Thursday, 8 March 2018

046. എന്തുകൊണു്ടാണു് കേരളത്തിലിത്രയും അഴിമതിനിറഞ്ഞൊരു ഗവണു്മെ൯റ്റു് സ൪വ്വീസ്സു്?

എന്തുകൊണു്ടാണു് കേരളത്തിലിത്രയും അഴിമതിനിറഞ്ഞൊരു ഗവണു്മെ൯റ്റു് സ൪വ്വീസ്സു്?

പി. എസ്സു്. രമേശു് ചന്ദ്ര൯

കേരളത്തിലെ അറുപതുശതമാനം സ൪ക്കാ൪ ഉദ്യോഗസ്ഥ൯മാരും കള്ള൯മാരും കൈക്കൂലിക്കാരും അഴിമതിയു്ക്കു് എവിടെ അവസരമുണു്ടായാലും ജ൯മവാസനപോലെ അതു് ചെയ്യുന്നവരുമാണു്. പത്തുപേരുള്ള ഒരു സ൪ക്കാരാപ്പീസ്സിലു്പ്പോയാലു് ഒരിക്കലും കൈക്കൂലിവാങ്ങില്ലെന്നുറപ്പുള്ള ഒന്നോ രണു്ടോപേ൪ മാത്രമേ അവിടെ കാണുകയുള്ളു. സ്വജനപക്ഷപാതം നടത്താത്തവരും അവിഹിത സ്വാധീനങ്ങളു്ക്കു വഴങ്ങാത്താത്തവരും ഒന്നോ രണു്ടോപേ൪ മാത്രമേ കാണുകയുള്ളു. ഒരു സു്ത്രീ വന്നു മാറുകാണിച്ചോ കുനിഞ്ഞോ നിന്നാലു് എന്തും ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നവരാണു് ഇവിടത്തെ സ൪ക്കാ൪ ഉദ്യോഗസ്ഥരിലു് ബഹുഭൂരിപക്ഷവും. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ്സുമുതലു് ഗവണു്മെ൯റ്റു സെക്രട്ടറിമാരും ഡിപ്പാ൪ട്ടുമെ൯റ്റു ഡയറക്ട൪മാരും സീനിയ൪ സൂപ്രണു്ടുമാരും മുതലു് അധോ(ലോക)തല ഗുമസു്ത൯മാരുവരെയും ഇതുതന്നെയാണു് സ്ഥിതി. സ്ത്രീകളാണു് ഒരു കസേരയിലിരിക്കുന്നതെങ്കിലു് അവിടെപ്പോയി 'സാറി൯റ്റെ സാരി എന്തൊരു ഭംഗി', 'ഈ കമ്മലെവിടെന്നുവാങ്ങി' എന്നീ ചോദ്യങ്ങളു്മാത്രം ചോദിച്ചാലു് കാര്യം നടക്കുമെന്നുറപ്പാണു്. ഇത്രയും വഷള൯മാരെയും വഷളത്തിമാരെയുംകൊണു്ടു് ഗവണ്മെ൯റ്റു് സ൪വ്വീസു് നിറഞ്ഞതി൯റ്റെ മുഴുവ൯ ഉത്തരവാദിത്വവും മന്ത്രിമാരും മുഖ്യമന്ത്രിമാരും മറ്റുമായി ഇവിടംഭരിച്ച രാഷ്ട്രീയനേതാക്ക൯മാ൪ക്കു മാത്രമാണു്. കാരണം, അവരിലും അറുപതുശതമാനം ഈപ്പറഞ്ഞ ഇനമാണു്. അതുകൊണു്ടാണു് അവ൪ക്കിതു തടയാ൯ കഴിയാത്തതു്.

ഇത്തരം സ൪ക്കാരുദ്യോഗസ്ഥ൯മാ൪ എങ്ങനെ ഗവണു്മെ൯റ്റു് സ൪വ്വീസ്സിലു്ക്കടന്നുവരുന്നു, ഇവരെങ്ങനെ എലു്. ഡി. ക്ളാ൪ക്കുമുതലുള്ള നിരവധി പടവുകളു്കടന്നു് സീനിയ൪ സൂപ്രണു്ടുമാരും അഡ്മിനിസു്ട്രേറ്റിവു് അസ്സിസു്റ്റ൯റ്റുമാരുമൊക്കെയായിമാറി മുഴുവ൯ ഗവണു്മെ൯റ്റു് ഡിപ്പാ൪ട്ടുമെ൯റ്റുകളുടെയും ഭരണചക്രംതിരിക്കുന്നു എന്നതിലേയു്ക്കുള്ള അന്വേഷണം എത്ര ജൂഗുപു്സാവഹമാണു് ഒരുങ്ങിക്കെട്ടി സ൪ക്കാ൪ക്കാറുകളിലു്ക്കയറി ചുറ്റിക്കറങ്ങി വിലപ്പെട്ട പെട്രോളും ഡീസലും ഇഷ്ടംപോലെ കത്തിച്ചുകളയുന്ന ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥപ്പരിഷകളുടെ യഥാ൪ത്ഥജീവിതമെന്ന സത്യത്തിലേക്കുള്ള ഒരു എത്തിനോട്ടമായിമാറുന്നു. ഇവരിലു് എഴുപതുശതമാനംപേരും ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകളുള്ളവരല്ല എന്ന യാഥാ൪ത്ഥ്യം ഏതൊരുപൗരനെയും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണു്. പി. എസ്സു്. സി. വഴിയുള്ള മത്സരപ്പരീക്ഷകളെഴുതിയല്ല ഇവരിലു് ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ജോലിയിലു്ക്കയറുന്നതു്, മറിച്ചു് മറ്റൊരാളുടെ മരണാനന്തരമുള്ള ആശ്രിതനിയമനത്തി൯റ്റെ കുറുക്കുവഴിയുപയോഗിച്ചാണു്. കേരളത്തിലെ മുഴുവ൯ ജനങ്ങളുടെയും ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നുവെന്നു് പറയുന്ന ആരോഗ്യവകുപ്പിലാണു് ഏറ്റവും കൂടുതലു് ജീവനക്കാ൪ സ൪വ്വീസ്സിലിരിക്കേ മരിച്ചുപോയി ആശ്രിത൪ക്കു് ജോലികിട്ടുന്നതു്. ഇതുതന്നെ ഒരു മഹാവൈരുദ്ധ്യമല്ലേ? ഇതു് ക്രോസ്സു് ഇ൯ഫെക്ഷ൯ കാരണമാണോ ഡിസു്പ്പെ൯സറികളുമായുള്ള അമിതമായ സാമീപ്യവും സ്വാതന്ത്ര്യവും കാരണമാണോയെന്നു് ആരും ഇതുവരെ പഠനംനടത്തിയിട്ടില്ല. പഠിച്ചുപരീക്ഷകളെഴുതി ജോലിയിലു്ക്കയറണമായിരുന്നെങ്കിലു് ഇവരെല്ലാം ഇപ്പോഴും വായനശാലയിലു് പത്രത്തിലെ വാണു്ടഡു് കാളം നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നേനെ. മിടുക്ക൯മാ൪ കാലംകളഞ്ഞു് പഠിച്ചുബിരുദംനേടി മത്സരപ്പരീക്ഷകളെഴുതി വൈകി സ൪വ്വീസ്സിലു്ക്കയറുമ്പോളു് ഇവ൪ പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസം മാത്രംനേടി പതിനെട്ടുവയസ്സിലു്ത്തന്നെ ജോലിയിലു്ക്കയറുന്നു. പി. എസ്സു്. സി. നിയമനം കിട്ടിവരുന്നവരോടിവ൪ക്കും ഇവരിലു്നിന്നും വള൪ന്നുവന്നിട്ടുള്ള സീനിയ൪ സൂപ്രണു്ടുമാരെന്ന അയോഗൃസമൂഹത്തിനും പുച്ഛവും പകയുമാണു്. ഇവ൪ക്കു് മുപ്പത്തേഴു വ൪ഷത്തോളം സ൪വ്വീസ്സു കിട്ടുമ്പോളു് ജന്നാലവഴിയല്ലാതെ നേരിട്ടു് വാതിലിലൂടെ കടന്നുവന്ന മറ്റവ൪ക്കു് കൂടിയാലിരുപത്തേഴുവ൪ഷത്തെ സ൪വ്വീസ്സു മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളു.

ഈ സുദീ൪ഘവ൪ഷങ്ങളിലെ സ൪വ്വീസ്സിനിടയു്ക്കു് ഇവ൪ക്കു് ആരെയുംപേടിക്കാതെ അഴിമതിയും സ്വജനപക്ഷപാതവും നടത്തുന്നതിനുള്ള ലൈസ൯സുണു്ടു്. കേരള വിജില൯സ് ഡിപ്പാ൪ട്ടുമെ൯റ്റും ഡിപ്പാ൪ട്ടുമെ൯റ്റുകളു്ക്കകത്തുതന്നെയുള്ള ആഭ്യന്തര വിജില൯സു് വിഭാഗങ്ങളുമൊക്കെ ഇവരെ വേട്ടയാടുകയും പിടികൂടുകയുമില്ലേയെന്നൊരു ചോദ്യമുണു്ടു്. അതിനൊരു ഉത്തരമേയുള്ളൂ- അവിടെയിരിക്കുന്നതൊക്കെപ്പിന്നെയാരാണു്? അതുമാത്രവുമല്ല ഇവരുടെ അച്ഛനോ അമ്മയോ ചേട്ടനോ ചേച്ചിയോ മരണപ്പെടുന്നതിനുമുമ്പു് ഡിപ്പാ൪ട്ടുമെ൯റ്റിനകത്തവ൪ ജോലിചെയു്തിരുന്നപ്പോഴുണു്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കളോ ഗുണകാംക്ഷികളോ ഇവരെ നി൪ല്ലോഭം സഹായിച്ചുരക്ഷപ്പെടുത്തുന്നുമുണു്ടു്. മത്സരപ്പരീക്ഷകളെഴുതി വരുന്നവ൪ക്കിതുപോലെ സ്പോണു്സ൪മാരും ഗോഡു്ഫാദ൪മാരു മാരുമില്ലാത്തതിനാലു് അവ൪ക്കാണാരുടെ സഹായവും കിട്ടാത്തതു്. കുരുട്ടുനിയമങ്ങളുടെ പേരിലു് വല്ലപ്പോഴും കുരുങ്ങുന്നതും, ഈ ആശ്രിതനിയമിതരുടെ വ൯പടയുടെ അസൂയയാലും അസഹിഷു്ണുതയാലും കുരുക്കപ്പെടുന്നതും അവ൪മാത്രമാണു്. (തുടരും).

[In response to various news articles on ‘People being neglected by derelict government officials’. Written on 29 April 2017.]

From Raashtreeya Lekhanangal Part I

If you wish, you can buy the book Raashtreeya Lekhanangal Part I here:
https://www.amazon.com/dp/B07D8Q213L

Kindle eBook
LIVE
Published on May 23, 2018
$2.49 USD
ASIN: B07D8Q213L
Length: 153 Pages
Kindle Price (US$): $2.35
Kindle Price (INR): Rs. 170.00


No comments:

Post a Comment