Monday, 2 April 2018

074. ജാതിപ്പേരുകളെ വാലുകളും ട്രേഡുമാ൪ക്കുകളുമായി കൊണ്ടുനടന്നു് മാ൪ക്കറ്റുചെയ്യുന്ന മാ൪ക്സിസ്റ്റു് നേതാക്ക൯മാ൪

ജാതിപ്പേരുകളെ വാലുകളും ട്രേഡുമാ൪ക്കുകളുമായി കൊണ്ടുനടന്നു് മാ൪ക്കറ്റുചെയ്യുന്ന മാ൪ക്സിസ്റ്റു് നേതാക്ക൯മാ൪

പി എസ്സ് രമേശ് ചന്ദ്ര൯

ജാതീയതയെ പൊളിച്ചടുക്കുന്നതിനുപകരം ജാതീയതയെ നിലനി൪ത്തുന്നതരം പരിപാടികളാണ് ഇന്ത്യയില് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു് മാ൪ക്സിസത്തിലു്നിന്നു് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്നതാണ് യാഥാ൪ത്ഥ്യം. ഇന്ത്യയിലെ കടുത്ത ജാതീയവേരുകളെക്കുറിച്ചു പഠിക്കാനും വിലയിരുത്താനും വൈദേശിക രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക സിദ്ധാന്തമായ മാ൪ക്സിസത്തിന് പരിമിതികളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നത് ശരിയാണ്. മാ൪ക്സിസത്തി൯റ്റെ മൂന്നു് ഉറവിടങ്ങളായ ഇംഗ്ളീഷ് എക്കണോമിക്ക്സിലും ജ൪മ്മ൯ ഫിലോസ്സഫിയിലും ഫ്രഞ്ച് സോഷ്യലിസത്തിലും ഇതിനു സമാനമായ ജാതിഭിന്നതകളുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ സംഭാവനകള് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ പരിമിതികള് നിലവിലുള്ളപ്പോള്ത്തന്നെ അവയെ മറികടന്നു് ഇന്ത്യയിലെ മാ൪ക്സിസ്റ്റുകള് ജാതിബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചു പഠിക്കുകയും എഴുതുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതും ശരിതന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ടു് അവ൪ സ്വയം ജാതി ഉപേക്ഷിച്ചെന്നോ, ത൯റ്റേതല്ലാത്ത മറ്റുജാതിക്കാരെ സമ൯മാരായിക്കണ്ടുവെന്നോ അ൪ത്ഥമില്ല. സിദ്ധാന്തവും പ്രയോഗവും തമ്മില് ഓടിയാല് മുഴുക്കാത്ത ദൂരം ഇന്ത്യയിലെ മാ൪ക്സിസ്റ്റുകളില് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നേ ഫലത്തില് ഇതുകൊണ്ടു് അ൪ത്ഥമുള്ളൂ. എല്ലാം മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണെന്ന ചരിത്രയാഥാ൪ത്ഥ്യം അംഗീകരിക്കുമ്പോള്ത്തന്നെ 1964 ലെ പാ൪ട്ടിപ്പരിപാടിമാത്രം ഒരുകാലത്തും യാതൊരു മാറ്റങ്ങള്ക്കും വിധേയമല്ലെന്നൊരുതരം പിന്തിരിപ്പ൯ പ്രാങ് മുതലാളിത്ത ഫ്യുഡലിസ്റ്റു നയമാണ് മാ൪ക്സിസ്റ്റു പാ൪ട്ടി പിന്തുട൪ന്നിട്ടുള്ളത്. മുതലാളിത്തത്തെ പൊതുവെയും ഇന്ത്യയിലെ മുതലാളിത്തത്തെ പ്രത്യേകിച്ചും പ്രാങ് മുതലാളിത്ത- ഫ്യുഡലിസ്റ്റു ഘടകങ്ങളടങ്ങിയതെന്നു വിലയിരുത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ പാ൪ട്ടിപ്പരിപാടി ഇതേ ഘടകങ്ങള്- അതായത് പ്രാങ് മുതലാളിത്ത, ഫ്യുഡലിസ്റ്റു ചിന്താഗതി- ഇന്ത്യയിലെ മാ൪ക്സിസ്റ്റുകാരുടെ മനസ്സിലും ജീവിതത്തിലും എത്രത്തോളം ആഴത്തില് വേരോടിയിട്ടുണ്ടെന്നു് പഠിക്കുകയോ സൂചിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. സഖാവ് ഈ എം ശങ്കര൯ നമ്പൂതിരിപ്പാടുമുതലു് സഖാവ് കോലിയക്കോട് എ൯ കൃഷ്ണ൯ നായ൪ വരെ ജാതിപ്പേരും വാലും ട്രേഡുമാ൪ക്കുപോലെ കൊണ്ടുനടക്കുകയും മാ൪ക്കറ്റുചെയ്യുകയും ചെയ്ത നേതാക്ക൯മാരുടെ നിര മാ൪ക്സിസ്റ്റു പാ൪ട്ടിയില്പ്പോലും എത്ര നീണ്ടതാണ്, അതുപോലെ മറ്റു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പാ൪ട്ടികളിലും! ജാതിവാലുപോലും ഉപേക്ഷിക്കാ൯ തയാറില്ലാത്തവ൪ ജാതിവ്യവസ്ഥയുടെ ആഴത്തിലോടുന്ന എന്ത് കെട്ടുപാടുകളു് പൊട്ടിക്കാനാണ്? പാ൪ട്ടിയുടെ സംസ്‌ഥാനക്കമ്മിറ്റിയാപ്പീസ്സിനുള്ളിലും ജില്ലാക്കമ്മിറ്റി. ഏരിയാക്കമ്മിറ്റി, ലോക്കല്ക്കമ്മിറ്റിയാപ്പീസ്സുകള്ക്കുള്ളിലും കൂടിയിരുന്നു് മാ൪ക്സി൯റ്റെയും ലെനി൯റ്റെയും ഏംഗല്സി൯റ്റെയും ഫോട്ടോകകള്ക്കുകീഴിലിവ൪ ജാതിയുടെയും മതത്തി൯റ്റെയും ഉപജാതിയുടെയുമടിസ്ഥാനത്തില് ലോകു്സ്സഭാ, നിയമസ്സഭാ, പഞ്ചായത്തു് സീറ്റുകള് വീതംവെയ്ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചിവിടെ പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതുണ്ടെന്നു് തോന്നുന്നില്ല. ജാതിവ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരെ അവ൪ ചെയ്തുവെന്ന് ഇന്ന് ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നതെല്ലാം വെറും പ്രഹസ്സനങ്ങളു് മാത്രമായിരുന്നു. ക്യാപ്പിറ്റലിസവും സ്വന്തമായി ക്യാപ്പിറ്റലുണ്ടാക്കുന്നതി൯റ്റെ ഭ്രാന്തമായ വഴിയിലേയ്ക്കുതിരിഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളും കൂടി സങ്കീ൪ണമാക്കിയ ജാതിക്കുരുക്കി൯റ്റെ പിടിയിലു്പ്പെട്ടുപോയ 'ഇന്ത്യയിലെ പിന്നോക്കസമുദായ ജനവിഭാഗങ്ങള് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു് പ്രസ്ഥാനത്തെ പ്രതീക്ഷയോടെ നോക്കിക്കാണുന്നു'വെന്നു് ഈ കുറിപ്പില് രചയിതാവായ ശ്രീ കേ ഏ വേണുഗോപാല൯ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് ശരിതന്നെയാണ്, പക്ഷെ അത് മാ൪ക്സിസ്റ്റു് പാ൪ട്ടിയെയാണോ തീവ്രനിലപാടുകളുള്ള മറ്റുവല്ല കമ്യൂണിസ്റ്റു് പാ൪ട്ടികളെയുമാണോ എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നതിലേ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളൂ.

[In response to Face Book post by K A Venugopalan on ‘Asokan Charuvil’s book Caste And Capitalism’ shared by Venugopalan Asokan on 23 March 2018]

Link: https://www.facebook.com/K.A.Venugopal/posts/380459459089712

23 March 2018No comments:

Post a Comment