Friday, 6 September 2013

023. കാലം ജാലക വാതിലിലിന്റ്റെ പ്രകാശനം 1999 ല്.

കാലം ജാലക വാതിലിലിന്റ്റെ പ്രകാശനം 1999 ല്. 


സഹ്യാദ്രി ബുക്ക്സ്സിന്റ്റെ 'കാലം ജാലക വാതിലില്' എന്ന കവിതാ സമാഹാരത്തിന്റ്റെ പ്രകാശനം 1999 ഫെബ്രുവരി 11 ന് 11 മണിയ്ക്ക് തിരുവന്തപുരം പ്രസ്സ് ക്ലബ്ബില് ലോകപ്രശസ്ത മാന്ത്രികശാസ്ത്രജ്ഞന് ഗോപി നാഥ്‌ മുതുകാട് നിറ്വ്വഹിച്ചു. മുഖ്യാതിഥി തിരുവന്തപുരം ജില്ലാ ഗവണ്‍മെന്റ്റ് പ്ലീഡറും പബ്ലിക്ക് പ്രോസിക്ക്യൂട്ടറുമായ എം. രാജഗോപാലന് നായറ് ആദ്യപ്രതി ഏറ്റുവാങ്ങി. പ്രശസ്ത പരിസ്ഥിതി കുറ്റാന്വേ ഷകനും മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷകനുമായ രമേശ്‌ ചന്ദ്രനാണ് ഗ്രന്ഥകറ്ത്താവ്.

ഗ്രന്ഥകാരന്റ്റെ കൈപ്പടയിലാണ് പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. നറ്മ്മ കൈരളി പ്രസിഡണ്ടും ഹാസ്യ സാഹിത്യകാരനുമായ സുകുമാറ് അദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്നു.
 

ഗ്രന്ഥകാരന്റ്റെ കൈയ്യെഴുത്തില്ത്തന്നെ പുസ്തകമിറക്കുന്ന പ്രവണതയ്ക്കും തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാ ണെന്ന് ശ്രീ. സുകുമാറ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. 'വിശാലമായ വായനയുടെയും ആഴമേറിയ ചിന്തയുടെയും പ്രതിഫലനമാണ് കവിതയെങ്കില് രമേഷ് ചന്ദ്രന്റ്റേത് ഉത്തമ കവിതയാണ്.'

മലയാള പുസ്തക പ്രസിദ്ധീകരണ രംഗത്ത്‌ ഒരു വഴിത്തിരിവാണ് ഇത്രയേറെ പ്രത്യേകതകളുള്ള കാലം ജാലക വാതിലിന്റ്റെ പ്രകാശനമെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.1999 ഫെബ്രുവരി 12 വെള്ളിയാഴ്ച്ചത്തെ മലയാള മനോരമ വാറ്ത്ത:

'തിരുവനന്തപുരം: സഹ്യാദ്രി പബ്ലിക്കേഷന്സിന്റ്റെ ആദ്യ പ്രസിദ്ധീകരണമായ കാലം ജാലക വാതിലില് എന്ന കവിതാ സമാഹാരം മജിഷ്യന് ഗോപിനാഥ്‌ മുതുകാട് പ്രകാശനം ചെയ്തു. ഗവണ്‍മെന്റ്റ് പ്ലീഡറ് എം. രാജഗോപാലന് നായറ് ആദ്യപ്രതി ഏറ്റുവാങ്ങി. രമേഷ് ചന്ദ്രനാണ് ഗ്രന്ഥകറ്ത്താവ്. ഗ്രന്ഥകറ്ത്താവിന്റ്റെ കൈപ്പടയിലാണ് പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹാസ്യസാഹിത്യകാരന് സുകുമാറ് അദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്നു.'


മലയാള പുസ്തക പ്രസിദ്ധീകരണ ചരിത്രത്തില് ഒരു നാഴികക്കല്ലാണ് വഴിത്തിരിവാണ് ഇത്രയേറെ പ്രത്യേകതകളുള്ള കാലം ജാലക വാതിലിന്റ്റെ പ്രകാശനമെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

ഉയറ്ന്ന റോയല്റ്റിയുള്ള പുസ്തകങ്ങള് നേരിട്ട് വായനക്കാരനെത്തിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോള് ഒരു പുസ്തകത്തിനകത്തുതന്നെ മറ്റൊരു പുസ്തകവുംകൂടി ബോണസ്സായി നല്കുന്ന വേള്ഡ് റീഡേഴ്സ് ഡൈജസ്റ്റ് പോളിസി കേരളത്തില് ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കുന്നത് സഹ്യാദ്രി ബുക്ക്സാണ്.

പത്രമാസികകളിലും ആഴ്ച്ചപ്പതിപ്പുകളിലും ലഭ്യമാവാത്ത ലോകനിലവാരത്തിലുള്ള മൗലിക രചനകളാണ് പുസ്തകരൂപത്തില് സഹ്യാദ്രി ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കുന്നത്‌.

അകാലികവും വികലവുമായ ലിപി പരിഷ്ക്കരണ പ്രവണതയ്ക്ക് തടയിടാനും മലയാള ഭാഷാ പ്രസിദ്ധീകരണ രംഗത്ത് മലയാണ്‍മയെ മടക്കിക്കൊണ്ടു വരാനുമുള്ള ഒരു ലളിത സംരംഭമാണ് സഹ്യാദ്രി ബുക്സ്.


പുസ്തകത്തിന്ടെ പ്രസാധകക്കുറിപ്പില് നിന്ന്:

സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിലെ അസ്വാതന്ത്ര്യവും ചൂഷണവും വേദനയോടെ നോക്കിനില്ക്കേണ്ടിവന്ന ഒരു ചിന്തകന് എണ്പതുകളുടെ തുടക്കത്തില് തന്റ്റെ ഡയറിയില്ക്കുറിച്ചിട്ട ഈ വരികള് ഇനിയും മലയാളത്തിന് സമ്മാനിക്കാതിരുന്നാല് കാലം ക്ഷമിക്കില്ല. കലയിലൂടെയും സാഹിത്യത്തിലൂടെയും ചരിത്രത്തിലൂടെയും ശാസ്‌ത്രത്തിലൂടെയും ദറ്ശനത്തിലൂടെയുമുള്ള ഒരു തീറ്ത്ഥയാത്രയാണ് ശ്രീ. പി. എസ്സ്. രമേഷ് ചന്ദ്രന്റ്റെ 'കാലം ജാലക വാതിലില്' എന്ന ഈ കൃതി. പഴയ മലയാളം ലിപിയ്ക്കു വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണം വിജയിക്കാത്തതിനാല് ഡയറിത്താളുകളില് ഒരു പകറ്ത്തിയെഴുത്തിനുപോലും മുതിരാതെ ഞങ്ങള് ഈ കൃതി സഹൃദയസമക്ഷം സമറ്പ്പിക്കുന്നു.


Other recent books

ഉല്സവ ലഹരി
മലയാള കവിതയില് വിശുദ്ധിയുടെ വസന്തം.

ജലജപത്മരാജി 
ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റ്റെ ഐതിഹാസിക പ്രണയ കാവ്യം.

ദി ഗുഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്ക്  
ഒറ്റപ്പുസ്തകം കൊണ്ട് ഒരാളെ ഇംഗ്ലീഷില് ലോക നിലവാരത്തിലെത്തിക്കുന്ന ഒരു അത്ഭുത ഗ്രന്ഥം.ഹിരോഷിമയുടെ പൂക്കള് 
കണ്ണീരും ചോരയും കൊണ്ട് മസ്തിഷ്ക്കം മരവിപ്പിച്ച രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള മഹത്തായ ഒരു യുദ്ധവിരുദ്ധ നോവല്.

വൈഡൂര്യം 
കേരളാ പീപ്പിള്സ് വിജിലന്സിന്ടെ കുറ്റാന്വേഷണ ഡയറിയില് നിന്നുമെടുത്ത ഒരു അഡ്വഞ്ചറ് ഫിലിം സ്ക്രിപ്റ്റ്.

മണല് 
അഡ്വഞ്ചറ് ഫിലിം സ്ക്രിപ്റ്റ്.

കോമ 
സംഭ്രമജനകമായ മെഡിക്കല്ക്കുറ്റാന്വേഷണ കഥകള്.

ദുറ്ഗ്ഗം
ഡോ. ഏ. ജേ. ക്രോണിന്റ്റെ 'ദി സിറ്റാഡെല്' എന്ന വിശ്രുത കൃതിയുടെ മലയാളം പുനരാഖ്യാനം.

ഗൂഡ് ലായി ഗ്രാമം
പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടില് തമിഴ്നാട്ടിലെ രാമനാഥപുരം പ്രവിശ്യയില് നിന്നാരംഭിച്ച് ഇരുപതാം നുറ്റാണ്ടില് തിരുവിതാംകൂറിലവസാനിച്ച, മറവന്മാരുടെയും തമ്പിമാരുടെയും തേവറ്മാരുടെയും മൂന്നു തലമുറ നീളുന്ന പ്രതികാര സംഭവ കഥ.
കാലം ജാലക വാതിലിലിന്റ്റെ പ്രകാശനത്തെത്തുടറ്ന്ന്:
1999 ഫെബ്രുവരി, മാറ്ച്ച് മാസങ്ങളിലെ ന്യൂസ്.

മലയാള ലിപി സംരക്ഷണ സമിതി രൂപംകൊണ്ടു.

തന്റ്റെ അടുത്ത പുസ്തകം സ്വന്തം കൈയ്യക്ഷരത്തിലും ചിത്രത്തിലുമിറങ്ങുമെന്ന് നറ്മ്മ കൈരളി പ്രസിഡണ്ട്   സുകുമാറ്.

കവികള് കൈയ്യക്ഷരം വെളിപ്പെടുത്തിത്തുടങ്ങി. [കലാ കൌമുദി. ഓ.എന്.വി. ഫെബ്രുവരി 1999]

മലയാളം പഴയ ലിപി ഡി.റ്റി.പി. പാക്കേജ് നിറ്മ്മിക്കുന്നയാള്ക്ക് 10,000 രൂപ സമ്മാനം. 

കാലം ജാലക വാതിലില് യാത്ര തുടരുന്നു........

More books will come here soon, along with previews of future ones.


No comments:

Post a Comment