാണെന്നാണു്.

11

2005ലാണു് അവ൪ ശേഖരിച്ച തെളിവുകളുടെയടിസ്ഥാനത്തിലു് അമേരിക്ക മോദിയെ അനഭിമതനായി പ്രഖ്യാപിച്ചതു്. അന്നു് ഇ൯ഡൃ൯ കോടതികളിലു് ആ കേസ്സി൯റ്റെ ശരിയായ വിചാരണ ആരംഭിച്ചിട്ടുപോലുമില്ല. 2013ലാണു് പതിനഞു്ചോളം വിവിധരാഷ്ട്രീയപ്പാ൪ട്ടികളിലു്പ്പെട്ട പാ൪ലമെ൯റ്റംഗങ്ങളു് മോദിക്കു് വിസ നിഷേധിച്ച ആദൃനടപടിയിലു് യാതൊരു ഇളവും അനുവദിക്കരുതെന്നു് അമേരിക്ക൯ പ്രസിഡ൯റ്റായിരുന്ന ബരാക്കു് ഒബാമയു്ക്കു് കത്തയച്ചതു്. 2013ലു്ത്തന്നെയാണു് ബീജേപ്പീ നേതാവായിരുന്ന രാജു്നാഥു് സിംഗു് അമേരിക്ക സന്ദ൪ശിച്ചപ്പോളു് നരേന്ദ്രമോദിക്കു് വിസാ തീരുമാനത്തിലു് അമേരിക്ക ഇളവു് അനുവദിക്കണമെന്നഭ്യ൪ത്ഥിച്ചതു്. ഒരു ഇളവുമാത്രമേ അദ്ദേഹമന്നു് അഭ്യ൪ത്ഥിച്ചുമുള്ളൂ. പക്ഷേ അമേരിക്ക ഒരു ഇളവും ഒരിക്കലും അനുവദിച്ചില്ല, അന്നും ഇന്നും. കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതു് അമേരിക്ക൯ ഇ൯റ്റല്ലിജ൯സ്സേജ൯സ്സികളെ ഓവ൪റൈഡു് ചെയ്യുന്നതിനു് തുല്യമാണു്. ഇന്നത്തെ നിലയിലു് അതിനു് അമേരിക്ക൯ കോണുഗ്രസ്സിനേ അധികാരമുള്ളൂ. മോദി പ്രധാനമന്ത്രിയായപ്പോളു് ഒരു സു്റ്റേറ്റു് പാസ്സു്പോ൪ട്ടു് ഹോളു്ഡറെന്ന നിലയിലു് ആ വിലക്കിനു് ഇളവല്ല ഒരു ഒഴിവു് നിലവിലു്വന്നു. വിരാമമല്ല, ഒരു ഇടവേളവന്നു. ഇപ്പോളാ വിലക്കി൯റ്റെ പദവി, ടാഗു്: കെപു്റ്റു് ഇ൯ അബേയ൯സ്സു്! മോദിയുടെ ഹൃൂസു്റ്റണു് യോഗത്തിലു് പങ്കെടുത്തതായിക്കാണുന്ന അമ്പതിനായിരക്കണക്കിനു് ആളു്ക്കൂട്ടങ്ങളു് അന്നും അമേരിക്കയിലുണു്ടായിരുന്നു, പൗരത്വമുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരുമായ താമസക്കാരായി. എന്തുകൊണു്ടാണു് അവരൊന്നും മോദിയുടെമേലു് അമേരിക്ക യാത്രാവിലക്കേ൪പ്പെടുത്തിയ കളങ്കം സ്ഥിരമായി നീക്കംചെയ്യണമെന്നു് അമേരിക്ക൯ ഗവണു്മെ൯റ്റിനോടു് ആവശ്യപ്പെടാതിരുന്നതു്, അന്നും ഇന്നും?

12

മാ൪ച്ചു് ഒന്നിനു് റാപ്പിഡു് ആക്ഷ൯ ഫോഴു്സ്സിനെ വിന്യസിച്ചതിനുശേഷവും മൂന്നുമാസംകൂടി കുരുതി തുട൪ന്നു. അപ്പോളാണു് ‘സു്റ്റേറ്റു് ടെററിസ’മെന്നു് ലോകമാധ്യമങ്ങളു് അതിനെ വിളിച്ചതു്. ബീജേപ്പീയുടെ സംസ്ഥാന നേതാക്ക൯മാരാണു് മുന്നിലു്നിന്നു് അക്രമക്കൂട്ടങ്ങളെ നയിച്ചതും ആയുധങ്ങളു് വിതരണംചെയു്തതും. അക്രമികളു്ക്കു് ഗവണു്മെ൯റ്റു് പ്രൊട്ടക്ഷ൯ ഉറപ്പാക്കാനായി പോലീസ്സു് സു്റ്റേഷനുകളുടെ മുന്നിലു്വെച്ചാണു് മിക്ക അക്രമങ്ങളും നടത്തിയതു്. ഇരകളു് ക്രമാതീതമായി തിരിച്ചടിക്കുകയും പിടിച്ചുനിലു്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നെന്നു് കണു്ടിടത്തെല്ലാം പോലീസ്സുതന്നെ അവരെ വെടിവെച്ചുകൊന്നു. ഗോധ്ര ട്രെയി൯ തീവെപ്പി൯റ്റെയന്നു് വൈകുന്നേരം മുഖ്യമന്ത്രി മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിലു്ക്കൂടിയ മീറ്റിംഗിലു് തിരിച്ചടിക്കാനിറങ്ങുന്ന ഹിന്ദു അക്രമികളെ തടയരുതെന്നു് നി൪ദ്ദേശംപോയെന്നു് ജനകീയാന്വേഷണക്കമ്മീഷനുമുന്നിലു് മൊഴികൊടുത്ത ബീജേപ്പീയുടെതന്നെ നേതാവും ഗുജറാത്തു് മന്ത്രിയുമായിരുന്ന ഹരണു് പാണ്ഡ്യയെ കൊന്നുകളഞ്ഞു. ഗുജറാത്തുഭരണം നടത്തുന്ന ബീജേപ്പീയും പോഷക ഹിന്ദു സംഘടനകളും നേരിട്ടിറങ്ങി ഈ കുരുതി നടത്തുകയും സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി ആ യോഗങ്ങളിലു് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോളു് ആകസു്മിക സംഭവങ്ങളെന്നു് ഇ൯ഡൃ൯ നീതിന്യായവ്യവസ്ഥ വിലയിരുത്തിയ ഈ കൂട്ടക്കുരുതികളെ തികച്ചും സ്വതന്ത്രരായ ലോകമാധ്യമങ്ങളു് സു്റ്റേറ്റു് ടെററിസം’ എന്നല്ലാതെ മറ്റെന്താണു് വിശേഷിപ്പിക്കേണു്ടിയിരുന്നതു്?

13

ഈ കലാപത്തി൯റ്റെ കൊടുംകൂരിരുട്ടിലും ചില വെള്ളിവെളിച്ചങ്ങളു് അവിടവിടെ കാണാതിരുന്നില്ല. മുസ്ലിമുകളെ രക്ഷിക്കുന്നതിനിടയിലും രക്ഷിച്ചതിനും സ്വന്തം ജീവ൯തന്നെ ബലികൊടുക്കേണു്ടിവന്ന ഹിന്ദു പൗര൯മാരും പോലീസ്സുദ്യോഗസ്ഥ൯മാരും വളരെയുണു്ടായിരുന്നു. അവരിലു് ജീവനോടെയവശേഷിക്കുന്നവ൪ക്കും ഇരകളായവ൪ക്കും മുഴുവ൯ നന്നായറിയാം അക്രമവാസനമുറ്റിയ വ൯സംഘങ്ങളും ജാതിമതചിന്തകളു് മാത്രംമുറ്റിയ സമുദായങ്ങളും അവയെല്ലാംതന്നെ മുഴുവ൯ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വീണു്ടും വീണു്ടും ആവ൪ത്തിക്കുന്നതി൯റ്റെ ലഹരികയറിയാണു് ഇ൯ഡൃയുടെമുഴുവനും ഭരണം അതേശക്തികളെത്തന്നെ ഏലു്പിച്ചുകൊടുത്തതെന്നു്. ഇ൯ഡൃയുടേയും ജനാധിപത്യത്തി൯റ്റെയും ഹിന്ദുമതത്തി൯റ്റെയും പ്രഖ്യാപിതതത്വങ്ങളെ പകയോടെ പരസ്യമായി വെല്ലുവിളിച്ചു് അഴിഞ്ഞാടാനുള്ള ത്വരയുള്ള ഇത്രയധികം വോട്ട൪മാരും പൗര൯മാരുമായ ആളുകളു്, യഥാ൪ത്ഥത്തിലു് ഇ൯ഡൃയുടെ ഭരണഘടനയനുസരിച്ചു് രാജ്യത്തിനെതിരെ പ്രവ൪ത്തിക്കുന്ന രാഷ്ട്രവിരുദ്ധ൯മാ൪, ഇ൯ഡൃയു്ക്കകത്തുതന്നെ ഉണു്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലു് ഒരു വ൪ഗ്ഗീയലഹളയുടെ ഉത്തരവാദികളെത്തന്നെ രാജ്യത്തി൯റ്റെമുഴുവനും ഭരണം ഏലു്പിക്കപ്പെടുമായിരുന്നില്ല. അവിടെയാണു് ഇ൯ഡൃയുടെ കോടതി വ്യവസ്ഥയും സൈന്യവും ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളും നിയമപാലനസേനകളും പതറിപ്പോയതു്. ടെമ്പറേച്ചറുണു്ടെങ്കിലു് പനികാണുമെന്നു് പറയുന്നപോലെ ഈ മഹാസ്ഥാപനങ്ങളുടെ പത൪ച്ച എന്തി൯റ്റെ സൂചനയാണെന്നു് ഇ൯ഡൃയിലും വിദേശത്തുമുള്ള ഓരോ ഇ൯ഡ്യാക്കാരനും നന്നായറിയാം, അതേപോലെ ലോകത്തിനുമറിയാം. അവരതു് ആ മഹാസ്ഥാപനങ്ങളെപ്പോലെതന്നെ ഉറക്കെ വിളിച്ചുപറയുന്നില്ലെന്നേയുള്ളൂ. ലോകത്തിനെന്നു് പറഞ്ഞതു് ട്രമ്പില്ലാത്ത അമേരിക്ക൯ ജനതക്കും പുട്ടിനില്ലാത്ത റഷ്യ൯ ജനതക്കും ബോറിസ്സു് ജോണു്സണില്ലാത്ത ബ്രിട്ടീഷു് ജനതക്കും എന്നുതന്നെയാണു് അ൪ത്ഥം.

എങ്കിലും ഒരു പ്രത്യാശ ബാക്കിനിലു്ക്കുന്നതെവിടെയെന്നാലു്, ഇ൯ഡൃയിലു് നൂറ്റിനാലു്പ്പതുകോടി ജനങ്ങളുണു്ടത്രെ! സ്വയം കൊല്ലപ്പെടാതെ അവരെമുഴുവ൯ കൊന്നൊടുക്കാ൯ ഇവ൯മാ൪ക്കെന്നല്ല ഒരുത്തനും കഴിയില്ല. പരക്കെ അണുബോംബിട്ടാലു്പ്പോലും ഏതെങ്കിലുമൊരു നിമു്നോന്നതിയിലു് മനുഷ്യരവശേഷിക്കും, ചരിത്രമാവ൪ത്തിക്കാ൯.

രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവകു് സംഘത്തിനുപുറമേ ബജു്രംഗു് ദളു്, വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്തു് എന്നീ ഹിന്ദുസംഘടനകളും കലാപത്തിലു് വളരെ സജീവമായി ഉണു്ടായിരുന്നു. ഹിന്ദുക്കളും ഈ കലാപത്തിലു് വളരെയധികംപേ൪ കൊല്ലപ്പെടാതിരുന്നില്ല. പക്ഷേ അതും മു൯കൂട്ടിക്കണു്ടുകൊണു്ടുതന്നെയായിരുന്നു അവ൪ മാസങ്ങളു്ക്കുമുമ്പേതന്നെ കലാപം ആസൂത്രണംചെയു്തതു്. അതെല്ലാം അവ൪ക്കു് അധികാരത്തി൯റ്റെ കൂടുതലു് ഉന്നതമായ പടവുകളിലേക്കുള്ള വഴികളു്മാത്രം. ഇനിയും അഖിലേന്ത്യാതലത്തിലു് ഇത്തരം കുരുതികളു് അവ൪ വീണു്ടും ഉണു്ടാക്കുകയാണെങ്കിലു് ഇ൯ഡൃയിലെ ഹിന്ദുക്കളു് വളരെ സൂക്ഷിക്കേണു്ടിവരുമെന്ന൪ത്ഥം! 


*****

Written and first published on: 23 Sep 2019

UNDER EDIT