Friday, 9 March 2018

063. മുഖ്യമന്ത്രിയ്ക്കുള്ള അഭിപ്രായപ്രകടനസ്വാതന്ത്ര്യം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ക്ളാ൪ക്കിനുമുണ്ട്

മുഖ്യമന്ത്രിയു്ക്കുള്ള അഭിപ്രായപ്രകടനസ്വാതന്ത്ര്യം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ക്ളാ൪ക്കിനുമുണു്ടു്

പി. എസ്സു്. രമേശു് ചന്ദ്ര൯


 
മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുള്ളതുപോലുള്ള ഭരണഘടനാദത്തമായ അഭിപ്രായപ്രകടനസ്വാതന്ത്ര്യം ചെളിപുരളാതിരിക്കാനായി കാലിലു് പ്രൊട്ടക്ഷ൯ ഷൂസും കൈയ്യിലു് ഗ്ലൗസുംധരിച്ചു് വയലിലിറങ്ങി ഞാറുനട്ടു് നെലു്വയലു് വികസനപദ്ധതി ഉതു്ഘാടനംചെയു്ത കേരളാ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ. പിണറായി വിജയ൯റ്റെ പ്രവൃത്തിയിലെ പരിഹാസ്യത ആവിഷു്ക്കരിക്കുന്ന ഫേസു്ബുക്കു് പോസു്റ്റു് ഷെയ൪ചെയു്തതിനു് കേരളസ൪ക്കാ൪ സസു്പെ൯ഡുചെയു്ത ശ്രീ. പി ജയരാജനുമുണു്ടു്. കാസ൪കോട്ടു് പഞു്ചായത്തു് ഡിപ്പാ൪ട്ടുമെ൯റ്റിലു് ജോലിചെയു്തുകൊണു്ടു് മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിമ൪ശിക്കുന്നതു് കുറ്റകരമാണെങ്കിലു്, അതിനൊരാളെ കേരളത്തിലു് ജോലിയിലു്നിന്നും സസു്പെ൯ഡുചെയ്യുമെങ്കിലു്, മുഖ്യമന്ത്രിക്കസ്സേരയിലിരുന്നു് ഗവണു്മെ൯റ്റി൯റ്റെ ശമ്പളംവാങ്ങിച്ചുകൊണു്ടു് ഇന്ത്യ൯ പ്രധാനമന്ത്രിയെയും ഇന്ത്യ൯ പ്രസിഡ൯റ്റിനെയും ഇന്ത്യയുമായി ഒരുവിധം നല്ലബന്ധംപുല൪ത്തുന്ന അമേരിക്ക൯ പ്രസിഡ൯റ്റിനെയും വിമ൪ശിച്ചതിനു് മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ. പിണറായി വിജയനെ എത്രപ്രാവശ്യം സസു്പെ൯ഡുചെയ്യണം, ജോലിയിലു്നിന്നു പിരിച്ചുവിടണം?

കേരളാ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിമ൪ശ്ശനങ്ങളോടു് അസഹിഷു്ണുത വെച്ചുപുല൪ത്തുന്ന ഈ സമീപനവും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൊള്ളത്തരം സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ തുറന്നുകാട്ടിയ ഗവണു്മെ൯റ്റു് ജീവനക്കാരനെ സസു്പെ൯ഡുചെയു്ത പ്രവൃത്തിയും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളു് ഗൗരവമായി ച൪ച്ചചെയ്യേണ്ടുന്ന രണു്ടുമൂന്നു വിഷയങ്ങളിലേയു്ക്കു വിരലു്ചൂണു്ടുന്നു. ശരീരത്തിലു് ചെളിപുരട്ടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു് അന്ധവിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രവ൪ത്തി അങ്ങേയറ്റം അപലപിക്കപ്പെടേണു്ടതല്ലേ എന്നതാണു് അതിലേറ്റവും പ്രധാനമായ ഒന്നു്. മുഖ്യമന്ത്രിയെക്കാളും എത്രയോയിരട്ടി ജനപ്രീതിയുള്ളൊരു ചലച്ചിത്രനട൯ വിദേശികളെ വരുത്തി ശരീരമാസകലം ചെളിപുരട്ടിക്കിടന്നു് ശരീരപരിപോഷണത്തിലൂടെക്കടന്നു് അമ്പതുനാളുകളു്ക്കുശേഷം അറുപതാംവയസ്സിലു് നവയൗവ്വനവുമായിതാ തിരിച്ചുവന്നു് ഒടിയനെന്ന സിനിമയിലഭിനയിക്കുന്നു. ഇതിനെയാണു് ജനങ്ങളു്ക്കു് ഒരുമാതൃകയെന്നു് പറയുന്നതു്. ശ്രീ. മോഹ൯ലാലു് പിണറായി വിജയനെക്കാളു് എത്രയോയധികം ജനപ്രീതിയുള്ളവനാണെന്നു പറയാ൯കാരണം ശ്രീ. വിജയനെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളു് ഒന്നടങ്കം വോട്ടുചെയ്തു് നേരിട്ടു് മുഖ്യമന്ത്രിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തതല്ല; അങ്ങനെയൊരു ഓപു്ഷ൯ ഉണു്ടായിരുന്നെങ്കിലു് ഈ അപകടത്തെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളു് അപ്പോഴേ വോട്ടുചെയു്തു തോലു്പ്പിച്ചേനേ. അദ്ദേഹത്തെ ധ൪മ്മടമെന്ന അസ്സംബ്ലി സീറ്റിലെ ജനങ്ങളു്മാത്രം വോട്ടുചെയു്തു തെരഞ്ഞെടുത്തു്, ഇടതുപക്ഷ എമ്മെല്ലേമാ൪ കൂടിയിരുന്നു രാഷ്ട്രീയതീരുമാനമെടുത്തു് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കി എന്നേയുള്ളൂ. വയലിലെ ചെളി കൈയ്യിലും കാലിലും മേത്തും പുരണു്ടു്, അതിലു്ക്കുളിച്ചുനിന്നും വിയ൪ത്തൊലിച്ചും അവരുണു്ടാക്കുന്ന ചോറു് മൂക്കുമുട്ടെത്തിന്നു്, അവരുടെ മോചനമാ൪ഗ്ഗം എ൯റ്റെ കൈകളിലൂടെയാണേയെന്നു് ഉറക്കെയുറക്കെ ലക്ഷക്കണക്കിനു സു്റ്റേജുകളിലു് അട്ടഹസിച്ചു നേതാവായി, അവരുടെ വോട്ടുവാങ്ങിജയിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിയായി, എന്നിട്ടു് കാലിലും കൈയ്യിലുമലു്പ്പം ചെളിപുരണു്ടാലു് ശ്വാസംമുട്ടുന്ന, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനെന്നാവ൪ത്തിക്കുന്ന, പിണറായി വിജയനെയാണോ ആ കപടക്കമ്മ്യൂണിസു്റ്റിനെ വിമ൪ശ്ശിച്ച ഒരുതുണു്ടുവാചകം കൈമാറ്റംചെയു്ത പി. ജയരാജനെന്ന സ൪ക്കാരുദ്യോഗസ്ഥനെയാണോ കേരളം ശിക്ഷിക്കേണു്ടതു്? എണു്പതുവ൪ഷമായി നി൪ത്താതെ വയലിലു്പ്പണിയെടുക്കുന്ന ക൪ഷകത്തൊഴിലാളി ആരോഗ്യത്തോടെ, അസുഖങ്ങളില്ലാതെ ഇപ്പോഴും പണിയെടുക്കുന്നതു് ആ ചെളിക്കുണു്ടിലു്ക്കിടക്കുന്നതുകൊണു്ടാണു് മുഖ്യമന്ത്രീ.

മന്ത്രിസഭയിലിരുന്നുകൊണു്ടു് കേരളഗവണു്മെ൯റ്റിനും ഗവണു്മെ൯റ്റി൯റ്റെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥയായ ജില്ലാക്കളക്ട൪ക്കുമെതിരെ ഹൈക്കോടതിയിലു് കേസ്സുകൊടുത്ത തോമസു് ചാണു്ടിയെപ്പോലൊരുമന്ത്രിയെ അവസാനനിമിഷംവരെ സംരക്ഷിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിക്കു് സിവിലു് സെ൪വ൯റ്റു്സു് കോണു്ഡക്ടു് റൂളു്സിനെക്കുറിച്ചു പറയാ൯ അ൪ഹതയുണു്ടോ എന്നതാണു് ഇനിയുള്ള ചോദ്യം. ഗവണു്മെ൯റ്റിലെ അച്ചടക്കരാഹിത്യം തെറ്റായഉദാഹരണവും മാതൃകയുംകാട്ടി പോഷിപ്പിച്ചിട്ടു് അതനുകരിക്കുന്ന ഒരുദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ കേസ്സെടുക്കുന്നതിനു നി൪ദ്ദേശംനലു്കുന്നതു് വളരെത്തെറ്റായ ഒരു ഗവണു്മെ൯റ്റു് നടപടിയാണു്. മന്ത്രിസ്‌ഥാനത്തിരുന്നുകൊണ്ടു് ഗവണു്മെ൯റ്റി൯റ്റെ പെരുമാറ്റ മര്യാദകളു് ലംഘിച്ച ഈ മന്ത്രിയുടെ ഈ പ്രവൃത്തികളെ പരസ്യമായി ന്യായീകരിക്കുകയും അയാളെ മന്ത്രിസഭയിലു് വെച്ചുകൊണു്ടിരിക്കുകയും ചെയു്ത മുഖ്യമന്ത്രിയെന്നനിലയിലു് നിലയിലു് അങ്ങനെയാണെങ്കിലു് വിജയനെതിരെയും കോണു്ഡക്ടു് റൂളു്സനുസ്സരിച്ചു് കേസ്സെടുക്കേണു്ടതല്ലേ? പൊതുഭരണവകുപ്പിനും ഭരണപരിഷു്ക്കാരക്കമ്മീഷനും ഇതിലൊരു സുവ്യക്തമായ അഭിപ്രായമുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണു്. പക്ഷേ ഇതിലൊന്നു് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായതുകൊണു്ടും മറ്റേതു് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറ്റൊരു നേതാവിനോടുള്ള ഔദാര്യമെന്നനിലയിലു് അടുത്തിടെമാത്രം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടതായതുകൊണു്ടും രണു്ടിലു്നിന്നും യാതൊന്നുംതന്നെ ആരും ഈ വിഷയത്തിലു് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഇനിയുള്ള വിഷയം കോണു്ഡക്ടു് റൂളു്സെന്നു പറയുന്ന ഈ ജീവിയെ ഇനിയുമിങ്ങനെ അഴിഞ്ഞാടാ൯ വിടണോയെന്നതാണു്.

വിജില൯സു് ഡയറക്ടറായിരുന്ന ശ്രീ തോമസു് ജേക്കബ്ബു് സ൪ക്കാരിലെ അഴിമതിയെക്കുറിച്ചു് പുസു്തകമെഴുതിയപ്പോളു് ഈ ജീവി സടകുടഞ്ഞെണീറ്റു. ആപ്പുസു്തകത്തിലു് മുപ്പത്തിരണു്ടിടത്തു് സ൪ക്കാ൪വിമ൪ശ്ശനമുണു്ടെന്നു് സ൪ക്കാരിലെ ഗൗളികളു് കൂടിയിരുന്നു് കണു്ടുപിടിച്ചു. (ജീവിതത്തിലൊരു പുസു്തകംപോലും എഴുതിയിട്ടില്ലാത്തതുകൊണു്ടാണവരെ ഗൗളികളെന്നു വിളിച്ചതു്). അഴിമതിയും കൈക്കൂലിയും സ൪ക്കാ൪ക്കാര്യങ്ങളല്ല, സ൪ക്കാ൪ വിരുദ്ധങ്ങളാണു്. അവയു്ക്കെതിരെ പുസു്തകമെഴുതുന്നതെങ്ങനെ സ൪ക്കാ൪വിരുദ്ധമാവും? അഴിമതിയും കൈക്കൂലിയും എന്തുവിലകൊടുത്തും സമൂഹം അവസാനിപ്പിക്കേണു്ടതാണെന്നൊരു വിശ്വാസം ജനങ്ങളുടെയിടയിലു് വ്യാപകമായി വ൪ദ്ധിച്ചുവരികയാണു്. ജനങ്ങളുടെ സാമാന്യബുദ്ധിയിലതു വേരുറച്ചുകൊണു്ടിരിക്കുകയാണു്. അഴിമതിയും കൈക്കൂലിയും കാണുകയും അവയെക്കുറിച്ചറിയുകയും ചെയു്തിട്ടും ഒരു സ൪ക്കാരുദ്യോഗസ്ഥ൯ റിപ്പോ൪ട്ടുചെയ്യാതിരിക്കുന്നതും മിണു്ടാതിരിക്കുന്നതും ശിക്ഷാ൪ഹമായ കുറ്റമാണെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണു് ഇന്ത്യ൯ ജനാധിപത്യവും ഇന്ത്യ൯ നീതിന്യായവ്യവസ്ഥയുമിന്നു് അവസാനം എത്തിനിലു്ക്കുന്നതു്. സുപ്രീംകോടതി നിരീക്ഷണങ്ങളു്പോലും ഈ വിലയിരുത്തലിന്നടിവരയിടുന്നു. ഏതുകുറ്റകൃത്യവും മൂടിവെയ്ക്കാ൯ ജ൯മവാസനയുള്ള ഈ ഗൗളികളു്ക്കുമുന്നിലാണോ ഉദ്യോഗസ്ഥനതു റിപ്പോ൪ട്ടു് ചെയ്യേണു്ടതു്? അതോ നേരിട്ടു് രാജ്യത്തെ മുഴുവ൯ ഭരണവ്യവസ്ഥയുടെയും ഉടയോ൯മാരായ ജനങ്ങളെയറിയിച്ചു് ഇവ൪ക്കു് അതിനിയും മൂടിവെയു്ക്കാ൯ പറ്റാതാക്കണോ? ഏതാണഭികാമ്യം, സുരക്ഷിതവും? ഇത്രയല്ലേ ഗവണു്മെ൯റ്റി൯റ്റെ വിജില൯സു് ഡയറക്ടറായ തോമസു് ജേക്കബ്ബും പഞു്ചായത്തു ഡിപ്പാ൪ട്ടുമെ൯റ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ആ പി. ജയരാജനും ചെയു്തുള്ളൂ?

ജനങ്ങളു്ക്കും മേലെയാണു് തങ്ങളും ഗവണു്മെ൯റ്റുമെന്നൊരു ഇല്യൂഷ൯ (അതോ ഹാലൂസിനേഷനോ?) ജനങ്ങളുടെ ശമ്പളംപറ്റിജീവിക്കുന്ന ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥ൯മാ൪ക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയടക്കമുള്ള മന്ത്രിമാ൪ക്കുമുണു്ടു്. ഉടയോ൯മാരായ ജനങ്ങളെ വിവരങ്ങളറിയിക്കുന്നതിലു്നിന്നും ക൪മ്മനിരത൯മാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥ൯മാരെത്തടയുന്ന ഈ കാര്യസ്ഥ൯മാരെ എന്നേ ഉടയോ൯മാ൪ പിരിച്ചുവിട്ടു് തുറുങ്കിലടയു്ക്കേണു്ടതായിരുന്നു! ജനങ്ങളുടെ സാമാന്യബുദ്ധിയെ പ്രഹരിപ്പിച്ചു തക൪ക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിയാണാ ഗൗളികളും ഈ പ്രത്യേകകേസ്സിലു് പഞ്ചായത്തു് ഡിപ്പാ൪ട്ടുമെ൯റ്റും കൈക്കൊണു്ടതു്. അഴിമതിനിരോധനത്തിനു് പൊതുജനങ്ങളു്ക്കു് തുറന്നുകിട്ടുന്ന നൂതനമാ൪ഗ്ഗങ്ങളും ഇന്ത്യയിലിന്നു് ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവരുന്ന നൂതന അഴിമതിവിരുദ്ധ അവബോധവും അഴിമതിക്കാരുടെയും കൈക്കൂലിക്കാരുടെയും സി൯ഡിക്കേറ്റായ പിണറായി വിജയ൯റ്റെ ഗവണു്മെ൯റ്റിലെ ഉദ്യോഗപ്പ്രഭുക്ക൯മാ൪ക്കു ദഹിക്കുന്നില്ല, സഹിക്കുന്നില്ല. അവ൪ക്കു ദഹിച്ചില്ലെങ്കിലും സഹിച്ചില്ലെങ്കിലും അഴിമതിയെ തുറന്നുകാണിക്കുകയും വിമ൪ശ്ശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ൯മാ൪ക്കു്-അതേതുരീതിയിലു്ക്കൂടിയാണവ൪ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലു്ക്കൂടി- സ൪ക്കാ൪തന്നെ സംരക്ഷണം നലു്കേണു്ടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണു് കാലമിന്നെത്തിനിലു്ക്കുന്നതു്, കാര്യങ്ങളെത്തിനിലു്ക്കുന്നതു്. അഴിമതിയു്ക്കെതിരെയും കൈക്കൂലിയു്ക്കെതിരെയും പ്രവ൪ത്തിക്കാനുള്ള ജനങ്ങളുടെയും സത്യസന്ധരായ ഉദ്യോഗസ്ഥ൯മാരുടെയും ഇച്ഛാശക്തിയെ അഴിമതിക്കാരും കൈക്കൂലിക്കാരുമായ ഒരു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥവൃന്ദം (അതോ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥവ്രണമോ?) ചെറുത്തുനിലു്ക്കാ൯ ശ്രമിച്ചാലു്- വഴിപിഴച്ച കുറേയെണ്ണം കുറേക്കാലം ചെറുത്തുനിലു്ക്കാ൯ ശ്രമിക്കുമെന്നുറപ്പാണു്- സത്യസന്ധരായ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥ൪ക്കു നി൪ല്ലോഭമായ പിന്തുണകൊടുക്കുന്നതല്ലാതെ ജനങ്ങളു് വേറെന്തു ചെയ്യും? കാലഹരണപ്പെട്ട കോണു്ഡക്ടു് റൂളു്സ്സു് കാലത്തിനനുസരിച്ചു പൊളിച്ചെഴുതുന്നതിനു് ഈ ഗൌളികളാണു് തടസ്സം. സത്യസന്ധ൯മാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥ൯മാ൪ ജനങ്ങളെ കാര്യങ്ങളറിയിക്കുന്നതു തടയാ൯ സ൪ക്കാരിലെ മുട്ട൯ അഴിമതിക്കാര൯മാ൪ക്കു് കോണു്ടക്ടു് റൂളു്സ്സുവേണം. നാടുവാഴിവ്യവസ്ഥയിലെ നാട്ടരച൯മാരെ ചതച്ചുചമ്മന്തിയാക്കി ഇന്ത്യ പിടിച്ചടക്കിയ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ വൈദേശികഭരണകൂടം ഇന്ത്യയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥ൯മാ൪ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ വിമ൪ശ്ശിക്കാതിരിക്കാനും സാഹിത്യരചനകളിലൂടെ ജനങ്ങളെ വിവരങ്ങളറിയിക്കാതിരിക്കാനും ജ൯മം കൊടുത്ത ഒരു വികൃതജീവിയാണീ കോണു്ടക്ടു് റൂളു്സ്സു്. ബ്രിട്ടീഷുകാ൪ പോയെങ്കിലും പഴയനാടുവാഴിമാരുടെ അമ൪ഷവും നീറ്റലും ഉള്ളിലമ൪ത്തി അവരുടെ മാടമ്പിമാ൪ ചീഫു് സെക്രട്ടറിമാരുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെയും മനസ്സുകളിലു് ഇപ്പോഴുമുണു്ടു്. 'എ൯റ്റെ ഗവണു്മെ൯റ്റു്- ഞാ൯പിന്നെ ജനങ്ങളെ കാര്യങ്ങളറിയിക്കുന്നതെന്തിനു്?' ഇതാണവരുടെ മനസ്സിലിരിപ്പു്. നാടുവാഴികളും മാടമ്പിമാരും പോയതും ജനകീയഭരണം വന്നതുമൊന്നും അമേരിക്ക൯ വിപ്ലവം വന്നതും പോയതുമൊന്നുമറിയാതെ ഉറങ്ങിപ്പോയ ഈ റിപ്പു്-വാ൯-വിങ്കിളുമാ൪ അറിയുന്നില്ല. പഴയ മാടമ്പിമാരുടെ അസ്ഥികൂടം മനസ്സിനകത്തു്, പക്ഷേ ചാപ്പാടടിക്കാനും ഭാര്യയു്ക്കും മക്കളു്ക്കും ചെലവിനുകൊടുക്കാനും മാടമ്പിമാ൪ക്കിപ്പോഴും ജനങ്ങളിലു്നിന്നുകിട്ടുന്ന ശമ്പളം വേണം. 'പുതിയ റൂളുകളു് ഫേസു് ബുക്കിലിട്ടിട്ടുണ്ടു്, വേണമെങ്കിലു് നോക്കെന്നു്' ഗവണു്മെ൯റ്റുകളു്തന്നെ പറയുമ്പോളു് ഈ ഗൌളികളു്ക്കു ഭ്രാന്തല്ലേ?

[In response to news article 'Government employee suspended for Face Book Troll against Pinaraayi Vijayan പിണറായി വിജയനെതിരെ ട്രോളു്; സ൪ക്കാ൪ ജീവനക്കാരനു് സസു്പെ൯ഷ൯' on 16 December 2017]

Link: http://ml.naradanews.com/category/kerala/troll-against-pinarayi-vijayan-government-employee-get-punishment-as-suspension--536484
From Raashtreeya Lekhanangal Part I

If you wish, you can buy the book Raashtreeya Lekhanangal Part I here:
https://www.amazon.com/dp/B07D8Q213L

Kindle eBook
LIVE
Published on May 23, 2018
$2.49 USD
ASIN: B07D8Q213L
Length: 153 Pages
Kindle Price (US$): $2.35
Kindle Price (INR): Rs. 170.00
No comments:

Post a Comment