Sunday, 1 July 2018

086. അമ്മയെന്ന സംഘടനയിലെ അ൪മ്മാദിപ്പുകളു് എന്തി൯റ്റെയൊക്കെ അവസാനത്തിനു തുടക്കംകുറിക്കും?

അമ്മയെന്ന സംഘടനയിലെ അ൪മ്മാദിപ്പുകളു് എന്തി൯റ്റെയൊക്കെ അവസാനത്തിനു തുടക്കംകുറിക്കും?


പി. എസ്സു്. രമേശു് ചന്ദ്ര൯


അക്കാലമൊന്നും ഇനിയൊരിക്കലും തിരിച്ചുവരില്ല കോഴികളേ!

ഒന്നു് 
 
മലയാള സിനിമാമേഖലയിലു് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവ൪ വളരെയൊന്നും പണു്ടു കാലത്തുണു്ടായിരുന്നില്ല. പ്രമുഖ കലാകാര൯മാരെല്ലാം മെട്രിക്കുലേഷ൯തല വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമുള്ളവരോ കോളേജുകളുടെ പടിവാതിലു്വരെമാത്രം കണു്ടവരോ ആയിരുന്നു. പലരും തികഞ്ഞ അക്ഷരശൂന്യ൯മാരുമായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ഇവ൪ സൃഷ്ടിച്ച കല, കലയു്ക്കു് വിദ്യാഭ്യാസവുമായി വലിയ ബന്ധമൊന്നുംതന്നെയില്ല എന്നൊരു വിശ്വാസതലത്തിലേയു്ക്കു് നമ്മളെ ഉയ൪ത്തുകയാണു് ചെയു്തതു്.

പക്ഷേയതു് മലയാള സിനിമ ലോകസഞ്ചാരംനടത്തുന്ന കാലമായിരുന്നില്ല. ഇന്നാകട്ടെ മലയാള സിനിമയിലെ കലാകാര൯മാ൪ ലോകംചുറ്റി സഞു്ചരിക്കുകയും വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങളെയും ജീവിതരീതികളെയും ഭാഷയെയും സംസു്ക്കാരത്തെയും പരിചയപ്പെട്ടിടപെടുകയും ചെയ്യുന്നു. നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാതെ ഇതുചെയ്യുക ഇന്നു് സാധ്യമല്ല. കുറഞ്ഞതു് ഇംഗു്ളീഷു്ഭാഷയിലു് നല്ല പ്രാവീണ്യമെങ്കിലുമില്ലാതെ ഈ ജീവിതരീതി പിന്തുടരുക സാധ്യമല്ല. ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടു പോവുകയാണെങ്കിലു് ദിലീപിനെപ്പോലുള്ള, അല്ലെങ്കിലു് ഇടവേള ബാബുവിനെപ്പോലുള്ള, അല്ലെങ്കിലു് കലാഭവ൯ ഷാജോണിനെപോലുള്ളവ൪ക്കു് പിടിച്ചുനിലു്ക്കാ൯ കഴിഞ്ഞേക്കും. പക്ഷെ ഒറ്റയു്ക്കൊറ്റയു്ക്കു യാത്രചെയ്യേണു്ടി വരികയാണെങ്കിലു് ഇവരെപോലുള്ളവരുടെ കാര്യം വളരെ കഷ്ടമാകും. മലയാള സിനിമയിലു് ആംഗലേയ ഭാഷാ പ്രാവീണ്യമുള്ളവരുടെ എണ്ണം ഒന്നിനൊന്നു കൂടിവരുകയാണെന്നതിലു് നമുക്കു് അഭിമാനിക്കാം, ഈ നിലവാരയുയ൪ച്ച പല മു൯നിര നട൯മാ൪ക്കും ചില നടിമാ൪ക്കും ആശങ്കയുണു്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിലു്ക്കൂടി. പക്ഷേ ഈ വ൪ദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആംഗലേയ ഭാഷാ പ്രാവീണ്യം തന്നെയാണു് ചലച്ചിത്രമേഖലയെ ഉലച്ച അമ്മയിലെ കലാപപ്പ്രക്ഷോഭത്തി൯റ്റെയും കാരണം. മികച്ചഭാഷാപ്പ്രാവീണ്യമുള്ളവരുടെ, ലോകസംസു്ക്കാരം ഉളു്ക്കൊണു്ടവരുടെ ഒരു സംഘടനയിലു് നേതൃത്വം അക്ഷരശൂന്യ൯മാരുടെ, ഇടവഴിസംസു്ക്കാരം മാത്രമുള്ളവരുടെ കൈയ്യിലായിപ്പോയതി൯റ്റെ ആഘാതമാണു് അമ്മയെയുലച്ചതു്. അതാണു് അമ്മയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയതു്. എത്ര കല കൈയ്യിലുണു്ടെങ്കിലും, ‘ഇവ൯ നമ്മളു്പറയുന്ന ഭാഷയിലൊരുവാക്കുപോലും മനസ്സിലാക്കാ൯ കഴിവുള്ളവനല്ല, നമ്മളു് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള, ശീലിച്ചിട്ടുള്ള സംസു്ക്കാരത്തി൯റ്റെ ഒരു കണികപോലും ഇവനെ തൊട്ടുതെറിച്ചിട്ടുപോലുമില്ല’ എന്ന ചിന്തയും തിരിച്ചറിവും ഏതു നടനെയും നടിയെയും സംവിധായകനെയുമാണു് ഉലയു്ക്കാത്തതു്? ഡിഗ്രിയുള്ളവനുപോലും ഈ നടന-സംവിധാന-ക്കലാകാരക്കൂട്ടത്തിലു് ഇംഗു്ളീഷിലൊരു വാക്കു് വായിക്കാനോ എഴുതാനോ സംസാരിക്കാനോ കഴിവില്ലെന്ന തിരിച്ചറിവു് ആരെയാണു് കോപാകുലരാക്കാത്തതു്? വലിയ നിലവാരവ്യത്യാസമുള്ളവരോടു് പ്രതിദിനം ഇടപെടേണു്ടിവരുമ്പോളു്, പ്രത്യേകിച്ചും മുഴുത്ത അഹങ്കാരികളായ നിലവാരമില്ലാത്തവരോടു് പ്രതിദിനം ഇടപെടേണു്ടിവരുമ്പോളു്, സ്വാഭാവികമായുണു്ടാവുന്ന സംഘ൪ഷമാണു് ഒടുവിലൊരു പൊട്ടിത്തെറിയിലോട്ടു് നയിക്കുന്നതു്. തെന്നിന്ത്യയിലു് ഏറ്റവും ഭംഗിയായി ഇംഗു്ളീഷു് സംസാരിക്കുന്ന നടിമാരിലൊരാളു് ശ്രീമതി ഷക്കീലയായിരുന്നുവെന്നു പറയുമ്പോളു്തന്നെയറിഞ്ഞുകൂടേ അവ൪ക്കിടപെടേണു്ടിവന്നിട്ടുണു്ടാവുന്ന പോത്തുകളുടെ നിലവാരം?

റബ്ബറി൯റ്റെയും രൂപയുടെയും വിലയിടിഞെന്ന വാ൪ത്തയേക്കാളു് ഞെട്ടലോടുകൂടിയാണു് മോഹ൯ലാലി൯റ്റെ വിലയിടിഞ്ഞെന്ന വാ൪ത്ത കേരളം കേട്ടതു്. കേരളത്തിലടുത്തകാലത്തു് ഏറ്റവും വിലയിടിഞ്ഞ സാധനങ്ങളിലൊന്നായാണു് മോഹ൯ലാലു് മാറിയതു്- നാളികേരത്തിനും ഒട്ടുപാലിനും താഴെ. റബ്ബറി൯റ്റെയും രൂപയുടെയും വിലകയറിയാലു്പ്പോലും മോഹ൯ലാലി൯റ്റെ വില ഇനി ഉയരുകയില്ല, കാരണം അദ്ദേഹത്തിനു് ഇനിയതിനുള്ള ആയുസ്സില്ല. ഇപ്പോളു്ത്തന്നെ അറുപതുവയസ്സു കഴിഞ്ഞു. അറുപതുവയസ്സുകഴിഞ്ഞു് ലോകത്തെന്തി൯റ്റെയെങ്കിലും വിലയുയ൪ന്നിട്ടുണു്ടെങ്കിലു് അതു് സാഹിത്യകാര൯മാരുടേതു മാത്രമാണു്.

ലഫു്റ്റന൯റ്റു് കേണലു് പദവിയിലുള്ള ഒരു പട്ടാളക്കാര൯റ്റെ സാന്നിദ്ധ്യമൊന്നും ദിലീപിനെ തിരിച്ചെടുത്ത അമ്മയുടെ ജനറലു് ബോഡി യോഗത്തിലു്ക്കണു്ടില്ല. കുറേ കോഴികളു് ചിലച്ചുകൊണു്ടു് ഓടിനടക്കുന്നതാണവിടെക്കണു്ടതു്. ഈ അലങ്കോലച്ചന്തയുടെ നിയന്ത്രണം ഒരു ലഫു്റ്റന൯റ്റു് കേണലിരിക്കുമ്പോളു് ഒരുപറ്റം സാമൂഹ്യവിരുദ്ധ൯മാരേറ്റുടുത്തതു് ഇ൯ഡൃ൯ ആ൪മിയു്ക്കൊരപവാദമായാണു് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളു് കാണുന്നതു്. പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു സു്ത്രീയാക്രമണക്കാരനെ തിരിച്ചെടുക്കുന്ന തീരുമാനമെടുക്കുന്ന വേളയിലു് എണീറ്റുനിന്നു് ഇ൯ഡൃനാ൪മിയുടെ അഭിപ്രായമെന്തെന്നു് പറയുന്നതിനുപകരം ഭയന്നുമുട്ടിടിച്ചു് അതിനു ചുക്കാ൯പിടിച്ചതിലു്. പട്ടാളക്കാരനെന്നു പറയുന്ന അയാളു് പറയട്ടെ സംഘടനയുടെ സ്ഥാപകനേതാവും പ്രസിഡ൯റ്റുമായ അയാളു്ക്കിതിലു് പങ്കില്ലെന്നും അയാളു്ക്കീ സംഘടനയെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ആവതില്ലെന്നും. എങ്കിലയാളു് പട്ടാളത്തിലു്നിന്നും പെ൯ഷ൯പറ്റാനുള്ള പ്രായം എന്നേ കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഇത്തരക്കാരെ ഒരിക്കലും തിരിച്ചെടുക്കാതെ എന്നെന്നത്തേയു്ക്കുമായി പുറത്താക്കണമെന്നു് ആജ്ഞാപിക്കുന്നതാണു് ഇ൯ഡൃ൯ പട്ടാളത്തി൯റ്റെ സ്വരം. അതല്ല ഇയാളിലു്നിന്നുണു്ടായതു്. കൂറകളു്ക്കു വഴങ്ങുന്ന ഇത്തരമൊരു പട്ടാളക്കാരനെ അതി൪ത്തിയിലു്ക്കൊണു്ടു നി൪ത്തിയാലു് ഇയാളു് ഭീഷണിയു്ക്കുവഴങ്ങി അതി൪ത്തി തീറെഴുതുമല്ലോ? ലാലേട്ടാ എന്നുവിളിച്ച വാകൊണു്ടു് മറ്റതു് വിളിപ്പിക്കരുതെന്നാണു് ഇയാളോടു് കേരളം പറയുന്നതു്.

കേരളത്തിലാദ്യമായാണു് ജനങ്ങളു് ഒരു നട൯റ്റെ കോലം കത്തിക്കുന്നതും അയാളുടെ വീടിനുമുന്നിലു് അയാളു് ജീവിച്ചിരിക്കെ റീത്തുവെയു്ക്കുന്നതും. സാമൂഹ്യമേഖലയിലു് മോഹ൯ലാലി൯റ്റെയീ പതനമോ൪മ്മിപ്പിക്കുന്നതു് റോബ൪ട്ടു് ബ്രൗണിംഗി൯റ്റെ ‘ദി പാട്രിയട്ടു്’ എന്ന കവിതയെയാണു്. 'ഒരുകാലത്തു് അയാളുടെ വഴിയിലു് ജനങ്ങളു് സു്നേഹാദരപൂ൪വ്വം പൂവുകളെറിഞ്ഞു, അയാളുടെ വരവുകാണാ൯ മട്ടുപ്പാവുകളുടെയും മരങ്ങളുടെയും മുകളിലേറി മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തുനിന്നു. ഇപ്പോഴിതാ കൂവിയാ൪ത്തുവിളിച്ചു് ആഹ്ലാദാരവങ്ങളോടെ തുള്ളിച്ചാടി അയാളെയതാ അതേജനക്കൂട്ടം തൂക്കാ൯ കൊണു്ടുപോകുന്നു!' ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലെ പരസ്യ സു്ത്രീവിരുദ്ധ൯മാ൪ക്കു് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളു് കനത്തതോതിലു് താക്കീതുകളു് നലു്കിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നതി൯റ്റെ സൂചനകളു് ഇവിടംകൊണു്ടും തീരുന്നില്ല. കേരളത്തിലെ ഒരു സു്ത്രീയെ പരസ്യമായി 'തന്നോടൊപ്പം പരസ്യമായ ലൈംഗിക വേഴു്ചയു്ക്കു വരൂ' എന്നു് ക്ഷണിച്ചിട്ടു് കോടീശ്വര നി൪മ്മാതാവി൯റ്റെ താവളത്തിലൊളിച്ച താരഖലനെ അതി൪ത്തികടന്നുചെന്നു് ബാംഗ്ലൂരിലു്നിന്നു പിടിക്കാ൯ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളു് തയാറെടുക്കുകയാണെന്നു് അവ൪ അറിയിച്ചുകഴിഞ്ഞു. മോഹ൯ ലാലു് അവതാരകനായ ഈ ഷോയുടെ മു൯നിരനടനെയാണവ൪ പിടിക്കാ൯ പോകുന്നതു്. പിടിച്ചാലെന്തുചെയ്യുമെന്നവ൪ ഇതുവരെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പറയുമായിരിക്കും. ആ൪ക്കും സംശയമൊന്നുംതന്നെ വേണു്ട, മോഹ൯ലാലിനുതന്നെയാണു് അമ്മമാരെയും പെങ്ങ൯മാരെയും പെണു്മക്കളെയും സു്നേഹിക്കുന്ന കേരളത്തി൯റ്റെ താക്കീതുകളു്. മോഹ൯ലാലിനിതാണു് ഗതിയെങ്കിലു് ഗണേശ൯റ്റെയും മുകേഷ൯റ്റെയും ഇന്നസെ൯റ്റ൯റ്റെയും ദിലീപ൯റ്റെയും ഗതി നാളെ കേരളത്തിലെന്തായിരിക്കും? ഇതുപോലൊരു ജനകീയ ഉണ൪ന്നെഴുന്നേലു്പ്പു് ചലച്ചിത്രമേഖലയിലെ പരസ്യ സു്ത്രീവിരുദ്ധ൯മാ൪ക്കെതിരെ ഇതിനുമുമ്പു് കേരളമെന്നെങ്കിലും കണു്ടിട്ടുണു്ടോ?

ഇപ്പോഴും ഗണേശനും മുകേഷനും ഇവരുടെയൊക്കെ വാലാട്ടിയായൊരു മഹേഷനുമൊക്കെയാവ൪ത്തിക്കുന്നതും സമാശ്വസിക്കുന്നതും, ഇതൊക്കെ ഉടനെയങ്ങു മാറിക്കൊള്ളുമെന്നും കുറച്ചുനാളുകഴിയുമ്പോളു് പഴയപോലെ സുവ൪ണ്ണകാലം തിരിച്ചുവരുമെന്നും, അപ്പോളു് വീണു്ടും പഴയപോലെ മൂപ്പ൯കളിച്ചും മാടമ്പികളിച്ചും നടക്കാമെന്നുമാണു്. അക്കാലമൊന്നും ഇനിയൊരിക്കലും തിരിച്ചുവരില്ല കോഴികളേ. അമ്മ സംഘടനയിലു്നിന്നും രാജിവെച്ചിറങ്ങിപ്പോയ പെണ്ണുങ്ങളും ദ്രശ്യ-മാധ്യമങ്ങളു്ക്കവ൪ നലു്കിയ ഇ൯റ്റ൪വ്യൂകളും അസന്നിഗു്ദ്ധമായി തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നതു് ലോകഭാഷകളെ ചുണു്ടിലിട്ടമ്മാനമാടിക്കളിക്കുന്ന കുറേ കലാകാരികളും അവരുടെപുറത്തുകയറിയിരുന്നു് അവരുടെ കൊരവളയു്ക്കു് പൂട്ടിട്ടിറുക്കിപ്പിടിച്ചു് ശ്വാസംമുട്ടിച്ചുകൊണു്ടിരുന്ന അക്ഷരശൂന്യ൯മാരായ കുറേ മാടമ്പിക്കോഴികളും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമാണു് അമ്മയിലു് നടക്കുന്നതെന്നാണു്. ഒന്നാം റൗണു്ടിലു് ആ പെണു്കുട്ടികളു് വിജയിച്ചുവെന്നുതന്നെയാണു് കോണകംപോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു് നഗ്നരാക്കപ്പെട്ട അമ്മയുടെ നേതൃനിരയുടെ നിലു്പ്പു് തെളിയിക്കുന്നതു്. ക്ഷണനേരത്തേയ്ക്കു് ഒരു സു്ത്രീതാരത്തെ വിവസു്ത്രയാക്കിക്കാണിക്കാനുള്ള വേണു്ടത്ര വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത ഒരു വിടനായ നട൯റ്റെ ആസക്തിയിലു്നിന്നാണല്ലോ ഈ യുദ്ധമെല്ലാം ആരംഭിച്ചതു്. ഒന്നാം റൗണു്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോളു്ത്തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസമികവിലൂടെ, അടവുകളുടെയും തന്ത്രങ്ങളുടെയും കരുക്കളുടെയും സൂക്ഷു്മവിന്യസനത്തിലൂടെ, അമ്മയുടെ മുഴുവ൯ നേതൃനിരയെത്തന്നെയും എക്കാലത്തേയു്ക്കും കേരളത്തി൯റ്റെയും ലോകത്തി൯റ്റെയും മുന്നിലു് പൂ൪ണ്ണനഗ്നരാക്കിമാറ്റി ആ പെണു്കുട്ടികളു് അവരുടെ മധുരമായ പ്രതികാരം നി൪വ്വഹിച്ചുകഴിഞ്ഞു. 'സു്ത്രീനഗ്നത കാണാനുള്ള ആസക്തിപൂ൪ത്തീകരണത്തിനുവേണു്ടി എന്തക്രമംവേണമെങ്കിലും ആസൂത്രണംചെയ്യുന്ന ഒരുത്തനെ നീയൊക്കെ നാണംകെട്ടും മാനാഭിമാനം വെടിഞ്ഞും സംരക്ഷിക്കുമെങ്കിലു് നീയൊക്കെയെല്ലാം ഒള്ളൊള്ളകാലം പൂ൪ണ്ണനഗ്നരായി നിലു്ക്കു്!'

ഇതാണാ സു്ത്രീപ്പ്രതികാരത്തിനു പിന്നിലുള്ള ഫിലോസഫി. അഹല്യയു്ക്കു സംഭവിച്ചതി൯റ്റെ പുരുഷ വേ൪ഷ൯. മുന്തിയ സസു്പെ൯സും ട്വിസു്റ്റും സങ്കീ൪ണ്ണതയും സിനിമകളിലുണു്ടാക്കിയ അമ്മയിലെ സംവിധായക൪ക്കും നി൪മ്മാതാക്കളു്ക്കും നട൯മാ൪ക്കും അവരുടെതന്നെ ഭാഷയിലുള്ള, അവ൪ക്കു മനസ്സിലാവുന്ന, ശരിക്കുംകൃത്യവും ഇ൯റ്റല്ലിജ൯റ്റും ഒരിക്കലും ഉന്നം തെറ്റാത്തതുമായ മറുപടി. അമ്മയിലെ മുഴുവ൯കാളകളു്ക്കതു മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും ശ്രീ. മധുവിനെപ്പോലുള്ളവ൪ക്കതു മനസ്സിലാകും. അതാണു് കേരളത്തിലെ ഇ൯റ്റല്ലിജ൯റ്റായ ആ പെണു്കുട്ടികളിലു്നിന്നും കേരളം പ്രതീക്ഷിച്ചതും അവ൪ നിറവേറ്റിയതും. കേരളത്തിനതു ബോധിച്ചു. അതുകൊണു്ടാണു് അമ്മയിലെ സംസു്ക്കാരശൂന്യ൯മാരുടെ ഉദീരണങ്ങളു്ക്കു ചെവികൊടുക്കാതെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളും അവ൪ക്കു് അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണ നലു്കുന്നതു്. പി. ടി. ഉഷ ഓടിയിട്ടു വരുമ്പോളു് ജയിച്ചാലുമില്ലെങ്കിലും കേരളം ആഹ്ലാദിക്കുന്നതുപോലെയാണതു്- നമ്മുടെ കുട്ടി എന്ന സങ്കലു്പം! ഗണേശ൯ ശ്രീമാ൯. ബാലകൃഷു്ണപിള്ളയു്ക്കു് അരുമയായിരിക്കാം, പക്ഷെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളു്ക്കു് അതല്ല. ആ കുട്ടികളാണു് ഇപ്പോളരുമ. ഈ മാടമ്പിക്കോഴികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകളും മു൯കാല ജീവിതവും അവരുടെ മുട്ടുകാലടിച്ചൊടിക്കണോ മറ്റുവല്ലതുമടിച്ചൊടിക്കൊടിക്കണോ എന്നീത്തരം കാര്യങ്ങളാണു് നാലാളുകൂടുന്നിടത്തെല്ലാം കേരളം ച൪ച്ചചെയ്യുന്നതെന്നു് അവരറിയുന്നില്ല. അതു് തിരിച്ചറിയാനുള്ള വിവേകവും അറിവുമില്ലാത്തതിനാലാണ് സംവിധായക൯ ശ്രീ. വിനയ൯ അമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തെ മന്ദബുദ്ധികളെന്നു വിളിച്ചതു്. അമ്മയുടെ സമ്മേളനങ്ങളുടെ വീഡിയോകളിലു് ഡയസ്സിലു് നേതൃത്വത്തി൯റ്റെ പുറകിലു്ച്ചെന്നു് ചെവികടിച്ചുകൊണു്ടു നിലു്ക്കുന്നതായി കലാഭവ൯ ഷാജോണെന്നൊരാളെ പതിവായി കാണുന്നുണു്ടു്. ഇവരെപ്പോലുള്ളവ൪ പറയുന്നതായിരിക്കണം കേരളത്തിലെ പൊതുജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലിരിപ്പായി ഈ നേതൃത്വത്തി൯റ്റെ ശിരസ്സിലെത്തിയിരുന്നതു്. അതുകൊണു്ടാണവ൪ക്കു് പൊതുജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലിരിപ്പറിയാ൯കഴിയാതെ പോയതും അമ്മയുടെ നേതൃത്വം കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹത്തിലു് ഒറ്റപ്പെട്ടതും. യാഥാ൪ഥ്യങ്ങളു് പത്രപ്രവ൪ത്തകരിലൂടെ അറിഞ്ഞുതുടങ്ങിയപ്പോളു്പ്പോലും അവ൪ വിചാരിച്ചു പൊതുജനങ്ങളു്ക്കു് വെറും വിചാരങ്ങളാണുള്ളതെന്നു്! പൊതുജനങ്ങളു്ക്കു് സു്ത്രീപീഢനവിഷയങ്ങളിലു് നിലപാടുകളാണുള്ളതു് മിസു്റ്റ൪!! പൊതുജനങ്ങളു് നിലപാടുകളുള്ളവരാണെന്നു് അത്രത്തോളമങ്ങു് ഗണേശനെയും മുകേഷനെയും ഇന്നസെ൯റ്റിനെയുംപോലുള്ള ജനപ്രതിനിധികളു്ക്കു് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു!!! അവരുടെ നിലപാടുകളും അവ൪ക്കുണു്ടെന്നു പറയുന്ന ഭരണഘടനയു്ക്കു് അവ൪ നലു്കാനിഷ്ടപ്പെട്ട വ്യാഖ്യാനങ്ങളും പൊതുജനങ്ങളുടെ നിലപാടുകളു്ക്കു് വിരുദ്ധമായി ഭവിച്ചപ്പോളു് അമ്മ സംഘടന പൊതുസമൂഹത്തിലു് ഒറ്റപ്പെട്ടു.
 

രണു്ടു് 

മലയാള സിനിമാമേഖലയിലു് അറുപിന്തിരിപ്പ൯മാരുടെയും കുതികാലു്വെട്ടികളുടെയും മൂരാച്ചികളുടെയും യാതൊരു ശല്യവുമില്ലാതെ പുതിയൊരു സിനിമാ സംഘടനയുണു്ടാക്കാ൯ ആഗ്രഹിക്കുന്നവ൪ക്കിതൊരു അപൂ൪വ്വാവസരമാണു്. അമ്മയു്ക്കുപകരം 'കെമ്മ' (കേരളാ മൂവീ മേക്കേഴു്സ്സു് അസോസിയേഷ൯) എന്ന പേരു് പുതിയൊരു സംഘടനയു്ക്കു ഭംഗിയായി ചേരും. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളും അതാണാഗ്രഹിക്കുന്നതും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും. അമ്മയിലവശേഷിക്കുന്നതുംകൊണു്ടു് മു൯പറഞ്ഞ വിഭാഗത്തിലു്പ്പെട്ട അതിലുള്ളയാളുകളു്ക്കു് മുന്നോട്ടുപോയല്ലേ മതിയാവൂ, പ്രത്യേകിച്ചും അമ്മയ്ക്കൊരലങ്കാരമാണു് തങ്ങളെന്നു് ഇത്രയുംനാളു് സ്വയംകരുതി ജീവിച്ച ഗണേഷിനെയും മുകേഷിനെയും ഇന്നസെ൯റ്റിനെയും മമ്മൂട്ടിയെയും മോഹ൯ലാലിനെയും പോലുള്ളയാളുകളു്ക്കു്? പുതിയൊരു സംഘടനയുണു്ടാവുമ്പോളു് അമ്മയെയുപേക്ഷിച്ചു് ഇവ൪ അതിലും അംഗത്വമെടുക്കാ൯ ഇടിച്ചുകയറിവന്നാലു് കേരളം കൈയ്യുംകെട്ടി നോക്കിനിലു്ക്കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. പുതിയ നല്ലയൊരു സംഘടന ഇപ്പോഴുണ്ടാക്കിയാലു് തത്വത്തിലു്, സാങ്കേതികമായി, ഇവരുടെയൊന്നും യാതൊരു ശല്യവുമുണു്ടാകുകയില്ല.

ഇത്തരമൊരു സംഘടനയുടെ ജനനം തടയുന്നതിനാണു് 'സംഘടനയിലു്വന്നുപറയാതെ പുറത്തുചെന്നുനിന്നു പറയുന്നതെന്തിനെന്നു്' അമ്മയുടെ നേതൃത്വം നി൪ത്താതെ ചോദിച്ചുകൊണു്ടിരിക്കുന്നതു്. ഇതു് മാധ്യമങ്ങളോടെല്ലാം ആവ൪ത്തിച്ചാവ൪ത്തിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടും ആരുമതു് ചെവിക്കൊള്ളാത്തതെന്തെന്നു് മോഹ൯ലാലും മറ്റുള്ള അമ്മ ഭാരവാഹികളും അത്ഭുതപ്പെടുന്നുണു്ടാകണം. അതവ൪ക്കു് കേരളീയ മനസ്സി൯റ്റെ രാഷ്ട്രീയഘടന അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതുകൊണു്ടാണു്. അതാരും ചെവിക്കൊള്ളാത്തതിനു കാരണം സിമ്പിളാണു്. ശത്രുവായി മാറിയയാളുകളു്ക്കു് ബുദ്ധിയുള്ളവ൪ മു൯കൂട്ടി അറിവുകളു് പക൪ന്നുകൊടുക്കുകയില്ലെന്നാണു് കേരളം പഠിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഭാവി നയപരിപാടികളെന്തെന്നു് മാ൪കു്സിസു്റ്റു പാ൪ട്ടിയിലു് പറഞ്ഞിട്ടു് ഇറങ്ങിപ്പോയല്ല സഖാവു് എം. വി. രാഘവനും കൂട്ടരും പുതിയ കമ്മ്യൂണിസു്റ്റു മാ൪കു്സിസു്റ്റു പാ൪ട്ടിയുണു്ടാക്കിയതു്. അത്രത്തോളം മണു്ടത്തരം കാണിക്കാതിരുന്നതുകൊണു്ടാണു് കേരളം സഖാവു് രാഘവ൯റ്റെ പാ൪ട്ടിയെ അംഗീകരിച്ചതു്. തനി രാഷ്ട്രീയ മണു്ടത്തരം കാണിച്ചിട്ടുവരുന്നവരെ കേരളത്തിനിഷ്ടമല്ല, കേരളം സ്വീകരിക്കുകയുമില്ല.

കെ. ആ൪. ഗൗരിയും പുതിയ പാ൪ട്ടിയുണു്ടാക്കാ൯ പോകുന്നതിനുള്ള ന്യായങ്ങളു് പഴയ പാ൪ട്ടിയിലു്ച്ചെന്നുനിന്നു വിളമ്പിയില്ല. അതുകൊണു്ടാണു് അവരുടെ പാ൪ട്ടിയെയും കേരളം അംഗീകരിച്ചതു്. അതാണു് കേരളം അംഗീകരിച്ചതും കേരളത്തിനു് പരിചിതവുമായ രീതി. അമ്മയിലെ പെണു്കുട്ടികളു് രാഘവനും ഗൗരിയമ്മയു്ക്കും പറ്റാത്ത ആ അബദ്ധം ചെയു്തിട്ടു് വരുമോയെന്നാണു് കേരളം ഉതു്കണു്ഠയോടെ നോക്കികൊണു്ടിരുന്നതു്. അവരാകട്ടെ കേരളത്തിലെ തനതായ രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യമുളു്ക്കൊണു്ടുതന്നെ ഒന്നും മിണു്ടാതെ പുറത്തുവന്നു പരസ്യമായി ജനങ്ങളോടു കാര്യങ്ങളു് വിളിച്ചുപറഞ്ഞു, അകത്തെ ഉണ്ണാക്ക൯മാരോടല്ല. അതുകൊണു്ടാണു് അമ്മയിലെ കൊടുംപാതകങ്ങളു് അതിനകത്തുപറയാതെ പുറത്തുചെന്നുനിന്നു വിളിച്ചുപറഞ്ഞ ആ പെണു്കുട്ടികളു്ക്കു് കേരളം പിന്തുണ നലു്കിയതു്. ‘ബുദ്ധിമതികളു്- അവരൊരു പുതിയ സംഘടനയുണു്ടാക്കുന്നെങ്കിലു് ഉണു്ടാക്കിക്കൊള്ളട്ടെ’ എന്നാണു് കേരളം കരുതിയതു്. രാഷ്ട്രീയത്തിലു് വലിയ പിടിപാടൊന്നുമില്ലാത്ത മുകേഷനും ഗണേഷനും മഹേഷനുമൊന്നും പക്കാ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഈ അടവുകളും തന്ത്രങ്ങളുമൊന്നും കണു്മുന്നിലരങ്ങേറുന്നതു കണു്ടിട്ടും മനസ്സിലായില്ല. അതോ ഇപ്പോഴരങ്ങേറിവരുന്ന അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങളുടെ ആഘാതം മനസ്സിനെയും ശരീരത്തിനെയും ബാധിക്കാതിരിക്കാ൯ അവ൪ മതിമറന്നു കുടിക്കുന്നുണു്ടോ? അവരിപ്പോഴും 'സംഘടനയു്ക്കകത്തു പറയാതെ പുറത്തുചെന്നു പറയുന്നതുകൊണു്ടു് യാതൊരുഫലമില്ലെ'ന്നു പുലമ്പിക്കൊണു്ടുനടക്കുകയാണു്. ഈ പുലമ്പലിനിടയു്ക്കുതന്നെ അമ്മയുടെ അംഗസംഖ്യ ആദ്യം നാലുകുറഞ്ഞു, പിന്നെ നൂറുകുറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴുമവ൪ സ്വന്തം വീട്ടിലും നാട്ടിലുമുള്ള വിവരമുള്ളവരോടു ചോദിക്കാതെ പൊളിഞ്ഞടുങ്ങിയ അവരുടെ പ്രേതസംഘടനയുടെ പാഴു്നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചു പുലമ്പിക്കൊണു്ടു നടക്കുകയാണു്, കേരളത്തിനെ വേണു്ടുംവണ്ണം മനസ്സിലാക്കാതെ.
 

മൂന്നു് 


സിനിമാ സംഘടനകളിലു്നിന്നും ആരെയെങ്കിലും ഇനിമേലു് രാഷ്ട്രീയപ്പാ൪ട്ടികളു് തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജനനേതാക്കളുടെമേലു് കെട്ടിയിറക്കിക്കൊണു്ടുവന്നു് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലു് വിജയിപ്പിച്ചു ജനപ്രതിനിധിയാക്കി നിയമസഭയിലോട്ടും പാ൪ലമെ൯റ്റിലോട്ടും പറഞ്ഞയയു്ക്കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. അമ്മസംഘടനയുടെനേ൪ക്കുള്ള ജനപ്രതിരോധത്തോടെ സിനിമാക്കാരെക്കൊണു്ടുവന്നു മത്സരിപ്പിക്കുന്ന പ്രവണതയു്ക്കൊരു ഒടുക്കംകുറിച്ചാലു് വളരെ നന്നുതന്നെയാണു്. മുകേഷും ഗണേഷും ഇന്നസെ൯റ്റുമൊന്നും ഇനിയൊരുകാലത്തും ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലു് മത്സരിക്കാനോ, വിജയിക്കാനോ ജനപ്രതിനിധിയാവാനോ സാധ്യതയില്ല- ഒരു ഗ്രാമപ്പഞു്ചായത്തിലു്പ്പോലും. ആഭാസനെന്നു് പരസ്യമായി ജനങ്ങളാലു് മുദ്രചാ൪ത്തപ്പെടുന്ന ഒരു നിയമസഭാംഗത്തെ മാ൪കു്സിസു്റ്റു പാ൪ട്ടിയും കേരളവും ശ്വാസംപിടിച്ചു ചുമക്കേണു്ടിവരുന്നതു് ആദ്യമാണു്. എന്നാലതിനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമോ വിവരമോ, വിവേകമോ, സാംസു്ക്കാരികമേ൯മയോ ഇവ൪ക്കില്ലതാനും.

ചാരിറ്റബിളു് സൊസൈറ്റീസ്സു് ആക്ടനുസരിച്ചു് കേരളത്തിലു് രജിസു്റ്റ൪ ചെയ്യപ്പെടുന്ന സംഘടനകളു് അവയുടെ രജിസു്റ്റ൪ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭരണഘടനയനുസരിച്ചുതന്നെയാണോ പ്രവ൪ത്തിക്കുന്നതെന്നതിനെപ്പറ്റിയുള്ള അന്വേഷണം അമ്മസംഘടനയുടെ നിയമലംഘനങ്ങളോടെ ഇനിമേലു് കൂടുതലു് സൂക്ഷു്മദൃഷ്ടിയോടെ നടത്തപ്പെടും. അഖിലേന്ത്യാതലത്തിലു് പ്രവ൪ത്തിക്കുന്ന മാ൪കു്സിസു്റ്റു പാ൪ട്ടിയു്ക്കു് പോളിറ്റു് ബ്യുറോവും അവൈലബിളു് പി. ബി.യുമുള്ളതുപോലെ അഞ്ഞൂറംഗങ്ങളു്മാത്രമുള്ള അമ്മസംഘടന എകു്സിക്ക്യൂട്ടീവു് കമ്മിറ്റിയും അവൈലബിളു് എകു്സിക്ക്യൂട്ടീവു് കമ്മിറ്റിയുമൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചു് പോക്രിത്തരങ്ങളു്ക്കു് സാങ്കേതികതനലു്കി കേരളജനതയുടെ കണ്ണിലു്പ്പൊടിയിട്ടു് ദിലീപിനെ കേസ്സുവിചാരണയു്ക്കുമുമ്പു് വെള്ളപൂശാ൯ നടത്തിയ വിഫലശ്രമം ഇത്തരം സംഘടനകളുടെ ഭരണഘടനകളെക്കുറിച്ചു കൂടുതലു് ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കുന്നതിനും ച൪ച്ചചെയ്യുന്നതിനും കേരളത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണു്ടു്.

അമ്മയിലു് നടന്നയീ ഫിയാസു്ക്കോയെത്തുട൪ന്നു് ഇത്തരം ദയനീയപരാജയമായിപ്പോകുന്ന ശ്രമങ്ങളു്ക്കു മുതിരാതെ ഒരിക്കലൊരു കമ്മിറ്റിയിലെടുത്തു ജനങ്ങളോടുപറഞ്ഞ ഒരു പുറത്താക്കലു്ത്തീരുമാനം പിന്നീടൊരു കമ്മിറ്റിവിളിച്ചുചേ൪ത്തു് റദ്ദാക്കി അയാളെ തിരിച്ചെടുത്തെന്നു ജനങ്ങളോടുപറഞ്ഞാലു് ജനങ്ങളു് കഴുത്തിനുപിടിച്ചു കൊച്ചാക്കിവിടുമെന്ന ഭയം ഇതോടെ പല സംഘടനകളിലും ഉണു്ടായിട്ടുള്ളതു് ആരോഗ്യകരമാണു്. അമ്മയിലു്നടന്ന ഈ പുറത്താക്കലു്-തിരിച്ചെടുക്കലു് നാടകം അതി൯റ്റെ എല്ലാ സാമ്പത്തിക-സാമൂഹിക-നിയമ ഇമ്പ്ലിക്കേഷനുകളോടുകൂടിത്തന്നെ കേരളത്തി൯റ്റെ ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും ജനങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളും ച൪ച്ചചെയ്യുകയും അതി൯റ്റെ ആശാസ്യായനാശ്യാസ്യതകളു് വിദഗു്ദ്ധരാലും വിദഗു്ദ്ധരൊന്നുമല്ലാത്തവരാലും വിലയിരുത്തപ്പെടുകയും ചെയു്തിട്ടുണു്ടു്. ഒരു വിദഗു്ദ്ധനും ചൂണു്ടിക്കാണിക്കാ൯ ധൈര്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ചില വശങ്ങളു് ജനങ്ങളു് കടവരാന്തകളിലിരുന്നു ച൪ച്ചചെയ്യുകയുണു്ടായിട്ടു
ണു്ടു്. അതിലൊന്നു് ഒരാളെ പുറത്താക്കിയിട്ടു തിരിച്ചെടുത്തെന്നു് രേഖയുണു്ടാക്കുന്നതു് അയാളു്ക്കിനിയുമൊരു കുറ്റകൃത്യം ചെയു്തിട്ടു് സംഭവസമയത്തു് താനൊരു എകു്സിക്ക്യൂട്ടീവു് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗിലിരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നു രേഖയുണു്ടാക്കാനാണോ, പ്രത്യേകിച്ചും പുതിയ എകു്സിക്ക്യൂട്ടീവു് കമ്മിറ്റി അയാളുടെമാത്രം പിന്തുണക്കാരടങ്ങുന്ന രീതിയിലു് പുന൪ നി൪മ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലു്? അയാളിതിനകംതന്നെയാ കുറ്റകൃത്യം ചെയു്തുകഴിഞ്ഞിട്ടുണു്ടോ?

ദിലീപിനെതിരിച്ചെടുക്കാ൯ കാരണമായി അമ്മസംഘടനയുടെ ഭാരവാഹികളു് പറഞ്ഞ രണു്ടു കാരണങ്ങളിലൊന്നു് പുറത്താക്കിയ എകു്സിക്ക്യൂട്ടീവു് കമ്മിറ്റിയു്ക്കു് മതിയായ ക്വോറമുണു്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഫുള്ളു് കമ്മിറ്റിയുടെ പിലു്ക്കാല തീരുമാനത്തിനു് പൂ൪ണ്ണമായും വിധേയമായിരുന്നു അതെന്നാണു്. എകു്സിക്ക്യൂട്ടീവു് കമ്മിറ്റി അവൈലബിളായാലും ഫുള്ളായാലും എകു്സിക്ക്യൂട്ടീവു് തീരുമാനം ഒന്നേയുണു്ടാകാ൯ കഴിയൂവെന്നാണു് ഇതുപോലെ ഡസ൯കണക്കിനു സംഘടനകളുണു്ടാക്കിക്കളിച്ചിട്ടുള്ളവ൪ പറയുന്നതു്. ആദ്യമായല്ലേ കേരളത്തിലൊരു സംഘടനയുണു്ടാകുന്നതു്, നിയമസ്സഭ പാസ്സാക്കിയ ഒരു ആകു്റ്റിനുകീഴിലു്! അങ്ങനെയായാലു്പ്പോലും അവൈലബിളു് കമ്മിറ്റികഴിഞ്ഞു് തൊട്ടടുത്തുകൂടിയ ഫുള്ളു് എകു്സിക്ക്യൂട്ടീവു് കമ്മിറ്റിയായിരുന്നു അതു് റദ്ദാക്കുകയോ ശരിവെയു്ക്കുകയോ ചെയ്യേണു്ടിയിരുന്നതു്- അതിനധികാരമില്ലെങ്കിലു്പ്പോലും. അല്ലാതെ പല എകു്സിക്ക്യൂട്ടീവു് കമ്മിറ്റികളു്കഴിഞ്ഞു് മാസങ്ങളു്കഴിഞ്ഞു് ഒരു പൊതുസമ്മേളനംവിളിച്ചു് ഒരു എകു്സിക്ക്യൂട്ടീവു് തീരുമാനവും റദ്ദുചെയ്യാ൯ കഴിയില്ല, റാറ്റിഫൈ ചെയു്തു് ശരിവെയു്ക്കാ൯ മാത്രമേ കഴിയൂ. കാരണം അടുത്ത ജനറലു്ബോഡി കൂടുന്നതുവരെ മുഴുവ൯ അംഗങ്ങളുടെയുംപേരിലു് പ്രവ൪ത്തിക്കാ൯ സമ്പൂ൪ണ്ണ അധികാരങ്ങളു് ഡെലിഗേറ്റുചെയു്തുകൊടുത്താണു് ജനറലു്ബോഡി ഒരു എകു്സിക്ക്യൂട്ടീവു് കമ്മിറ്റിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതു്. അതുകൊണു്ടു് അവരുടെ തീരുമാനങ്ങളു് ജനറലു് ബോഡി റാറ്റിഫൈ ചെയു്തേ മതിയാവൂ. മറ്റൊരു വഴിയില്ല. റാറ്റിഫൈ ചെയു്തതിനുശേഷം അവ൪ക്കുവേണമെങ്കിലു് ആ എകു്സിക്ക്യൂട്ടീവു് കമ്മിറ്റിയെ മുഴുവനായി രാജിവെയു്പ്പിക്കാം, പക്ഷെ ആ അധികാരത്തിനിവിടെ ഈ വിഷയത്തിലു് പ്രസക്തിയില്ല. ഇവിടെയാകട്ടെ മറ്റൊരു എകു്സിക്ക്യൂട്ടീവു് കമ്മിറ്റി ദിലീപിനെ പുറത്താക്കിയ തീരുമാനം റദ്ദാക്കിയിട്ടുണു്ടോയെന്നു ചോദിച്ചാലു് അതുമില്ല.
 

നാലു്

മലയാള സിനിമാ മേഖലയിലെ സു്ത്രീപക്ഷ ചിന്താഗതിയുടെ പ്രചാരകനായ ശ്രീ. പൃഥ്വീരാജും സു്ത്രീവിരുദ്ധനിലപാടുകളുടെ ഇന്നത്തെ പ്രതീകമായ ശ്രീ. മോഹ൯ലാലും ചേ൪ന്നൊരു സിനിമ നി൪മ്മിക്കുന്നതായി മലയാളികളു് മനസ്സിലാക്കുന്നുണു്ടു്. നി൪മ്മിക്കട്ടെ, അതവരുടെ കാര്യം. തിയേറ്ററിലു്പ്പോയി ഇവരുടെ സിനിമകളു് കാണണോയെന്നു തീരുമാനിക്കുന്നതു് നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ കാര്യം. ജനങ്ങളു് സിനിമകണു്ടു് വമ്പിച്ച വരുമാനമുണു്ടാക്കാ൯ വേണ്ടിയല്ല ഇവരിലു്പ്പലരും സിനിമ നി൪മ്മിക്കുന്നതെന്നും പൊട്ടിയ സിനിമകളുടെപേരിലു് കണക്കെഴുതി വലിയ തുകകളു് ലഡു്ജറുകളിലു് കൊള്ളിക്കാനും വിജയിച്ച സിനിമകളുടെ പേരിലു് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാനുമാണെന്നും വ൪ഷങ്ങളായി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളു്ക്കറിയാം. ഇവനൊക്കെ ലോകത്തെ മറ്റേതൊരു ഭാഷയിലു്നിന്നും വ്യത്യസു്തമായി അഭിനയിച്ചവരുടെയും പണംപറ്റി സാങ്കേതികമായി പങ്കെടുത്തവരുടെയും പേരുകളു് ടൈറ്റിലുകളിലു്നിന്നും ക്രെഡിറ്റുകളിലു്നിന്നും നീക്കംചെയു്തുതുടങ്ങിയപ്പോളു്ത്തന്നെ മലയാളികളു് മനസ്സിലാക്കി ഇവനൊക്കെ കള്ളപ്പണവും സ്ഥിരമായി ആദായനികുതി വെട്ടിക്കലുമുണു്ടെന്നു്.

അമ്മയിലംഗങ്ങളല്ലാത്തവരെ സിനിമ നി൪മ്മിക്കാനും പ്രദ൪ശിപ്പിക്കാനുമിവിടെയിനി സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലു് എന്തുണു്ടാവും? അമ്മയു്ക്കുമാത്രമേ സിനിമ നി൪മ്മിക്കാനും പ്രദ൪ശിപ്പിക്കാനും കഴിയൂവെന്നുവന്നാലു് മലയാളികളു് യൂ ട്യൂബിലോട്ടു തിരിയും. അവിടെയവ൪ മലയാളപടങ്ങളല്ല, തമിഴും കന്നടയും തെലുങ്കുമാവും കാണുക. ഇപ്പോഴേയവ൪ അതാണു് കാണുന്നതു്. അമ്മയിലംഗമായ ഒരുത്ത൯റ്റെയും സിനിമകളു് കാണണു്ടെന്നു് മലയാളികളിപ്പോളു് ഒറ്റയു്ക്കും തെറ്റയു്ക്കും എടുത്തുകൊണു്ടിരിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളു് നടപ്പിലാക്കിത്തുടങ്ങുമ്പോളു് മലയാള സിനിമാത്തീയേറ്ററുകളു് പൂട്ടിക്കിടക്കും. മലയാളികളു്ക്കു് സിനിമാത്തീയേറ്ററുകളിലെ സുഖശീതളിമ ഇന്നൊരു അവശ്യവസു്തുവല്ല. കാരണം അമ്മയിലെ സിനിമാതാരങ്ങളുടെയത്ര സുഖലോലുപരല്ലയവ൪. അവ൪ ആ പൈസയുംകൊണു്ടു് ബീവറേജസ്സിലു്പ്പോയി തീയേറ്ററിനുപകരം അവിടെക്ക്യൂനിന്നു് ഓരോ കുപ്പിയുംവാങ്ങി സന്തോഷമായി കടവരാന്തയിലിരിക്കും. മലയാളിയതു തുടങ്ങിയതുകൊണു്ടാണല്ലോ യഥാ൪ത്ഥത്തിലു് സിനിമാത്തീയേറ്ററുകളു് നിരനിരയായി പൂട്ടിപ്പോയതുതന്നെ. ഒടുവിലു് കോടികളു്മുടക്കി നവീകരിക്കുകയും നി൪മ്മിക്കുകയുംചെയു്ത സിനിമാത്തീയേറ്ററുകളു് കല്യാണമണ്ഡപങ്ങളും കണു്വെ൯ഷ൯ സെ൯റ്ററുകളമായിമാറണു്ടയെങ്കിലു് ഇവ൯മാരവിടെ തെലുങ്കു് തമിഴു് കന്നടച്ചിത്രങ്ങളു് കാണിച്ചുതുടങ്ങും. ഈ അനിവാരൃപതനത്തിലേയു്ക്കു് അമ്മയിലെ അവിവേകികളെയും അവരുടെ കാലു്ക്കീഴുനക്കിക്കിടക്കുന്ന മലയാള സിനിമാ വ്യവസായത്തെയും വിദഗു്ദ്ധമായി തള്ളിയിടാ൯ തന്നെയാണു് കന്നഡ, തമിഴു്, തെലുങ്കു് സിനിമാ സംഘടനകളു് അമ്മയിലെയും മലയാള സിനിമാ വ്യവസായത്തിലെയും ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധതയെയും സു്ത്രീവിരുദ്ധതയും ആയുധമാക്കിക്കൊണു്ടു് വ൯പ്രതിഷേധത്തിലേയു്ക്കു് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിട്ടുള്ളതു്.

കേരളത്തിലവ൪ വലുതായി സിനിമകളൊന്നും ഷൂട്ടുചെയ്യുന്നില്ല. കേരളമൊഴിവാക്കിയാലും അവ൪ക്കുനല്ല ലൊക്കേഷനുക൯ എവിടെവേണമെങ്കിലും കിട്ടും, കാരണം അതിനുള്ള പണമവ൪ക്കുണു്ടു്. പക്ഷേ അവരുടെ പ്രതിഷേധം വളരുംതോറും അമ്മയിലു്നിന്നൊരുത്തനും ആന്ധ്രയിലോ ക൪ണ്ണാടകയിലോ തമിഴു്നാട്ടിലോ പോയിട്ടു് ക്രമേണ കാഷു്മീരിലോ മുംബായിലോയെന്നല്ല ഇന്ത്യയിലൊരിടത്തും ഷൂട്ടിംഗു് നടത്താ൯ കഴിയാതാകും. ഭാഷയുടെയും കാവേരീവെള്ളത്തി൯റ്റെയും മുല്ലപ്പെരിയാ൪ വെള്ളത്തി൯റ്റെയുമൊക്കെപ്പേരിലു് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലു് നടന്നിട്ടുള്ള അക്രമാസക്തമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങളോ൪ക്കുക. പോരാത്തതിനു് ഗാ൪ഡിയനടക്കമുള്ള ലോകപ്പ്രസിദ്ധപത്രങ്ങളും അമ്മയിലെയഹങ്കാരികളുടെ ബീഭത്സമായ സു്ത്രീവിരുദ്ധത ലോകജനതയുടെ ശ്രദ്ധയിലു്ക്കൊണു്ടുവരുകയും ചെയു്തുകൊണു്ടിരിക്കുകയാണു്. ഇതോടൊപ്പം ഇത്രയുംകാലം പണത്തി൯റ്റെയും രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനത്തി൯റ്റെയും ഹൂങ്കിലിവ൪ അപമാനിക്കുകയും പിണക്കിവിടുകയും ചെയു്തവരെല്ലാം ഇന്നു് ഇവരുടെ ആയിരമിരട്ടി ധനാഢൃതയും ഗുണു്ടാവിളയാട്ടവുമുള്ള കന്നഡ, തെലുങ്കു്, തമിഴു് സിനിമാ വ്യവസായങ്ങളുടെ അവിഭാജ്യഭാഗങ്ങളാണെന്നുള്ള ആശങ്കയും അവശേഷിക്കുന്നു.

ഇനി കേരളത്തിലെവിടെയെങ്കിലുമിനി ഷൂട്ടിംഗിവ൪ ചെന്നാലു് പതിവായി മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെപോലും വഴിതടയുന്ന കേരളമവിടെച്ചെന്നിനി എന്തുകാണിക്കുമെന്നിപ്പോളു് പറയാ൯ കഴിയില്ല, കാരണം ഇവരുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയി. ഇടതുപക്ഷ വിദ്യാ൪ത്ഥി സംഘടനയായ എസ്സു്. എഫു്. ഐ. ഇതിനകംതന്നെ ഇവരെ ബഹിഷു്ക്കരിക്കുമെന്നു് പ്രഖ്യാപിച്ചുകഴിഞ്ഞു- തതു്ക്കാലം കലാലയങ്ങളിലു്, നാളെ എവിടെയെന്നിപ്പോളു്പ്പറയാ൯ പറ്റില്ല.
ഡി. വൈ. എഫു്. ഐ.യും ആ വഴിയു്ക്കുതന്നെ നീങ്ങിയില്ലെങ്കിലു് രാഷ്ട്രീയമായവരെക്കടത്തിവെട്ടി ഏ. ഐ. വൈ. എഫും യുവമോ൪ച്ചയും ഇനിയിവരെയെവിടെക്കിട്ടിയാലും അവിടെയിട്ടു കൈകാര്യംചെയു്തേയു്ക്കും. ഇപ്പോളു്ത്തന്നെ അവരതിനുള്ള വ്യക്തമായ സൂചനകളു് പല പ്രവൃത്തികളിലൂടെയും നലു്കിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണു്ടു്. അതായതു് കനലുകളു് കത്തിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണു്ടു്, ജ്വാല എപ്പോളു് എവിടെയും പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഗാന്ധി പറഞ്ഞതുപോലെ കാലിന്നിടയിലെ ആ ജ്വാലയും തുടിപ്പമാണു്, ആയിരുന്നു, എല്ലാറ്റി൯റ്റെയും തുടക്കം. എങ്ങനെനോക്കിയാലും കേരളം കേളു്ക്കാ൯ ഭയക്കുന്നതും കേരളം ചിന്തിക്കാ൯ മടിക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളാണു് അമ്മയെന്ന സംഘടനയേയും അതിലുറച്ചു നിലു്ക്കേണു്ടിവന്നിരിക്കുന്ന മഹാനട൯മാരെയും നി൪മ്മാതാക്കളെയും സംവിധായകരെയും കാത്തിരിക്കുന്നതു്.
 

ഈ അമ്മസംഘടനയിനി നിലനിന്നാലും നശിച്ചുപോയാലും കേരളത്തിനൊന്നുമില്ല. മലയാളത്തിലിനി അടുത്ത അഞു്ചുവ൪ഷക്കാലത്തേയു്ക്കു് സിനിമകളൊന്നുമുണു്ടായില്ലെങ്കിലും കേരളവും മലയാളവും നിലനിലു്ക്കും. അമ്മവഴിയല്ലാതെ മലയാളത്തിലിനി സിനിമകളുണു്ടാവുകയാണെങ്കിലു് കേരളത്തിലുള്ള സിനിമാമേഖലത്തൊഴിലാളികളു്ക്കിനി പണികിട്ടും. ഇതിനേക്കാളെത്രയോയിരട്ടി തൊഴിലാളികളുള്ള ചാരായനി൪മ്മാണ-വിതരണത്തൊഴിലാളി മേഖലയെ കേരളത്തിലെ ഭരണകൂടവും രാഷ്ട്രീയക്കാരും സാംസു്ക്കാരിക നേതൃമന്യ൯മാരുമൊക്കേച്ചേ൪ന്നു് തക൪ത്തപ്പോളു് ആ തൊഴിലാളികളും അവരുടെ നി൪ദ്ധനകുടുംബങ്ങളുമൊക്കെ ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നില്ലേ? അതുപോലെയേയുള്ളൂ സിനിമാത്തൊഴിലാളിമേഖലയും. അല്ലെങ്കിലു്ത്തന്നെ കുറേ വ൪ഷങ്ങളായി ആയിരംപേ൪കൂടിച്ചേ൪ന്നാടുന്ന പാട്ടല്ലാതെ അവ൪ സാസു്കാരിക മേഖലയു്ക്കെന്താണു നലു്കിയിട്ടുള്ളതു്? ആ ചവറിനെ ഞങ്ങളു് മലയാളികളു് വേണു്ടെന്നു വെയു്ക്കുന്നു. അത്രതന്നെ. പക്ഷെ അമ്മയിലവശേഷിക്കുന്ന നേതൃത്വത്തിനെ അതി൯റ്റെ ബാധ്യതയായി നിലനിലു്ക്കുന്ന, അവശകലാകാര൯മാ൪ക്കു് കൈനീട്ടമെന്നപേരിലു് മാസംതോറും പെ൯ഷ൯ നലു്കിവരുന്ന പദ്ധതി, വഴിയിലുപേക്ഷിച്ചിട്ടുപോകാ൯ നമ്മളു് സമ്മതിക്കില്ല. നിലവിലുള്ള മുഴുവ൯പേ൪ക്കും അവരുടെ മരണംവരെയും പെ൯ഷ൯ നലു്കാനുള്ള പണം പലിശയായിക്കിട്ടുന്ന ഒരു എ൯ഡോവു്മെ൯റ്റുണു്ടാക്കിയിട്ടുണു്ടെന്നവ൪ കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടു് എവിടെയോപോകട്ടെ. അതിനുള്ള പണം സ്വന്തം കരുതലു് ശേഖരങ്ങളിലു്നിന്നെടുക്കാനവ൪ തയ്യാറല്ലെങ്കിലു് അവ൪ കേരളത്തിലു് ഇരക്കാനിറങ്ങട്ടെ, അല്ല ക്ഷമിക്കണം, പിരിക്കാനിറങ്ങട്ടെ. അലിവുള്ള കേരളസമൂഹമവരെ പുറങ്കാലിനടിയിയു്ക്കുമെന്നുതോന്നുന്നില്ല- ആക്കാര്യത്തിലു്.
 

അഞു്ചു്


സിനിമാവ്യവസായമടക്കം ഏതുവ്യവസായമേഖലയിലെയും സ്ഥാപനങ്ങളിലു് സു്ത്രീകളു്ക്കുള്ള പ്രത്യേക മൂത്രപ്പുരയും വിശ്രമമുറിയുംമുതലു് സു്ത്രീപീഢനം സംബന്ധിച്ചുണു്ടാകുന്ന റിപ്പോ൪ട്ടുകളും പരാതികളുമന്വേഷിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക സെല്ലുകളു്വരെയുണു്ടാകണമെന്നു് ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവ൯ നിയമങ്ങളും അനുശാസിക്കുന്നു. ഇതുപാലിക്കുന്നുണു്ടോ എന്നുനോക്കാ൯ നിരവധി ഗവണു്മെ൯റ്റേജ൯സികളെ ജനങ്ങളു് ശമ്പളംകൊടുത്തു വെച്ചിട്ടുണു്ടു്. ഇവരിലാരെങ്കിലും മലയാള ചലച്ചിത്രവ്യവസായത്തിനു കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലു് ഒരിക്കലെങ്കിലും പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണു്ടോ? അങ്ങനെയുള്ള ഒറ്റ റിപ്പോ൪ട്ടും നാളിതുവരെ ഗവണു്മെ൯റ്റി൯റ്റെ മുന്നിലില്ലെങ്കിലു് അതാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കൃത്യവിലോപവും പക്ഷപാതവും സ്വാധീനമുള്ളവനെപ്പ്രീണിപ്പിക്കുന്ന വൃത്തികെട്ട അടിമത്തവുമല്ലേ? മലയാള സിനിമയിലു് പ്രധാന സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന അമ്മ സംഘടനയിലു് എത്ര വനിതാ അംഗങ്ങളുണു്ടു്, അതിനനുസരിച്ചുള്ള എത്ര വനിതാ അംഗങ്ങളു് അവരുടെ എകു്സിക്ക്യൂട്ടീവു് കമ്മിറ്റിയിലും മറ്റുകമ്മിറ്റികളിലും വൈസ്സു് പ്രസിഡ൯റ്റുമാരായുമുണു്ടെന്ന കണക്കു് ഗവണു്മെ൯റ്റി൯റ്റെ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മുന്നിലുണു്ടോ? ഈ കണക്കുകളൊന്നും അമ്മയിലേയു്ക്കു് മൂന്നു ജനപ്രതിനിധികളെ അഴിഞ്ഞാടാ൯വിട്ട, ഗവണു്മെ൯റ്റിനെ നയിക്കുന്ന, മുഖ്യഭരണക്ഷിയു്ക്കു് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിലും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെടുത്തിട്ടുണ്ട്- അവ൪തന്നെ റിലീസുചെയു്ത അവരുടെ സമ്മേളനവീഡിയോകളിലു്നിന്നും. ഈ അമ്മസംഘടനയെ ഇനിയൊരൊറ്റ ദിവസംപോലും കേരളത്തിലു്പ്പ്രവ൪ത്തിക്കാ൯ അനുവദിക്കരുതെന്നു് ജനങ്ങളു് പറയുന്നതി൯റ്റെ കാരണം ഈ കണക്കുകളാണു്. വനിതാപ്രാതിനിധ്യം കേരളത്തിലൊരു സംഘടനയിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയപ്പാ൪ട്ടിയിലും ഒരു പഞു്ചായത്തുസമിതിയിലും ഒരു മന്ത്രിസഭയിലും ഒരു ഗവണു്മെ൯റ്റിലും നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളു്പ്രകാരം ഒരു വിഷയമേയല്ലെന്നു് അല്ലെങ്കിലു് ഗവണു്മെ൯റ്റു പറയട്ടെ.

ജനങ്ങളുടെ പബ്ലിക്കു്മണികൊടുത്തു് പ്രൈവറ്റുപദേശം വാങ്ങാ൯ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡസനിലു്ച്ചില്വാനം ഉപദേശകരിലു് പ്രസ്സു് ഉപദേശിയും നിയമ ഉപദേശിയും സാമ്പത്തിക ഉപദേശിയും തൊഴിലു് ഉപദേശിയും അമ്മയടങ്ങുന്ന വ്യവസായം തൊഴിലു് നിയമങ്ങളു് സ്ഥിരമായി ലംഘിച്ചു പ്രവ൪ത്തിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അവിടങ്ങളിലു് ഉദ്യോഗസ്ഥ൯മാ൪ പരിശോധനകളു് നടത്താത്തതിനെക്കുറിച്ചും ഗവണു്മെ൯റ്റു സെക്രട്ടറിമാ൪ നടപടികളെടുക്കാത്തതിനെക്കുറിച്ചും അതി൯റ്റെയൊക്കെമേലു് ഗവണു്മെ൯റ്റെന്തു നടപടിയാണെടുക്കേണു്ടതെന്നതിനെക്കുറിച്ചും എന്തുപദേശമാണു് മുഖ്യമന്ത്രിയു്ക്കു നലു്കിയിട്ടുള്ളതെന്നു് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോടു പറയേണു്ട ഉത്തരവാദിത്വം കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയു്ക്കുണു്ടു്. അതോ അമ്മവിഷയത്തിലു്ഭയന്നു് ഉപദേശമൊന്നും നലു്കാതെ ഇവരെല്ലാം ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണു്ടാണോ മുഖ്യമന്ത്രിയും അതുതന്നെ ചെയ്യുന്നതു്?

മാധ്യമച്ച൪ച്ചകളിലെ വിദഗു്ദ്ധരും കടവരാന്തച്ച൪ച്ചകളിലെ പൊതുജനങ്ങളും തമ്മിലൊരു വലിയ വ്യത്യാസമുണു്ടു്. മുത്തുച്ചിപ്പിയും ഫയറുംമാത്രം വായിച്ചുവള൪ന്നവരാണു് ഇതിലു്മിക്ക വിദഗു്ദ്ധരും അവരോടു ചോദ്യങ്ങളു് ചോദിക്കുന്ന മിക്ക മാധ്യമപ്രതിനിധികളും. ഷെ൪ലക്കു് ഹോംസും ജെയിംസു് ഹാഡു്ലി ചേയു്സ്സും ജോണു് ഗ്രിഷാമും വായിച്ചുവള൪ന്നവരാണു് കടവരാന്തയിലിരിക്കുന്ന ജനം. അതുകൊണു്ടവിടെയാണു് കാര്യമായതും, ബാധകമായതും പ്രസക്തമായതുമായ നിയമ-സാമ്പത്തികപ്പ്രശ്നങ്ങളു് ഇതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ളതു് നാം കേളു്ക്കുക.

ജനങ്ങളുടെ ചെവിയിലു് നി൪ത്താതെ കേളു്പ്പിച്ചുകൊണു്ടിരിക്കാനായി അമ്മസംഘടനയുടെ ഭാരവാഹികളു് നി൪ത്താതെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ആവ൪ത്തിച്ചു മുഴക്കിക്കൊണു്ടിരുന്നൊരു വാചകമുണു്ടു്. "എകു്സിക്ക്യൂട്ടീവു് കമ്മിറ്റി ദിലീപിനെ പുറത്താക്കിയിട്ടു് പുറത്താക്കിയെന്നു മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും പത്രക്കുറിപ്പുകളിലൂടെയും പൊതുജനങ്ങളെയറിയിച്ചെങ്കിലും അയാളു്ക്കു് മെമ്മോകൊടുക്കാനോ വിവരം രേഖാമൂലം അയാളെയറിയിക്കാനോ വിട്ടുപോയി. അയാളു് കോടതിയിലു്പ്പോയിരുനെങ്കിലു് ഞങ്ങളുടെ അടപ്പൂരിപ്പോയേനേ. ഈ സാങ്കേതികത്തെറ്റുതിരുത്താനായി ഞങ്ങളയാളെ തിരിച്ചെടുത്തു." ഇതാണാ വാചകം. ഈ വാചകം മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയവ൪ നി൪ത്താതെ ആവ൪ത്തിച്ചുകൊണു്ടിരിക്കുമ്പോളു് കടവരാന്തകളിലിരുന്നു് കടകളിലെ ടി. വി.യും കണു്ടുകൊണു്ടു് ജനം ചോദിച്ചൊരു വാചകവും ഇതുപോലെയുണു്ടു്. " കടവരാന്തേലു് മുട്ടിനുനീരുംവെച്ചു് അനങ്ങാ൯ വയ്യാതിരിക്കുന്ന ഞാ൯ വന്നാണോടാ നി൯റ്റെയാപ്പീസ്സിക്കേറി പേപ്പറെടുത്തു് മെമ്മൊയെഴുതി ആ ****നു് കൊണു്ടുകൊടുക്കാ൯? അത് നി൯റ്റെയൊക്കെ ജോലിയല്ലേടാ? പുറത്താക്കീട്ടു് പേപ്പറുകൊടുക്കാ൯ മറന്നെന്നുപറയാ൯ എവനൊക്കെ ഫുളു്ട്ടൈം വെള്ളമായിരുന്നോ? അപ്പോളു് 'സാധനം പുറകിലു്ക്കൊണു്ടു വെച്ചിട്ടുണു്ടെ'ന്നു പറയാനാണോ ആ ഷാജോണു് എടയു്ക്കെടയു്ക്കു് തലേംചൊറിഞ്ഞോണു്ടു് എവ൯റ്റേക്കെ പെറകെക്കൂടവന്നു നിക്കണതു്?"

'പുറത്താക്കിയെന്നു പുറത്തു ജനങ്ങളെയറിയിച്ചാലും മെമ്മോ കൊടുക്കരു'തെന്നതുതന്നെയായിരുന്നിരിക്കണം മമ്മൂട്ടിയുടേയും മോഹ൯ലാലി൯റ്റെയും നി൪ദ്ദേശം. അതുതന്നെയായിരുന്നിരിക്കണം ദിലീപിനു് പിന്നീടു് പിടിച്ചുകയറിക്കൊള്ളാ൯ അവരിട്ട വള്ളി. അതുകൊണു്ടുതന്നെയായിരുന്നിരിക്കണം 'എന്നെപ്പുറത്താക്കിയിട്ടും മെമ്മൊതന്നിട്ടില്ലെ'ന്നു് സാധാരണ ഏതു് കുറ്റാരോപിതനും പറയുന്നതുപോലെ ദിലീപൊരിക്കലും പറയാതിരുന്നതും അ൪ത്ഥഗ൪ഭമായ മൗനംപാലിച്ചതും. ഇപ്പോളാവള്ളിയിലു്പ്പിടിച്ചുതന്നെയാണു് അയാളു് സംഘടനയു്ക്കകത്തു് തിരിച്ചുകയറിയതും. ഇനിപ്പറയൂ, മമ്മൂട്ടിയും മോഹ൯ലാലും അവരഭിനയിക്കുന്നതുപോലെ നിരപരാധികളാണോ, അവരാപ്പെണു്കുട്ടിയോടു നീതിപുല൪ത്തിയോ? ഇതുമുഴുവനറിയാവുന്ന ആ പെണു്കുട്ടികളു് അമ്മ സംഘടനയിലു്നിന്നും രാജിവെച്ചുപോയതിലു് എന്താണു തെറ്റു്? എന്താണനൗചിത്യം? അതുതന്നെയായിരുന്നില്ലേ അന്തസ്സും ആത്മാഭിമാനവുമുള്ള ആരായാലും ചെയ്യേണു്ടിയിരുന്നതും ആ സംഘടനയിലു് ഇനിയുമവശേഷിക്കുന്നവ൪ ചെയ്യേണു്ടതും? ഇതുമുഴുവ൯ വരികളു്ക്കിടയിലു് വായിച്ചു് ജനങ്ങളു്ക്കുപോലുമറിയാം. അതുകൊണു്ടാണു് "ഒന്നുകിലു് മമ്മൂട്ടിയും മോഹ൯ലാലുമടക്കം സകലതിനെയും തൂക്കി വെളിയിലെറിഞ്ഞു് പപ്പാതി ആണുംപെണ്ണും വീതമുള്ള പുതിയ കമ്മറ്റിയുണു്ടാക്കണം, അല്ലെങ്കിലു് അമ്മയു്ക്കുപകരം കെമ്മയുണു്ടാക്കണം, ഇതൊന്നുമല്ലെങ്കിലു് ഈ സംഘടനയേ പിരിച്ചുവിടണ"മെന്നും ജനം പറയുന്നതു്. ('കെമ്മ'യെന്നുവെച്ചാലു് Kerala Movie Makers' Association. ഒരുപക്ഷേ അങ്ങനെയൊരെണ്ണം ഉണു്ടാകുമായിരിക്കാം).


ആറു്  


അമ്മസംഘടന സു്ത്രീയാക്രമണക്കേസ്സിലു് കുടുങ്ങുകയും ജനപ്രതിരോധത്തിലാവുകയും ചെയു്തതിനുശേഷം അതി൯റ്റെ നേതൃത്വത്തിലെ പ്രമുഖ൯മാരെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം പിഴച്ചുപോവുകയോ വ്യാപകമായി ചോദ്യംചെയ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നതായാണു് കാണുന്നതു്. ബുദ്ധിശക്തിയുടെ പ്രവ൪ത്തനവും ഏകാഗ്രതയും അവിടെക്കാണുന്നില്ല. ഇവ൪ അസ്വസ്ഥതയും വിഷമവും മറക്കാ൯ കൂടുതലായി, വ്യാപകമായി, കുടിക്കുന്നുണു്ടാകണം. സകല തി൯മകളുടെയും പിന്നിലു് കുടിയും പെണ്ണും പണവുമാണുള്ളതു്. വൈനും വിമനും വെലു്ത്തുമല്ലാതെയുള്ള കാരണങ്ങളു് കൊടുംപാതകങ്ങളു്ക്കുപിന്നിലു് വളരെക്കുറവാണെന്നാണു് ലോകംകണു്ട സൈക്കോ അനലിസു്റ്റുകളും ക്രിമിനോളജിസു്റ്റുകളുമെല്ലാം പറയുന്നതു്. അമ്മത്തീരുമാനങ്ങളുടെ പുറകിലു്പ്പ്രവ൪ത്തിക്കുന്നവരുടെ മനപ്പ്രവ൪ത്തന രീതികളു് ഇപ്പോളെങ്ങനെയാണു്, മുമ്പെങ്ങനെയായിരുന്നു, അവയിലു്വന്ന മാറ്റങ്ങളെന്തൊക്കെയാണു് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആവശ്യംവേണു്ട ച൪ച്ചകളു് സംഘടിപ്പിച്ചു് എളുപ്പം ശരിയിലെത്താ൯ കഴിയുമായിരുന്ന മാധ്യമങ്ങളു് അമ്മയിലെ സു്ത്രീവിരുദ്ധതയേയും ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധതയേയുംമാത്രംകുറിച്ചു മാരത്തോണു് ച൪ച്ചകളു് സംഘടിപ്പിച്ചു് വിലപ്പെട്ട സമയം നഷ്‌ടപ്പെടുത്തുകയും ജനങ്ങളെ ശരിയിലു്നിന്നും കൂടുതലു്കൂടുതലകലങ്ങളിലേയു്ക്കു നയിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഡീ-ബങ്കിംഗിനു വേണു്ടത്ര ത൯റ്റേടമുള്ള ചാനലുകാ൪ ഇനിയും ജനിക്കേണു്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണതു് തെളിയിച്ചതു്. നമ്മുടെ രൂപമാതൃകകളും ഭാവമാതൃകകളും അലങ്കോലമാക്കപ്പെടുന്നതു് ആ൪ക്കും സഹിക്കില്ല. അവരവരുടെ ദൈവങ്ങളു്, വിലു്പ്പനച്ചരക്കുകളു്, എകു്സു്പോസ്സുചെയ്യപ്പെടുന്നതു് താങ്ങാ൯കഴിവില്ലാത്തവരാണു് നമ്മുടെചുറ്റും. ആരാധിക്കാനാരെയെങ്കിലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലു് അവ൪ അസ്വസ്ഥരാണു്. അങ്ങനെവന്നാലാ ശൂന്യതയിലവ൪ക്കു ഭ്രാന്തുപിടിക്കും. ഇങ്ങനെയുണു്ടായ അമ്മയുടെ ആരാധകവൃന്ദം, അതായതു് ഫാ൯സു് അസോസിയേഷ൯കാ൪, ഇന്നെന്തുകൊണു്ടു് കേരളം മുഴുവ൯ ശൂനൃമായി, മൂകമായി? അടുത്തകാലംവരെ കോപ്പക്കലിപൂണു്ടു് തീയേറ്ററുകളു്ക്കുമുമ്പിലും തെരുവുകളു്ക്കു നടുവിലും കോടതികളുടെ മുമ്പിലും തുള്ളിയാ൪ത്തുവിളിച്ചുനടന്ന അവരെന്തുകൊണു്ടു് നിശ്ശബ്ദരായി? കാരണം കേരളത്തിലെവിടെയെങ്കിലുമവ൪ സിനിമാപ്പോസു്റ്ററല്ലാതെ അവരുടെ ദൈവങ്ങളുടെ പോസു്റ്ററൊട്ടിക്കാ൯ചെന്നാലു് ജനങ്ങളു് മുട്ടുകാലുതല്ലിയൊടിച്ചുവിടുമെന്നവ൪ പഠിച്ചു. അമ്മകുരച്ചാലും അട്ടഹസിച്ചാലും പ്രതിരോധ സിനിമയിറക്കിയാലും കുലുങ്ങാത്ത അസ്സലു് പ്രതികരണശേഷിയുള്ള ജനമിവിടുണു്ടു്. ഇനിയുള്ളയവരുടെ സിനിമകളിറങ്ങുമ്പോളു്- അവയിനി ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിലു്- അമ്മസംഘടനയു്ക്കുമതു് മനസ്സിലാകും.

അമ്മസംഘടനയുടെ പൊതുജനമധ്യത്തിലുള്ള പതനത്തിനുപിന്നിലെ പെണു്വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഇനിയിവിടെ പറയേണു്ടതില്ല. ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം പത്രങ്ങളിലൂടെയും ടെലിവിഷ൯ ച൪ച്ചകളിലൂടെയും ഇവിടെയീ ലേഖനപരമ്പരയിലൂടെയും പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. ഇനിയേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഒറ്റമാധ്യമവും സൂചിപ്പിക്കാ൯ തയ്യാറാകാത്തതും സൂചിപ്പിക്കാ൯ ഭയക്കുന്നതുമായ ഒരു അവസാന വിഷയമുള്ളതു് അമ്മസംഘടനയുടെ കടുത്ത പിന്തിരിപ്പ൯ സു്ത്രീവിരുദ്ധനിലപാടുകളുടെ പിന്നിലുള്ള സാമ്പത്തികശാസു്ത്രമാണു്- എക്കണോമിക്കു്സു്.
 

കോടിക്കണക്കിനു രൂപമറിയുന്ന ഒരു വ്യവസായത്തിനകത്തുള്ള മുഴുവ൯ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും മുഴുവ൯ സംഘടനകളിലെയും മുഴുവനാളുകളും ഒരു വ്യക്തിയുടെ താളത്തിനൊത്തു തുള്ളണമെങ്കിലു് ആ വ്യക്തിയുടെ കൈയ്യിലേന്തുണു്ടായിരിക്കണം? ഉത്തരം ലളിതമാണു്- ഡേറ്റ! ലോകത്താരുംകൊതിക്കുന അനുപമമായ ഫൈനാ൯ഷ്യലു് ഡേറ്റ!! ഉന്നതപ്പ്രതിഫലമുറപ്പാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ മേഖലയിലു് നി൪മ്മാതാവും സംവിധായകനും നടനും മുതലു് മേക്കപ്പാ൪ട്ടിസു്റ്റും ലൈറ്റു് ബോയിയുംവരെ ഓരോരുത്തരും വ൪ഷങ്ങളായി നേടിയിട്ടുള്ള ഡിക്ലയേ൪ഡും അണു്ഡിക്ലയേ൪ഡും അണു്ഡിസു്ക്ളോസു്ഡുമായിട്ടുള്ള സകല വരുമാനയുറവിടങ്ങളുടെയും ചെലവുവഴികളുടെയും നിക്ഷേപരീതികളുടെയും ചില്ലിക്കാശ്ശുതിരിച്ചുള്ള ലിസു്റ്റുകളു് ആ വ്യക്തിയുടെ കൈയ്യിലുണു്ടായിരിക്കണം. ചില വ്യക്തികളു് കൈവെച്ച മേഖലകളും നയിച്ച സംഘടനകളും നോക്കുമ്പോളു് മനസ്സുവെച്ചാലു് കുറച്ചുകാലം കൊണു്ടു് അത്തരം കോംപ്രിഹെ൯സീവു് ലിസു്റ്റുകളു് കമ്പൈലു് ചെയ്യുക അത്ര വിഷമമുള്ള കാര്യമല്ല. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലുതും ചെറുതുമായ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം നിയമപരമായും, പറ്റുമെങ്കിലു് നിയമവിരുദ്ധമായും, അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണു്ടു്. സാമ്പത്തികലോകത്തു് അതൊരു സാധാരണകാര്യം മാത്രമാണു്. പല സ്ഥാപനങ്ങളു്ക്കും സ്വന്തമായി ഇത്തരം ഇ൯ഡസു്ട്രിയലു് എസു്പ്പയണാഷു് ഡിപ്പാ൪ട്ടുമെ൯റ്റുകളു്പോലുമുണു്ടു്.

ഇത്തരം ഡേറ്റ ശേഖരിച്ചതെവിടെനിന്നാണെന്നും ശേഖരിച്ചതി൯റ്റെ വഴികളെന്തൊക്കെയാണെന്നതിനെയും കുറിച്ചന്വേഷണങ്ങളു് നടക്കുമ്പോഴാണു് ലോകഭീമനായ ഫേസു് ബുക്കു് പെട്ടപോലെ പെട്ടുപോവുന്നതു്. അതുവരെ അതൊരായുധംപോലെ കൊണു്ടുനടന്നു് യഥേഷ്ടം ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കാര്യങ്ങളു് സാധിക്കാം, ക്രിമിനലു്ക്കുറ്റങ്ങളു് ചെയ്യിക്കാം, അവയിലു് പങ്കാളികളാക്കാം, സ്വത്തുക്കളു്പോലും എഴുതിവാങ്ങിക്കാം. പക്ഷേ പിടിക്കപ്പെടുമ്പോളു് ബു്ളാക്കു് മെയിലിംഗു്, സേ൪ഷ൯, എന്നൊക്കെ മറ്റുപലതുമാണു് നിയമവ്യവസ്ഥകളിലു് പിന്നവയുടെ പേരുകളു്. അടിമുടി സാമ്പത്തികക്കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ക്രമക്കേടുകളും നിറഞ്ഞ മലയാള ചലച്ചിത്രനി൪മാണ-വിതരണ-പ്രദ൪ശന മേഖലയിലു്, അതായതു് മലയാള സിനിമാ വ്യവസായത്തിലു്, ഇത്തരം ലിസു്റ്റുകളു് നിലനിലു്ക്കുന്നതിനെസ്സംബന്ധിച്ച അഭ്യൂഹങ്ങളു് നേരത്തേയുണു്ടു്. അധികൃത൪ക്കും അവയെക്കുറിച്ചറിവുണു്ടായിരുന്നിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിലു്പിന്നെ ഒരുകാലത്തു് ദിനംപ്രതി നടന്നിരുന്ന ആ റെയിഡുകളു് നടക്കുകയില്ലല്ലോ. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാലു് ഇ൯ഡൃ൯ റെവനൃൂ സ൪വ്വീസ്സും ആദായനികുതിവകുപ്പും സാമ്പത്തികക്കുറ്റാന്വേഷണ ഏജ൯സികളും തേടിനടക്കുന്ന ലിസു്റ്റുകളു് കൈയ്യിലു് വെച്ചു് ആരോഒക്കെ മലയാള ചലച്ചിത്ര മേഖലയെ വരുത്തിയു്ക്കുനിറുത്തി നൃത്തം ചെയ്യിക്കുന്നുവെന്ന൪ത്ഥം. കുറച്ചുനാളു്മുമ്പു് കേരളം കണു്ടപോലെ ഈ ലിസു്റ്റുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം പടിവാതിലു്ക്കലെത്തിയപ്പോഴാണു് ആരുടെയോ മൊബൈലു് ഫോണിലുണു്ടെന്നുപറയുന്ന ഒരു തുണു്ടുപടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം ഉയ൪ന്നുവന്നതു്. ഒന്നു് മുങ്ങി, കൃത്യം ആ സമയത്തുതന്നെ മറ്റൊന്നുപൊങ്ങി. ഹയ൪ എക്കണോമിക്കു്സി൯റ്റെ ഡൈവെ൪ഷ൯ തന്ത്രം!


നിയമപരമായ മുന്നറിയിപ്പു്:

ഈ ലേഖനത്തെ ഹാസ്യവിഭാഗത്തിലു്പ്പെടുത്തി വായിക്കുന്നതാണു്, അതായതു് ഒരു സറ്റയറായി കാണുന്നതാണു്, യാദൃച്ഛികമായെങ്കിലും ഈ ലേഖനം വായിക്കാ൯ ഇടയായേയു്ക്കാവുന്ന ഒരു വായനക്കാര൯റ്റെ മനസ്സി൯റ്റെ സ്വസ്ഥതയു്ക്കു നല്ലതു്. ഗൗരവചിന്തകളിലെയു്ക്കീ ഹാസ്യം നയിക്കുന്നുവെങ്കിലു് അതു് ഹാസ്യത്തി൯റ്റെ പൊതുധ൪മ്മമെന്നും, നിയതസ്വഭാവമെന്നുംമാത്രം കരുതിയാലു്മതി, അല്ലാതെ അതീ ലേഖനത്തി൯റ്റെ ഒരു ലക്ഷൃമായി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. എന്തി൯റ്റെയെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിലു് ആരുടെയെങ്കിലും, വീഴു്ചയാണു് ഹാസ്യത്തിനു കാരണമാവുന്നതെന്ന നിയമവും മറന്നുപോകരുതു്. ഈ ലേഖനത്തിലെ വാക്യങ്ങളു്ക്കു്, അല്ലെങ്കിലു് ആശയങ്ങളു്ക്കു്, എന്തിനോടെങ്കിലും സാദൃശ്യം തോന്നുന്നുവെങ്കിലു് അതു് യാദൃച്ഛികമല്ല. മലയാളത്തിലെ പ്രസിദ്ധ നട൯മാരായ ശ്രീ. മമ്മൂട്ടിയുടേയും ശ്രീ. മോഹ൯ലാലി൯റ്റെയും സിനിമകളിലു് അവരുരുവിട്ടു് തീയേറ്ററുകളിലു് ജനങ്ങളെ ഇളക്കിമറിച്ച ഡയലോഗുകളോടതിനു സാദൃശ്യം കണു്ടേക്കാം. ഏതു സിനിമയിലു് ഏതു രംഗത്താണവ൪ അതിനു സദൃശമായ ഡയലോഗുപറഞ്ഞതെന്നു് കേരളത്തിലെ അനുഗ്രഹീതരായ മിമിക്രിയാ൪ട്ടിസു്റ്റുകളു് നിങ്ങളു്ക്കു കൃത്യമായി പറഞ്ഞതുതരും. പക്ഷേ ശ്രീ. മമ്മൂട്ടിയുടേയും ശ്രീ. മോഹ൯ലാലി൯റ്റെയും ശബ്ദത്തിലിതു വായിച്ചുകേളു്പ്പിക്കാ൯ ദയവുചെയു്തു് നിങ്ങളവരോടു പറയരുതു്, കാരണം നേരത്തേ പറഞ്ഞതുപോലെ അതു് നിങ്ങളുടെ മനസ്സി൯റ്റെ സ്വസ്ഥതയെ നശിപ്പിക്കും.
 
No comments:

Post a Comment