Sunday, 1 April 2018

068. അമ്പലങ്ങളിലെ ഉച്ചഭാഷിണികളഴിച്ചു താഴെവെയ്പ്പിക്കാത്തതെന്തുകൊണ്ട്?

അമ്പലങ്ങളിലെ ഉച്ചഭാഷിണികളഴിച്ചു താഴെവെയ്പ്പിക്കാത്തതെന്തുകൊണ്ട്?

പി എസ്സ് രമേശ് ചന്ദ്ര൯


തിരുവനന്തപുരത്ത് ശബ്ദമലിനീകരണമുണ്ടാക്കിയാല് മൈക്ക് സെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ൪മാ൪ക്ക് ഇനി പണികിട്ടുമെന്നു് ജില്ലാ കളക്ട൪ പറയുന്നു. പക്ഷെ മൈക്ക് സെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ൪മാ൪ വഴിയല്ലാതെ സ്ഥിരമായി ഘടിപ്പിച്ച ഉച്ചഭാഷിണികളിലൂടെ ഒരു വ൪ഷത്തിലെ എല്ലാദിവസവും ശബ്ദമലിനീകരണമുണ്ടാക്കുന്ന അമ്പലങ്ങളെയും പള്ളികളെയും കുറിച്ച് കളക്ട൪ നിശ്ശബ്ദത പാലിക്കുന്നു. മൈക്ക് സെറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ൪മാ൪ ദു൪ബ്ബലരായതിനാല് അവരുടെ പുറത്തുകയറുന്നതു് എളുപ്പവും രസകരവുമാണ്. അമ്പലക്കമ്മിറ്റികളുടെയും പള്ളിക്കമ്മിറ്റികളുടെയും പുറത്തുകയറുന്നതു് അപകടകരവും സ്ഥാനം തെറിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. കഴിഞ്ഞവ൪ഷം ഇതേകാലത്തു് കളക്ടറുടെ നിയന്ത്രണം നിലവിലുള്ളപ്പോള്ത്തന്നെ ബീമാപ്പള്ളിയിലും ആറ്റുകാലും അഞ്ഞൂറും ആയിരവും ഉച്ചഭാഷിണികളാണ് വെച്ചുകെട്ടിയതു്. ഇവിടെയുള്ള ഓപ്പറേറ്റ൪മാരല്ല, അതി൪ത്തികടന്നുവന്ന വ൯കിട ഉച്ചഭാഷിണിമുതലാളിമാരാണ് രാഷ്ട്രീയനേതൃത്വത്തി൯റ്റെ പൂ൪ണ്ണ സംരക്ഷണയോടെയതു ചെയ്തത്. കളക്ട൪ക്ക് എന്തുചെയ്യാ൯ കഴിഞ്ഞു? യഥാ൪ത്ഥത്തില് കളക്ടറുടെ നിയന്ത്രണം കൊണ്ട് സംഭവിച്ചത് ഇവിടെയുള്ള ഓപ്പറേറ്റ൪മാ൪ക്ക് പണിനഷ്ടപ്പെടുകയും ആ ബിസിനസ്സ് അതി൪ത്തിയ്ക്കപ്പുറത്തുള്ളവ൪ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ സഹകരണത്തോടെ കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്തു. അവരാകട്ടെ മൈക്കുകള് കെട്ടിയടുക്കിവെച്ച ഡസ൯ കണക്കിന് ലോറികളില് സ്പിരിറ്റുകടത്തുകയും ചെയ്തു. തിരുവന്തപുരത്തെ ഓപ്പറേറ്റ൪മാ൪ ഇതു കണ്ടുപിടിച്ച് ഈ അട്ടിമറി കളക്ടറെയറിയിച്ചപ്പോള് അന്നത്തെ കളക്ട൪ നടപടിയെടുക്കാതെ ഭയന്ന് മാറിനിന്നു. ഈ വ൪ഷവും അതാവ൪ത്തിക്കുമെന്നതും ബീമാപ്പള്ളിയിലും ആറ്റുകാലും നന്ദിയോടുപച്ചയിലും നെടുമങ്ങാട്ടും ഉത്സവങ്ങള് കഴിയുമ്പോള് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പൂച്ച് പുറത്തുവരുമെന്നതും ഉറപ്പാണ്. അഞ്ഞൂറും ആയിരവും ഉച്ചഭാഷിണികള് കെട്ടിവെക്കാ൯ കളക്ടറുടെ നിയന്ത്രണം കാരണം തിരുവന്തപുരത്തെ ഓപ്പറേറ്റ൪മാ൪ ഭയപ്പെടുന്നിടത്തു് സ്പിരിറ്റുകൂടിക്കടത്തുന്ന അയല്സംസ്ഥാന മാഫിയ കടന്നുവന്നു് രാഷ്ട്രീയസഹായത്തോടെ അതും അതിലപ്പുറവും ചെയ്യുന്നു. ഉത്സവക്കമ്മറ്റിക്കാരും ആയിരം മൈക്ക് കെട്ടിവെക്കാ൯ ത൯റ്റേടമുള്ളവനേ ബിസിനസ്സ് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തി൯റ്റെ വാചകമടികളൊന്നും മതമുഷ്ക്ക൯മാരുടെയും അവരുടെ പോക്കറ്റിലായിക്കിടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയനേതാക്ക൯മാരുടേയുമടുത്തു ചെലവാകില്ലെന്നു് ഓരോ ഉത്സവസീസണിലും ജനങ്ങള് തിരിച്ചറിയുന്നു. ആ സീസണുകളില് ഈ കളക്ട൪മാ൪ നല്കുന്ന ഫോണ് നമ്പറുകളില് വിളിച്ചാല്പ്പോലും ആരും എടുക്കുകയില്ല. ഇപ്പോള് ഈ വാ൪ത്തയോടൊപ്പം നല്കിയിരിക്കുന്ന ഫോണ് നമ്പ൪തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക: 6062606. അതായത് ആ൪ക്കും വിളിക്കാ൯ കഴിയാത്ത ഒരു ഏഴക്കനമ്പ൪. ലാ൯ഡ് ലൈനും മൊബൈല് ഫോണുമല്ലെന്നു വ്യക്തം. കളക്ടറേറ്റി൯റ്റെ പത്തക്കമുള്ള ലാ൯ഡ് ഫോണി൯റ്റെയോ മൊബൈല് ഫോണി൯റ്റെയോ നമ്പറുകള് കൊടുക്കാത്തതില് നിന്നുതന്നെ ഇതൊരു പ്രഹസനമാണെന്നു് മനസ്സിലാക്കിക്കൂടേ? ഈ പ്രഹസനത്തിനു പോകുന്നതിനു പകരം ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തി൯റ്റെ മു൯.വ൪ഷമിറങ്ങിയ പഴയ സമഗ്രമായ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാ൯ ധൈര്യമുണ്ടോ? അതില്പ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചട്ടങ്ങള് ലംഘിച്ച എത്ര അമ്പലങ്ങളെയും പള്ളികളെയും നിയമനടപടിയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി? അമ്പലംതുറന്നാലുട൯ ഉച്ചഭാഷിണിയില് കൈവെയ്ക്കുന്ന ഭ്രാന്ത൯മാരെ എത്രപേരെ അറസ്റ്റു ചെയ്തു? ഇത്തരം സത്യസന്ധവും ക്രിയാത്മകവുമായ നടപടികള് എടുക്കുന്നതിനുപകരം പ്രസംഗങ്ങള് നടത്തി വീണ്ടും ശബ്ദമലിനീകരണമുണ്ടാക്കരുത്. Loudspeakers, Elephants And Fireworks Create Hell In Kerala Temples എന്ന ലേഖനം വായിക്കുക.

[In response to news article ‘Loudspeaker polluters warned against in Trivandrum തിരുവനന്തപുരത്ത് ശബ്ദമലിനീകരണമുണ്ടാക്കിയാല് ഇനി പണി കിട്ടും; ഉത്സവ സീസണില് ജാഗ്രതൈ’ in South Live on 14 February 2018]

Link: https://southlive.in/newsroom/kerala/district-administration-all-set-for-take-action-against-sound-pollution/

Feb 15 2018No comments:

Post a Comment