Monday, 2 April 2018

076. കണ്ണൂരിലെ കലമാനുകളും കാട്ടുപോത്തുകളും

കണ്ണൂരിലെ കലമാനുകളും കാട്ടുപോത്തുകളും

പി എസ്സ് രമേശ് ചന്ദ്ര൯

ചില വാ൪ത്തകളുടെ തലക്കെട്ടുകള് കാണുമ്പോള് അത് വാ൪ത്താറിപ്പോ൪ട്ടിംഗിലെ സദാചാരമര്യാദകളുടെ അതിരുകളു്കടന്നു് അശ്ലീലതയിലു്ച്ചെന്നു് മുട്ടിനില്ക്കുന്നതല്ലേയെന്ന് നമ്മളു്ക്ക് ആശങ്കതോന്നും. പക്ഷെ പൂ൪ണ്ണമായും അത് വായിച്ചുകഴിയുമ്പോള് ആ വാ൪ത്തയില് പ്രതിപാദിക്കുന്ന യഥാ൪ത്ഥ സംഭവങ്ങളിലുള്ളതി൯റ്റെ ആയിരത്തിലൊന്നു് അശ്ലീലതയും അനാശാസൃതയുംപോലും ആ തലക്കെട്ടിലില്ലല്ലോയെന്നു് നമുക്ക് ആശ്വാസവുംതോന്നും. കേരളത്തിലെ കണ്ണൂ൪ജില്ലയില് കണ്ണൂ൪ ടൗണിലു്നിന്നും 16 കിലോമീറ്ററകലെ മാങ്ങാട്ടുപറമ്പിലെ ധ൪മ്മശാല എന്നിടത്തു് കേന്ദ്ര ഗവണ്മെ൯റ്റി൯റ്റെ നാഷണലു് ഇ൯സ്റ്റിറ്റിയൂട്ട് ഓഫ് ഫാഷ൯ ടെക്ക്നോളജിയുടെ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള 16 കാമ്പസ്സുകളിലൊന്ന് അവിടത്തുകാ൪ ചോദിച്ചുവാങ്ങി. കേരളത്തിലെ പ്രധാന നെയ്ത്തുകേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ കണ്ണൂരില് സംസ്ഥാന ഗവണ്മെ൯റ്റു് അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളൊരുക്കി 2008ല് ഇത് ആരംഭിച്ചു. നഗരത്തിനുപുറത്തു് പത്തേക്ക൪ ഭൂമിയിലായി എട്ടുനിലയുള്ള കെട്ടിടങ്ങളിലായി പട൪ന്നുകിടന്നു് ബാച്ചല൪, മാസ്റ്റ൪ ലെവലു് കോഴ്സുകള് നടത്തുകയും ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലു്നിന്നുമായി 1500ലേറെ കുട്ടികള് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ സ്ഥാപനം പിള്ളേരുകളിയല്ലെന്നു ചുരുക്കം.

ഈ ദേശീയ സ്ഥാപനം അവിടെവന്നില്ല, അതിനുമുമ്പേ കണ്ണൂ൪ ധ൪മ്മശാലയിലെ പുതുതലമുറ അവരുടെ ആഭാസപ്പ്രവ൪ത്തനങ്ങളാരംഭിച്ചു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു വിശ്വാസികള് പോകട്ടെ, ഒറ്റയൊരു ജനാധിപത്യവിശ്വാസിയ്ക്കുപോലും നാക്കെടുത്തുച്ചരിയ്ക്കാ൯കൊള്ളാത്തത്ര ആഭാസപ്രവൃത്തികളാണ് വ൪ഷങ്ങളായി ഈ ചെറുപ്പക്കാരവിടെച്ചെയ്തുവന്നിരുന്നതെന്നു് ഈ വാ൪ത്താറിപ്പോ൪ട്ടു് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അടിപിടിയക്രമങ്ങള്ക്കും കൊലയ്ക്കും ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ഒരു യുവഅക്രമിസംഘം പിണങ്ങിയാല് പുറത്തുവരാവുന്ന കാര്യങ്ങളെപ്പേടിച്ചു് മാ൪ക്സിസ്റ്റുപാ൪ട്ടിയുടെ സംസ്ഥാനനേതൃത്വം മണലില് ഒട്ടകപ്പക്ഷി തലപൂഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നപോലെ ഇത്രയുംകാലം പേടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നു വ്യക്തം.

ഗ്രീക്കുകാരും റോമാക്കാരും- കലമാനുകളും കാട്ടുപോത്തുകളും- ബുദ്ധിയും ശക്തിയും തമ്മിലുള്ള ഈ മത്സരം യുഗങ്ങള്ക്കുമുമ്പേ ആരംഭിച്ചതാണ്. അതിപ്പോഴും തുടരുന്നു. പള്ളിക്കൂടംകാണാത്ത താലിബാനുകള് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ പെണ്പള്ളിക്കൂടങ്ങളിലെ വെള്ളക്കിണറുകളില് വിഷം കല൪ത്തിയപ്പോഴും നമ്മളിതു കണ്ടതാണ്. തികഞ്ഞ അഭ്യസ്തവിദ്യരായ ആയിരത്തിലേറെപ്പെണ്കുട്ടികള് ലോകോത്തരമായ ഫാഷനുടുപ്പുകളുമിട്ടു് ധ൪മശ്ശാലയിലെയും കല്ല്യാശ്ശേരിയിലെയും കൂത്തുപറമ്പിലേയും തെരുവുകളിലൂടെ നടന്നപ്പോള് നമ്മുടെ സഹോദരിമാരുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും വിദ്യാഭ്യാസവള൪ച്ചയില് അഭിമാനംതോന്നുന്നതിനു പകരം കടവരാന്തകളില് ചൊറിയുംകുത്തിയിരിക്കുന്ന കാളകള്ക്കു് തരിപ്പിളകിയത് സ്വാഭാവികം. പക്ഷെ സിനിമയില് പണ്ട് ജയ൯ പറഞ്ഞതുപോലെ 'വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാ൯ പഠിക്കണം', പ്രത്യേകിച്ചും മാ൪ക്സിസ്റ്റുകളായാല്. ഇതെന്തുതരം 'ധ൪മ'ശ്ശാലയാണ്? (ധ൪മ്മനീതികളുടെ ശാലയായൊരു ധ൪മശ്ശാലഗ്രാമം വടക്കേയിന്ത്യയിലു് ഇന്ത്യയിലഭയാ൪ത്ഥിയായി വന്ന ടിബറ്റിലെ ദലായ് ലാമയ്ക്കുമുണ്ട്). ഈപ്പറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാംതന്നെ പാ൪ട്ടിഗ്രാമങ്ങളാണെന്നത് ഈ പെണ്കുട്ടികള്ക്കുനേരേ നടന്നുവരുന്ന രൂക്ഷമായ സെക്ഷുവല് ഹരാസ്സ്മെ൯റ്റി൯റ്റെയും എക്സിബിഷനിസത്തി൯റ്റെയും ഗൗരവം വ൪ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. മാസങ്ങളായി പരാതിപ്പെട്ടിട്ടും പോലീസി൯റ്റെയും കോളേജധികൃതരുടെയും കേരളാ ഗവണ്മെ൯റ്റി൯റ്റെയും സ൪വ്വോപരി അവിടത്തെ മാ൪ക്സിസ്റ്റു് എമ്മെല്ലേയുടെയും ഭാഗത്തുനിന്ന് ആശങ്കയകറ്റുന്ന യാതൊരു നടപടിയുമുണ്ടാകാതെ ഈ പെണ്കുട്ടികള് തെരുവിലിറങ്ങിയത് ഈ നാടിനു് ഒരു ക്ഷീണംതന്നെയാണ്. ഇത്ര ഗൗരവംനിറഞ്ഞ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോഴും നിശ്ശബ്ദതപാലിച്ച മാ൪ക്സിസ്ററു് പാ൪ട്ടിയുടെ കണ്ണൂ൪ ജില്ലാക്കമ്മിറ്റിയെ എന്നേ പിരിച്ചുവിടേണ്ടതായിരുന്നു!

നമുക്കുമനസ്സിലാകുന്നൊരു കാര്യം മാ൪ക്സിസവും കമ്മ്യൂണിസവും ലോകത്തെത്രതന്നെ വള൪ന്നാലും ‘എന്തി൯റ്റെയുമടിയിലു് ലൈംഗികതയാണെന്ന’ സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡി൯റ്റെ സിദ്ധാന്തത്തി൯റ്റെയുമപ്പുറം ഒരിക്കലും അത് വളരാ൯ പോകുന്നില്ലെന്നതാണ്. ഒരുകാലത്തു് കണ്ണൂരിലു്നിന്നൊരു പെണ്കുട്ടിയ്ക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തൊരു പി എസ്സ് സി പരീക്ഷയെഴുതണമെങ്കില് ഒരു സഖാവി൯റ്റെകൂടെ ആ കൊച്ചിനെ പറഞ്ഞയച്ചാലു് മതിയായിരുന്നു. ഇന്നാണെങ്കിലു് ആ പെണ്കുട്ടിയുടെ എന്തെങ്കിലുമൊന്ന് ബാക്കി തിരിച്ചെത്തുമോ? ഒരുകാലത്തു് ഒരുപെണ്കുട്ടിയ്ക്കൊരാവശ്യംവന്നാല് ആ പ്രദേശത്തെ ആദ്യംകാണുന്ന മാ൪ക്സിസ്റ്റുപാ൪ട്ടിയാപ്പീസ്സില് ഓടിക്കയറിച്ചെന്നു പറഞ്ഞാലു്മതിയായിരുന്നു. അവിടെയിരിക്കുന്ന ചേട്ട൯മാ൪ ഉടനടിയോടിച്ചെല്ലുകയും പെണ്കുട്ടിയ്ക്കെതിരെ അതിക്രമം നടത്തിയവ൯മാരെപ്പിടിച്ചു് താക്കീതുംകൊടുത്തു് നല്ല പൂശ്ശുംപൂശ്ശി വിടുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു- അതിലുള്പ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പാ൪ട്ടിമെമ്പ൪മാരോ, പാ൪ട്ടിമെമ്പ൪മാരുടെ മക്കളോ, പാ൪ട്ടിയനുഭാവികളോ ആണെങ്കില്പ്പോലും. താക്കീതുമറ്റൊന്നുമായിരുന്നില്ല- ഇനിയങ്ങോട്ട് നിരങ്ങിനീങ്ങിജീവിക്കാ൯ ഇടവരരുതെന്നു്! ഹൃദയത്തി൯റ്റെ ഉന്നതമായ ഭാഷയെന്നു സങ്കല്പിക്കപ്പെട്ട മാ൪ക്സിസം അന്ന് അതായിരുന്നു കണ്ണൂരില്.

മുഖ്യമന്ത്രിക്കസ്സേരയിലിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനോട് ‘കണ്ണൂരിലെ പെണ്കുട്ടികളു്ക്ക് സംരക്ഷണമൊരുക്കാ൯ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കില് രാജിവെച്ചിറങ്ങിപ്പോടോ’ എന്നുപറയാനുള്ള ധൈര്യവും നട്ടെല്ലും അന്നത്തെ പാ൪ട്ടിയുടെ ജില്ലാക്കമ്മിറ്റിയംഗങ്ങള്ക്കും സംസ്ഥാനക്കമ്മിറ്റിയംഗങ്ങള്ക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ധീരതയിലും അമ്മപെങ്ങ൯മാ൪ക്കു് സംരക്ഷണമൊരുക്കുന്നൊരു സംസ്ക്കാരത്തിലുംനിന്നാണ് കേരളത്തില് മാ൪ക്സിസ്റ്റുപാ൪ട്ടി വള൪ന്നതും പട൪ന്നുപന്തലിച്ചതും. അല്ലാതെ, പാ൪ട്ടിയുടെ ചെലവിലു് സഹകരണബാങ്ക് ജീവനക്കാരും പഞ്ചായത്തു മെമ്പ൪മാരുമായിട്ടു് വഴിയരികിലിരുന്നു് പെണ്കുട്ടികളെ കമ൯റ്റടിക്കുകയും പിന്തുട൪ന്ന് കടന്നുപിടിക്കുകയുംചെയ്യുന്ന കുറേ പൂവാല൯മാരെവെച്ചല്ല. ജനസ്സേവനത്തി൯റ്റെ വഴിയിലൂടെയല്ല, മറിച്ചു് നേതാക്കളുടെ ഔദാര്യത്തി൯റ്റെയും സ്വജനപക്ഷപാതത്തി൯റ്റെയും വഴിയിലൂടെ ജീവിതം സുരക്ഷിതമാക്കി ആ നേതൃമ്മന്യ൯മാരോടുമാത്രം നായ്ക്കുതുല്യം വിധേയത്വം വെച്ചുപുല൪ത്തി മറ്റാരെയും ഹിംസിക്കുന്ന ഒരു പൂവാലപ്പ്രവ൪ത്തകസ്സംഘമാണ് കണ്ണൂരില് വ൪ഷങ്ങളായി നടന്നുവരുന്ന ഈ പെണു്പീഢനപ്പരമ്പരയ്ക്കു പുറകിലെന്നതു് അനിഷേധ്യമാണ്. ഒരു പാ൪ട്ടിഗ്രാമത്തില് മറ്റാ൪ക്കിതു് ഇത്രയുംവ൪ഷം വെച്ചുനടത്താനാകും?

കണ്ണൂരുകാരുമുഴുവ൯ ഇത്തരക്കാരാണെന്നു് ഞാനോ നിങ്ങളോ ധരിച്ചുപോകരുതു്. വിനയത്തിലും സത്യസന്ധതയിലും അന്തസ്സുള്ള പെരുമാറ്റത്തിലും കോഴിക്കോട്ടുകാരുടെ അത്രയടുത്തുവരില്ലെങ്കിലും കണ്ണൂരുകാരും ഒട്ടുംതന്നെ പിന്നിലായിരുന്നില്ല. പാ൪ട്ടിഗ്രാമങ്ങളെന്നു വിവക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവപോലും സ്ത്രീകളോടും കുട്ടികളോടുമുള്ള അന്തസ്സുള്ള പെരുമാറ്റം ഗ്യാര൯റ്റിയായുള്ള പ്രദേശങ്ങളായിരുന്നു. പാ൪ട്ടിയിലെ പഴയകാലപ്പ്രവ൪ത്തക൪മുഴുവ൯ പെട്ടെന്നൊരുദിവസ്സം സ്വഭാവംമാറി വൃത്തികെട്ടവ൯മാരായിത്തീ൪ന്നുവെന്നു് വിചാരിക്കരുത്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പാ൪ട്ടിയുടെ ട്രെയിനിംഗ് അങ്ങനെയല്ല. അപ്പോള്, പാ൪ട്ടിയുടെ യാതൊരു ട്രെയിനിംഗും കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത, അവസരവാദികളും അക്രമികളുമായ നേതാക്ക൯മാരുടെ വാലിലു്ത്തൂങ്ങി അടുത്തകാലത്ത് വന്നുകയറിയ വിട൯മാരും ഞരമ്പുരോഗികളുമായ ഒരു പുതുതലമുറഅക്രമിസംഘമാണ് കണ്ണൂരിലു്നിന്നും സ്ത്രീകളു്ക്കും പെണ്കുട്ടികളു്ക്കും മാന്യമായ പെരുമാറ്റം കിട്ടാതായിത്തുടങ്ങിയതി൯റ്റെ കാരണം. ജനാധിപത്യവും കമ്മ്യൂണിസവും മാ൪ക്സിസവും സോഷ്യലിസവുമൊന്നുമല്ല, വഴിതെറ്റിയ്ക്കപ്പെട്ട ഈ ചെറുപ്പക്കാരുടെ മനസ്സില് ഫാസ്സിസം കത്തിനില്ക്കുകയാണെന്നു് ആ൪ക്കും കാണാം. പാ൪ട്ടിയുടെ സദാചാര അച്ചടക്കത്തിനു വഴങ്ങാത്ത അസംതൃപ്തരായ ചില ലോക്കല് മാവോമാരും പഞ്ചായത്തു സ്റ്റാലി൯മാരുമായ കിഴവ൯മാരുംകൂടി അവരുടെയിടയില്ക്കണ്ടേയ്ക്കാം. പാ൪ട്ടിയിലെ പഴയകാല പ്രവ൪ത്തകരെ അടിച്ചമ൪ത്തുന്നതിനും ഒതുക്കുന്നതിനും വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ചില നേതാക്കള് കെട്ടിയിറക്കിയ ഈ പുതുതലമുറസംഘത്തി൯റ്റെ സ്ത്രീകളോടും പെണ്കുട്ടികളോടുമുള്ള വ൪ഷങ്ങളായി തുട൪ന്നുവരുന്ന ഈ ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങളില് പഴയകാലപ്രവ൪ത്തക൪ മുഴുവ൯ അപമാനിതരും ദുഃഖിതരുമാണ്.

ഈ പ്രവൃത്തികളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് മാടമ്പിമനോഭാവമുള്ള ചില നേതാക്കളെ നേരിട്ടു്ചോദ്യംചെയ്യുന്നപോലെ കണക്കാക്കപ്പെടുമെന്നും വീണ്ടും പുതിയതരം പാ൪ട്ടിപ്പീഡനങ്ങള് നേരിടേണ്ടിവരുമെന്നും ഭയമുള്ളതുകൊണ്ടുമാത്രം ആ അഭിമാനികളിത്രയും കാലം മിണ്ടാതിരുന്നു. അവരുടെകൂടി ഹൃദയപിന്തുണയോടുകൂടിതന്നെയായിരിക്കണം ഇപ്പോളാ പെണ്കുട്ടികള് കണ്ണൂരില് കലാലയത്തിനുപുറത്തു സമരരംഗത്തേയ്ക്കിറങ്ങിയത്. ആ വിപ്ലവകാരികള് മു൯പറഞ്ഞ വ്യാജക്കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുസംഘത്തിലു്നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി അവരുടെ വ൪ഗ്ഗപരമായ കടമ നി൪വ്വഹിക്കുന്നുവെന്നുമാത്രം. സഖാവ് ഏ കേ ജി അമരാവതി കുടിയൊഴിപ്പിക്കല്ക്കാലത്തു പറഞ്ഞപോലെ, ഒരടിയന്തിര ഘട്ടത്തില് ആ൪ക്കും ഒരു സ്റ്റാ൯ഡില്ലാതിരിക്കുമ്പോള് ആരെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാ൯ഡെടുക്കണ്ടേ? അമരാവതിയിലെ കുടിയൊഴിപ്പിയ്ക്കല്പ്പ്രദേശത്തു് ഏ കേ ജി പൊയ്പ്പോകരുതെന്നു് പാ൪ട്ടി മു൯കൂട്ടി ഉത്തരവിട്ടപ്പോള് പറന്നവിടെത്തന്നെയെത്തിയ ആ മനുഷ്യസ്നേഹികാരണം കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരോടൊപ്പമുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പാ൪ട്ടിയുടെ ഐക്യദാ൪ഢ്യം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യമുഴുവനുംനിന്നുവന്ന ഒരുസംഘം ബാലികമാ൪ തങ്ങളുടെ മാനാഭിമാനങ്ങള് സംരക്ഷിക്കാനായി കേരളത്തിലെയൊരു കുഗ്രാമത്തില് സമരത്തിനിറങ്ങിയപ്പോള് തലതിരിച്ചുനിന്ന മാ൪ക്സിസ്റ്റു പാ൪ട്ടിയുടെ അഭിമാനം നാളെ സംരക്ഷിക്കാ൯ പോകുന്നത് മന്ത്രിസ്സഭയിലിരിക്കുന്ന അഭിനേതാക്കളല്ല, ആ ബാലികമാ൪ക്കു പിന്നിലെ നിശ്ശബ്ദസാന്നിധ്യമായ ആ മാ൪ക്സിസ്റ്റു വ൪ഗ്ഗസ്നേഹികളാണ്. അവരുടെ വ൪ഗ്ഗപരമായ സംഭാവനയെയും ധീരതയെയും കേരളം അംഗീകരിക്കുന്നു, ആദരിക്കുന്നു. നാളെയവരെയും ഈ ഘാതകപ്പൂവാലസംഘം വേട്ടയാടിക്കൂടെന്നില്ല. പക്ഷെ കേരളം മുഴുവ൯ നീണ്ടുനിറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പാ൪ട്ടിപ്പ്രവ൪ത്തകരുടെ ചെലവില് ഈ ന്യൂനപക്ഷത്തിന് എത്രനാള് ഈ പെണ്പീഢനം തുടരാനാവും? എം വി രാഘവനെപ്പോലുള്ളവരെ നേരിടാ൯ മനസ്സാക്ഷിയുള്ള ഒറിജിനല് പ്രവ൪ത്തകരെ കിട്ടാതെവന്നപ്പോളു് മുട്ട൯ അക്രമികളായ നേതാക്കള് കെട്ടിയിറക്കിയ ഈ പ്രൈവറ്റ് അക്രമിപ്പട ഓരോദിവസവും ഈ പാ൪ട്ടിയെ പുറകോട്ടുകൊണ്ടുപോയി ലോകത്തി൯റ്റെ മുന്നില് കൊച്ചാക്കുകയാണ്. ഇതിനുത്തരവാദികളായ നേതാക്ക൯മാ൪ സംസ്ഥാനക്കമ്മിറ്റിയിലും ജില്ലാക്കമ്മിറ്റിയിലും ആരാലുംചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാതെ ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നുമുണ്ട്.

[In response to news article ‘Girl students in Kannur strike against sexual harassment in party village പാ൪ട്ടിഗ്രാമത്തിലെ ലൈംഗികപീഡനത്തിനെതിരെ കണ്ണൂരിലെ പെണ്കുട്ടികളു് സമരരംഗത്തു്' in various media including Malayalam News Press on 20 March 2018]

Link: https://www.malayalamnewspress.com/the-students-went-to-the-streets-of-cms-kannur/

26 March 2018
No comments:

Post a Comment