Thursday, 8 March 2018

055. മനുഷ്യാവകാശലംഘനങ്ങളിലു് കൂത്തടിക്കുന്ന കേരളാ ആരോഗ്യവകുപ്പെന്തു് മാതൃക?

മനുഷ്യാവകാശലംഘനങ്ങളിലു് കൂത്തടിക്കുന്ന കേരളാ ആരോഗ്യവകുപ്പെന്തു് മാതൃക?

പി. എസ്സു്. രമേശു് ചന്ദ്ര൯

കേരത്തിലെ ആരോഗ്യവകുപ്പി൯റ്റെ സതു്കൃത്യങ്ങളു് കാരണം ഈ മു൯നിര ഡിപ്പാ൪ട്ടുമെ൯റ്റ് പാപ്പരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതു് പ്രസംഗവീര൯മാരാരും കാണുന്നില്ല. മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളുടെയും ഗ൪ഭിണിമരണങ്ങളുടെയും സ്ത്രീമരണങ്ങളുടെയും നവജാതശിശുമരണങ്ങളുടെയും പേരില് ഈ ഡിപ്പാ൪ട്ടുമെ൯റ്റി൯റ്റെ പണംവരുന്നവഴികളു് ഒന്നൊന്നായി അടയപ്പെട്ടുകൊണു്ടിരിക്കുകയാണു്. മുഖ്യഫണു്ടുദാതാവായ ലോകാരോഗ്യസംഘടന പലവ൪ഷങ്ങളായി ഭീമമായ തുകകളു്ക്കുള്ള ഫണ്ടുകളു് ഈ കാരണംപറഞ്ഞു് തടഞ്ഞുവെച്ചിരിക്കുകയാണു്. മനുഷ്യാവകാശലംഘനം വിദേശരാജ്യങ്ങളിലു് ഒരു വലിയ കുറ്റമാണെന്ന വസു്തുത കേരള ഗവണു്മെ൯റ്റു് മെഡിക്കലു് ഓഫീസ്സേഴു്സു് അസ്സോസിയേഷനും (കെ. ജി. എം. ഓ. എ.) ഇ൯ഡൃ൯ മെഡിക്കലു് അസ്സോസിയേഷനും (ഐ. എം. എ.) കുറേ ഐ. ഏ. എസ്സുകാരും കുറെ എം. ബി. ബി. എസ്സുകാരും മറന്നുപോയി. ആരോഗ്യവകുപ്പു് സെക്രട്ടറിയുടെയും ആരോഗ്യവകുപ്പു് ഡയറക്ടറുടെയും ഓഫീസുകളിലെ ഉണ്ണാക്ക൯മാ൪ ഈ ഫണ്ടുകളു് 'അടുത്തവ൪ഷം കിട്ടുമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിലു് അതിനടുത്തവ൪ഷം കിട്ടുമായിരിക്കും' എന്നുംപറഞ്ഞു് ഫയലു്ക്കൂമ്പാരങ്ങളു്ക്കുനടുവിലു് ഭയന്നുവിറച്ചിരുന്നപ്പോളു് ഈ തുകകളു് ഇന്ത്യയിലെ ആരോഗ്യമേഖലയിലെ, പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിലെ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള വ൪ദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഇ൯റ്റ൪നെറ്റു് ലേഖനങ്ങളും പുസു്തകങ്ങളും ഒരു കാരണമായിച്ചൂണു്ടിക്കാട്ടി ശ്രീലങ്കയും, പാക്കിസ്ഥാനും, ഘാനയും, ചൈനയും, കാമറൂണുമെല്ലാം വാങ്ങിക്കൊണു്ടുപോകുകയായിരുന്നു. ഈ ഡിപ്പാ൪ട്ടുമെ൯റ്റിലു്നടന്ന പതിനായിരക്കണക്കിനു് സു്ത്രീമരണങ്ങളും ശിശുമരണങ്ങളും അന്വേഷിച്ചു് പ്രതികളു് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടെന്ന റിപ്പോ൪ട്ടുകളു് അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിലു് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ ഈ ഫണ്ടുകളു് തടയപ്പെട്ടുതന്നെയിരിക്കുമെന്നും മു൯കുടിശ്ശികകളെന്നൊരു പ്രശു്നമേ ഉദിക്കുന്നില്ലെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പി൯റ്റെ ചക്രംതിരിക്കുന്ന ഈ ഉന്നത൪ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളിലു്നിന്നും മറച്ചുവെച്ചു.

കേന്ദ്ര ഗവണു്മെ൯റ്റി൯റ്റെ നാഷണലു് റൂറലു് ഹെലു്ത്തു് മിഷ൯ പോലുള്ള സംഘടനകളു് കേരള ആരോഗ്യവകുപ്പിനു് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഫണ്ടുകളു് ഓരോവ൪ഷവും ഇരുന്നൂറും മുന്നൂറും കോടിരൂപാവീതമാണു് തടയുന്നതുു്, കാരണം ഈ തുകകളു് രാജാക്ക൯മാരെപ്പോലെ ജീവിക്കാനും സുന്ദരികളെ ജീവനക്കാരികളാക്കി വെയു്ക്കാനുമാണു് കുറെ ഉദ്യോഗസ്ഥ൯മാരിവിടെ ചെലവഴിച്ചതെന്നവ൪ക്കു് പലവഴിയു്ക്കും ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടു; മാധ്യമങ്ങളും പൊതുജനങ്ങളും അതിലവരുടെ പങ്കുവഹിച്ചു. ഇതുകൊണ്ടാണു് കേരളാ ഹെലു്ത്തു് ഡിപ്പാ൪ട്ടുമെ൯റ്റി൯റ്റെ കാറുവാങ്ങിച്ചുകളി അലു്പ്പമൊന്നു ശമിച്ചതു്, പുട്ടടിയുമൊന്നു കുറഞ്ഞതു്. സു്ത്രീമരണങ്ങളും ശിശുമരണങ്ങളും മറ്റുമനുഷ്യാവകാശലംഘനങ്ങളും അന്വേഷിച്ചു് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കാത്തതിനാലും കുറ്റവാളികളെ സംഘടനാ മെമ്പ൪ഷിപ്പി൯റ്റെയും സ്വാധീനത്തി൯റ്റെയും കാരണത്താലു് ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതെ രക്ഷപ്പെടാനനുവദിക്കുന്നതിനാലും കേന്ദ്ര ഗവണു്മെ൯റ്റും ലോകസംഘടനകളും പെട്ടെന്നു് നിലപാടുകളു് കടുപ്പിച്ചു് ഫണു്ടുകളു് കട്ടുചെയ്യുമെന്നിവ൪ ഒട്ടുംപ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളുടെ പേരിലു് ഇവരുടെ ഔദ്യോഗിക നാമങ്ങളും വ്യക്തിനാമങ്ങളും യു. എസ്സു്. സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാ൪ട്ടുമെ൯റ്റുപോലും ടാഗു് ചെയു്തിട്ടുണ്ടു്. അതുകൊണു്ടു് ഔദ്യോഗിക യാത്രകളു്ക്കുപോലും ഇവ൪ക്കിപ്പോളു് വിസകളു് നിഷേധിക്കപ്പെടുകയാണെന്നു സംശയിക്കപ്പെടുന്നു. അറിയപ്പെടുന്ന മനുഷ്യാവകാശലംഘനക്കുറ്റവാളികളെ അറിഞ്ഞുകൊണു്ടു് ആരെങ്കിലും അവരുടെ രാജ്യത്തുകയറ്റുമോ? മനുഷ്യാവകാശലംഘനം എത്ര വലിയ കുറ്റമായിട്ടാണു് വിദേശരാജ്യങ്ങളു് കാണുന്നതെന്നു് കേരളാ ആരോഗ്യവകുപ്പിനെ ലോകജനത പഠിപ്പിച്ചുകൊണു്ടിരിക്കുകയാണു്. വിദേശസഹായവും കേന്ദ്രസഹായവും സ്വന്തം കുറ്റകൃത്യങ്ങളാലു് നിലച്ചുപോയതിനാലു് ഇപ്പോളു് നിയമസഭ പാസ്സാക്കുന്ന ബഡു്ജറ്റുപൈസ മാത്രം കൊണു്ടാണു് കഴിയുന്നതു്. ഹെലു്ത്തു് സെക്രട്ടറിയുടെയും ഫൈനാ൯സു് സെക്രട്ടറിയുടെയും ഓഫീസുകളിലെ പങ്കുപറ്റുകാ൪ ബഡു്ജറ്റലോക്കേഷനിലൂടെയും റീലൊക്കേഷനിലൂടെയും റീലാകു്സേഷ൯ ഓ൪ഡറുകളിലൂടെയും ഇവരെ സഹായിക്കാ൯ പ്രതിവിധിയായി പലതും ചെയു്തു നോക്കുന്നുണു്ടെങ്കിലും അന്താരാഷ്ട്ര ഏജ൯സികളുടെയും കേന്ദ്ര ഏജ൯സികളുടെയും ഫണു്ടുപി൯വലിക്കലുകളു് പുറത്തുപറഞ്ഞു സമ്മതിക്കാ൯കഴിയാത്ത ഒരാഘാതം തന്നെയാണു്. പെരിഫറലാശുപത്രികളിലു് പഞ്ഞിയും വെള്ളവും തുണിയും മരുന്നുമില്ലാത്തപ്പോളു് ഡീയെമ്മോമാരും ഹെലു്ത്തു് ഡയറക്ട൪മാരും അഡിഷണലു് ഡയറക്ട൪മാരും ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ട൪മാരും ക്ളാ൪ക്ക൯മാ൪പോലുംകൂടി ഇന്നോവാക്കാറിലേ സഞു്ചരിക്കുകയുള്ളു! ഈ അലു്പ്പ൯മാ൪ക്കൊക്കെ ഓരോ മാരുതി 800 കാ൪ വാങ്ങിനലു്കിയിട്ടു് 'വേണമെങ്കിലു്പ്പോയാലു്മതി, ഇല്ലെങ്കിലു് ആപ്പീസ്സിലു്ക്കുത്തിയിരുന്നു് ജോലിചെയ്യു്' എന്നു പറയാ൯ നട്ടെല്ലും ത൯റ്റേടവുമുള്ള ഒരു മുഖൃമന്ത്രിക്കായി കേരളം കാത്തിരിക്കുകയാണു്. മഹാരാഷ്ട്രയെക്കൂടി ഇത്തരത്തിലാക്കണോയെന്നു് കേരളത്തെ മാതൃകയാക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന മഹാരാഷ്ട്ര ആരോഗ്യവകുപ്പുമന്ത്രി ഒന്നുകൂടിയൊന്നാലോചിക്കണം.

[In response to news article 'Maharashtra Minister says the country should praise Kerala’s health infra-structure രാജ്യം കേരളത്തെ മാതൃകയാക്കണം; ആരോഗ്യമേഖലയെ പുകഴ്ത്തി മഹാരാഷ്ട്ര മന്ത്രി' on 13 October 2017]
From Raashtreeya Lekhanangal Part I

If you wish, you can buy the book Raashtreeya Lekhanangal Part I here:
https://www.amazon.com/dp/B07D8Q213L

Kindle eBook
LIVE
Published on May 23, 2018
$2.49 USD
ASIN: B07D8Q213L
Length: 153 Pages
Kindle Price (US$): $2.35
Kindle Price (INR): Rs. 170.00

No comments:

Post a Comment