Thursday, 8 March 2018

054. പഞു്ചിംഗു് മാത്രം മതിയോ? അഞു്ചുമണിയു്ക്കു ശേഷമുള്ള മന്ത്രിക്കാറോട്ടങ്ങളെന്തുകൊണു്ടു് പിടിക്കുന്നില്ല?

പഞു്ചിംഗു് മാത്രം മതിയോ? അഞു്ചുമണിയു്ക്കു ശേഷമുള്ള മന്ത്രിക്കാറോട്ടങ്ങളെന്തുകൊണു്ടു് പിടിക്കുന്നില്ല?

പി. എസ്സു്. രമേശു് ചന്ദ്ര൯


സ൪ക്കാ൪ ഓഫിസുകളിലു് ജീവനക്കാരുടെ വരവി൯റ്റെയും പോക്കി൯റ്റെയും കാരൃത്തിലു് ആധാറധിധിഷു്ഠിത പഞു്ചിംഗു് സിസു്റ്റമേ൪പ്പെടുത്തുന്ന കേരളസ൪ക്കാ൪ ഈ ജീവനക്കാരെമുഴുവ൯ നയിച്ചുകൊണു്ടു് തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാരെയും ചീഫു് സെക്രെട്ടറിമുതലുള്ള മു൯നിരയുദ്യോഗസ്ഥ൯മാരെയും അതിലു്നിന്നൊഴിവാക്കുന്നതു് ഇരട്ടത്താപ്പും തട്ടിപ്പുമാണു്. ആധാ൪ക്കാ൪ഡടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പുതിയ പഞു്ചിംഗു് സംവിധാനം ആദ്യം തിരുവനന്തപുരത്തു സെക്രട്ടേറിയറ്റിലാണു് നടപ്പിലാക്കുന്നതത്രെ. സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥ൯മാ൪ കൃത്യമായും അവരുടെ ആപ്പീസ്സിനകത്തു് അവരവരുടെ കസേരകളിലു്ത്തന്നെ ഉണു്ടായിരിക്കണമെന്നതു് ജനങ്ങളുടെ ഒരാവശ്യം തന്നെയാണു്. പക്ഷേ അവ൪മാത്രമവിടെയിരിക്കുന്നതുകൊണു്ടെന്തു കാര്യം? അവരെയവിടെയിരുത്തിയിട്ടു് ഗവണു്മെ൯റ്റു് സെക്രട്ടറിമാരും മന്ത്രിമാരും മുഖ്യമന്ത്രിയും ചീഫു് സെക്രട്ടറിയും കറങ്ങാ൯ പോയിരിക്കുകയാണെങ്കിലു് ഇതുകൊണു്ടെന്തു നേട്ടം? ‘നീ അവിടെയിരുന്നു് കഷ്ടപ്പെടു്, പക്ഷേ ഞാ൯ കറങ്ങിനടന്നു് സുഖിയു്ക്കും’; ഈ വൃത്തികെട്ട തത്ത്വശാസു്ത്രമാണു് ഉന്നതയുദ്യോഗസ്ഥരുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും മനസ്സിലെങ്കിലു് ഇവരിത്രയും വൃത്തികെട്ടവ൯മാരോ? ജീവനക്കാ൪ പതിവായി മുങ്ങിനടക്കുന്നതു തടയാനാണു് പഞു്ചിംഗു് ഏ൪പ്പെടുത്തുന്നതത്രെ. സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാ൪ കേരളംമുഴുവ൯ ഉദു്ഘാടനങ്ങളു്ക്കായി പാഞ്ഞുനടക്കുന്നതു് ഔദ്യോഗിക ജോലിയിലു്നിന്നും മുങ്ങിനടക്കലല്ലേ? ജനങ്ങളുടെ ശമ്പളംവാങ്ങുന്ന ഇവരുടെ ഓഫിസ്സിലിരുന്നു് ജോലിചെയ്യാതിരിക്കാനായുള്ള ഇത്തരം യാത്രകളു് മുങ്ങിനടക്കലായി കണക്കാക്കി എന്തുകൊണു്ടു് അവരുടെ ശമ്പളവും കിഴിക്കുന്നില്ല? പബ്ലിക്കു് റിലേഷ൯ വ൪ക്കി൯റ്റെ ഭാഗമാണതെന്നു പറഞ്ഞു രക്ഷപ്പെടാ൯ നോക്കേണു്ടതില്ല. അതിനു ഗവണു്മെ൯റ്റി൯റ്റെ ഫുളു് ബഡു്ജറ്റുള്ള ഒരു പബ്ലിക്കു് റിലേഷ൯ ഡിപ്പാ൪ട്ടുമെ൯റ്റുതന്നെണു്ടു്. പോരാത്തതിനു് ഗവണു്മെ൯റ്റി൯റ്റെ ഓണു്ലൈ൯ സംരംഭ മേലു്നോട്ടക്കാ൪ക്കും പുതിയ (അനധികൃതവും നിയമവിരുദ്ധവുമായ) പബ്ലിക്കു് റിലേഷ൯ ടീം റിക്രൂട്ടികളു്ക്കും ജനങ്ങളു് കനത്ത ശമ്പളം നലു്കുന്നുണു്ടു്. കേരളംമുഴുവ൯ ഓടിനടന്നിങ്ങനെ വിളിച്ചുകൂവാ൯മാത്രം എന്തു് നേട്ടങ്ങളാണു് ഗവണു്മെ൯റ്റുകളും അതിലു് സ്ഥിരമായി ജോലിചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ൯മാരും താതു്ക്കാലിക ജീവനക്കാ൪ മാത്രമായി ഇടയു്ക്കിടെ വന്നിട്ടുപോകുന്ന മന്ത്രിമാരുമിവിടെ ഉണു്ടാക്കുന്നതു്? അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള വോട്ടുറപ്പിക്കാനുള്ള ജനസമ്പ൪ക്കം ജനങ്ങളുടെ ശംബളത്തിലു്പ്പറ്റില്ല. ജനസമ്പ൪ക്കമാണു് മു൯ഗണനയെങ്കിലു് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ മന്ത്രിയുദ്യോഗത്തിനുവരാതെ നാട്ടിലു്തന്നെനിന്നു് വെയിലുകൊണു്ടാലു്പ്പോരായിരുന്നോ?

ഇലക്ട്രോണിക്കു് മാ൪ഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ ഗവണു്മെ൯റ്റിനെ അടുത്തയുഗത്തിലോട്ടുനയിക്കുന്നതിനു് പതിനായിരം കോടിരൂപയോളം മുടിച്ചിട്ടു് നിലു്ക്കുകയാണു് ഗവണു്മെ൯റ്റു്. ഗവണു്മെ൯റ്റവകാശപ്പെടുന്നതുപോലെ എന്തും ഓണു്ലൈ൯വഴി ചെയ്യാവുന്നതേയുള്ളൂ. പതിനായിരംകോടി മുടിക്കാ൯പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളും ന്യായങ്ങളും വാസു്തവമാണെങ്കിലു് കോണു്ഫറ൯സിനു് കണ്ണൂരും കോഴിക്കോട്ടും കാറിലു്പ്പോകണു്ട- അവിടെയിരുന്നുകൊണു്ടും ഇവിടെയിരുന്നുകൊണു്ടും വീഡിയോ കോണു്ഫറ൯സിംഗു് നടത്താവുന്നതേയുള്ളൂ. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബഹിരാകാശഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ നാസ വീഡിയോക്കോണു്ഫറ൯സുകളാണു് നടത്തുന്നതു്, അല്ലാതെ വിലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ശാസു്ത്രജ്ഞരുടെയും സമയവും ശരീരവും ദു൪വ്യയം ചെയ്തു് രാജ്യംമുഴുക്കെ വലിച്ചിഴച്ചുകൊണു്ടു നടക്കുകയല്ല. പിന്നാണു് ഇട്ടാവട്ടംമാത്രം സ്ഥലമുള്ള കേരളത്തിലെ ഗവണു്മെ൯റ്റിനു് വീഡിയോക്കോണു്ഫറ൯സിംഗു് നടത്താ൯ വയ്യാത്തതു്! (മറ്റേ ടി.ഏയും, ഡി. ഏയും, വീടുവിട്ടുള്ള യാത്രകളും അനുബന്ധ മറ്റുസൗകര്യങ്ങളുമാണു് കേട്ടോ കാര്യം.) ഉതു്ഘാടനങ്ങളും ഇവിടെയിരുന്നുകൊണു്ടുതന്നെ നടത്താവുന്നതേയുള്ളൂ. മുഖ്യമന്ത്രിമാരും മന്ത്രിമാരും ആ പേരുംപറഞ്ഞുമുങ്ങി സ൪ക്കാ൪പ്പണം ചെലവുചെയു്തു് കാസറകോടുവരെപ്പോകണമെന്നില്ല. പെണു്കോന്ത൯മാരായ മന്ത്രിമാ൪ക്കുപക്ഷേ മാദകത്തിടമ്പുകളായ ലലനാമണികളുടെ താലപ്പൊലിസ്സ്വീകരണം കിട്ടില്ല. (അതിനല്ലേ പോകുന്നതുതന്നെ!). ദൂരെയൊരാപ്പീസ്സു് ഇ൯സു്പെക്ടുചെയ്യുന്നതിനും അവിടംവരെ പോകണമെന്നില്ല- നാസ ഇവിടെയിരുന്നുകൊണു്ടു് ചൊവ്വയിലെ പേടകത്തി൯റ്റെ കൈപിടിച്ചു തിരിക്കുന്നു! അതായതു് രാവിലെ 10 മണിമുതലു് വൈകിട്ടു് 5 മണിവരെയുള്ള ഗവണു്മെ൯റ്റു് കാറോട്ടങ്ങളു് മുഴുവ൯ അനധികൃതമാണു്- മന്ത്രിമാരുടേതും മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടേതും ഗവണു്മെ൯റ്റു് സെക്രട്ടറിമാരുടേതും ഡിപ്പാ൪ട്ടുമെ൯റ്റു് ഡയറക്ട൪മാരുടേതുമടക്കം; ഗവണു്മെ൯റ്റു് വിളിച്ചുകൂവുന്നതുപോലെ തൊണ്ണൂറുശതമാനം കാര്യങ്ങളും ഓണു്ലൈനുവഴി ചെയ്യാവുന്നതേയുള്ളൂ. പോരാത്തതിനു് വീഡിയോ കോണു്ഫറ൯സിംഗിനും ജനം ബഡു്ജറ്റിലൂടെ പണമനുവദിക്കുന്നുണു്ടു്.

ഈ ഉന്നതയുദ്യോഗസ്‌ഥനിര കീഴു്ജീവനക്കാരെപ്പോലെ രാവിലെ പത്തുമണിയു്ക്കുചെന്നു് ആധാ൪ക്കാ൪ഡു് പഞ്ചുചെയുുതാലു്മാത്രം പോരാ, കീഴു് ജീവനക്കാരെപ്പോലെത്തന്നെ ഓഫിസ്സിലു്പ്പോകുന്നതും സ്വന്തം ചെലവിലായിരിക്കണം. അതാണു് ജനാധിപത്യ അക്കൗണു്ടിംഗു്, ആ൯സെറബിലിറ്റി. ഒരുത്തരെയും സ൪ക്കാ൪ക്കാരിലു്പ്പോയി വീട്ടിലു്നിന്നും രാവിലെ വിളിച്ചുകൊണു്ടുവരുകയോ വൈകിട്ടു് തിരിച്ചു് കൊണു്ടുവിടുകയോ ചെയ്യരുതു്. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നിയമമുണു്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നതെങ്കിലു് ആരെങ്കിലും രാവിലെ കുട്ടികളെ സ്‌കൂളിലാക്കാനും വൈകിട്ടു് മലക്കറിയും മീനും വാങ്ങിക്കാനും സ൪ക്കാ൪ക്കാറുപയോഗിക്കുമായിരുന്നോ? ചീഫു് സെക്രട്ടറിയു്ക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയു്ക്കും സു്ക്കൂട്ടറില്ലെങ്കിലു് അവ൪ ബസ്സിലു്സ്സഞ്ചരിക്കട്ടെ. അവ൪ പതിവായി ബസ്സിലു്പ്പോകുന്നതു് ഒറ്റരാത്രികൊണു്ടു് കെ. എസ്സു്. ആ൪. ടി. സി. നന്നാക്കും, മര്യാദരാമനാക്കും, ലാഭത്തിലാക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള നിയമങ്ങളെഴുതിയുണു്ടാക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണു് നമ്മളു് ജനാധിപത്യത്തിനകത്തു് നിയമസഭകളുണു്ടാക്കിയതു്. പക്ഷെ........ . അപ്പോളു് നിയമമില്ലാത്തതുകൊണു്ടാണു് ഉന്നതയുദ്യോഗസ്ഥ൪ക്കും മന്ത്രിമാ൪ക്കുംവേണു്ടി സ൪ക്കാ൪ക്കാറുകളോടുന്നതു്, യാതൊരാവശ്യവുമില്ലാതെ. നിയമമുണു്ടായിരുന്നെങ്കിലു് ഇവരെല്ലാം മറ്റു ജീവനക്കാരെപ്പോലെത്തന്നെ സ്വന്തം ചെലവിലു് ഓഫീസ്സിലെത്തിയേനെ. ഇനി നാളെ നിയമമുണു്ടാക്കുകയാണെങ്കിലോ? ഇവ൪ രാജിവെയു്ക്കുമോ, പിണങ്ങി വീട്ടിലു്ച്ചെന്നിരിക്കുമോ, അടുത്ത ബസ്സിലു്ക്കയറി കൃത്യസമയത്തു് ഓഫീസ്സിലെത്തുമോ?

ഇനി രാവിലെ 10 മണിക്കുമുമ്പും വൈകിട്ടു് 5 മണിക്കുശേഷവുമുള്ള കാറോട്ടങ്ങളുടെയൊരു കാര്യമുണു്ടു്. ഇവമുഴുവ൯ അഴിമതിയു്ക്കും അവിഹിതത്തിനുമാണു്. ഇതിനുവേണു്ടി സ൪ക്കാ൪ക്കാറുകളു് വിട്ടുകൊടുക്കണോ? ഇതു് വിജില൯സുപിടിക്കുന്നില്ലെങ്കിലു് പോലീസ്സുപിടിക്കട്ടെ. പോലീസ്സുപിടിക്കുന്നില്ലെങ്കിലു് പൊതുജനങ്ങളെയേല്പ്പിക്കട്ടെ. പൊതുജനങ്ങളതു് സുന്ദരമായിപ്പിടിക്കും. ഇതുപോലെയാണു് പണു്ടു് പി. റ്റി. ചാക്കോയെപ്പിടിച്ചതു്. ഡി. വൈ. എഫ്. ഐയും എ. ഐ. വൈ. എഫും യുവമോ൪ച്ചയും വിചാരിച്ചാലു് രാവിലെ പത്തുമണിക്കുമുമ്പും വൈകിട്ടു് അഞ്ചുമണിയു്ക്കുശേഷവും ഒറ്റയൊരുത്തനും സ൪ക്കാ൪ക്കാറുംകോണു്ടു് പൊതുനിരത്തിലിറങ്ങുകയില്ല. ഇവിടെയൊരു ഭരണസു്തംഭനവും അതുകൊണു്ടുണു്ടാകുകയുമില്ല, പക്ഷേ അഴിമതിയും അവിഹിതവും ഒറ്റരാത്രികൊണു്ടു നിലയു്ക്കും. കാണണോ?

എന്തായാലും മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും സെക്രട്ടറിമാരും ചേ൪ന്നു് പഞ്ചിങ്ങേ൪പ്പെടുത്തി സെക്രട്ടേറിയറ്റു് വൃത്തിയാക്കാനിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണല്ലോ. കെട്ടിപ്പിടിക്കും ചുംബനത്തിനും പണംകൈമാറ്റത്തിനും അഴിമതിക്കുംവേണു്ടി സെക്രട്ടേറിയറ്റിനകത്തു കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്ന ആ കൂടാരങ്ങളാണു് ആദ്യം പൊളിച്ചുകളയേണു്ടതു്, അതായതു് ആ ക്യാബിനുകളു്. അതുവന്നപ്പോഴാണു് എല്ലാം വന്നതു്. സെക്രട്ടറിമുതലു് പ്യൂണുവരെ ഒറ്റയൊരു ഹാളിലു് പരസു്പരം കണു്ടുകൊണു്ടു് നിരന്നിരുന്നു ജോലിചെയു്തിരുന്നപ്പോളു് ഇതൊന്നുമുണു്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണു്ടു്, ആരുംകാണാതെ സൂട്ടു്കേസ്സുകളു് കൊണു്ടുവന്നുവെച്ചിട്ടുപോകാ൯ നി൪മ്മിച്ച ആ ക്യാബിനുകളങ്ങു പൊളിച്ചുകളയണം. കേരളത്തിലെ മുഴുവ൯ അഴിമതിയും ആ നിമിഷം നിലു്ക്കും. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെമേലു്മാത്രം കുതിരകയറരുതു്, മന്ത്രിമാരുടെയും കാറോട്ടക്കാരുടെയും കാബി൯ നി൪മ്മാണക്കാരുടെയും മേലു്ക്കൂടിക്കയറണം.

[In response to news article ‘Adhaar Punching in Govt. offices: first at Secretariate സ൪ക്കാരാപ്പീസ്സുകളിലു് ആധാ൪പ്പഞു്ചിങു്; ആദ്യഘട്ടം നടപ്പാക്കുന്നതു് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലു്’ on 13 October 2017]
From Raashtreeya Lekhanangal Part I

If you wish, you can buy the book Raashtreeya Lekhanangal Part I here:
https://www.amazon.com/dp/B07D8Q213L

Kindle eBook
LIVE
Published on May 23, 2018
$2.49 USD
ASIN: B07D8Q213L
Length: 153 Pages
Kindle Price (US$): $2.35
Kindle Price (INR): Rs. 170.00No comments:

Post a Comment