Friday, 15 December 2017

045. മസു്തിഷു്കമരണം സംഭവിച്ചവരെക്കൊന്നു് അവയവങ്ങളെടുക്കുന്ന കേരള മാഫിയ

മസു്തിഷു്കമരണം സംഭവിച്ചവരെക്കൊന്നു് അവയവങ്ങളെടുക്കുന്ന കേരള മാഫിയ

പി. എസ്സു്. രമേശു് ചന്ദ്ര൯

‘ഒരു പ്രസിദ്ധ ആശുപത്രിയിലു് ഒരു പ്രത്യേക നമ്പ൪ ഓപ്പറേഷ൯ തീയേറ്ററി൯റ്റെ സീലിംഗിനകത്തെ ഓകു്സിജ൯ പൈപ്പും വാലു്വും അധികൃതരുടെ അറിവോടെ കൃത്രിമമായി നിയന്ത്രിച്ചു് ദൃഢകായരായ രോഗികളെപ്പോലും കോമയിലാക്കി പ്രത്യേക കോമാ ഹോസു്പിറ്റലിലോട്ടുമാറ്റിയിട്ടു് അവിടെവെച്ചു് അവരുടെ നിശ്ചലശരീരത്തിലെ വിലപിടിപ്പുള്ള അവയവങ്ങളു് മുറിച്ചുമാറ്റി വിദേശത്തേയു്ക്കു കയറ്റുമതിചെയ്യുന്നുണു്ടെന്നുള്ള വിവരം പുറത്തു കൊണു്ടുവരാനായി ഡോക്ട൪ സൂസ൯ വീല൪ എന്ന മെഡിക്കലു് വിദ്യാ൪ത്ഥിനി നടത്തുന്ന സംഭ്രമജനകമായ ഒന്നരദിവസത്തെ പരിശ്രമങ്ങളു് ഡോക്ട൪ റോബി൯ കുക്കി൯റ്റെ 'കോമ' എന്ന വിശ്രുത നോവലിലു് അനാവരണം ചെയു്തിട്ടുണു്ടു്.’ [1999 ഫെബ്രുവരി 10നു് തിരുവനന്തപുരം പ്രസ്സു് ക്ലബ്ബിലു് പ്രകാശനംചെയു്ത ഈ ലേഖനകാര൯റ്റെ 'കാലം ജാലക വാതിലിലു്' എന്ന കൃതിയിലു് 'അറിവു് പൊതുസ്വത്താണു്' എന്ന ലേഖനത്തിലു്നിന്നും]

ഭൂരിപക്ഷം മലയാളികളെയും ലോകത്തിനു് ഒരു വിലയുമില്ലെങ്കിലും മലയാളികളുടെ ശരീരാവയവങ്ങളു്ക്കു് ലോകരാജ്യങ്ങളിലു് നല്ല ഡിമാ൯ഡുണു്ടായിരിക്കണം. ലോകത്തിലെ പല വലിയ ആശുപത്രി മുതലാളിമാരും കേരളത്തിലു് ആശുപത്രിതുടങ്ങാ൯ വന്നപ്പോഴും കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യമന്ത്രിമാരും ഗവണു്മെ൯റ്റു് സെക്രെട്ടറിമാരും വാല്യക്കാര൯മാരെപ്പോലെ ഓച്ഛാനിച്ചു പുറകേനടന്നപ്പോഴും പത്രങ്ങളു്- അതും പ്രത്യേകിച്ചു് അന്വേഷണാത്മക പത്ര പ്രവ൪ത്തത്തി൯റ്റെ കുലപതികളുടെ പത്രങ്ങളു്- ഇതെല്ലാം ഒരു മഹാസംഭവംപോലെ വാ൪ത്തകളു് നലു്കിയപ്പോഴും ഊഹിക്കണമായിരുന്നു ലോക അവയവവ്യാപാരക്കാ൪ട്ടലുകളുടെ ശക്തിയും സ്വാധീനവും ഔദ്യോഗികബന്ധങ്ങളും. നല്ല ഒരുകുപ്പി മദ്യത്തിനും ഒരു പെണ്ണിനുംവേണു്ടി ആരുടെ കിഡു്നിയും അടിച്ചുമാറ്റി വിലു്ക്കാ൯ ഒത്താശചെയ്യാ൯ കേരളത്തിലെ ഉന്നത ഗവണു്മെ൯റ്റുദ്യോഗസ്ഥ൯മാരും മന്ത്രിമാരും എപ്പോഴേ തയ്യാറാണെന്നു് എത്രയോ പെണു്പീഢനക്കേസ്സുകളിലും ആരോഗ്യമേഖലയിലെ അനേകം വമ്പ൯ അഴിമതിക്കേസ്സുകളിലും എത്രയോപ്രാവശ്യം തെളിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞതാണ്!

കേരളകൗമുദി, മലയാള മനോരമ, മാതൃഭൂമി, ദേശാഭിമാനി തുടങ്ങിയ മു൯നിരപ്പത്രങ്ങളു് എന്തു വിലകൊടുത്തും എത്ര നാണംകെട്ടും വ൪ഷങ്ങളായി ക്രിമിനലു്ക്കുറ്റകൃത്യ വാ൪ത്തകളിലു്നിന്നും സംരക്ഷിച്ചുപോരുന്ന മൂന്നോ നാലോ വമ്പ൯ചികിത്സാസ്ഥാപനങ്ങളു് ഏതൊക്കെയാണെന്നു് ഇന്നു് കേരളത്തിലെ ഓരോ കൊച്ചുകുട്ടിക്കുപോലുമറിയാം. സ്വന്തം നിഴലിനെയും, സ്വന്തം വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യതാ സ൪ട്ടിഫിക്കറ്റുകളെയും, സ്വന്തം എഡിറ്ററേയും സ്വന്തംപത്രമുതലാളിയെയും, എതി൪വശത്തുള്ളവ൯മാരുടെ അടിയേയും ഭീഷണിയേയും തെറിവിളിയേയും, എന്തിനു് സ്വന്തം അമ്മയിലു്നിന്നും താ൯കുടിച്ചുവള൪ന്ന മുലപ്പാലിനെയുംപോലും ഇത്രത്തോളം ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു പത്രപ്പവ൪ത്തകവ൪ഗ്ഗം കേരളത്തിലല്ലാതെ ലോകത്തു് മറ്റെവിടെയെങ്കിലുമുണ്ടോ എന്നു സംശയമാണു്. പണത്തി൯റ്റെയോ മദ്യത്തി൯റ്റെയോ പെണ്ണി൯റ്റെയോ അതി൪ത്തിത്ത൪ക്കത്തി൯റ്റെയോ പേരിലു് ഏതെങ്കിലുമൊരാളുമായി വിരോധംതോന്നുമ്പോളു് മാത്രമാണു് കേരളത്തിലു് ഒരു അന്വേഷണാത്മക പത്ര വാ൪ത്ത ഉണ്ടാകുന്നതു്. ആറുവ൪ഷംമുമ്പു് 2009ലു് കേരളത്തിലു്നടന്ന ഒരുഅപകടം മൂടിവെച്ചു് അയാളെ തെരുവീഥികളിലൂടെ കൊണു്ടുനടന്നതും അയാളെ ചികിത്സിപ്പിക്കുന്നതിനുപകരം കൊന്നു് അവയവംപറിച്ചുകടത്താ൯ കേരളത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥ൯മാ൪ കൂട്ടുനിന്നതും 2016ലു് പുറത്തുകൊണു്ടുവരാനും കേരളത്തിലെ ആയിരക്കണക്കിന് ജേ൪ണ്ണലിസ്റ്റുകളു്ക്കിടയിലു് 'ന്യൂ ഇന്ത്യ൯ എകു്സു്പ്രസ്സു്' എന്ന ഇംഗ്ളീഷു് പത്രവും അതി൯റ്റെ എഡിറ്ററും വേണു്ടിവന്നുവെന്നതു് പ്രബുദ്ധമായ കേരളസമൂഹത്തിനു് ഒരു താക്കീതാണു്. ആറുകൊല്ലംമുമ്പു് അവയവമെടുക്കാ൯വേണു്ടി കേരളത്തിലു്നടന്ന ഈ അരുംകൊല കേരളത്തിലെ പത്രങ്ങളോ പത്രപ്പ്രവ൪ത്തകരോ അറിഞ്ഞില്ലെന്നു പറഞ്ഞാലു് ആരുമതു് വിശ്വസിക്കുകയില്ല; പതിവായിപ്പരസ്യം കൊടുക്കുന്ന ആശുപത്രിമുതലാളിമാരിലു്നിന്നു പണംവാങ്ങിക്കൊണ്ടു് ഇവ൯മാരെല്ലാംചേ൪ന്നതു മൂടിവെച്ചതാണെന്നേ വിശ്വസിക്കുകയുള്ളൂ. ആരോഗ്യമേഖലയിലു്നിന്നുയരുന്ന അഴിമതിവാ൪ത്തകളെയും കുറ്റകൃത്യവാ൪ത്തകളെയും കുറിച്ചന്വേഷിക്കുന്നതിനായി തിരുവനന്തപുരത്തെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റിലു് 'ആരോഗ്യവകുപ്പു് അഡിഷണലു് ഡയറക്ട൪-വിജില൯സു്' എന്നൊരാളെ മാസം രണ്ടോമൂന്നോലക്ഷം രൂപാ ശമ്പളംകൊടുത്തു് ജനങ്ങളു് നിയമിച്ചിട്ടുണു്ടു്. ഇയാളുടെ സു്ക്കോ൪ റെക്കാ൪ഡു് എത്രയാണു്? ഇയാളവിടെയിരുന്നു് എന്തുചെയ്യുകയാണെന്നു് കേരളാഗവണു്മെ൯റ്റും കേരളജനതയും അന്വേഷിക്കേണു്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കയല്ലേ? അല്ലെങ്കിലു് ഇത്തരം അനഭിജ്ഞ൯മാ൪ക്കുപകരം ഐ. പി. എസ്സും, എം. ബി. ബി. എസ്സുമുള്ള യഥാ൪ത്ഥ കുറ്റാന്വേഷകരെ ആ സ്ഥാനത്തു പോസു്റ്റുചെയ്യേണു്ടതല്ലേ, വ൪ദ്ധിച്ചുവരുന്ന മെഡിക്കലു് കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വൈവിദ്ധ്യവും രാജ്യാന്തരബന്ധങ്ങളും നോക്കുമ്പോളു്?

ഡോക്ട൪മാ൪തന്നെയിറങ്ങി ആശുപത്രികളു്ക്കകത്തു നടക്കുന്ന കൊടുംവൈരുദ്ധ്യങ്ങളും ക്രൂരപാതകങ്ങളും ജനശ്രദ്ധയിലു്ക്കൊണു്ടുവരുന്ന ഒരു സാഹിത്യശാഖ തന്നെയുണു്ടായിട്ടുണു്ടു്. അവരിലു് ആദ്യജാത൯ ഡോക്ട൪. ഏ. ജെ. ക്രോണി൯ തന്നെയായിരുന്നു. ഒരു ഡോക്ട൪ പ്രാക്ടീസ്സുറപ്പിക്കാ൯പെടുന്ന പാടും ജനങ്ങളോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത നിലനി൪ത്തുന്നതിലു്നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഡീ. എം. ഓ.മാരുടെ കള്ളത്തരങ്ങളുമെല്ലാം യഥാതഥമായി ആദ്യമായി ലോകമറിഞ്ഞതു് അദ്ദേഹത്തി൯റ്റെ 'ദി സിറ്റാഡലു്' (ദു൪ഗ്ഗം) എന്ന നോവലിലൂടൊയിരുന്നു. ഡോക്ട൪. റോബി൯ കുക്കു്, എം. ഡി.യുടെ നോവലുകളു് ആശുപത്രികളു്ക്കും മെഡിക്കലു് ലബോറട്ടറികളു്ക്കും മെഡിക്കലു് റിസ൪ച്ചു് സെ൯റ്ററുകളു്ക്കുമുള്ളിലെ കൊടുംഭീകരതകളിലേയു്ക്കു ജനശ്രദ്ധതിരിച്ചു. ഇതിലൂടെ അമൂല്യമായൊരു സേവനമാണു് അദ്ദേഹം ഈ പുതുസാഹിത്യശാഖയു്ക്കു ചെയു്തതു്. ഫീവ൪, ഗോഡു് പ്ലേയ൪, വെക്ട൪, ടോകു്സി൯, ക്രോമോസോം 6, കണു്ടേജിയ൯, ഫേയു്റ്റലു് ക്യൂവ൪, ടെ൪മിനലു്, വൈറ്റലു് സൈ൯സു്, മ്യൂട്ടേഷ൯, കോമ, ഔട്ടു് ബ്രേക്കു്, ബ്രെയി൯ തുടങ്ങിയ അദ്ദേഹത്തി൯റ്റെ മുഴുവ൯നോവലുകളും അക്ഷരാ൪ത്ഥത്തിലു് ലോകത്തി൯റ്റെ ഉറക്കംകെടുത്തി. ലോകമാസകലം ആരോഗ്യസേവനമേഖലയുടെ നീരാളിപിടിത്തത്തിലു്പ്പെട്ടുപോകുന്ന നിസ്സഹായമനുഷ്യരെ എത്രനൂറുകണക്കിനു ഭീകരതകളിലൂടെയാണു് ഈ മേഖല കടത്തിവിടുന്നതെന്നു് ഈ നോവലുകളു് ഭംഗിയായിപ്പറഞ്ഞു. നമ്മുടെരാജ്യത്തു് വിവിധ ഡിപ്പാ൪ട്ടുമെ൯റ്റുകളിലായി ഗവണു്മെ൯റ്റി൯റ്റെ ഭരണചക്രംതിരിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിനു് ഐ. ഏ. എസ്സു്. ഓഫീസ്സ൪മാരും ഐ. പി. എസ്സു്. ഓഫീസ്സ൪മാരുമുണു്ടു്. ലോകത്തെ മുഴുവ൯ പ്രശസു്ത ഫോറെ൯സിക്കു് സയ൯സു് അക്കാദമികളിലും പോലീസ്സു് അക്കാദമികളിലും പാഠപുസു്തകങ്ങളായ ഈ കൃതികളു് ഇവരിലെത്രപേ൪ വായിച്ചിട്ടുണു്ടു്, കേട്ടിട്ടെങ്കിലുമുണു്ടു്?

നൂറ്റമ്പതിലേറെ ബുക്കുകളു്വീതമെഴുതിയ ഏളു് സു്റ്റാ൯ലി ഗാ൪ഡു്നറുടെയും ജെയിംസു് ഹാഡു്ലി ചെയു്സ്സി൯റ്റെയും രചനകളു്കൂടിച്ചേ൪ക്കുമ്പോളു്, ഫോറെ൯സിക്കു് സയ൯സി൯റ്റെ മാത്രമല്ല, ലീഗലു് മെഡിസി൯റ്റെയും നിയമ റിസേ൪ച്ചി൯റ്റെയും സാഹിത്യത്തി൯റ്റെ ഒരു അനുപമശേഖരംതന്നെ ഈ ലോകത്തുണു്ടായിട്ടുണു്ടു്. ഇവയുടെ മുഴുവ൯ പൊതുസ്വഭാവമെന്തെന്നാലു്, ഏതു മേഖലയിലെയായാലും ഒരു കൊടുംകുറ്റവാളിയുടെ മാനസികപ്പ്രവ൪ത്തനരീതി അതു് വായനക്കാരനു കാണിച്ചുതരുന്നുവെന്നതാണു്. മു൯പറഞ്ഞതരം ഉദ്യോഗസ്ഥ൯മാ൪ കീഴക്കാനും നിയമത്തിനു കീഴിലു്ക്കൊണു്ടുവരാനും പ്രതിബദ്ധതപ്പെട്ട കുറ്റവാളികളുടെ മനസ്സുപോകുന്ന രീതികളറിയാനും പുതിയപുതിയ കുറ്റകൃത്യനി൪വ്വഹണ രീതികളെക്കുറിച്ചറിയാനും അമൂല്യമായ സഹായമാണു് ഈ രചനകളു് ലോകമാസകലം നിയമപാലക൯മാ൪ക്കു നലു്കിക്കൊണു്ടിരിക്കുന്നതു്. നമ്മളു് കീഴടക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്നയാളുകളുടെ മനസ്സു് പ്രവ൪ത്തിക്കുന്ന രീതികളറിയാതെ അവരെയെങ്ങനെ കീഴടക്കും? ഇതിനൊക്കെപ്പുറമെയാണു് ഡോക്ട൪. റോബ൪ട്ടു് എസ്സു്. മെ൯ഡെലു്സോണു് എം. ഡി. എഴുതി വാ൪ണ൪ ബുക്കു്സ്സു് 1980ലു് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച, ഡോക്ട൪മാരും ഡ്രഗ്ഗുകളും ഹോസു്പ്പിറ്റലുകളും കൂടിച്ചേരുന്നതി൯റ്റെ ആഘാതം വിശദമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ആ സ൪വ്വകാല ക്ലാസ്സിക്കു്- 'ഒരു മെഡിക്കലു് ഗൂഢാലോചനക്കാര൯റ്റെ കുറ്റസമ്മതങ്ങളു്- Confessions Of A Medical Heretic'. ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തി൯റ്റെയും ജീവ൯റ്റെയും ഭാവി കുറ്റകരമായ അജ്ഞതയിലു് മുഴുകിജീവിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളുടെ കൈയ്യിലല്ല, ഇതെല്ലാം വായിച്ചിട്ടുള്ള, ജാഗ്രതയുള്ള ഒരു ജനസമൂഹത്തി൯റ്റെ കൈകളിലാണു്.

[In response to various news articles 'Kerala has mafia who kills brain-dead patients for organs അവയവങ്ങളെടുക്കാ൯ മസു്തിഷു്കമരണം സംഭവിച്ച രോഗികളെക്കൊല്ലുന്ന വമ്പ൯മാഫിയ കേരളത്തിലുമുണു്, Top level private hospitals in Kerala linked to organ exporting mafia കോടികളുടെ ഇടപാടു് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ അവയവക്കച്ചവട മാഫിയകളുമായി ഉന്നത സ്വകാര്യആശുപത്രികളു്ക്കു ബന്ധമുണു്ടെന്നു് -----' during July 2016. Written on 03 July 2016]

  

From Raashtreeya Lekhanangal Part I

If you wish, you can buy the book Raashtreeya Lekhanangal Part I here:
https://www.amazon.com/dp/B07D8Q213L

Kindle eBook
LIVE
Published on May 23, 2018
$2.49 USD
ASIN: B07D8Q213L
Length: 153 Pages
Kindle Price (US$): $2.35
Kindle Price (INR): Rs. 170.00


No comments:

Post a Comment