Friday, 6 September 2013

021. ദെത്താന്ത്. അന്താരാഷ്ട്ര സംഘറ്ഷങ്ങള്ക്ക് അയവുവരുത്തല്.

ദെത്താന്ത്
അന്താരാഷ്ട്ര സംഘറ്ഷങ്ങള്ക്ക് അയവുവരുത്തല്.

പി എസ്സ് രമേഷ് ചന്ദ്ര


റീഷു്റ്റാഗിന്1  തീജ്ജ്വാലകള് 
പടരുമ്പോളൊളി ചിന്നി-
യുയറ്ന്നീടുക ചാരങ്ങളില്നിന്നും ഫീനിക്സ്!

ക്യാമ്പ് ഡേവിസ്സെയ്തു
മുറിച്ചുവോ നിന്നുടല് 
ഹെല്സിങ്കി കത്തിയ്ക്കു കോറ്ത്തുവോ നിന്നെയും?

ഡീഗോഗാറ്ഷ്യകള് നിന്റ്റെ 
കാനനക്കണ്ണിന്റ്റെ 
കാഴ്ച്ചകവറ്ന്നുവോ കാറ്ട്ടറിന് ഡോക്ട്രിനാ-

ക്കാലുകള്ക്കാണി 
തറച്ചുവോ? റീഗന്റ്റെ 
കുതിരക്കുളംപിന്റ്റെ ധൂസരധൂളിയാ-

ലാവൃതമാമുഖ-
മാഴങ്ങളാഴുമെ-
ന്നോറ്മ്മയില്നിന്നുമേ മായുന്നു മായുന്നു.

മോസ്ക്കോയില് മിഷയാം നിന് 
മന്ദസ്മിതത്തിന്റ്റെ 
മാസ്മരമാരിവില് മായുംമുമ്പേ,

ദൂരേയൊളിമ്പസ്സില് 
ഒലിവുമരക്കാടുകളുടെ-
യിരുളില് ഇടിവെട്ടു,ന്നവറ് മറുപടിയെഴുതി2 .

ഐസനോവറ്!3 നിന്റ്റെ
പെട്ടിയില് നീ കിട-
ന്നൂറ്ദ്ധം വലിക്കുമ്പോളോറ്ത്തുകൊള്ക:

മാന്ഹട്ടന്4 ഫ്രാങ്ക്സ്റ്റീന്റ്റെ 
ഭൂതമായ്!5 ക്കണ്ടുവോ
പടരും നന്ദാദേവിതന് ദുരന്തം?

നാളത്തെയടിമകള് 
ടെസ്ട്യൂബില് വളരുമ്പോള് 
ഹെറഡോട്ടസ്സ്!7 നീയിന്നു ലജ്ജിക്കുന്നോ?

ശസ്ത്രങ്ങളേന്ന്തും നീ
ടെസ്ട്യൂബ് ശിശുവിന്റ്റെ-
യോക്സിജന് സപ്പ്‌ളേ കുറച്ചീടുമോ?

നോബല്!നിന് സ്വപ്നത്തില് 
സി.ഐ.എ. കാണാച്ചര- 
ടിഴതുന്നുംകാലം അതിദൂരത്തല്ല.

പെട്രോഡോളറ് സാമ്രാ-
ജ്യത്ത്വത്തിന്നോടത്തില്
തുഴയായാല് നാസറ്! നീ ദു:ഖിക്കുമോ?

മേഷങ്ങള് പൊരുതുമ്പോള്
നിണമൊഴുകും തറനക്കാന് 
യാങ്കികളും പിണിയാളും തീരത്തെത്തും;

യോറ്ദ്ദാനില്,ച്ചെങ്കടലില്, 
നൈലിന് തീരങ്ങളിലും,
തിരനീക്കിക്കുറുനരികള് പാഞ്ഞിട്ടില്ലേ?

പാലസ്റ്റീന്! നിന്മുന്നില്, 
സെയ്ഗോണ്‍! നിന് വയലുകളില്
മാത്രം കുറുനരികള്തന് കാലുളുക്കി.

ഷാറ്റ്-അല്-അറ!ബൊഴുകിക്കൊള്-
കിരുകരയും ചുടുകാടുക- 
ളായാലും കഥയറിയാതൊഴുകിക്കൊള്ക.

കണ്ടുവോ എന്റ്ററ്പ്രൈ9 -
സിന്ത്യാ സമുദ്രത്തിന് 
തിരമാലക്കൈകളില് ദെത്താന്തത്രേ!10 

വിശ്വസ്സമാധാന-
മിടിമുഴക്കങ്ങളി-
ലഗ്നിബാണങ്ങളിലല്ലവരും;

പുത്തനുഷസ്സുകള് 
തേടും ചുവന്നൊരു 
സൂര്യന്റ്റെ തേരിലേ ദെത്താന്തെത്തൂ.    കുറിപ്പുകള്:

1. ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ റീഷ്റ്റാഗ് തീവെപ്പ്.
2. ഒളിമ്പിക്ക്സില് അത്‌ല റ്റുകളുടെ കൂട്ടക്കൊല.
3. അണുബോംബ് നിറ്മ്മാണകാലത്തെ അമേരിക്കന് പ്രസിഡണ്ട്.
4. നാസി വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സംയുക്ത അണുബോംബ് നിറ്മ്മാണ    പദ്ധതിയുടെ കള്ളപ്പേരാണ് മാന്ഹട്ടന് പദ്ധതി.
5. മേരി ഷെല്ലിയുടെ വിശ്രുത നോവല്. സ്രഷ്ടാവിനും നിയന്ത്രിക്കാനാവാത്ത സൃഷ്ടി.
6. നന്ദാദേവിക്കൊടുമുടിയില് നിന്നും നദീജലത്തിലേയ്ക്ക് അണുപ്രസരണ മുള്ള ചാരഉപഗ്രഹം എത്തിച്ചേറ്ന്നത്.
7. ഹെറഡോട്ടസ്സ് -വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റ്റെ പിതാവ്.
8. തുടരുന്ന ഇറാന്-ഇറാക്ക് യുദ്ധം.
9. അണുശക്തികൊണ്ട് പ്രവറ്ത്തിച്ചിരുന്ന അമേരിക്കന് പടക്കപ്പല്.
10. ദെത്താന്ത്‌- അന്തറ്ദ്ദേശീയ സംഘറ്ഷങ്ങള്ക്ക് അയവുവരുത്തലിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രെഞ്ച് പദം.


 

No comments:

Post a Comment