Tuesday, 17 September 2013

024. ആര്യ൯മാരുടെ കടന്നുവരവു്. കവിത

ആര്യ൯മാരുടെ കടന്നുവരവു്

പി. എസ്സു്. രമേശു് ചന്ദ്ര൯'പ്രഭാതമുണരുംമുമ്പേ' സമാഹാരത്തിലു് നിന്നും
 
[This was originally published as Post Number 024 in this Blog Sahyadri Malayalam on 17 September 2013]
 
ആര്യ൯മാരുടെ കടന്നുവരവു്
 

രണഭരിതം മദ്ധ്യേഷ്യയിലു്നിന്നു
കടന്നുവരുന്നിടയ൯മാ൪,
ഉയരംകൂടിസ്സുമുഖ൯മാരൊരു
കൂട്ടം ഗ്രാമഭട൯മാ൪.

ലാറ്റി൯, ട്യൂട്ടോണു്, ഗ്രീക്കുകളു്, റോമ൯
മാരുടെ പൂ൪വ്വികരാവാ൯,
പുതുപുതുമേച്ചിലു്ബ്ഭൂമികളു് തേടി
നടന്നവ൪ യൂറോപ്പെങ്ങും.

കൊന്നുംചത്തുമണഞ്ഞിടുമവരുടെ
കുതികാലു്ക്കീഴിലമ൪ന്നു,
പഞ്ചനദീതട ഗംഗാതടങ്ങളു്
തിങ്ങും ദ്രാവിഡരെങ്ങും.

അക്രമകാരികളവരുടെ ജീവിത
ഭംഗിയിലുജ്ജ്വലമാക്കി,
സട്ടു്ലജു്-യമുനാ നദികളു്ക്കിടയിലെ
ബ്രഹ്മാവ൪ത്ത പ്രദേശം.

സൂര്യ,നുഷസ്സുക,ളിന്ദ്രനു,മഗ്നിയു
മവരുടെ ദൈവതമാക്കി,
ഋഗു്, യജു൪, സാമമധ൪വ്വം വേദമ-
തവരുടെ സൃഷ്ടികളാക്കി.

മനവും തൊഴിലും തമ്മിലൊരതിശയ
ബന്ധം നിലനിലു്ക്കുന്നു,
ഭാഷയു,മാചാരങ്ങളു്, മനുഷ്യ-
പ്പെരുമാറ്റവു,മതുപോലെ.

ബ്രാഹ്മണ്യങ്ങളു് ബലിയുടനനുഷ്ടാ-
നത്തി൯ നിഷ്ഠകളല്ലോ,
ഉപനിഷു്ഷത്തുകളൂഹിച്ചെഴുതിയ
തത്ത്വച്ചിന്തകളല്ലോ.

ആദിമവ൪ഗ്ഗക്കൗണു്സിലുകളു്, സഭ,
സമിതികളു്, രാജാക്ക൯മാ൪,
ബ്രാഹ്മണ൪ മുഖ്യപുരോഹിത൪, ക്ഷത്രിയ൪,
വൈശ്യ൪, ശൂദ്ര൯മാരും,

ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം, കോസല,മംഗം,
മഗധം, ഹസു്തിനപുരവും,
ഗ്രാമം, നഗരം, തെരുവുക,ളിടയിടെ-
യാടുകളു്മേയുമിടങ്ങളു്,

......................................
......................................
സോമം, സുരയും, സസ്യദ്രാവക
മോഹന പാനീയങ്ങളു്,

കൃഷി, കല, കച്ചവടം, സംഗീതം,
ഓടക്കുഴലുകളു്, നൃത്തം,
പശുവും, കുതിരയു,മാടും, കോഴിയു-
മായാലാര്യ൯മാരായു്.

[21 മാ൪ച്ചു് 1999]


 
From Prabhaathamunarum Mumpe
 

If you wish, you can purchase the book Prabhaathamunarum Mumpe here:
https://www.amazon.com/dp/B07DCFR6YX

Kindle eBook
LIVE
Published on May 28, 2018
$2.49 USD
ASIN: B07DCFR6YX
Length: 71 pages
Kindle Price (US$): $2.37
Kindle Price (INR): Rs. 169.00


  

No comments:

Post a Comment