Friday, 9 March 2018

062. സൗദിയിലെ മാറ്റത്തി൯റ്റെ കാറ്റുകണു്ടു് മതപുണ്ഡിത൯മാ൪ ഞെട്ടുന്നു

സൗദിയിലെ മാറ്റത്തി൯റ്റെ കാറ്റുകണു്ടു് മതപുണ്ഡിത൯മാ൪ ഞെട്ടുന്നു

പി. എസ്സു്. രമേശു് ചന്ദ്ര൯


അള്ളാവിനു് മുള്ളാകളിലു്നിന്നും ഭീകരവാദികളിലു്നിന്നും മോചനംനലു്കി ഇസ്ലാമിനു് കൂടുതലു് മനുഷ്യത്വമുള്ള ഒരു മുഖംനലു്കി ലോകത്തിനു പ്രിയംകരമാക്കാനുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യനീക്കത്തി൯റ്റെ തുടക്കമാകട്ടെ സൗദി അറേബ്യായിലേതു്. കലയും സംഗീതവും സിനിമയും നൃത്തവും കവിതയും ജനങ്ങളുടെ മനസ്സുകളിലു്നിന്നു് കുറേ മതപുണ്ഡിത൯മാ൪ചേ൪ന്നു് ഓടിച്ചുവിട്ടപ്പോഴാണു് ഗസലുകളുടെയും ചിലങ്കകളുടെയും അറേബ്യായുടെമേലു് വന്നുമൂടിയ കൊടിയകലാശ്ശൂന്യതയിലു്നിന്നും വിറപ്പിക്കുന്ന ഭീകരതാപ്രവ൪ത്തനം ഉയ൪ന്നുവന്നതും ലോകം ഇസ്ലാമിനെയും ഭീകരവാദത്തെയും പര്യായപദങ്ങളു്പോലെ കണു്ടുതുടങ്ങിയതും. രണു്ടും ഒരേ അറബിതന്നെ ആയിരുന്നുവെന്നതു് നമ്മെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ തമസ്സിലൊരു മിന്നലു്പ്പിണ൪ പായിക്കാ൯ ലോകമുസ്ലിം മതപുണ്ഡിത൯മാ൪ക്കിക്കാലമത്രയും കഴിഞ്ഞില്ലെന്നതും അതിനു് കടുത്തയാഥാസ്ഥിതികമെന്നിതുവരെ കരുത്തപ്പെട്ടിരുന്ന സൗദി ഭരണകൂടംതന്നെ വേണു്ടിവന്നുവെന്നതും ആശ്ചര്യകരമാണു്. കലയും സിനിമയും സംഗീതവുമെല്ലാം നിരോധിച്ചു് ജനങ്ങളെ മതപാഠശാലകളിലോട്ടു തള്ളിവിടുന്ന ഏതു മതാധിഷു്ഠിത ഫണു്ടമെ൯റ്റലിസു്റ്റു ഭരണവ്യവസ്ഥയ്ക്കും- അതു് എത്ര ക്രൈസു്തവമോ ഹൈന്ദവമോ ഇസ്ലാമികമോ ആയിരുന്നാലു്ത്തന്നെയും- ഒടുവിലു് തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിനകത്തു് ഭീകരതയെത്തന്നെയാണു് നേരിടേണു്ടിവരിക. കാരണം സംഘടിതഭീകരതാ പ്രവ൪ത്തങ്ങളു്ക്കുപോലും ഉളു്ക്കൊള്ളാ൯കഴിയുന്നതിലുമപ്പുറം ഊ൪ജ്ജമാണു് കലയിലും സംഗീതത്തിലും സിനിമയിലും നൃത്തത്തിലുമായി ഒരു രാഷ്ട്രം നിക്ഷേപിക്കുന്നതു്. അവയെല്ലാം നിരോധിക്കപ്പെടുമ്പോളു് ആ ഊ൪ജ്ജമെല്ലാം പുറത്തേക്കൊഴുകണു്ടേ?

സൗദി അറേബ്യായിലു് മുപ്പത്തഞു്ചു വ൪ഷമായി സിനിമ നിരോധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിജിറ്റലു് സിനിമാശേഖരമായ യൂ ട്യൂബു് വ൪ഷങ്ങളായി ഈ രാജ്യത്തു ലഭിക്കുമായിരുന്നെന്നു മാത്രമല്ല, മികച്ച ഇംഗ്ളീഷും ഫ്രഞ്ചും സിനിമകളുടെ ഏറ്റവുംമികച്ച പ്രി൯റ്റുകളു് കൃത്യമായ അറബിക്കു് സബ്ബു് ടൈറ്റിലുകളോടുകൂടിത്തന്നെ അവിടെ ലഭ്യവുമായിരുന്നു. സൗദി അറേബ്യാക്കാ൪ സിനിമകാണാതിരിക്കുകയായിരുന്നില്ല എന്ന൪ത്ഥം. ആളുകൂടിയാലു് സംഭവിക്കുന്നതെന്തെന്നുറപ്പില്ലാത്ത സിനിമാ തീയേറ്ററുകളു്ക്കു മാത്രമായിരുന്നു നിരോധനം. ലോകകലയും സംഗീതവും സിനിമയുമെല്ലാം അത്ഭുതവേഗത്തിലു് മുന്നോട്ടോടി ഭൂമിയുടെ ചക്രവാളങ്ങളു് അനുനിമിഷം വികസ്വരമായിക്കൊണു്ടിരിക്കുമ്പോളു് മൂടുപടമിട്ട പെണ്ണുങ്ങളു് അന്തംവിട്ടു പഠിക്കുകയും പള്ളിക്കൂടംകയറാത്ത തോക്കും ഗ്രനേഡും റോക്കറ്റു ലാഞു്ചറുമേന്തിയ പുരുഷ൯മാ൪ അവരെ ആജീവനാന്ത അടിമകളും ഭോഗഉപകരണങ്ങളും മാത്രമാക്കിവെച്ചുകൊണു്ടു് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ ഇസ്ലാമിനു് ഈ ലോകത്തു് ഇനിയുമെത്രകാലം നിലനി൪ത്താ൯ കഴിയുമെന്നാണു് കരുതുന്നതു്? സൗദി അറേബ്യായിലു് മാറ്റത്തി൯റ്റെ കാറ്റുവീശുന്നകണു്ടു് മതപുണ്ഡിത൯മാ൪ ഞെട്ടിനിലു്ക്കയാണെന്നു വ്യക്തം. സൗദി അറേബ്യായു്ക്കുമാത്രമല്ല പാക്കിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയു്ക്കും ഇറാനും ഇതൊരു പാഠമാണു്.

[In response to news article ‘Saudi Arabia opens doors to cinema theaters സൗദിയിലു് സിനിമാ നിരോധനം നീക്കി; പുത്ത൯ ചിത്രങ്ങളു് പ്രദ൪ശനത്തിനു്; ഞെട്ടലോടെ പണ്ഡിത൯മാ൪’ on 12 December 2017]
From Raashtreeya Lekhanangal Part I

If you wish, you can buy the book Raashtreeya Lekhanangal Part I here:
https://www.amazon.com/dp/B07D8Q213L

Kindle eBook
LIVE
Published on May 23, 2018
$2.49 USD
ASIN: B07D8Q213L
Length: 153 Pages
Kindle Price (US$): $2.35
Kindle Price (INR): Rs. 170.00


No comments:

Post a Comment