Monday, 2 April 2018

077. വയലുകളുടെ മുന്നിലെത്തുമ്പോളു് ഹൈവേകളു് വളഞ്ഞുപോകട്ടെ; കീഴാറ്റൂരിലെ വയലു്ക്കിളികളുടെ സമരം വിജയിക്കണം!

വയലുകളുടെ മുന്നിലെത്തുമ്പോളു് ഹൈവേകളു് വളഞ്ഞുപോകട്ടെ; കീഴാറ്റൂരിലെ വയലു്ക്കിളികളുടെ സമരം വിജയിക്കണം!

പി എസ്സ് രമേശ് ചന്ദ്ര൯

തിരുവനന്തപുരത്ത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലു്നിന്ന് നോക്കിയാല് ചെങ്കോട്ട കാണാനൊക്കില്ല, കാരണം തിരുവനന്തപുരം-ചെങ്കോട്ട ഇ൯റ്റ൪സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ വളഞ്ഞാണ് കിടക്കുന്നതു്. അതുപോലെ കൊച്ചിയും കാണാനൊക്കില്ല, കാരണം തിരുവനന്തപുരം-കൊച്ചി ഹൈവേയും വളഞ്ഞുതന്നെയാണ് കിടക്കുന്നതു്. കീഴാറ്റൂരിലെ ക൪ഷകരുടെ സമരത്തെക്കുറിച്ചു് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയപുംഗവ൯മാ൪ നടത്തുന്ന ച൪ച്ചകള് കേട്ടാല്ത്തോന്നും ഹൈവേകളെല്ലാം അമ്പുപോലെയും വെടിയുണ്ടപോലെയും സ്ട്രൈറ്റായിട്ടാണ് പായുന്നതെന്നു്. ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ മരങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തുമ്പോഴും ആദരവുണ൪ത്തുന്ന മെമ്മോറിയലുകളുടെ മുന്നിലെത്തുമ്പോഴും ഹൈവേകള് ബഹുമാനപൂ൪വ്വം വളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പുഴയും മലയും കൊക്കകളുമെല്ലാം ഹൈവേകളെ എവിടെയും വളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെയാണ് കീഴാറ്റൂരിലെ കൃഷിസമൃദ്ധമായ ഒരു നെലു്വയലിനെ വളഞ്ഞുപോകാ൯ ഒരു ഹൈവേയ്ക്കു പ്രയാസം! വാസ്തവത്തില് എവിടെ ഒരു നെലു്വയലുണ്ടോ അവിടെ ഹൈവേകളെല്ലാം വളഞ്ഞു പോകേണ്ടതല്ലേ? കീഴാറ്റൂരിലെ ഹൈവേ നെലു്വയലിനെ വളഞ്ഞുപോകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു് സമരംചെയ്യുന്നത് കീഴാറ്റൂരിലെ മാ൪ക്സിസ്റ്റു പാ൪ട്ടിയാണ്, അതായതു് അവിടത്തെ പ്രാദേശികപ്പ്രവ൪ത്തകരാണ്. ഹൈവേ നെലു്വയലിനെ ചവിട്ടിമെതിച്ചുനശിപ്പിച്ചു് അതിനുമീതേകൂടിമാത്രമേ പോകാവൂ എന്നുപറയുന്നതു് മാ൪ക്സിസ്റ്റുപാ൪ട്ടിയുടെ സംസ്‌ഥാനനേതൃത്വമാണ്. എവിടെയോ എന്തോ ഒരു പിശകിതിലില്ലേ? മാ൪ക്സിസ്റ്റു പാ൪ട്ടിയുടെ പ്രവ൪ത്തക൪ പറയുന്നു വയലവിടെ നില്ക്കട്ടെ, റോഡ് വളഞ്ഞുപോട്ടെയെന്നു്, നേതൃത്വം പറയുന്നു വയലവിടെനിന്നു പോകട്ടെ, റോഡ് പോട്ടേയെന്നു്. മാ൪ക്സിസ്റ്റുപാ൪ട്ടിയുടെ സംസ്‌ഥാനനേതൃത്വത്തി൯൯റ്റെ ഈ കാര്യമായകുഴപ്പം നമുക്ക് ചികിത്സിച്ചു മാറ്റാവുന്നതേയുള്ളു. അതിനുള്ള പ്രശസ്തമായ ആശുപത്രികള് തിരുവനന്തപുരത്തും കോഴിക്കോട്ടും തൃശ്ശൂരും ഓരോന്നുണ്ട്.

ഉണ്ടിട്ടുമതി കാറില്ക്കേറിപ്പായുന്നത്. ഓരോ നെലു്വയലി൯റ്റെയും പിന്നില് ദശാബ്ദങ്ങളു്നീളുന്ന അദ്ധ്വാനമുണ്ട്. റോഡെവിടെയുമുണ്ടാക്കാം, വയലങ്ങനെയെവിടെയുമുണ്ടാക്കാ൯പറ്റുമോ എന്ന കീഴാറ്റൂരിലെ ക൪ഷകരുടെ ചോദ്യം അങ്ങനെയാ൪ക്കെങ്കിലുമങ്ങവഗണിക്കാ൯ പറ്റുമോ? ചരിത്രം നോക്കുകയാണെങ്കില് ന്യൂനപക്ഷശരിയെ ഭൂരിപക്ഷവിഡ്ഢിത്തംകൊണ്ട് കീഴടക്കുന്ന ഒരു ചരിത്രമാണ് മാ൪ക്സിസ്റ്റു പാ൪ട്ടിയ്ക്കുള്ളത്. ആ പ്രാദേശിക പ്രവ൪ത്തകരുടെ ശരിയായ ലൈനിലേയ്ക്ക് സംസ്‌ഥാനക്കമ്മിറ്റി ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്നതാണിവിടെ കരണീയം; ഈ വിഷയത്തിലുള്ള സംസ്‌ഥാനക്കമ്മിറ്റിയുടെ ലൈനിലേയ്ക്ക് പ്രാദേശികപ്രവ൪ത്തക൪ ചെല്ലുന്നതു് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുവിരുദ്ധതയും ഭ്രാന്തുമാണ്. തെറ്റായ നിലപാടെടുത്ത സംസ്‌ഥാനക്കമ്മിറ്റി ശരിയായ നിലപാടെടുത്ത പ്രാദേശികപ്രവ൪ത്തകരുടെ ലൈനിലേയ്ക്ക് ചെല്ലുകതന്നെ വേണ്ടിവരും. നി൪ത്താതെ ബഹളമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുനടന്ന റോഡുമാന്ത്രി സുധാകരനും ഹൈവേനി൪മ്മാതാക്കളുടെ ഉച്ചഭാഷിണിയായിമാറിയ അവിടത്തെ ജനപ്രതിനിധിയും ചുവടുറയ്ക്കാതെ വാക്കുകള് മാറ്റിത്തുടങ്ങേണ്ടിവരും. ഇപ്പോള്ത്തന്നെയതു സംഭവിച്ചുതുടങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട്.

കീഴാറ്റൂരില് ഒരു നെലു്വയല് സംരക്ഷിക്കാനായി ഒരു ഹൈവേയോടു് വളഞ്ഞുപോകാനാജ്ഞാപിക്കുന്ന ആശാവഹമായ ഒരു പ്രാദേശിക മാ൪ക്സിസ്റ്റു സംസ്ക്കാരം രൂപംകൊണ്ടു. കണ്ണൂ൪ജില്ലയിലെത്തന്നെ ധ൪മശ്ശാലയെന്നൊരു പാ൪ട്ടിഗ്രാമത്തില് കേന്ദ്ര ഫാഷ൯ ടെക്ക്നോളജിക്കോളേജിലെ ആയിരത്തിലേറെവരുന്ന വിദ്യാ൪ത്ഥിനികളെ വ൪ഷങ്ങളായി ലൈംഗികപ്പേക്കൂത്തിലൂടെ വേട്ടയാടിവരുന്ന പാ൪ട്ടി ഞരമ്പുരോഗികള്ക്കെതിരെയും അവരെസ്സംരക്ഷിക്കുന്ന ഗവണ്മെ൯റ്റിനെതിരെയും ആ വിദ്യാ൪ത്ഥിനികളെ പ്രാദേശിക മാ൪ക്സിസ്റ്റുകളുടെ അജ്ഞാത ഹംസങ്ങള് സമരരംഗത്തെത്തിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പേരൂ൪ക്കടയിലും ഇതുപോലെ ലാ അക്കാദമി ലാക്കോളേജി൯റ്റെ കൈവശമുള്ള സ൪ക്കാ൪ഭൂമി മാനേജുമെ൯റ്റിലെ സ്വകാര്യവ്യക്തികള് വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുവേണ്ടി കൈയ്യേറിയതിനെത്തുട൪ന്നുനടന്ന വിജയകരമായ ജനകീയപ്രക്ഷോഭത്തി൯റ്റെ പുറകിലും പ്രാദേശിക മാ൪ക്സിസത്തി൯റ്റെ കനത്ത അദൃശ്യസ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നു. കോളേജ് സ്‌ഥാപകനായ മാന്യവ്യക്തിയുടെ അനുജനായ, ആ കാമ്പൗണ്ടിനകത്തുതന്നെ വീടുകെട്ടിത്താമസിക്കുന്ന ശ്രീ കോലിയക്കോട് കൃഷ്ണ൯നായരെന്ന മാ൪ക്സിസ്റ്റുപാ൪ട്ടി സംഘടനാനേതാവിനെഭയന്നു് എസ് എഫ് ഐ പിന്നീട് ഈ സമരത്തിലു്നിന്നും പി൯മാറിയെങ്കിലും സമരം വിജയിപ്പിച്ച സി പി ഐയുടെ യുവജനവിഭാഗമായ ഏ ഐ വൈ എഫ് വ്യക്തമാക്കിയത് പ്രാദേശിക മാ൪ക്സിസ്റ്റുകാ൪ ഈ സമരത്തി൯റ്റെ വിജയത്തിനായി പൂ൪ണ്ണമായും സഹകരിച്ചെന്നാണ്. ഇതുപോലെ കേരളത്തി൯റ്റെ മറ്റുപലഭാഗത്തും നടന്നുവരുന്ന അനേകം സംഭവങ്ങള് നമുക്ക് തെളിയിച്ചുതരുന്നത് പ്രാദേശിക മാ൪ക്സിസ്റ്റുകളും സംസ്‌ഥാന മാ൪ക്സിസ്റ്റുകളുമെന്നൊരു വിഭജനം കേരളത്തില് സമീപകാലത്തു് രൂപംകൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെന്നതാണ്. മറ്റു സംസ്‌ഥാനക്കമ്മിറ്റികളുടെ അഭീഷ്‌ടപ്രകാരം കോണ്ഗ്രസ്സ്-മാ൪ക്സിസ്റ്റു് ഐക്യമെന്നത് അഖിലേന്ത്യാതലത്തില് രൂപംകൊണ്ടുവരുമ്പോള് തനി ഐക്യവിരുദ്ധരെന്നനിലയിലു് എന്നാണെങ്കിലും പുറത്താക്കപ്പെടാ൯ പോകുന്നവരെന്ന നിലയിലു് വിവേകവും ദീ൪ഘവീക്ഷണവുമുള്ള പ്രാദേശിക നേതൃത്വങ്ങള് സംസ്‌ഥാന നേതൃത്വത്തിലെ പലരോടും ഇപ്പോഴേ അകല്ച്ച പാലിച്ചുതുടങ്ങിയെന്നാണ് ഈ പരസ്യമായ നേതൃത്വനിഷേധം സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്- ഇത്രയും ദീ൪ഘവീക്ഷണം സംസ്‌ഥാനനേതൃത്വം അവരിലു്നിന്നും ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെങ്കില്ക്കൂടി. ഈ പാ൪ട്ടിയുടെ ഇപ്പോളു്നടന്ന ബ്രാഞ്ചുതലംമുതലു് സംസ്ഥാന തലംവരെയുമുള്ള സമ്മേളനങ്ങളു് യാതൊരു പ്രതിഷേധവും വിമ൪ശ്ശനവും അലമ്പും അടിപിടികളുംകൂടാതെ നടന്നുവെന്നതുതന്നെ അടിയിലു്ക്കൂടെ ഇഷ്ടംപോലെ പണികളു് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നല്ലേ തെളിയിക്കുന്നത്? അടിയിലു്ക്കൂടെ പണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവ൯ മിണ്ടാ൯ പോകുമോ? തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിക്കോ൪പ്പറേഷനിലെ മാ൪ക്സിസ്റ്റു ഭരണത്തിനെതിരെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട അവിശ്വാസപ്രമേയവോട്ടെടുപ്പില് ബി ജെ പിയോടൊപ്പംചേ൪ന്ന് വോട്ടുചെയ്തു് മാ൪ക്സിസ്റ്റുകാരെ താഴെയിറക്കുന്നതിനുപകരം വോട്ടെടുപ്പില്പ്പങ്കെടുക്കാതെ കോണ്ഗ്രസ്സ്പ്പാ൪ട്ടി ഇറങ്ങിപ്പോയതിനു് പിന്നില് മറ്റെന്ത൪ത്ഥമാണുള്ളത്? അതും നേതൃത്വത്തിനിഷ്‌ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും കോണ്ഗ്രസ്സനുകൂല പ്രാദേശിക മാ൪ക്സിസം കേരളത്തില് കടന്നുവരുന്നതി൯റ്റെയും ചുവടുറപ്പിക്കുന്നതി൯റ്റെയും ഒരു തെളിവുതന്നെയല്ലേ? കോണ്ഗ്രസ്സുവിരുദ്ധത മാ൪ക്സിസ്റ്റുപാ൪ട്ടിയില് ഇന്ത്യമുഴുവ൯ പട൪ത്താ൯ എന്തായാലും പിണറായി വിജയനും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും കഴിവില്ല. അതോടൊപ്പം ഇവ൪ കൈവശംവെച്ചനുഭവിച്ചുപോരുന്ന സഹസ്രകോടിക്കണക്കിനു രൂപയുടെ പാ൪ട്ടിസ്വത്തുക്കള് കൈവിട്ടുപോകുന്നൊരു പ്രശ്നവുമുണ്ട്. ഈ ഗവണ്മെ൯റ്റധികാരത്തിലു് വന്നതിനുശേഷംതന്നെ കാസ൪കോടുമുതല് തിരുവനന്തപുരംവരെയുള്ള മുതലാളിമാ൪ അടിയറവുവെച്ചു വിട്ടുകൊടുത്ത എത്രയോ കെട്ടിടങ്ങളു്തന്നെ ആയിനത്തില്ക്കാണണം! അപ്പോള്പ്പിന്നെ ഈ സംഘത്തോട് കൂടുതലങ്ങോട്ടു് ഇഴുകിച്ചേ൪ന്നിടപെട്ടു് ഇനിയുംകൂടുതല് പാ൪ട്ടിവിരുദ്ധതയുടെ മുദ്ര ചാ൪ത്തപ്പെടാതിരിക്കുന്നതല്ലേ ഇനിയങ്ങോട്ട് ബുദ്ധി?

ഒരു ബൈപ്പാസ്സുറോഡുവന്നാല് കുതിച്ചുയരുന്ന റീയലെസ്‌റ്റേറ്റ് വിലകൂടിക്കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ബാഹ്യസ്വാധീനം മാ൪ക്സിസ്റ്റുപാ൪ട്ടി സംസ്‌ഥാനക്കമ്മിറ്റിയുടെ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള നിലപാടിനുപിന്നിലു് ഉണ്ടായിരുന്നേയ്ക്കാവുന്നതി൯റ്റെ സാധ്യത തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൂടാ. അതോടൊപ്പം ഈ ബൈപ്പാസി൯റ്റെ നി൪മ്മാണക്കരാ൪ കിട്ടുമെന്നുറപ്പുള്ള നി൪മ്മാണക്കമ്പനികളുടെ സ്വാധീനവും. ഇതെല്ലാത്തിനോടുമൊപ്പം ഇപ്പോളെവിടെയോ ഇടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മണ്ണ് സൗകര്യമായി ഇവിടെക്കൊണ്ടുവന്നുതള്ളാ൯ മുട്ടിനില്ക്കുന്ന ഏതോഒരുത്ത൯റ്റെ അവിഹിത സ്വാധീനവും കൂടിച്ചേ൪ന്നപ്പോള് സംസ്ഥാനക്കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനമായി. ഇങ്ങനെയൊരു തന്ത്രം രൂപീകരിച്ചാലു്മാത്രം കൈക്കൊള്ളുന്നതരം അടവുകളാണ് പിന്നീടീപ്പാ൪ട്ടി കീഴാറ്റൂരില് കൈക്കൊണ്ടത്. വയലു്ക്കിളികളുടെ വീടിനുനേരെ കല്ലേറ്, ഭീഷണിക്കത്തുകള്, സമരപ്പന്തല് തീവെച്ചുനശിപ്പിക്കലു്, സമരത്തില്പ്പങ്കെടുക്കുന്ന സി ഐ റ്റി യൂക്കാ൪ക്കു് തൊഴിലുവിലക്കു് എന്നിങ്ങനെയുള്ള സംസ്‌ഥാന മാ൪ക്സിസത്തി൯റ്റെ ഈ പ്രവൃത്തികളുയ൪ത്തുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്- ഇവരെന്നുമുതലാണിത്രയുംവലിയ വികസനപ്രേമികളായതു്? ഈ പാ൪ട്ടിയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് വികസ്സനവെട്ടിത്തീറ്റയുടെ ഭ്രാന്തുപിടിച്ചോ, അതോ ഏതാനുംചില നേതാക്ക൯മാ൪ക്ക് പണ്ടേ ആ ഭ്രാന്തുണ്ടായിരുന്നോ? 2018 മാ൪ച്ച് 21നു് പാ൪ട്ടിയുടെ സെക്രട്ടറി ശ്രീ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണ൯ പറഞ്ഞത് കീഴാറ്റൂരിലെ വയലു്ക്കിളി സമരം സ൪ക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാനാണെന്നാണ്. കേരളത്തിലൊരു ഗ്രാമത്തിലൊരു ക൪ഷകസമരം നടന്നാല് കേരളസ൪ക്കാ൪ അട്ടിമറിക്കപ്പെടുമോ? അപ്പോളതിന൪ത്ഥം അവിടെ ബൈപ്പാസ്സുണ്ടാക്കിക്കളിക്കാനും പണംകൊയ്യാനും തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു പണമിറക്കി ഗവണ്മെ൯റ്റുണ്ടാക്കാ൯ സഹായിച്ച നിക്ഷേപക സി൯ഡിക്കേറ്റിനെ അനുവദിച്ചില്ലെങ്കില് അവ൪ ഈ ഗവണ്മെ൯റ്റിനെയും അട്ടിമറിക്കുമെന്നും പകരം മറ്റൊരു ഗവണ്മെ൯റ്റിനെ കൊണ്ടുവന്നുസ്‌ഥാപിക്കുമെന്നുമല്ലേ? ആവേശംവന്നാലു് ഇത്രയുമവിവേകത്തോടെ രഹസ്യങ്ങളു് വിളിച്ചുകൂവിപ്പോവുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെയായിരിക്കണം ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണനെയവ൪ അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാതിരുന്നതു്.

പാ൪ട്ടി സെക്രട്ടറിയുടെയീ നയംവെളിപ്പെടുത്തലിനുശേഷം സംസ്‌ഥാനമാ൪ക്സിസം കീഴാറ്റൂരിലു്നിന്നു് തളിപ്പറമ്പിലേയ്ക്ക് മാ൪ച്ചുനടത്തി വയലു്ക്കാവലിനു ബദലായി നാടുകാവലു്സ്സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. തണലുള്ളൊരങ്കണത്തിലു് വേദിയൊരുക്കി കസ്സേരകളിട്ടു സുഖമായിരുന്നു് എം വി ഗോവിന്ദ൯ ഈ സമരം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു, അല്ലാതെ വയലത്തു വെയിലത്തിരുന്നിട്ടല്ല. മാത്രമല്ല വ൪ഗ്ഗീയതീവ്രവാദികളാണീ സമരത്തിനുപിന്നിലെന്ന കണ്ടുപിടിത്തവുംകൂടി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ബി ജെ പി സമരത്തെ ‘എടുത്തുകൊണ്ടു പോകാതിരിക്കാ’നാണ് സമരത്തി൯റ്റെ മു൯നിരയിലേക്കിറങ്ങിയതെന്നാണ് പേരൂ൪ക്കടയിലും കീഴാറ്റൂരിലും ധ൪മ്മശാലയിലുംപോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ സമരങ്ങള്ക്കുപിന്നിലുള്ള പ്രാദേശിക മാ൪ക്സിസ്റ്റുകളും അവരോടൊപ്പം കൂടെനിന്ന സി പി ഐയും പറയുന്നത്. സംസ്‌ഥാന മാ൪ക്സിസം മാത്രം ഈ ലളിതമായ നയത്തിനെതിരെയായിപ്പോയതെന്തുകൊണ്ട്? വികസ്സനവെട്ടിത്തീറ്റനയമുള്ളൊരു നിക്ഷേപകസി൯ഡിക്കേറ്റിന് ഹൈജാക്കുചെയ്യപ്പെടാ൯ നിന്നുകൊടുത്തതുകൊണ്ടുമാത്രമല്ലേ അവരുടെയാനയംതന്നെ പാ൪ട്ടിനയംപോലെ മറ്റുള്ളവരെയുംകൊണ്ടുകൂടി വിഴുങ്ങിപ്പിക്കാ൯ ശ്രമിക്കേണ്ടിവന്നത്? എവിടെയെല്ലാം ബി ജെ പിയ്ക്ക് താത്പര്യമുള്ളൊരു ജനകീയസമരമുണ്ടാകുന്നുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം പ്രാദേശിക മാ൪ക്സിസത്തെയും സി പി ഐയുടെ എതി൪പ്പിനെയും മറികടന്നു് സംസ്‌ഥാന മാ൪ക്സിസത്തെ പി൯മാറ്റികൊടുത്തു് ബി ജെ പിയ്ക്ക് മുന്നോട്ടുപോകാനുള്ള വഴിയൊരുക്കാമെന്ന് പിണറായി വിജയ൯ നരേന്ദ്രമോദിയുമായുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള എഗ്രിമെ൯റ്റി൯റ്റെ ഭാഗമാണീക്കാണുന്നതെല്ലാമെന്നു് വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെയെണ്ണം കേരത്തിലെ പാ൪ട്ടിസ്സഖാക്കളുടെയിടയിലിപ്പോള് വളരെവളരെക്കൂടിവരികയാണ്.

ഒരു പുതിയ വികസ്സനവെട്ടിത്തീറ്റനയമുണ്ടായപ്പോള് ആ നയത്തിനു പൂ൪ണമായും മനസ്സുകൊണ്ടും ശരീരംകൊണ്ടും കീഴ്പ്പെട്ട ഒരു ബറ്റാലിയനേയും ആ പ്രാദേശ്ശിക നേതൃത്വത്തിനുമേല് അഴിച്ചുവിടപ്പെട്ടു. എം വി ഗോവിന്ദനും, ജി സുധാകരനും, പി ജയരാജനും, കെ കെ രാഗേഷിനുമായിത്തീ൪ന്നു അങ്ങനെ കീഴാറ്റൂ൪ ക൪ഷകസമരത്തെ പൊളിക്കേണ്ടതി൯റ്റെ ചുമതല. ഒരു ഭരണപ്പാ൪ട്ടിയുടെ സങ്കീ൪ണ്ണവും ജൂഗുപ്സാവഹവുമായ ഇത്രയും കുതന്ത്രങ്ങള്ക്കിടയിലും പേരൂ൪ക്കടയിലെപ്പോലെ ജനകീയസമരങ്ങള് വിജയിച്ചുകൂടെന്നില്ല. അതാണിപ്പോള് കീഴാറ്റൂരില്ക്കാണുന്നതും. വയലിനുമേലേക്കൂടി തറതൊടാതെ എലിവേറ്റഡ് റോഡുനി൪മ്മിക്കാം, ബൈപ്പാസ്സ് വേണ്ടിവരാതെ നിലവിലുള്ള തളിപ്പറമ്പിലൂടെയുള്ള റോഡ് വികസിപ്പിച്ചുകൊള്ളാം, ദേശീയപാത 66-൯റ്റെ അലൈ൯മെ൯റ്റു് കേന്ദ്രഗവണ്മെ൯റ്റിനെക്കൊണ്ട് പുനഃപരിശോധിച്ചുകൊള്ളാം ഇങ്ങനെ ജനപ്രതിരോധത്തിലും പ്രാദേശിക മാ൪ക്സിസത്തിലും സ്റ്റീം നഷ്‌ടപ്പെട്ടു് ഓരോന്നോരോന്നായി, പടിപടിയായി, സംസ്‌ഥാന മാ൪ക്സിസം താഴോട്ടുതാഴോട്ടിറങ്ങി വരികയാണ്.

യഥാ൪ത്ഥത്തിലീ വയലു്ക്കിളികളെന്ന പേരുപോലും ജി സുധാകരനെപ്പോലുള്ളവരുടെ സംഭാവനയല്ലേ? സമരസഖാക്ക൯മാരെ ആക്ഷേപിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി അവ൪ വിളിച്ച പേര് സമരകേരളം അരുമയോടെ ഏറ്റെടുത്തു. സുധാകരനതില് ദുഃഖമുണ്ടാകണം. അതുകൊണ്ടാണദ്ദേഹമിപ്പോള് ആപ്പേരുമാറ്റിക്കിട്ടുന്നതിനുവേണ്ടി അവരെ വയല്ക്കഴുക൯മാരെന്നും കൊറ്റികളെന്നുംമറ്റും പുന൪നാമകരണംചെയ്യാ൯ ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിനി നടക്കുമെന്നുതോന്നുന്നില്ല, വയല്ക്കിളികളെന്ന പേരു് പതിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. അത് കേരളം ഏറ്റെടുത്തുകഴിഞ്ഞു. ഏര്യാക്കമ്മിറ്റിനേതാവായ ഒരു സഖാവി൯റ്റെ കീഴില് ലക്ഷണമൊത്തൊരു ക൪ഷകസമരമാരംഭിക്കുമ്പോള് അതിനെ അന്തസ്സായി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുപകരം റീയലെസ്സ്റ്റേറ്റു സംഘങ്ങളുടെയും മണ്ണ് മാഫിയകളുടെയും നി൪മ്മാണമേഖലക്കമ്പനികളുടെയും അവിഹിതത്തിനുവഴങ്ങി ആ സമരത്തെ കുത്തിമല൪ത്താ൯ശ്രമിച്ച സുധാകരനെന്തുതരം വിപ്ലവകാരിയാണ്? ഈ മാഫിയകളുടെ ബിസിനസ്സുദ്ദേശ്യങ്ങള്ക്കു തുരങ്കംവെയ്ക്കുന്ന എന്തിനേയും വഴിതെറ്റിയ്ക്കപ്പെട്ട സംഘടിതശക്തിയുപയോഗിച്ചു് കുത്തിമല൪ത്തിക്കളയാമെന്നു ധരിച്ചതാണ് മാ൪ക്സിസ്റ്റുപാ൪ട്ടി സംസ്‌ഥാനനേതൃത്വത്തിന് പറ്റിയ വലിയതെറ്റ്. തെറ്റുമനസ്സിലായിട്ടും, പാ൪ട്ടിയെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ജയിപ്പിക്കാനും ഗവണ്മെ൯റ്റുണ്ടാക്കാനും പണംമുടക്കിയ നിക്ഷേപകലോബ്ബിയെ പണം തിരികെപ്പിടിച്ചു് പെട്ടെന്ന് സ്‌ഥലംകാലിയാക്കാ൯ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതു് കേരളജനത ഒരിക്കലും തിരിച്ചറിയുകയില്ലെന്നു് പമ്പരവിഡ്ഢികളായ ഇവ൪ വിശ്വസിച്ചു. ഇക്കാര്യം നേരത്തേയറിയാമായിരുന്നെങ്കില് ഒറ്റയൊരു സീറ്റിലെങ്കിലും കേരളം ഇവരെ ജയിപ്പിക്കുമായിരുന്നോ? ഇപ്പോഴീ ഹോളു്സെയിലു് ഒറ്റുക്കൊടുപ്പു് തിരിച്ചറിഞ്ഞ കേരളമെവിടെയുമുള്ള പ്രാദേശ്ശിക സഖാക്കള് അടിയന്തിരസ്സ്വഭാവമുള്ള തികച്ചും ന്യായമായ പ്രദേശ്ശികപ്പ്രശ്നങ്ങളേറ്റെടുത്തു് സമരരംഗത്തിറങ്ങുകയാണ്. സംസ്‌ഥാനനേതൃത്വം നിക്ഷേപകലോബിയിലു്നിന്നും അച്ചാരം വാങ്ങിയിട്ടുള്ളെങ്കില് അതവ൪ സ്വന്തം പുരയിടങ്ങളും വീടുകളും ഹൗസു് ബോട്ടുകളും തോട്ടങ്ങളും മണിമാളികകളും റിസോ൪ട്ടുകളും വിറ്റു് തിരിച്ചുകൊടുക്കട്ടെ; പ്രാദേശ്ശിക സഖാക്കളോട് ചോദിച്ചിട്ടല്ലല്ലോ നിക്ഷേപകസഹായം വാങ്ങിച്ചത്? നിക്ഷേപക സി൯ഡിക്കേറ്റ് പണം തിരിച്ചുകിട്ടാതെ റിക്കവറിഗുണ്ടകളെ പറഞ്ഞയക്കുന്നെങ്കില് കേരളം മുഴുവനുമുള്ള ലോക്കല്ക്കമ്മിറ്റി നേതാക്കളുടെയും ഏര്യാക്കമ്മിറ്റി നേതാക്കളുടെയുംനേരെ പറഞ്ഞയക്കില്ലല്ലോ?

ഒരിക്കല്പ്പോലും സമരരംഗത്തില്ലാതിരുന്നവ൪ പെട്ടെന്നു പൊട്ടിമുളച്ച് പരിസ്‌ഥിതിസംരക്ഷണസമരങ്ങളുടെ വക്താക്കളായി കടന്നുവരുന്നത് കേരളത്തിലൊരു പുതുമയല്ല. അവ൪ പെട്ടെന്നു് പൊട്ടിമുളയ്ക്കുകയല്ല, പ്രതിലോമശക്തികളാലു് പ്ലാ൯റ്റുചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. ഒരു സമരത്തെ കുത്തിമല൪ത്താ൯ ഇതിനേക്കാളെളുപ്പവഴി മറ്റെന്തുണ്ട്? സംസ്‌ഥാന മാ൪ക്സിസം ഇപ്പോളീവഴിയെക്കുറിച്ചും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളതു് ഉറപ്പാണ്. ഇത്തരമാളുകള്ക്കു പുത്ത൯ വക്താക്കളായിക്കടന്നുവന്നു് സമരത്തെക്കുത്തിമല൪ത്താ൯ കഴിയാതെനോക്കാ൯ കീഴാറ്റൂ൪ സമരത്തി൯റ്റെ ശില്പികള്ക്കു് ഇതുവരെയും കഴിഞ്ഞുവെന്നത് അഭിനന്ദനമ൪ഹിക്കുന്നു. വിപ്ലവമെന്ന വാക്കിനേക്കാള് സംസ്‌ഥാന മാ൪ക്സിസത്തിനിപ്പോള് കുളിരുകോരി രോമാഞ്ചമുണ൪ത്തുന്നതു് വികസനമെന്ന വാക്കാണ്. വിപ്ലവത്തോടു് വിടപറഞ്ഞതുതന്നെ വികസനത്തിനുവേണ്ടിയാണു്, കാരണം വെട്ടിത്തിന്നാം. വിപ്ലവത്തിലെന്തോന്നിരിക്കുന്നു വെട്ടിത്തിന്നാ൯?

[In response to various news articles on ‘Keezhaattoor farmers’ strike against highway bypass’ in media in March 2018]

Link: http://www.theindiantelegram.com/2018/03/25/313660.html

30 March 2018
No comments:

Post a Comment