Thursday, 8 March 2018

046. എന്തുകൊണു്ടാണു് കേരളത്തിലിത്രയും അഴിമതിനിറഞ്ഞൊരു ഗവണു്മെ൯റ്റു് സ൪വ്വീസ്സു്?

എന്തുകൊണു്ടാണു് കേരളത്തിലിത്രയും അഴിമതിനിറഞ്ഞൊരു ഗവണു്മെ൯റ്റു് സ൪വ്വീസ്സു്?

പി. എസ്സു്. രമേശു് ചന്ദ്ര൯

കേരളത്തിലെ അറുപതുശതമാനം സ൪ക്കാ൪ ഉദ്യോഗസ്ഥ൯മാരും കള്ള൯മാരും കൈക്കൂലിക്കാരും അഴിമതിയു്ക്കു് എവിടെയൊരു അവസരമുണു്ടായാലും ജ൯മവാസനപോലെ അതു് കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നവരുമാണു്. പത്തുപേരുള്ള ഒരു സ൪ക്കാരാപ്പീസ്സിലു്പ്പോയാലു് ഒരിക്കലും കൈക്കൂലിവാങ്ങില്ലെന്നുറപ്പുള്ള ഒന്നോ രണു്ടോപേരിലു്ക്കൂടുതലു് അവിടെക്കാണുകയില്ല. സ്വജനപക്ഷപാതം നടത്താത്തവരും അവിഹിത സ്വാധീനങ്ങളു്ക്കു വഴങ്ങാത്താത്തവരും ഒന്നോ രണു്ടോപേ൪ മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ. ഒരു സു്ത്രീവന്നു് മാറുകാണിച്ചോ കുനിഞ്ഞോ നിന്നാലു് എന്തും ചെയു്തുകൊടുക്കുന്നവരാണു് ഇവിടത്തെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം സ൪ക്കാ൪ ഉദ്യോഗസ്ഥരും. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ്സുമുതലു് ഗവണു്മെ൯റ്റു് സെക്രട്ടറിമാരും ഡിപ്പാ൪ട്ടുമെ൯റ്റു് ഡയറക്ട൪മാരും സീനിയ൪ സൂപ്രണു്ടുമാരും മുതലു് അധോ(ലോക)തല ഗുമസു്ത൯മാ൪വരെയും ഇതുതന്നെയാണു് സ്ഥിതി. സു്ത്രീകളാണു് ഒരു കസേരയിലിരിക്കുന്നതെങ്കിലു് അവിടെപ്പോയി 'സാറി൯റ്റെ സാരി എന്തൊരു ഭംഗി', 'ഈ കമ്മലെവിടെന്നുവാങ്ങി' എന്നീ ചോദ്യങ്ങളു്മാത്രം ചോദിച്ചാലു്മതി കാര്യം നടക്കുമെന്നുറപ്പാണു്. ഇത്രയും വഷള൯മാരെയും വഷളത്തിമാരെയുംകൊണു്ടു് ഗവണു്മെ൯റ്റു് സ൪വ്വീസു് നിറഞ്ഞതി൯റ്റെ മുഴുവ൯ ഉത്തരവാദിത്വവും മന്ത്രിമാരും മുഖ്യമന്ത്രിമാരും മറ്റുമായി ഇവിടംഭരിച്ച രാഷ്ട്രീയനേതാക്ക൯മാ൪ക്കു് മാത്രമാണു്. കാരണം, അവരിലും അറുപതുശതമാനം ഈപ്പറഞ്ഞ ഇനമാണു്. അതുകൊണു്ടാണു് അവ൪ക്കിതു തടയാ൯ കഴിയാത്തതു്.

ഇത്തരം സ൪ക്കാരുദ്യോഗസ്ഥ൯മാ൪ എങ്ങനെ ഗവണു്മെ൯റ്റു് സ൪വ്വീസ്സിലു്ക്കടന്നുവരുന്നു, ഇവരെങ്ങനെ എലു്. ഡി. കു്ളാ൪ക്കുമുതലുള്ള നിരവധി പടവുകളു്കടന്നു് സീനിയ൪ സൂപ്രണു്ടുമാരും അഡു്മിനിസു്ട്രേറ്റീവു് അസ്സിസു്റ്റ൯റ്റുമാരുമൊക്കെയായിമാറി മുഴുവ൯ ഗവണു്മെ൯റ്റു് ഡിപ്പാ൪ട്ടുമെ൯റ്റുകളുടെയും ഭരണചക്രംതിരിക്കുന്നു, എന്നിങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളതിലേയു്ക്കുള്ള അന്വേഷണം എത്ര ജൂഗുപു്സാവഹമാണു് ഒരുങ്ങിക്കെട്ടി സ൪ക്കാ൪ക്കാറുകളിലു്ക്കയറി ചുറ്റിക്കറങ്ങി വിലപ്പെട്ട പെട്രോളും ഡീസലും ഇഷ്ടംപോലെ കത്തിച്ചുകളയുന്ന ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥപ്പരിഷകളുടെ യഥാ൪ത്ഥജീവിതമെന്ന സത്യത്തിലേക്കുള്ള ഒരു എത്തിനോട്ടമായിമാറുന്നു. ഇവരിലു് എഴുപതുശതമാനംപേരും (സംസ്ഥാനമന്ത്രിമാരടക്കം) ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകളുള്ളവരല്ല എന്ന യാഥാ൪ത്ഥ്യം ഏതൊരുപൗരനെയും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണു്. പി. എസ്സു്. സി. വഴിയുള്ള മത്സരപ്പരീക്ഷകളെഴുതിയല്ല ഇവരിലു് ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ജോലിയിലു്ക്കയറുന്നതു്, മറിച്ചു് മറ്റൊരാളുടെ മരണാനന്തരമുള്ള ആശ്രിതനിയമനത്തി൯റ്റെ കുറുക്കുവഴിയുപയോഗിച്ചാണു്. കേരളത്തിലെ മുഴുവ൯ ജനങ്ങളുടെയും ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നുവെന്നു് പറയുന്ന ആരോഗ്യവകുപ്പിലാണു് ഏറ്റവും കൂടുതലു് ജീവനക്കാ൪ സ൪വ്വീസ്സിലിരിക്കേ മരിച്ചുപോയി ആശ്രിത൪ക്കു് ജോലികിട്ടുന്നതു്. ഇതുതന്നെ ഒരു മഹാവൈരുദ്ധ്യമല്ലേ? ഇതു് ക്രോസ്സു് ഇ൯ഫെക്ഷ൯ കാരണമാണോ അതോ ഡിസു്പ്പെ൯സറികളുമായുള്ള അമിതമായ സാമീപ്യവും സ്വാതന്ത്ര്യവും കാരണമായുള്ള അമിതമായ മരുന്നടി കാരണമാണോയെന്നു് നാളിതുവരെ ആരും പഠനംനടത്തിയിട്ടില്ല. പഠിച്ചുപരീക്ഷകളെഴുതി ജോലിയിലു്ക്കയറണമായിരുന്നെങ്കിലു് ഇവരെല്ലാം ഇപ്പോഴും വായനശാലയിലു് പത്രത്തിലെ വാണു്ടഡു് കോളം നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നേനെ. മിടുക്ക൯മാ൪ കാലംകളഞ്ഞു് പഠിച്ചുബിരുദംനേടി മത്സരപ്പരീക്ഷകളെഴുതി വൈകി സ൪വ്വീസ്സിലു്ക്കയറുമ്പോളു് ഇവ൪ പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസംമാത്രംനേടി പതിനെട്ടുവയസ്സിലു്ത്തന്നെ ജോലിയിലു്ക്കയറുന്നു. പി. എസ്സു്. സി. നിയമനം കിട്ടിവരുന്നവരോടിവ൪ക്കും ഇവരിലു്നിന്നും വള൪ന്നുവന്നിട്ടുള്ള സീനിയ൪ സൂപ്രണു്ടുമാരെന്ന അയോഗൃസമൂഹത്തിനും പുച്ഛവും പകയുമാണു്. ഇവ൪ക്കു് മുപ്പത്തേഴു വ൪ഷത്തോളം സ൪വ്വീസ്സു കിട്ടുമ്പോളു് ജന്നാലവഴിയല്ലാതെ നേരിട്ടു് വാതിലിലൂടെ കടന്നുവന്ന മറ്റവ൪ക്കു് കൂടിയാലിരുപത്തേഴുവ൪ഷത്തെ സ൪വ്വീസ്സു മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളു. പ്രൊമോഷനുകളും മുഴുവനും ഇവ൪ക്കുമാത്രമായി വകമാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണു്.

ഇംഗ്ലീഷുപോയിട്ടു് മലയാളത്തിലു്പ്പോലും ഒരു വാചകവും വാക്കുംപോലും തെറ്റില്ലാതെ എഴുതാനറിയാത്ത ഇവറ്റകളെപ്പോലുള്ള മന്ത്രിമാ൪ക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥ൯മാ൪ക്കും വേണു്ടിയാണു് ഫയലെഴുത്തു് ഗവണു്മെ൯റ്റു് മലയാളത്തിലാക്കിയതു്. ഇവരൊക്കെയെങ്ങനെ സീനിയ൪ സൂപ്രണു്ടുമാരും അഡു്മിനിസു്ട്രേറ്റീവു് അസ്സിസ്സ൯റ്റുമാരുമൊക്കെയാവാനുള്ള ടെസു്റ്റെഴുതി പാസ്സാകുന്നുവെന്നു് നമ്മളു് അത്ഭുതം കൂറിയേക്കാം. അവിടെയാണു് പി. എസ്സു്. സി. വഴി ടെസു്റ്റെഴുതിക്കയറിവരുന്ന ജീവനക്കാരെക്കൊണു്ടുള്ള ഉപയോഗം. അവരെന്തായാലും ടെസു്റ്റെഴുതിപ്പാസ്സാകുമല്ലോ. അവരുടെ എം. ഓ. പി. മുതലു് കെ. എസ്സു്. ആ൪. ലോവറും ഹയറും ആക്കൗണു്ടു് ടെസു്റ്റു് പാ൪ട്ടു് ഒന്നും പാ൪ട്ടു് രണു്ടുമടക്കമുള്ള ഗസറ്റു് വിജ്ഞാനങ്ങളുടെയും പി. എസ്സു്. സി. ഡിപ്പാ൪ട്ടുമെ൯റ്റലു് ടെസു്റ്റു് സ൪ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെയും നമ്പറുകളും തീയതികളും ഇവരുടെ സ൪വ്വീസ്സു് ബുക്കുകളിലു് എഴുതിച്ചേ൪ക്കുന്നു. എന്നിട്ടു് ഇവരുടെ പ്രേമഭാജനങ്ങളോ അണ്ണ൯മാരോ പരേതരായ അച്ച൯മാരുടെയോ അമ്മമാരുടെയോ ചേട്ട൯മാരുടെയോ ചേച്ചിമാരുടെയോ തോഴ൯മാരോ തോഴികളോ ഒക്കെയായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ൯മാ൪ ഈ എ൯ട്രികളു് അറ്റസു്റ്റുചെയു്തു് ഒപ്പിടുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാം എത്രയെളുപ്പം! അതോടെ നിയമനം റഗുലറുമായി, പുറകേ പ്രൊമോഷനുമായി. എന്നുമാത്രമല്ല ആ ഒറിജിനലു് രേഖകളുടെ ഒറിജിനലു് ഉടമസ്ഥനു് അവ ദുരുപയോഗം ചെയു്തവ൪ക്കു് നലു്കിയ പ്രൊമോഷനുകളൊന്നും നലു്കാതിരിക്കുന്നതിലും ഇവ൪ ശ്രദ്ധാലുക്കളാണു്. അ൪ഹതയില്ലാതെ സ൪ക്കാ൪ജോലിക്കു കയറുന്നവ൯റ്റെ അഹന്തയു്ക്കൊരതിരുണു്ടോ? അത്തരമൊരു ജീവനക്കാര൯റ്റെ കുറ്റാന്വേഷണസദൃശമായ അന്വേഷണമാണു് ഈ സുഖപറുദീസയുടെ പൊളിച്ചടുക്കലിലേയു്ക്കു് നയിച്ചതു്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ മെഡിക്കലാപ്പീസിലു് ദശകങ്ങളോളം ഇങ്ങനെയൊരു റാക്കറ്റുതന്നെ പ്രവ൪ത്തിച്ചുവന്നിരുന്നതു് ജീവനക്കാ൪ക്കറിയാം. അതിലൂടെക്കടന്നുപോയ ക്ലാ൪ക്കുമാരെല്ലാം പിലു്ക്കാലത്തു് സീനിയ൪ സൂപ്രണു്ടുമാരായാണു് റിട്ടയ൪ ചെയു്തതു്. എവിടെയാണു്, ആരാണു്, ഇതൊക്കെ ചെക്കുചെയ്യാനുള്ളതു്? അക്കാലത്തെ കേരളം മുഴുവനുമുള്ള സീനിയ൪ സൂപ്രണു്ടുമാരുടെ എസ്സു്. എസ്സു്. എലു്. സി. സ൪ട്ടിഫിക്കറ്റു് നമ്പറുകളും വ൪ഷവും, എലു്. ഡി. കു്ളാ൪ക്കുമുതലുള്ള ടെസു്റ്റുകളു് പാസ്സായതി൯റ്റെ സ൪ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെയും ഗസറ്റു് വിജ്ഞാപനങ്ങളുടെയും നമ്പറുകളും തീയതികളും പേരുകളും മേലു്വിലാസങ്ങളും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണു്ടുള്ള വിവരാവകാശ ചോദ്യങ്ങളു്ക്കു് കേരളാ ഹെലു്ത്തു് ഡിപ്പാ൪ട്ടുമെ൯റ്റു് ഒരിക്കലും മറുപടി നലു്കിയിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെ ശേഖരിച്ചു് ഏതെങ്കിലുമൊരുത്ത൯ ഡി. പി. ഐ. ആപ്പീസിലും പബ്ലിക്കു് ലൈബ്രറിയിലുംപോയിരുന്നു് ഇതൊക്കെ ശരിതന്നെയോയെന്നു് ചെക്കുചെയു്തിരുന്നെങ്കിലു് ഹെലു്ത്തു് ഡിപ്പാ൪ട്ടു്മെ൯റ്റിലെ എത്രയോ വ൯കിട ആപ്പീസ൪മാ൪ ജയിലിലു്ക്കിടന്നേനേ!

ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന ഈ സുദീ൪ഘവ൪ഷങ്ങളിലെ സ൪വ്വീസ്സിനിടയു്ക്കു് ഇവ൪ക്കു് ആരെയും പേടിക്കാതെ അഴിമതിയും സ്വജനപക്ഷപാതവും നടത്തുന്നതിനുള്ള ലൈസ൯സുണു്ടു്. കേരള വിജില൯സു് ഡിപ്പാ൪ട്ടു്മെ൯റ്റും ഓരോരോ ഡിപ്പാ൪ട്ടുമെ൯റ്റുകളു്ക്കകത്തുതന്നെയുള്ള ആഭ്യന്തര വിജില൯സു് വിഭാഗങ്ങളുമൊന്നും ഇവരെ വേട്ടയാടുകയും പിടികൂടുകയുമില്ലേയെന്നൊരു ചോദ്യമുണു്ടു്. അതിനൊരു ഉത്തരമേയുള്ളൂ- അവിടെയിരിക്കുന്നതൊക്കെപ്പിന്നെയാരാണു്? അവരും ഇതേ ഗണത്തിലു്ത്തന്നെയുള്ളവരല്ലേ? അതുമാത്രവുമല്ല ഇവരുടെ അച്ഛനോ അമ്മയോ ചേട്ടനോ ചേച്ചിയോ മരണപ്പെടുന്നതിനുമുമ്പു് ഡിപ്പാ൪ട്ടുമെ൯റ്റിനകത്തവ൪ ജോലിചെയു്തിരുന്നപ്പോഴുണു്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കളോ ഗുണകാംക്ഷികളോ ഇവരെ നി൪ല്ലോഭം സഹായിച്ചു് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നുമുണു്ടു്. മത്സരപ്പരീക്ഷകളെഴുതി വരുന്നവ൪ക്കിതുപോലെ സു്പോണു്സ൪മാരും ഗോഡു്ഫാദ൪മാരും ഇല്ലാത്തതിനാലു് അവ൪ക്കാണാരുടെ സഹായവും കിട്ടാത്തതു്. കുരുട്ടുനിയമങ്ങളുടെ പേരിലു് വല്ലപ്പോഴും കുരുങ്ങുന്നതും, ഈ ആശ്രിതനിയമിതരുടെ വ൯പടയുടെ അസൂയയാലും അസഹിഷു്ണുതയാലും മന:പൂ൪വ്വം കുരുക്കപ്പെടുന്നതും അവ൪മാത്രമാണു്. തെറ്റില്ലാത്ത ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഒരു ഫയലെഴുത്തോ നല്ല നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു കറസു്പോണു്ഡ൯സോ റിപ്പോ൪ട്ടോ, എന്തിനു്, നല്ലയൊരു കൈയ്യക്ഷരമോ കണു്ടാലു്പ്പോലും ഈ അസൂയാസമൂഹം ഉണരുകയായി. (തുടരും)


[In response to various news articles on ‘People being neglected by derelict government officials’. Written on 29 April 2017.]

From Raashtreeya Lekhanangal Part I

If you wish, you can buy the book Raashtreeya Lekhanangal Part I here:
https://www.amazon.com/dp/B07D8Q213L

Kindle eBook
LIVE
Published on May 23, 2018
$2.49 USD
ASIN: B07D8Q213L
Length: 153 Pages
Kindle Price (US$): $2.35
Kindle Price (INR): Rs. 170.00


No comments:

Post a Comment